قرارداد اشتراك اينترنت بي سيم (Wireless)

بنام خدا

تاريخ: 29/01/87

شماره:…………

 

قرارداد اشتراك اينترنت بي سيم(Wireless)

 

اين قرارداد فی ما بين ………..كه در اين قرارداد اپراتور ناميده مي شود از يك طرف و شركت …………….  به آدرس ……………………………………. به شماره ……………… و به نمايندگي ………….. كه در اين قرارداد مشترك ناميده مي‌شود به شرح ذيل منعقد مي‌گردد.

 

ماده 1 ) موضوع قرارداد

1-1    موضوع قرارداد عبارتست از برقراري اتصال به شبكه جهاني اينترنت بر اساس استاندارد(Protocol) TCP/IP بصورت بی ‌سيم (Wireless) .

1-2    فروش تجهيزات جهت برقراری ارتباط بشرح ذيل:

 

 

نام تجهيزات

 

مشخصات

1

کارتETC

 

انتقال دیتا DATA از طریق فیبر نوری

 

1-3    نوع سرويس :           

 

کلاس

ميزان ارسال

Send (Kb/s)

ميزان دريافت

Receive (Kb/s)

مجموع

Send & Receive (Kb/s)

D.…

M/s1

M/s1

M/s2

پهنای باند رديف فوق بصورت اختصاصی (Dedicated) و تضمين شده بوده و در طول ساعات پر استفاده دچار افت كيفيت نمي گردند و داراي سرعت و كيفيت ثابت مي باشند.

 

ماده 2 ) تعهدات اپراتور

2     

2-1    اپراتور متعهد ميباشد پس از تحويل مکان (و دکل در صورت لزوم) در مدت 7 روز پس از دريافت پيش پرداخت و امضاي قرارداد کليه تجهيزات موضوع قرارداد را نصب و راه اندازي نمايد.

تبصره 1 : چنانچه به دلائل فنی , پس از تحويل مکان , امکان برقراری ارتباط ميسر نگردد و يا کيفيت لينک پاسخگوی پهنای باند مورد نظر نباشد , اپراتور وجوه دريافتی را مسترد نموده و قرارداد لغو خواهد گرديد.

2-2    اپراتور متعهد ميباشد اينترنت را تا درگاه خروجی دستگاه Wireless فقط بر روی يک سيستم تحويل نمايد.

2-3    اپراتور متعهد ميباشد در 24 ساعته 7 روز در هفته خدمات و پشتيباني فني داشته باشد.

2-4    اپراتور متعهد ميباشد اشكالات ناشي از ارائه خدمات موضوع قرارداد را که مشترک کتباً به اپراتور اعلام نمايد را برطرف نمايد.

تبصره 2 : هزينه رفع اشکالات ناشي از مشترک از قبيل مشکل در نرم افزار يا سخت افزار به عهده مشترک    مي باشد.

2-5     اپراتور هيچگونه مسئوليتي در قبال هر گونه تغيير قوانين و مقررات در خصوص استفاده از تجهيزات Wireless در كشور را نخواهد داشت و ادامه سرويس دهي تابع مقررات آتي كشور خواهد بود.

2-6     اپراتور متعهد ميباشد در صورت قطع و يا كاهش كيفيت خدمات , بطوريكه بهره برداري از اين خدمات امكان پذير نباشد، و يا قطع احتمالی آن به مدت بيش از يک ساعت ممتد باشد, جهت جبران آن 2 برابر مبلغ مدت قطعي ، از فاكتور مشترك كسر مي گردد.

2-7    ارائه خدمات مربوط به موضوع قرارداد با ضرايب اطمينان 96% جهت برقراري ارتباط با اينترنت بدون در نظر گرفتن اشكالات ناشي از مشترك و شبكه مخابرات و نظاير آن می باشد.

 

100%x

مدت قطع بودن (دقيقه) – مدت کل (دقيقه)

 =ميزان برقراری شبکه به درصد

مدت کل (دقيقه)

 

موارد ذيل بعنوان قطع اينترنت محسوب نميشود:

1- هرگونه دستکاری و تغييرات در تجهيزات نصب شده و يا نرم افزارهای کاربردی مربوطه.

2 – هرگونه اشکال در شبکه داخلی مشترک.

 

ماده 3 ) تعهدات مشترك

3     

3-1    مشترک متعهد ميگردد كليه امكانات و فضاي لازم جهت نصب تجهيزات را فراهم نمايد.

3-2    مشترک متعهد ميگردد اقدامات لازم جهت جلوگيری از اختلال نرم افزاری و سخت افزاری در شبکه اپراتور را فراهم نمايد.

3-3    مشترك متعهد ميگردد يك نفر را بعنوان نماينده فني خود كتباً به اپراتور معرفي نمايد. هر گونه هماهنگي و توافق با وي در امور فنی مورد قبول مشترك خواهد بود.

3-4    مشترك حق واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از اين قرارداد را جزئاً و يا كلاً به غير ندارد مگر با موافقت كتبي اپراتور.

3-5    مشترک متعهد ميگردد کليه مقررات قانونی و جاری و آتی شرکت مخابرات را درمورد استفاده از اينترنت رعايت نمايد و مسئوليت دسترسی به سايتهای غيرمجاز به عهده مشترک خواهد بود.

3-6     مشترك حق ارائه و يا استفاده از سرويس هاي تلفني را بدون كسب مجوز از شركت مخابرات از طريق اين قرارداد ندارد.

3-7    مشترک متعهد ميگردد , هرگونه تغييرات در تجهيزات Wireless و نحوه اتصال آن به شبکه داخلی را به اطلاع اپراتور برساند.

3-8    تجهيزات مندرج در موضوع قرارداد کلاً بصورت امانی در اختيار مشترک قرار گرفته و در پايان مدت قرارداد و در صورت عدم تمديد قرارداد ازطرف مشترک مسترد خواهد شد.

تبصره 3 :این ماده شامل تجهیزاتی که از سوی مشترک خریداری شده و مبلغ آن به اپراتور پرداخت شده است نمی باشد.

3-9    مسئوليت حفظ و نگهداری تجهيزات موضوع قرارداد بعهده مشترک بوده و جبران هرگونه خسارت وارده به تجهيزات بعهده مشترک می باشد.

3-10حفاظت از اطلاعات و امنيت شبکه مشترک ، کلاً بعهده مشترک می باشد.

3-11کليه مسئوليت های اخلاقی و قانونی ناشی از استفاده مشترک و کاربران وی از شبکه بعهده مشترک می باشد.

3-12مشترک متعهد ميباشد , بلافاصله پس از ارسال فاکتور از سوی اپراتور نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد.

 

ماده 4 ) مدت قرارداد

4     

4-1    مدت قرارداد از تاريخ 01/08/87 تا تاريخ 01/08/88  بمدت يكسال می باشد.

 

ماده 5 ) مبلغ قرارداد

5     

5-1    ماهيانه مبلغ ………………. ريال ( بحروف ………………… ريال ) كه در ابتدای هر ماه به حساب شماره 3919519540 نزد بانک تجارت شعبه خیابان مطهری کد 788 به نام آقای پوریا ابن علی پرداخت ميگردد.

5-2    جمعاً مبلغ ...................  ريال ( بحروف ....................  ريال ) برای مدت زمان قرارداد به اپراتور پرداخت ميگردد.

5-3    مبلغ فروش تجهيزات 10000000  ريال ( بحروف ده میلیون ريال ) می باشد که جهت نصب تجهیزات از طرف مشترک به اپراتور پرداخت ميگردد.

تبصره 4 : كليه عوارض و ماليات مربوط به قرارداد بعهده مشترك بوده و مشترك موظف مي باشد در پایان هر ماه در طول مدت قرارداد  به ازاء هر فاكتور ارسالي (اعم از فروش تجهيزات و اشتراك ماهيانه) از سوي اپراتور 5% ماليات و 1% عوارض مربوطه را به ترتیب به حساب سازمان امور مالياتي و شهرداری واريز و فيش آن را به اپراتور تحويل نمايد.

تبصره 5 : درصورت درخواست کتبی مشترک و وجود امکانات واگذاری خدمات بيشتر , ارتقاء خدمات انجام خواهد گرفت و مبلغ قرارداد نيز متناسباً اصلاح خواهد شد.

 

ماده 6 ) گارانتی

6      

6-1     تجهيزات سخت افزاری نصب شده توسط اپراتور بمدت يکسال از تاريخ نصب گارانتي می باشد.

6-2     درصورت استفاده مشترک از دکل , نحوه اتصال ارت دکل و صحت عملکرد آن تماماٌ به عهده مشترک بوده و درصورت صدمه ديدن تجهيزات به علت ارت نامناسب , تجهيزات شامل گارانتی نخواهد بود.

6-3     درصورت خرابی تجهيزات مشترک کليه هزينه های مربوط به باز کردن و ارسال تجهيزات به اپراتور ، و نصب مجدد آن بعهده مشترک ميباشد. درصورت اعلام مشترک عمليات فوق توسط اپراتور انجام و هزينه آن بطور جداگانه محاسبه خواهد شد.

 

ماده 7 ) فسخ قرارداد

7     

7-1    طرفين قرارداد مي توانند پس از اطلاع کتبی 15 روز قبل از فسخ قرارداد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند.

7-2    چنانچه مشترک حداکثر يکماه پس از دريافت فاکتور , نسبت به پرداخت آن اقدام نکند , اپراتور مجاز به قطع اشتراک و فسخ قرارداد بدون اطلاع قبلی ميباشد.

 

ماده 8 ) تغييرات

8     

8-1    مشترک ميتواند در هر زمان نسبت به تغيير (افزايش / کاهش) اشتراک اينترنت خود با درخواست کتبی اقدام نمايد.

8-2    هرگونه اصلاح ، تغيير ، تجديدنظر و الحاق مواد ديگر در اين قرارداد بايستي به صورت كتبي و به امضاي نمايندگان مجاز طرفين قرارداد برسد.

 

ماده 9 ) تمديد قرارداد

9     

9-1    درصورت خاتمه مدت قرارداد , اين قرارداد با توافق طرفين قابل تمديد ميباشد.

 

ماده 10 ) تضمين قرارداد

10 

10-1مشترک يك فقره چك به مبلغ دو برابر مبلغ اشتراک ماهانه به عنوان تضمين پرداخت در زمان عقد قرارداد در اختيار اپراتور قرار مي دهد تا در صورت عدم پرداخت اشتراک ماهانه در پايان هر ماه ، اپراتور بتواند مبلغ فوق را از محل تضمين ، بدون قيد و شرط وصول نمايد. اسناد مذكور بعد از اتمام اين قرارداد به مشترک مسترد خواهد شد.

تبصره 6 : درصورتيكه مشترك چك تضمين پرداخت نكند ، مشترك متعهد مي گردد مبلغ اشتراك ماهيانه را در ابتداي هر ماه پرداخت نمايد. ( منظور از ابتداي هر ماه ، ماكزيمم ده روز اول ابتداي ماه ميباشد.)

 

ماده 11 ) فورس ماژور

11 

11-1چنانچه به عللي خارج از اختيار و اقتدار طرفين از قبيل: عوارض و حوادث طبيعي و يا بحران هاي اجتماعي و سياسي از قبيل جنگ و غيره و يا تغييرات قوانين و مقررات ، انجام تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد قابل اجرا نباشد ، مادام که علل مذکور مرتفع نشده است ، عدم اجرا يا تأخير در اجراي قرارداد تخلف طرفين تلقي نخواهد شد.

 

ماده 12 ) حل اختلاف

12 

12-1در صورت بروز هرگونه اختلاف بين طرفين ، ابتدا مسأله به صورت دوستانه حل و فصل و در غير اين صورت از طريق مراجع قانوني پي گيري خواهد شد.

 

ماده 13 ) قانون و زبان قرارداد

13 

اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران بوده و كليه نسخ قرارداد به زبان فارسي تهيه و مبادله گرديد.

 

ماده 14 ) شرايط عمومي قرارداد

14 

اين قرارداد در چهار صفحه مشتمل بر يك مقدمه , 14 ماده و شش تبصره در دو نسخه که هر دو داراي اعتبار يكسان مي باشد تهيه و تنظيم و کليه صفحات آن به امضاء و تاييد طرفين قرارداد رسيد.

 

 

 

            مهر و امضای                مهر و امضای

               مشترک                      اپراتور

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image