قرارداد اعطای نمایندگی

تاريخ :

شماره :

پيوست : دارد

 

 

 

قرارداد اعطای نمایندگی

 

اين قرارداد بين شرکت .....................به شماره ثبت ……………….  و به نمايندگی ……………………… که از اين پس شرکت ناميده ميشود از يک طرف و شرکت/موسسه .............................. به نمايندگی آقای/خانم ........................... که از اين پس نماینده ناميده ميشود از طرف ديگر بر اساس شرايط و مفاد ذيل منعقد ميگردد:

 

ماده 1- مشخصـــات

 

1-1- مشخصات شرکت:

نام شرکت: .....................

نام نماينده: …………………………..

سمت: مدير عامل

پست الکترونيک: …………………….

تلفن: …………………

فکس: …………………….

آدرس: ………………………………………………….

 

1-2- مشخصات نماینده:

نام شرکت / موسسه:

نام نماينده:

سمت:

پست الکترونيک:

تلفن:

فکس:

آدرس:

 

ماده 2- موضوع قرارداد

 

2-1- موضوع قرارداد عبارت است از اعطای نمایندگی فروش تبلیغات در ………………………………….

 

ماده 3- مدت قرارداد

 

3-1- مدت قرارداد یکسال می باشد و از تاریخ عقد قرارداد قابل اجرا و معتبر ست و پس از اتمام دوره،قرارداد بخودی خود فسخ شده تلقی می گردد.

 

ماده 4-  شرایط مالی

 

 

4-1- قیمت بسته های اعتباری تبلیغاتی و نیز میزان تخفیفات مخصوص نمایندگی ها به صورت الحاقیه تنظیم و به قرارداد الصاق و امضاء گرددیده است.

 

 

 

ماده 5- تعهـــدات

 

 

5-1- تعهدات نماینده:

 

5-1-1- نماینده متعهد میگردد پیش از عقد قرارداد با مشتری از در دسترس بودن تبلیغ اطمینان حاصل کند و در غیر این صورت خسارت وارده به عهده نماینده خواهد بود.

5-1-2-  نماینده موظف است که فروش خودرا بر اساس قیمت های مندرج در سایت به صورت هماهنگ در کل کشور تنظیم نماید.

5-1-3-  مبالغ و سایزهای تبلیغات بر اساس مشخصات مندرج در سایت……………… محاسبه خواهد شد و این مشخصات در صورت تغییر، در سایت شرکت به روز خواهند گردید.

5-1-4- نماینده متعهد می­گردد یک نسخه از قرارداد منعقد شده با مشتری را برای شرکت ارسال نماید.

 

5-1-5- نماینده متعهد مي گردد نسبت به پرداخت مبالغ تبلیغات در موعد مقرر اقدام نمايد و در غیر این صورت شرکت مجاز است اقدام به لغو تمام قراردادها و اعتبار  مالی نماینده در سیستم نماید.

 

5-1-6- طراحی و تهیه فایل تبلیغ جهت قرار گرفتن در زمان مناسب بر روی سایت بر عهده نماینده بوده و در غیر این صورت باید برای طراحی آن هزینه طراحی  به شرکت پرداخت گردد و نماینده متعهد مي گردد عکسها و مطالب مورد نياز را به شکل فایل های کامپیوتری و به صورت قابل استفاده برای طراحی تبلیغ در  اختیار شرکت قرار دهد. در ضمن کـليه هزينه های مـربوط به تحويل اطلاعات به عهده نماینده  خواهد بود.

 

5-1-7- نماینده متعهد می­گردد يک رابط به صورت کتبی معرفی نمايد. بديهی است کليه امور فی ما بین باید توسط نماينده معرفی شده پیگیری شود.

 

5-1-8- کليه کسورات قانونی بر عهده نماینده می باشد.

 

 

5-2- تعهدات شرکت:

 

5-2-1- شرکت متعهد می­گردد در حفظ و نگهداری کلیه اطلاعات مشتریان نماینده ، تلاش نماید.

 

5-2-2- شرکت مـتعهد می گـردد موضوع قرارداد را در موعد مقرر انجام دهد.

تبصره:

انجام کلیه تعهدات توسط شرکت مشروط به پرداخت به موقع نماینده است.

 

 

 

ماده 6- رعایت موازین و مقررات کشوری

 

6-1- رعايت موازين ، شئونات و مقررات جاری دولت جمهوری اسلامی ايران برای طرفین لازم‌الاجرا بوده و مسئولیت هر گونه تخلف از آن بعهده طرف متخلف است.

 

 

ماده 7- فســــخ قرارداد

 

 

7-1- فسخ قرارداد تنها از طریق اعلام کتبی هر یک از طرفین و منوط به تعیین تکلیف موارد و تعهدات در حال اجرا می‌باشد.  بدیهی است در صورت عدم تمایل هر یک از طرفین به ادامه قرارداد پس از اعلام کتبی، ممیزی لازم و مورد قبول طرفین انجام و پس از تسویه حساب کامل، قرارداد فسخ می گردد.

 

 

ماده 8- تعييــن حکمـيت

 

 

8-1- در صورت بروز اختلاف هيأتی شامل يک کارشناس از طرف نماینده و يک کارشناس از طرف شرکت که مورد تأييد سازمانهای متبوع خود بوده و يک داور مورد تأييد طرفين ، مورد اختلاف را مورد حکميت قرار می دهند و طرفين موظف به پذيرش رأی حکميت می باشند.

 

 

 

ماده 9- مفــاد قــرارداد

 

 

8-1- اين قرارداد در دو صفحه ، 9 ماده، 11 بنــــد و 1 تبصــره ، در دو نسخه که حکم واحد را داراست  در تاريخ ../../1386  تنظيم گرديده است و به توافق طرفين رسيده ، لازم الاجرا و از هر نظر قطعی برای طرفين تلقی می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

نام و امضاء شرکت

نام و امضاء نماینده

 

             

 


پیوست 1- بسته­ها و نرخ های ویژه نمایندگیها

 

 

میزان اعتبار (تومان)

درصد تخفیف نماینده

000/100

5%

000/250

10%

000/500

15%

000/000/1

20%

000/000/5

30%

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image