قــرارداد آمـوزشگــاه هــا

قــرارداد آمـوزشگــاه هــا

 

 این قرارداد براساس مفاد ماده 10و 190 به بعد قانون مدنی با تراضی طرفین و در مورخ    /       /         بین متعاقدین ذیل منعقد گردید و طرفین ضمن عقد خارج لازم به پیروی از مفاد آن متعهد گردیدند:

 

ماده1: طرفین قرارداد

1-1: سایت آسو به نشانی اینترنتی www.asooshop.com   که در این قرارداد به اختصار سایت خوانده

 می شود .

2-1: آموزشگاه ................................  به شماره ثبت ........................... به نشانی ..................................................................... و به مدیریت ...........................................   که در این قرارداد به اختصار آموزشگاه خوانده می شود .

 

 ماده2: موضوع و اهداف قرارداد

1-2: همکاری و مساعدت طرفین در جهت ارتقاء آموزشی و نیز اتخاذ سیاستهای مشترک جهت دستیابی به بالاترین معدل کاری از نظر اقتصادی و آموزشی که بر این اساس سایت آسو متعهد به معرفی اعضاء خود به منظور تحت آموزش قرار گرفتن افراد معرفی شده توسط آموزشگاه می باشد. آموزشگاه نیز با در نظر گرفتن تخفیف های ویژه که شرح آن در پیوست (1) آمده است از اعضاء معرفی شده توسط سایت آسو ثبت نام بعمل می آورد.

 

ماده 3: مدت قرارداد

1-3: مدت اعتبار قرارداد حاضر از تاریخ امضاء سه سال تمام می باشد که در صورت تراضی طرفین این مدت قابل تغییر است.

ماده4: تعهدات سایت :

1-4: حمایت بی شائبه از سیاستهای علمی و آموزشی و رقابتی آموزشگاه در حیطه توافقات طرفین  

2-4: اقدام فعالانه آموزشگاه (طرف دوم) جهت آموزش و تقویت موضوع قرارداد با استفاده از تمامی امکانات سایت  

ماده5: تعهدات آموزشگاه

1-5: آموزشگاه متعهد است از تمامی اعضاء معرفی شده توسط سایت آسو ثبت نام کند چنانچه به هر دلیلی قادر به انجام این مهم نگردید حداکثر در 24 ساعت مراتب را سریعا و با در نظر گرفتن اهمیت موضوع به سایت آسو اعلام دارد تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد .

2-5: قیمت های دوره های مختلف آموزشگاه باید بر اساس تعرفه های وزارت علوم وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان فنی و حرفه ای باشد و آموزشگاه حق وضع قیمت هایی بالاتر از تعرفه ها ی قانونی را نخواهد داشت. ( تبصره: در مورد خاص توافق مکتوب طرفین ملاک تصمیم گیری است.)

3-5: اعضاء معرفی شده توسط سایت آسو طبق توافق به عمل آمده فی ما بین طرفین از تخفیف در آموزش بهره مند خواهند بود

4-5: چنانچه مدرسان و یا فضای آموزشی آموزشگاه مورد اعتراض اکثر دانش پژوهان قرار بگیرد مسئولین آموزشگـــــاه موظــف به تشکیل جلسه ای جهت بر طرف کردن مساله در اسرع وقــت می باشند.سایت آسو می تواند نماینده ای در جلسه فوق داشته باشد تا از روند حل مساله مطلع گردد.

5-5: تعداد معرفی شدگان توسط سایت آسو که شامل نام و نام خانوادگی ایشان و سایر اطلاعات دیگرمی باشد در اختیار آموزشگاه قرار می گیرد. قرارداد حاضر در دسته اسناد طبقه بندی شده سایت قراردارد بدیهی است سوء استفاده از این اطلاعات با توجه به میزان اثرگذاری آن بر منافع سایت  قابل پیگیری است .

ماده6: شروط

1-6: هرگونه تغییر در جدول دروس و اساتید که ردیف قیمت و در صد تخفیف و یا یارانه اثر گذار باشد باید ابتدا به اطلاع سایت آسو برسد و در صورت توافق تغییرات روی سایت قرار بگیرد.

1-6: تبلیغات و بازاریابی در دروس و رشته های متفرقه آموزشگاه با درصد مورد توافقی تخفیف توسط سایت انجام می پذیرد.

ماده7: فسخ قرارداد

1-7: تخلف هر کدام از طرفین در ایفای تعهد ات اصلی و مبنایی چنانچه اثبات گردد موجبات فسخ قرارداد حاضر را فراهم می سازد که در این صورت کلیه دیون و تعهدات حال می گردد و جز در مورد مذکور طرفین حق اعمال هرگونه خیار فسخ را از خود اسقاط می نمایند.

ماده8: نسخ و پیوست ها

1-8: این قرارداد در دو نسخه هشت ماده و به انضمام یک پیوست در مورخ .................................منعقد گردید و هر دو نسخه در حکم واحد است.

 

 

                          نماینده سایت آسو                                                       مدیرآموزشگاه

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image