قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت 3

بسمه تعالي

قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت

 

با اتکا به خداوند متعال، این قرارداد بین :

 آقای/خانم .......................................  به شماره شناسنامه........................ فرزند............... از طرف شرکت/موسسه/سازمان ..........................................  که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود، از یک سو و از سوی دیگر

آقای/خانم .......................................  به شماره شناسنامه........................ فرزند............... از طرف شرکت ................................................ که از این پس در این قرارداد پیمانکار نامیده میشود، به شرح مفاد زیر در تاریخ ...............................   منعقد گردید.

 

ماده 1 : موضوع قرارداد

طراحي وب سايت اينترنت

ماده 2 : مدت قرارداد

15 روز کاری پس از عقد قرارداد و اجرای بندهای 1-3 و 2-5 .

 

ماده 3 : مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

..................... ریال معادل ..................... تومان میباشد که طی 3 مرحله به شرح زیر پرداخت خواهد شد.

بند 1-3 : مبلغ .......................... ریال در زمان عقد قرارداد.

بند 2-3 : مبلغ ........................... ریال در زمان پایان طراحی و برنامه نویسی و قبل از راه اندازی نهایی.

بند 3-3 : مبلغ ............................ ریال بعد از راه اندازی و تایید نهایی کارفرما.

 

ماده 4 : مشخصات فنی پروژه

از آنجایی که طراحی و برنامه نویسی وب سایت اینترنت، امری کاملا تخصصی میباشد، بمنظور جلوگیری از ابهامات احتمالی، مشخصات ریز فنی مورد قرارداد، به شرح ذیل درج گردیده است:

بند 1-4 : سطح تکنولوژی مورد قرارداد:

........................................................................................................................................................

بند 2-4 : زبانهای برنامه نویسی مورد استفاده:

........................................................................................................................................................

بند 3-4 : وب سایت مورد قرارداد، در ....... زبان ........................................................تهیه خواهد شد.

بند 4-4 : نحوه استفاده از تکنیکهای انیمیشن :

..........................................................................................................................................................

بند 5-4 : استفاده از عکس ها ، چیدمان، ترکیب و رنگ بندی وب سایت مورد قرارداد بصورت حرفه ای بوده و سعی برآن است که تا حد امکان نظر کارفرما در این خصوص جلب نموده شود. بدیهی است این ویژگی متناسب با قابلیتهای بند 1-4 خواهد بود.

 

ماده 5 : تعهدات طرفین

بند 1-5

    مطابق با این قرارداد، پیمانکار متعهد میشود در راستای جلب رضایت کارفرما، سایت اینترنتی با مشخصاتی که در ماده 4 به آنها اشاره شده است، ظرف مدت 15 روز پس از عقد قرارداد، طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی نموده و تحویل کارفرما نماید.

بند 2-5

    مطابق با این قرارداد، کارفرما متعهد میشود مطابق با نیاز پیمانکار در تهیه و تحویل عکس، کاتالوگ، فرآیند ها ، اطلاعات علمی و فنی مربوطه و دیگر نیازمندیها مانند آرم شرکت، رنگهای سازمانی و ... بمنظور طراحی یک وب سایت اینترنت، حداکثر همکاری را ظرف مدت قرارداد، بعمل آورد.

 

ماده 6 : پشتیبانی موضوع قرارداد

بند 1-6

    پشتیبانی وب سایت: پس از اتمام قرارداد و تحویل وب سایت از سوی پیمانکار، کارفرما بمدت 15 روز بمنظور بررسی نهایی و یا تغییرات مورد نیاز احتمالی، زمان خواهد داشت، تا نظرات و نیازهای خود را بصورت کتبی به پیمانکار اعلام نماید. بدیهی است بعد از گذشت 15 روز از اتمام مدت قرارداد و تحویل وب سایت، پیمانکار هیچگونه تعهدی در قبال تغییرات و یا ایرادات احتمالی، نداشته و در صورت نیاز انجام تغییرات، طبق تعرفه و خارج از مبلغ قرارداد، هزینه های مربوطه اخذ خواهد شد.

بند 2-6

    پیمانکار متعهد میگردد، پس از اتمام مدت قرارداد، در صورت نیاز کارفرما به انجام هرگونه تغییرات، اساسی و یا جزئی، در قبال وصول هزینه های مربوطه، نیاز کارفرما را درخصوص وب سایت موضوع قرارداد، مرتفع و نهایت همکاری را با کارفرما در جلب رضایت وی، داشته باشد.

 

ماده 7 : نشانی طرفین قرارداد

جناب آقای...................................که در این قرارداد بعنوان کارفرما از وی نام برده شده است به نشانی:

.......................................................................................................................................................

و شماره تلفن....................................... قابل دسترس میباشد.

جناب آقای...................................که در این قرارداد بعنوان پیمانکار از وی نام برده شده است به نشانی:

.......................................................................................................................................................

و شماره تلفن....................................... قابل دسترس میباشد.

 

ماده 8 : مفاد قرارداد

این قرارداد در 3 صفحه شامل 8 ماده و 12 بند ، در دو نسخه تهیه و بعد از امضا طرفین، مبادله شد و هر نسخه در حکم واحد میباشد.

 

 

کارفرما

نام و نام خانوادگی:

امضا:

پیمانکار

نام و نام خانوادگی:

امضا:

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image