قرارداد اتصال به شبكه اينترنت

 

 

                                                                                                            شماره :  

                                                                                                            تاريخ :

با نام خدا

قرارداد اتصال به شبكه اينترنت

بي سيم - Wireless

 

مقدمه :

اين قرارداد در تاريخ        تهران بين شركت ……………… به شماره ثبت   ……………..  به مديريت ……….. كه از اين پس .......... ناميده ميشود از يك طرف و شركت             به شماره ثبت           و کد اقتصادی:         به آدرس:                  به مديريت                     كه منبعد در اين قرارداد مشترك ناميده ميشود از سوي ديگر،  با رعايت مواد و شرايط زير منعقد گرديد.

 

·        ماده 1 : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از :

برقراري اتصال دو طرفه به شبكه جهاني اينترنت  با سرعت kbps..... به تفكيك مقدارkbps ..... دريافت وkbps .....  ارسال براساس استاندارد  ( (Protocol TCP/IP به صورت اختصاصي (Dedicated) ، همراه با ..... عددIP  معتبر.

تبصره 1: تخصيص تعداد بيشتر شناسه فيزيكي خصوصي منوط به تكميل فرم ارائه شده ..........، توسط مشترک و تاييد كارشناسان فني .......... مي باشد.  

 

·        ماده 2 : مدت قرارداد

مدت زمان اين قرارداد از تاريخ تحويل موضوع قرارداد، براساس صورتجلسه تحويل، به مدت يكسال شمسي مي‌باشد.

 

·        ماده 3 : مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن بشرح زير است:

1-3-     مبلغ قرارداد ماهيانه ................. ( ................)  ريال و مبلغ كل آن ................ ( ................. ) ريال مي باشد كه با ارائه صورتحسابهاي ماهيانه (12 صورتحساب) توسط ..........، در آغاز هر ماه توسط مشترك به .......... پرداخت خواهد شد.

2-3-      مبلغ ...............  ( ..................) ريال عنوان وديعه، معادل يكماه موضوع قرارداد، در زمان برقراري موضوع قرارداد نقدا" به .......... پرداخت خواهد گرديد.

تبصره 2: طبق ماده 16 و  38 قانون "ماليات بر ارزش افزوده"، مصوب17/2/1387 کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در تمامي صورتحسابهاي صادره توسط .......... و  براي هر مرحله پرداخت 1.5% ماليات و 1.5% عوارض محاسبه و از مشترک اخذ ميگردد.

 

 

 

 

 

 

تبصره 3:مبلغ مندرج در ماده 3 بند 1، صرفا" مربوط به اشتراك پهناي باند در مدت زمان يكساله ميباشد و تهيه و تامين تجهيزات و دستگاههاي مخابراتي مربوطه و همچنين هزينه نصب و راه‌اندازي بعهده مشترك بوده و صورتحساب آن بصورت جداگانه صادر و همزمان با برقراري ارتباط به .......... پرداخت خواهد شد.

3-3-       در صورت درخواست كتبي مشترك مبني بر ارتقاء پهناي‌باند و وجود امكانات واگذاري خدمات بيشتر، ارتقاء خدمات (پهناي‌باند) انجام خواهد گرفت، بديهي است مبلغ قرارداد نيز متناسبا" تعيين و اصلاح و صورتحسابهاي ذيربط ارسال خواهد شد.

 

·        ماده 4:  وظايف و تعهدات ..........

1-4-      نصب و راه‌اندازي تجهيزات Wireless در مدت زمان 7 روز از تاريخ تحويل مكان (دكل‌ها در صورت لزوم) توسط مشترك.

تبصره4: چنانچه به دلائل فني، پس از تحويل مكان،  امكان برقراري ارتباط ميسر نگردد و يا كيفيت خط پاسخگوي پهناي باند مورد نظر نباشد، .......... وجوه دريافتي را مسترد نموده و قرارداد لغو خواهد گرديد.

2-4-     ارائه خدمات مربوط به موضوع قرارداد با ضريب اطمينان 95% جهت برقراري ارتباط با اينترنت بشرح فوق بدون در نظر گرفتن اشكالات ناشي از مشترك و شبكه مخابرات و نظاير آن.

3-4-     رفع اشكالات ناشي از ارائه خدمت موضوع  قرارداد كه مشترك كتباً به .......... اعلام مي نمايد.

تبصره5 :  در زمان بروز مشكل و بمنظور سهولت در امر پاسخگوئي مشترك، مي تواند با تلفن مستقيم ………….. و …………… و ………………. (بخش …………..) تماس و يا مراتب را به پست الكترونيك ………………….. اعلام نمايند، تا متعاقبا" از زمان تقريبي رفع اشكال مطلع گردند.

4-4-     ارائه خدمات مربوط به موضوع قرارداد بصورت 24 ساعته و هفت روز در هفته.

5-4-     در صورت كاهش كيفيت خدمات ارائه شده بطوريكه بهره‌برداري از اين خدمات امكانپذير نباشد و يا قطع احتمالي آن به مدت بيش از يك ساعت ممتد (بشرط ثبوت قصور ..........)، جهت جبران آن، دو برابر مدت قطعي بطور رايگان به مدت قرارداد افزوده ميگردد.

6-4-           .......... يك نفر را به عنوان نماينده فني خود كتبا" به مشترك معرفي مي نمايد. بديهي است هرگونه هماهنگي و توافق با وي در

امور فني مورد قبول طرفين خواهد بود.

 

·        ماده 5 : وظايف و تعهدات مشترك

1-5-    مشترك اقدامات لازم جهت جلوگيري از اختلال نرم افزاري و سخت افزاري در شبكه .......... را انجام خواهد داد.

2-5-    مشترك  حق واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از اين قرارداد را جزئاً و يا كلاً بغير ندارد مگر با موافقت كتبي ........... در هر حال مسئوليت هرگونه استفاده غير قانوني و غيرمجاز و يا اخلال در شبكه، مطابق بند فوق، بعهده مشترك ميباشد

3-5-    مشترك متعهد مي گردد كليه مقررات قانوني و جاري و آتي شركت مخابرات در زمينه استفاده از خط اينترنت را رعايت نمايد.

4-5-    مشترك مكلف است جهت جلوگيري از دسترسي كاربران شبكه خود به سايتها و موضوعات خلاف اخلاق و عفت عمومي از قبيل تصاوير مستهجن و ترويج بي بند و باري و مغاير شئونات اسلامي، اقدامات لازم را بكار برد.

5-5-          مشترك حق ارائه سرويس هاي تلفني را بدون كسب مجوز از شركت مخابرات از طريق موضوع اين قرارداد؛ را ندارد.

 

 

 

 

 

 

6-5-    مشترك مشخصات فني تعريف شده بر روي شبكه خود، كه به موضوع قرارداد مرتبط مي باشد را به صورت كتبي به .......... اعلام خواهد نمود و بدون اطلاع كتبي به ..........، تغيير نخواهد داد. ضمن آنكه هرگونه فرم اطلاعاتي و يا گزارش مورد درخواست .......... را كه مربوط به موضوع اين قرارداد است بطور كامل تكميل و ارائه خواهد نمود.

7-5-    مشترك يك نفر را بعنوان نماينده فني خود كتباً به .......... معرفي مينمايد. هرگونه هماهنگي و توافق با وي در امور فني مورد قبول طرفين خواهد بود.

8-5-    كليه مسئوليت هاي اخلاقي و قانوني ناشي از استفاده مشترك و كاربران وي از شبكه بر عهده مشترك مي‌باشد.

9-5-     مشترك متعهد است صورتحسابهاي ماهيانه را حداكثر 15 روز پس از تاريخ دريافت آن، در وجه .......... پرداخت نمايد. در غير اينصورت .......... محق است كليه امكانات واگذاري سرويسهاي مربوطه را قطع نمايد و نسبت به برداشت طلب خود از وديعه موجود اقدام نمايد.

تبصره 6: وصل مجدد منوط به پرداخت كليه بدهي هاي معوقه از طرف مشترك خواهد بود و در زمان قطع بعلت بدهي، مشترك ملزم به پرداخت هزينه هاي ثابت از قبيل آبونمان و ... مي باشد.

10-5-   در صورت تمايل مشترك به فسخ قرارداد (قبل از پايان مدت قرارداد)، ايشان متعهد است درخواست خود را حداقل يكماه قبل كتبا" به .......... اعلام نمايد. در غيراينصورت وديعه موضوع بند 2 ماده 3 به عنوان جريمه فسخ قرارداد متعلق به .......... خواهد شد.

11-5-   در طول مدت قرارداد مشترک حق مطالبه جريمه و يا خسارت تحت هر عنوان و شرايطي بيش از معادل يک ماه مبلغ قرارداد را نخواهد داشت.

 

·        ماده 6 :  فسخ قرارداد

اين قرارداد از تاريخ امضاء براي طرفين معتبر و لازم الاجراست و قابل فسخ نمي‌باشد مگر در موارد زير:

1-6-     توافق كتبي طرفين.

2-6-     چنانچه هر يك از طرفين به بخشي يا تمام تعهدات خود عمل ننمايد، طرف مقابل ميتواند يك ماه پس از اخطار كتبي،   قرارداد را بطور يكجانبه فسخ نمايد. در اينصورت تسويه حساب بر اساس ميزان استفاده از خدمات تا تاريخ فسخ به شرح زير انجام خواهد شد:

مدت استفاده به ماه × (هزينه پرداختي اشتراك ماهيانه)

3-6-     چنانچه حوادث غير مترقبه و ديگر عوامل خارج از اختيار .......... (به شرح ماده 7 اين قرارداد) بيش از يك ماه بطول انجامد، مشترك ميتواند قرارداد را فسخ نمايد. در اينصورت هزينه اشتراك ماهيانه (طي دوره بهره برداري) بر اساس  بند 2 همين ماده محاسبه و تسويه خواهد شد.   

 

·        ماده 7 :  حوادث غير مترقبه

به هنگام بروز حوادث غيرمترقبه و ساير عوامل خارج از اختيار .......... از قبيل (و نه محدود به) جنگ, اعتصاب, اغتشاش عمومي, صاعقه, آتش‌سوزي, زلزله, سيل, اشکالات ناشي از تصميمات و عمليات داخلي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات  و شرکت‌هاي تابعه از جمله شركت‌هاي مخابرات, محدوديت صادرات و واردات, محدوديت تبادل ارزي با خارج, وضع قوانين و مقررات و دستورالعمهاي جديد دولتي , تا زماني که وضعيت فوق‌العاده و تبعات آن برطرف نشده باشد, به گونه‌اي که انجام تعهدات و خدمات اين قرارداد را با اشکال مواجه کند مسئوليتي متوجه طرفين نخواهد بود.

 

·        ماده 8 :  مرجع حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در تعبير و تفسير و يا نحوه ي اجراي قرارداد، طرفين بدوا" سعي خواهند نمود از طريق مذاکرات دوستانه نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام نمايند. در صورت عدم حصول توافق, هريک از طرفين مجاز و مختار مي‌باشند که به مراجع قانوني جمهوري اسلامي ايران مراجعه نمايند.

 

·        ماده 9 : نشاني طرفين

در زمان امضاي اين قرارداد آدرس طرفين به شرح ذيل اعلام گرديد:

نشاني ..........: تهران ……………………………………………..

نشاني مشترك:

 

·        ماده 10: قانون و زبان قرارداد

اين قرارداد در 10 ماده  و 6 تبصره در دو نسخه تهيه شده است كه هر دو نسخه داراي اعتبار قانوني يكسان و از هر حيث تابع قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران بوده و كليه نسخ قرارداد به زبان فارسي تهيه و مبادله گرديد.

 

با امضاي اين قرارداد هر گونه تصور ، قرار ، مکاتبه و برداشت شفاهي و يا کتبي قبلي در خصوص مندرجات ذکر شده در اين قرارداد ميان طرفين ملغي گرديده و در تمامي موارد تنها مفاد مندرج در اين قرارداد نافذ خواهد بود.

 

 

          شرکت ……………..                                                                                     شركت …………..

                                                       

    

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image