قرارداد ارائه خدمات استقرارچرخه بهره وری

بسمه تعالی

 

قـرارداد

این قرارداد فیمابین شرکت ……………………… به نمایندگی………………………به نشانی: ……………………………………………………. در این قرارداد    " کـارفرما " نامیده می شود از یکطرف وشرکت ............ ( .................. ) ثبت شده بشماره ...........دراداره ثبت شرکتها  به  نمایندگی .......... به به نشانی : ....................................................... تلفن .................که از این پس          " مشـاور " نامیده می شود ، از طرف دیگر طبق شـرایط و مقـررات عمـومی قـراردادها که جــزء لاینفک قـرارداد بوده و ضمیمه این قـرارداد نیـز  می باشد ( پیوست شماره 3) و مواردی که ذیلا" ذکر میشود منعقد می گردد.

ماده (1) – موضوع قرارداد :

  1- 1- موضوع این قرارداد ارائه خدمات استقرارچرخه بهره وری در واحد صنعتی ........................................     

            مطابق با شرح خدمات تفصیلی که در پیوست شماره یک قرارداد آمده و جزء لاینفک این قرارداد است ، می باشد.

ماده (2) – وظایف و تعهدات مشاور :

1 -2- مشاور باید تعهدات مربوط به این قرارداد را با به کار بردن روشها و اصول پذیرفته شده فنی و آموزشی به انجام برساند و کارشناسانی که جهت اجرای مفاد این قرارداد به خدمت می گیرد را از بین افراد واجد شرایط تخصصی و اخلاقی انتخاب نماید .

2- 2- مشاور با علم به اطلاع از شرایط کار و محل استقرار واحدهای صنعتی و موضوع قرارداد ، قرارداد را امضاء نموده و بعدا" نمی تواند به هیچ عنوان به بهانه عدم اطلاع معترض شود .

    3-2-  مشاور باید در جلساتی که با هماهنگی  قبلی با واحد صنعتی از سوی کارفرما تعیین می گردد ، حضور یابد .

    4-2- مشاورمتعهد میگردد حداکثر دوهفته پس از امضاء قرارداد ، برنامه زمانبندی ( گانت چارت ) پروژه را تهیه نموده و به کارفرما ارائه نماید.

    5-2- مشاورموظف است مشخصات عمومی ، تحصیلات و تجربیات متخصصانی که درموضوع قرارداد با مشاور همکاری می کنند را ( مطابق جدول پیوست شماره 2 ) معرفی نموده و طرح مذکور را با همکاری و مشارکت آنها انجام دهد .

  6-2- مشاور موظف است کلیه اطلاعات ،آمار ، گزارش ، نتایج تهیه شده را در هر زمان که کارفرما درخواست نماید در اختیار او قرارد دهد .

7-2- مشاور موظف است پس از دریافت نظرات کارفرما، نسبت به اصلاح و عودت گزارش حداکثر ظرف مدت دو هفته اقدام نماید .

8-2- مشاور در زمان دریافت حق الزحمه اولین مرحله قرارداد یک برگ سفته یا چک یا ضمانتنامه بانکی بعنوان تضمین به میزان بيست درصد (20% ) کل مبلغ قرارداد نزد ذیحساب و یا امورمالی معرفی شده از طرف کارفرما به عنوان حسن اجرای قرارداد تحویل می نماید که تا پایان مدت قرارداد نزد کارفرما باقی مانده و پس از دوره تضمین که (حداکثر شش ماه بعد از اتمام قـرارداد می باشد ) درصورت تایید کارفرما به مشاور عودت داده خواهد شد .

9-2- مشاورموظف است پس از تایید گزارش از طرف کارفرما، نسبت به تهیه سه نسخه صحافی شده (حتی الامکان با جلد گالینگور) قدام و به کارفرما تحویل نماید .

ماده (3) – وظایف و تعهدات کارفرما :

1-3- کارفرما متعهد است در ازای به اتمام رسیدن هر مرحله از قرارداد و پس از تایید آن از سوی ناظر یا مدیریت ذیربط ، نسبت به پرداخت حق الزحمه  مربوطه به مشاور اقدام نماید .

2-3- کارفرما موظف است هماهنگی های لازم جهت معرفی مشاور به واحدهای صنعتی و ارگانهای ذیربط موضوع قرارداد بعمل آورد.

3-3- کارفرما در صورت لزوم حداکثر دو هفته پس از امضاء قرارداد نماینده خود را به مشاور معرفی نماید.

4-3- کارفرما متعهد است حداکثر دو هفته نسبت به تائید یا عدم تائید نماینده مشاور (درصورت معرفی) اظهار نظر نماید.

5-3- کارفرما یا نماینده کارفرما مسئول رسیدگی و تلاش برای حل اختلاف بین مشاور و واحد صنعتی است.

 

ماده (4) – مبلغ قرارداد :

1-4- مبلغ قــرارداد به ازاء انجام وظایف و تعهدات مشـاور و شـرح خدمات پیوست قـــرارداد....................................ریال (.................................................ریال) است که شامل ...............درصد هـزینه انجام موضـوع قـرارداد می باشد .  (...............درصد مابقی براساس قرارداد جداگانه ای از سوی واحد صنعتی به مشاور پرداخت خواهد شد .)

 

 ماده (5) – نحوه پرداخت مبلغ قرارداد :

1-     5- پرداخت مرحله اول : 20% (  بیست درصد ) مبلغ کل قرارداد پس از انجام کامل مرحله اول شرح خدمات          ( پیوست شماره 1 قرارداد ) و ارائه گزارش عملکرد دراین زمینه وتائید کارفرما.

2-    5- پرداخت مرحله دوم :30% (سی درصد ) مبلغ کل قرارداد پس از انجام مرحله 1-2  شرح خدمات ( پیوست شماره 1 قرارداد ) و ارائه گزارش عملکرد دراین زمینه وتائید کارفرما.

3-    5- پرداخت مرحله سوم :30% ( سی درصد) مبلغ کل قرارداد پس از انجام مرحله 2-2 شرح خدمات ( پیوست شماره 1 قرارداد ) و ارائه گزارش سیستم اندازه گیری و تحلیل بهره وری وتائید کارفرما.

4-    5- پرداخت مرحله چهارم : 20% ( بیست درصد) مبلغ کل قرارداد پس از انجام مرحله سوم  شرح خدمات              ( پیوست شماره 1 قرارداد ) و تائید نهایی گزارش توسط کارفرما وواحد صنعتی زیربط ارائه مفاسا حساب ازسازمان تامین اجتماعی خواهد شد.

تبصره(1) : هرگونه پرداختی به مشاور با رعایت بند (1-3) ماده 3 و بند ( 1-4) از ماده 4 قرارداد و شرایط و مقررات عمومی قراردادها ، که منضم به این قرارداد و جزء لاینفک آن میباشد بعمل خواهد آمد .

 

ماده (6) – مدت قرارداد :

1-      6-  مدت قرارداد برای انجام موضوع قرارداد از زمان امضاء قرارداد به مدت ..........ماه شمسی خواهد بود که تمدید مدت قرارداد با توافق کتبی طرفین صورت خواهد پذیرفت .

 

تبصره(2): در صورتیکه کارفرما نسبت به پرداخت حق الزحمه ( مندرج در ماده  5 ) حداکثر تا سه هفته پس از تحویل گزارش و مشروط به تائید گزارش اقدام ننماید، زمان دیرکرد پرداخت به مدت قرارداد اضافه خواهد شد .

ماده (7) – فسخ و خاتمه دادن به قرارداد :

   1-7- موارد فسخ و خاتمه دادن به قرارداد به کیفیتی است که در ماده (5) " شرایط و مقررات عمومی قراردادها " پیوست این قرارداد آمده است .

 

ماده (8) : توزیع نسخ :

1- 8-  این قـرارداد در چهار نسخه مشتمل بر 8 ماده و 23 بند و 2 تبصره و شرح خدمات ( پیوست شماره 1) ومشخصات اعضاء تیم پروژه ( پیوست شماره 2 ) و شرایط و مقررات عمومی قراردادها (پیوست شماره 3 )تنظیم و از هر نظر تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است و کلیه نسخ آن اعتبار یکسان دارد .                  

 

                                 کارفـرمـا                                                                                           طـرف قـرارداد

                     به نمایندگی :                                                                به نمایندگی :

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image