قرارداد اجاره خودرو3

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

قرارداد اجاره خودرو

 

این قرارداد بین کارخانه .............. به شماره ثبت ...........کد اقتصادی ............... به نمایندگی مهندس ................ ( مدیرکارخانه ) به آدرس .................. که منبعد در این قرارداد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و آقای .................. فرزند .................. به شماره شناسنامه ................ صادره از .........  به آدرس .......... در این قرارداد موجر نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :

ماده 1) موضوع قرارداد

انجام کلیه خدمات سرویس دهی به واحد موتوری معدن و روزانه حداقل یک نوبت به واحد آزمایشگاه در ساعت مربوطه و یک نوبت در هفته با توجه به نیاز و اعلام آزمایشگاه جهت کنترل معدن توسط یک دستگاه نیسان همه روزه ( از شنبه الی پنجشنبه ) از ساعت 7 صبح لغایت 18 عصر ( از ساعت 14 الی 15 جهت ناهار که جزء ساعات کاری محسوب نمی گردد ) به مدت 10 ساعت ( به جز جمعه ها ) .

تبصره 1 : هیچگونه اضافه کاری مورد قبول مستأجر نمی باشد , و اگر در روزهای تعطیل رسمی مستأجر به خدمات موجر نیازمند باشد با هماهنگی واحد نقلیه , موظف به ارائه خدمات  می باشد و به ازاء هر ساعت کسر کار مبلغ ........... ریال از موجر کسر می گردد .

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت موضوع قرارداد از تاریخ ............ لغایت پایان .......... به مدت یک سال تعیین می گردد .

ماده 3)  مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد به ازای ماهیانه ................. ریال برابر با ............. ریال برای مدت یک سال تعیین می گردد , که در پایان هر ماه با ارائه صورت وضعیت توسط موجر و تأیید دستگاه نظارت پس از کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد بود .

ماده 4)  ناظرین قرارداد

از طرف مستأجر آقایان مهندس .............. ( مدیر امور اداری ) + مهندس ........... ( مسئول واحد معدن ) به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردند و موجر بایستی روزانه ورود و خروج خود را با تایپ کارت که در بازرسی می باشد ثبت نماید , به دستگاه نظارت اطلاع دهد .

ماده 5) کسورات قانونی

از کلیه مطالبات پیمانکار 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .

ماده 6 ) خسارت تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هر یک روز تأخیر 1% ( یک درصد ) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه تأخیر بیش از 15 روز باشد طرف مقابل با اخطار 15 روز مجاز به فسخ قرارداد کسر و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود .

ماده 7 )  تضمین حسن انجام کار

موجر چک شماره ............... عهده بانک .............. شعبه ........... به مبلغ ........... ریال معادل کل قرارداد و تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد شد .

ماده 8 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی 10 روزه مجاز به فسخ قرارداد می باشد . در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده 9 ) حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از آن قرارداد می باشد . چنانچه مدت حوادث غیرمترقبه بیش ازشش ماه به طول انجامد ادامه قرارداد با توافق طرفین انجام خواهد شد.

ماده 10 ) سایر شرایط قرارداد

10-1-       تأمین غذای مصرفی به عهده موجر می باشد .

10-2-       موجر مکلف به رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی و مقررات محیط کار مستأجر خواهد بود .

10-3-       موجر باید جهت ورود و خروج مجوز لازم را از طریق بازرگانی , امور اداری و بازرگانی کارخانه سیمان ......... اخذ نماید .

10-4-       جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به موجر و وسیله نقلیه مورد اجاره در طول اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود .

10-5-       تأمین سوخت و تعمیرات وسیله مورد قرارداد به عهده موجر و با هزینه وی خواهد بود .

10-6-       تسویه حساب با موجر منوط به تأیید کمی و کیفی دستگاه نظارت می باشد .

10-7-       در صورت بروز نقص فنی و غیره موجر موظف است تا رفع نقص فنی و آماده شدن وسیله نقلیه , وسیله دیگری را جایگزین نماید .

10-8-       موجر حق واگذاری موضوع قرارداد را به دیگری نخواهد داشت .

10-9-       وسیله نقلیه موجر بایستی دارای بیمه سرنشین و دیگر بیمه های لازم باشد .

10-10- چنانچه وسیله نقلیه به دلیل پایین بودن مدل و یا نقص قادر به انجام سرویس دهی نباشد پیمانکار ملزم به تعویض و جایگزینی وسیله مناسب می باشد .

ماده 11 ) اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همانست که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده , ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد شد .

ماده 12 ) مواد و نسخ

این قرارداد در 12 ماده و 1 تبصره و دو نسخه در محل کارخانه ............... تنظیم که هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

 

مستأجر مدیرکارخانه ......................                                                       موجر ..........................

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image