قرارداد اجاره خودرو1

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

قرارداد اجاره خودرو

 

این قرارداد  ............... از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ............. و ............... به شماره ثبت ........ کد اقتصادی ............... به نمایندگی مهندس ................ ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران بلوار .................. منبعد در این قرارداد مستأجر نامیده  می شود از یک طرف و آقای ................. فرزند ............... به شماره شناسنامه .......... صادره از تهران .............. مجتمع مسکونی ................. بلوک ...............واحد .......... که منبعد در این قرارداد موجر نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :

ماده 1) موضوع قرارداد

انجام کلیه خدمات مربوط به واحد بازرگانی توسط یک دستگاه وانت پیکان , از ساعت 9 صبح لغایت ساعت 19 شب ( از ساعت 15-14 جهت نماز ) به مدت 9 ساعت همه روزه از شنبه تا پنجشنبه به جز جمعه ها .

تبصره 1 : هیچگونه اضافه کاری مورد قبول مستأجر نمی باشد و اگر روزهای تعطیل رسمی مستأجر به خدمات موجر نیازمند باشد با هماهنگی واحد نقلیه و بازرگانی موجر موظف به ارائه خدمات می باشد و به ازاء هر روز ساعت کسر کار مبلغ 5769 (پنج هزار وهفتصد وشصت و نه ) ریال موجر کسر می شود .

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت موضوع قرارداد از تاریخ 22/9/79 لغایت پایان 21/9/80 به مدت یک سال شمسی تعیین می گردد .

ماده 3)  مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد به ازای ماهیانه 1350000ریال برابربا 16200000 ریال تعیین می گردد , که در پایان هر ماه با ارائه صورت وضعیت توسط موجر و تأیید ناظر قرارداد پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد .

ماده 4)  ناظرین قرارداد

از طرف مستأجر آقایان .............. از واحد بازرگانی و آقای مهندس .......... ( مدیرامور اداری )  به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردند و موجر بایستی روزانه ورود و خروج خود را به دستگاه نظارت اطلاع دهد .

ماده 5) کسورات قانونی

5-1- از کلیه مطالبات موجر 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .

ماده 6) خسارت تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هر یک روز تأخیر 1% ( یک درصد) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه بیش از 15 روز باشد طرف مقابل با اخطار 15 روز مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود .

ماده 7 ) تضمین حسن انجام کار

موجر چک شماره .............. عهده بانک ............. شعبه ................ به مبلغ 16200000 ریال معادل کل قرارداد صادر و به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به مستأجر تسلیم می نماید که پس از پایان قرارداد و تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد شد .

ماده 8 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجراء تعهدات به موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی 10 روزه مجاز به فسخ قرارداد می باشد . در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده 9 ) حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد . چنانچه مدت حوادث غیرمترقبه بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد .

ماده 10) سایر شرایط قرارداد

10-1- تأمین غذای مصرفی به عهده موجر می باشد .

10-2- موجر مکلف به رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی و مقررات محیط کار مستأجر خواهد بود .

10-3- موجر باید جهت ورود و خروج مجوز لازم را از طریق بازرگانی , امور اداری و بازرسی کارخانه ........... اخذ نماید .

10-4- جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به موجر و وسیله نقلیه مورد اجاره در طول اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود .

10-5- تامین سوخت و تعمیرات وسیله مورد قرارداد به عهده موجر و با هزینه وی خواهد بود .

10-6- تسویه حساب با موجر منوط به تأیید کمی و کیفی ناظر قرارداد می باشد .

10-7- در صورت بروز نقص فنی و غیره موجر موظف است تا رفع نقص و آماده شدن وسیله نقلیه , وسیله نقلیه دیگری را جایگزین نماید .

10-8- موجر حق واگذاری موضوع قرارداد را به دیگری نخواهد داشت .

10-9- وسیله نقلیه موجر بایستی دارای بیمه سرنشین و دیگر بیمه های لازم باشد .

10-10- چنـــانچه وسیلـه نقلیـه بـه دلیل پایین بودن مدل و یا نقص قادر به انجام سرویس دهی

نباشد پیمانکار ملزم به تعویض و جایگزینی وسیله مناسب می باشد .

ماده 11 ) اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده , ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد شد .

ماده 12 ) مواد و نسخ

این قرارداد در 12 ماده و 1 تبصره و دو نسخه در محل کارخانه سیمان .................. تنظیم که هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

 

مستأجر کارخانه .......................                                                                موجر ........................

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image