قرارداد ارزيابي امنيت شبكه

 

 

 

بسمه‌تعالي

 

 

قرارداد ارزيابي امنيت شبكه

ماده يك : مقدمــــه

با توجه به گسترش روزافزون شبكه‌هاي كامپيوتري در سازمانهاي مختلف دولتي و خصوصي در كشور و اتصال آنها به شبكه جهاني اينترنت مسئله امنيت شبكه‌ها و پايگاه‌هاي داده امري ضروري است كه تمامي‌ مديران فناوري اين مراكز بايد به آن توجه خاصي مبذول نمايند. يكي از ملزومات اساسي براي پيشگيري عمليات نفوذ به شبكه، ارزيابي شبكه توسط يك گروه يا شركت مورد اعتماد و يا طرف قرارداد است. اين شركت در شرايط يكسان با نفوذگران، با دريافت يك آدرس اينترنتي راههاي نفوذ به آن را بررسي، شناسايي و گزارش مي‌نمايد.

هدف اصلي اين قرارداد ارزيابي يك سايت اينترنتي است كه در نتيجة آن ميزان توانايي شركت پيمانكار شناسايي مي‌گردد تا در صورت برخورداري از توان بالا، پروژه‌هاي ديگري در اين زمينه به آن واگذار شود. از آنجاييكه پيمانكار اعلام مي‌دارد توانايي علمي و فني و امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري لازم و همچنين امكان دسترسي به اطلاعات مورد نياز را دارا مي‌باشد، قرارداد حاضر براساس ماده 10 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران و طبق شرايط ذيل بين طرفين منعقد مي‌گردد.

ماده دو : طرفين قرارداد

2-1- سازمان .......................................................................................  به نمايندگي آقاي ..........................................   به نشاني ................................................، كه منبعد در اين قرارداد كارفرما ناميده مي‌شود.

2-2- شركت ......................................... به نمايندگي آقاي ........................................................... به نشاني ........................................................................................ كه منبعد در اين قرارداد پيمانكار ناميده مي‌شود.

ماده سه : موضوع قرارداد

3-1- ارزيابي وب سايت به آدرس الكترونيكي......................................كه منبعد در اين قرارداد وب سايت خوانده مي‌شود، به منظور شناسايي حفره‌هاي امنيتي و راههاي نفوذ به آن در قالب اين قرارداد انجام مي‌شود.

ماده چهار : زمان اجراي قرارداد

4-1- از تاريخ امضاء اين قرارداد حداكثر به مدت چهار هفته مي‌باشدكه بنا به تشخيص كارفرما تا يك هفته قابل تمديد است.

ماده پنج : مبلغ قرارداد

5-1- هزينه اجراي طرح به مبلغ ......... ريال (معادل ....... تومان) مي‌باشد كه در پنج قسط برابر پرداخت مي‌گردد. به جز پيش پرداخت كه در ابتدا پرداخت مي‌شود، هر قسط يك هفته پس از دريافت گزارش مربوطه پرداخت مي‌گردد.

 

ماده شش : تعهدات

6-1- كارفرما موظف است هزينه‌هاي پروژه را به موقع پرداخت نمايد.

6-2- پيمانكار موظف است گزارش كلية مراحل و روشهاي ارزيابي را در پايان هر هفته از زمان قرارداد، كتباً به اطلاع كارفرما برساند.

6-3- كارفرما در صورت تشخيص توان بالقوة پيمانكار در پروژه‌هاي مشابه ديگر از او كمك مي‌گيرد.

6-4- پيمانكار اجازة هيچگونه پرسش و كسب اطلاع مستقيم يا غير مستقيم را از كاربران وب سايت(كارمندان) راجع به وب سايت ندارد.

ماده هفت : ساير شرايط

6-2- مسؤوليت هرگونه بهره‌برداري غير مجاز و سوء استفادة از مفاد اين قرارداد و وب سايت و اطلاعات مندرج در وب سايت كه توسط هر فرد يا گروه انجام شود و علت آن تعمد يا سهل‌انگاري پيمانكار باشد، بر عهدة پيمانكار است.

6-3- كلية اطلاعات مندرج در وب سايت و اسامي و آدرسهاي مندرج در اين قرارداد محرمانه‌اند.

ماده هشت : كليت قرارداد

اين قرارداد مشتمل بر هشت ماده در دونسخه با ارزش مساوي و يك پيوست (به عنوان جزء لاينفك اين قرارداد تنظيم و در تاريخ    /   /    به امضاي طرفين رسيد.

 

پيوست شماره يك

جدول زمانبندي تحويل گزارشات و اقساط

رديف

موضوع

تاريخ

1

پيش پرداخت

 

2

دريافت گزارش نخست

 

3

دريافت گزارش دوم و پرداخت قسط دوم

 

4

دريافت گزارش سوم و پرداخت قسط سوم

 

5

دريافت گزارش چهارم و پرداخت قسط چهارم

 

6

پرداخت قسط پنجم

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image