قرارداد اجاره خودرو 2

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

قرارداد اجاره خودرو

 

این قرارداد بین کارخانه ............... از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ............. و ............... به شماره ثبت ........ کد اقتصادی ............... به نمایندگی مهندس ................ ( مدیریت کارخانه ) به آدرس .................. که منبعد در این قرارداد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و آقای ................. فرزند ............... شماره شناسنامه .......... صادره از .............. به آدرس ................. کوچه ...............تلفن .......... که منبعد در این قرارداد موجر نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .

ماده 1) موضوع قرارداد

انجام کلیه خدمات سرویس دهی بوسیله یک دستگاه نیسان کمپرسی با راننده از ساعت 7 صبح لغایت 18 عصر ( از ساعت 15-14 جهت ناهار ) به مدت 10 ساعت همه روزه از شنبه تا پنجشنبه ( به جز جمعه ها ) جهت قسمت های مختلف کارخانه و کوی مهندسین زیر نظر واحد نقلیه و در صورت نیاز حمل اجسام به شهر و بالعکس .

تبصره 1 : هیچگونه اضافه کاری مورد قبول مستأجر نمی باشد و اگر در روزهای تعطیل رسمی مستأجر به خدمات موجر نیازمند باشد با هماهنگی واحد نقلیه موجر موظف به ارائه خدمات می باشد و به ازاء هر ساعت کسر کار مبلغ 6346 ریال از موجر کسر می گردد .

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت موضوع قرارداد از تاریخ .............. لغایت پایان ............. به مدت یک سال شمسی تعیین می گردد .

ماده 3)  مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد از قرار ماهیانه ................ ریال برابربا ............... ریال برای مدت یکسال تعیین می گردد , که در پایان هر ماه با ارائه صورت وضعیت توسط موجر و تأیید ناظر قرارداد پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد .

ماده 4)  ناظر قرارداد

از طرف مستأجر آقای مهندس .............. ( مدیرامور اداری ) و آقای ......... به عنوان ناظر قرارداد تعیین می گردد و موجر بایستی روزانه ورود و خروج خود را به ناظر قرارداد اطلاع دهد .

ماده 5) کسور

5-1-          از کلیه مطالبات موجر 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .

ماده 6) خسارت تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هر یک روز تأخیر 1% ( یک درصد) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه بیش از 15 روز باشد طرف مقابل با اخطار 15 روز مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود .

ماده 7 ) تضمین حسن انجام کار

موجر چک شماره .............. عهده بانک ............. شعبه ................ به مبلغ ................ ریال معادل کل قرارداد صادر و به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به مستأجر تسلیم می نماید که پس از پایان قرارداد و تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد شد .

ماده 8 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجراء تعهدات به موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی ده روزه مجاز به فسخ قرارداد می باشد . در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده 9 ) حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد . چنانچه این مدت بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد .

ماده 10) سایر شرایط قرارداد

10-1-       تأمین غذای مصرفی به عهده موجر می باشد .

10-2-       موجر مکلف به رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی و مقررات محیط کار مستأجر خواهد بود .

10-3-       موجر باید جهت ورود و خروج مجوز لازم را از طریق بازرگانی , امور اداری و بازرسی کارخانه ........... اخذ نماید.

10-4-       جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به موجر و وسیله نقلیه مورد اجاره در طول اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود .

10-5-       تامین سوخت و تعمیرات وسیله مورد قرارداد به عهده موجر و با هزینه وی خواهد بود .

10-6-       تسویه حساب با موجر منوط به تأیید کمی و کیفی ناظر قرارداد می باشد .

10-7-       در صورت بروز نقص فنی و غیره موجر موظف است تا رفع نقص و آماده شدن وسیله نقلیه , وسیله نقلیه دیگری را جایگزین نماید .

10-8-       موجر حق واگذاری موضوع قرارداد را به دیگری نخواهد داشت .

10-9-       وسیله نقلیه موجر بایستی دارای بیمه سرنشین و دیگر بیمه های لازم باشد .

10-10- چنـــانچه وسیلـه نقلیـه بـه دلیل پایین بودن مدل و یا نقص قادر به انجام سرویس دهی نباشد پیمانکار ملزم به

           تعویض و جایگزینی وسیله مناسب می باشد .

ماده 11 ) اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده , ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد شد .

ماده 12 ) مواد و نسخ

این قرارداد در 12 ماده و 1 تبصره و دو نسخه در محل کارخانه .................. تنظیم که هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

 

پیمانکار کارخانه .......................                                                                             موجر ........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمدید قرارداد

 

براساس بند 15 کمیسیون معاملات مورخ 20/2/79 قرارداد شماره 1862 به شرح زیر  تمدید
می گردد .

1)      مدت تمدید قرارداد

این تمدیدنامه از تاریخ 1/1/79 به مدت شش ماه تعیین می گردد .

2)      مبلغ تمدید قرارداد

با توجه به تبصره 1 و 2 ماده قرارداد شماره 12244 مورخ 12/2/78 و کمیسیون معاملات مورخ 20/2/79 مقرر گردید 20% به مبلغ دستمزد و 20% به هزینه ابزار و لوازم اضافه شود که توسط امور مالی محاسبه و قابل پرداخت می باشد .

3)      سایر مفاد قرارداد به قوت خود باقی و لازم الاجراء می باشد .

4)      از اول مهرماه 79 قرارداد جدیدی که با توافق طرفین منعقد خواهد شد جایگزین کلیه توافقات و قراردادهای قبلی می گردد .

5)      این تمدید نامه در پنج ماده و دو نسخه در کارخانه ..................... تنظیم و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

 

کارفرما مدیر کارخانه ......................                                                                 پیمانکار ...................

 

 

 

 

 

 

 

 

اصلاحیه قرارداد شماره 10664 مورخ 19/10/79 و 1751 مورخ 31/2/80

 

بدین وسیله ماده 1 قرارداد شماره 10664 مورخه 19/10/79 و 1751 مورخ 31/2/80 به شرح زیر اصلاح می گردد :

1)   انجام خدمات به مدت روزانه 10 ساعت همه روزه از شنبه تا پنجشنبه ( به جز جمعه ها ) به مدت 26 روز در یک ماه و یا 260 ساعت در ماه جهت قسمت های مختلف کارخانه زیر نظر واحد نقلیه .

2)      این اصلاحیه در دو ماده و دو نسخه در کارخانه ................... تنظیم گردیده و هرکدام از نسخ دارای حکم واحد می باشد .

 

          کارفرما

مدیرکارخانه ................                                                                                            پیمانکار................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصلاحیه قرارداد شماره 10664 مورخ 19/10/79

 

بدین وسیله قرارداد فوق الذکر ( موضوع اجاره یک دستگاه نیسان کمپرسی ) منعقده با آقای ............ به شرح زیر اصلاح می گردد :

1)      مبلغ قرارداد از تاریخ 1/1/80 الی 21/9/80 ( تاریخ اتمام قرارداد ) ماهیانه 1.800.000 ریال می گردد .

2)      سایر شرایط قرارداد به قوت خود باقی و لازم الاجراء می باشد .

3)      این اصلاحیه در سه ماده و دو نسخه در محل کارخانه ............... تنظیم گردیده و هرکدام از نسخ دارای حکم واحد می باشد .

 

کارفرما مدیر کارخانه .....................                                                                  پیمانکار ..................

 

 

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image