به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرارداد بيمه حوادث گروهي يك شركت

 

قرارداد بيمه حوادث گروهي يك شركت

 

 

تاريخ شروع: ...........................

تاريخ انقضاء: ...........................         حق بيمه ساليانه: ..................................

تاريخ صدور: ...........................          تعداد بيمه شدگان: ..............................

اين قرارداد بين شركت  ........................... به نشاني: .................................................................................

كه در اين قرارداد بيمه گزار ناميده مي شود و شركت سهامي بيمه  ................... كه بيمه گر ناميده مي شود به شرح ذيل منعقد مي گردد:

 

ماده اول: موضوع اين قرارداد عبارت است از پوشش بيمه اي حوادث منجر به فوت و نقص عضو و از كارافتادگي دائم(كلي و جزئي) بر اثر حادثه.

 

ماده دوم: سرمايه بيمه فوت و نقص عضو بر اثر حادثه براي هر فرد بيمه شده معادل 45 برابر حقوق ماهيانه طبق ليست ارسالي بيمه گزار مي باشد.

تبصره: سرمايه هر يك از بيمه شدگان در صورت فوت بر اثر حادثه و در صورت نقص عضو و از كارافتادگي دائم كلي بر اثر حادثه معادل 45 برابر حقوق ماهيانه طبق ليست ارسالي بيمه گزار بوده و در صورت نقص عضو و از كار افتادگي دائم جزئي بر اثر حادثه ضريبي از 45 برابر حقوق ماهيانه طبق جدول نقص عضو مندرج در شرايط عمومي بيمه هاي حوادث مي باشد.

 

ماده سوم: شروع بيمه براي هر يك از كاركنان فعلي بيمه گزار و براي كاركناني كه در آينده استخدام خواهند شد تاريخ مندرج در الحاقي تاييد پوشش بيمه اي آنان مي باشد.

 

ماده چهارم: حق بيمه ساليانه بيمه شدگان جهت پوشش فوت نقص عضو و از كارافتادگي دائم(كلي و جزيي) مبلغ ........................... ريال مي باشد و بيمه گزار متعهد است از تاريخ دريافت قرارداد يا الحاقيه تائيد پوشش بيمه اي به صورت اقساط ماهيانه بر مبناي 12/1 حق بيمه ساليانه را پرداخت نمايد.

تبصره1: ضرب الاجل پرداخت حق بيمه هر يك از بيمه شدگان حداكثر يكماه از تاريخ سررسيد ماهيانه مي باشد.

تبصره2: ضرب الاجل پرداخت حق بيمه هر يك از بيمه شدگان جديد حداكثر به فاصله سي روز از تاريخ صدور الحاقي تاييد پوشش آنان توسط بيمه گزار مي باشد.

 

ماده 5: بيمه گزار موظف است ليست مشخصات كاركنان مشمول بيمه را شامل رديف، نام و نام خانوادگي، تاريخ تولد، شماره شناسنامه و محل صدور در شروع قرارداد در دو نسخه براي بيمه گر ارسال نموده و هر ماه نيز صورتي از كاركنان خود را كه در نظر دارد جديدا تحت پوشش قرار بدهد(استخدام جديد) و يا از آن خارج نمايد(استعفا، انتقال و يا بازنشستگاني كه از پوشش خارج مي گردند و ...) جهت بيمه گر ارسال نمايد.

تبصره1: شروع بيمه آن دسته از كاركنان جديد كه بعد از امضاي قرارداد به استخدام بيمه گزار درآمده اند از تاريخ دريافت نامه توسط بيمه گر خواهد بود.

تبصره2: ضرب الاجل ارسال اسامي كاركنان حذفي حداكثر 30 روز از تاريخ حذف مي باشد، و چنانچه تغييراتي خارج از ضرب الاجل فوق به بيمه گر اعلام گردد، تاريخ موثر براي صدور الحاقي خروج بيمه شده از پوشش بيمه اي حداكثر به 30 روز قبل از تاريخ بيمه گزار(اعلام تغييرات) انتقال مي يابد.

 

ماده ششم: تسويه حق بيمه الحاقي هاي صادره مربوط به تغييرات در طول مدت قرارداد، اعم از افزايش يا كاهش تعداد بيمه شدگان، بر اساس روزشمارش خواهد شد.

تبصره: حق بيمه هاي برگشتي متعلق به تغييرات قرارداد در پايان سال بيمه اي محاسبه و به بيمه گذار مسترد مي گردد.

 

ماده هفتم: در صورت فوت هر يك از بيمه شدگان، بيمه گزار موظف است مراتب را كتبا و ظرف مدت حداكثر سي روز از تاريخ اطلاع به بيمه گر اعلام و متعاقبا مدارك ذيل را ارسال نمايد.

الف: درصورت فوت

1-      اصل يا فتوكپي تاييد شده خلاصه رونوشت وفات(گواهي فوت) صادره از طرف اداره آمار.

2-      گواهي پزشك قانوني يا آخرين پزشك معالج مبني بر تعيين علت فوت.

3-      گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذيصلاح تهيه شده باشد. (در مواردي كه فوت ناشي از حادثه باشد).

ب: در صورت نقض عضو كلي و جزئي دائم ناشي از حادثه

گواهي پزشك معالج در مورد پايان معالجات و غير قابل علاج بودن نقص عضو و گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذيصلاح تهيه شده باشد.

تبصره1: در مواردي كه فوت و نقص عضو كلي و جزئي دائم، در اثر حوادث ناشي از رانندگي توسط بيمه شده باشد گواهينامه رانندگي مجاز راننده وسيله نقليه مورد لزوم مي باشد.

تبصره2: در موارد استثنايي و دوري از مركز كه امكان اطلاع فوري مقدور نمي باشد، مدت زمان اطلاع به بيمه گر سي روز تعيين مي گردد.

تبصره3: پوشش بيمه حوادث ناشي از ادوات عمل نشده باقيمانده از آثار جنگ تحميلي نسبت به كليه بيمه شدگان پس از انعقاد قرارداد مشمول بيمه مي باشد.

 

ماده هشتم: بيمه گر در ازاي دريافت حق بيمه و انجام تعهدات بيمه گزار مندرج در اين قرارداد متعهد است سرمايه هاي موضوع ماده دوم اين قرارداد را به شرح همان ماده در وجه بيمه گزار پرداخت نمايد تا به ذينفع قانوني آن تاديه گردد.

 

ماده نهم: حق بيمه هايي كه بابت اين قرارداد به بيمه گر پرداخت مي گردد قابل استرداد نمي باشد مگر در مواردي كه اشتباهي در محاسبه رخ داده باشد.

 

ماده دهم: حداكثر سن قابل پذيرش كاركنان بيمه شده هنگام وقوع خطر مشمول اين قرارداد در موارد بيمه فوت و نقص عضو كلي و جزئي و هزينه هاي پزشكي بر اثر حوادث 70 سال تمام مي باشد. بنابراين بيمه گر نسبت به كساني كه سن آنها از رقم ياد شده در موارد مربوطه بيشتر باشد هيچگونه تعهدي ندارد.

ماده يازدهم: مدت اين قرارداد يكسال از تاريخ شروع ................. الي ................. است و هر يك از طرفين مي توانند يكماه قبل از پايان مدت قرارداد، نظر خود را نسبت به فسخ و يا تجديد نظر در نرخ و شرايط قرارداد به طرف ديگر اعلام نمايد در غير اين صورت قرارداد با همين شرايط و با صدور برگ الحاقي به مدت يكسال ديگر تمديد خواهد شد.

ماده دوازدهم: نسبت به مواردي كه در اين قرارداد ذكر نگرديده است بر طبق شرايط عمومي بيمه حوادث جمعي شركت سهامي بيمه ايران و قانون بيمه رفتار خواهد شد.

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image