قرارداد پرداخت پاداش افزايش توليد كارگاه-شركت

فرم

(قرارداد پرداخت پاداش افزايش توليد كارگاه/شركت)

 

مشخصات كارگاه

1-     نوع صنعت يا فعاليت

2-     انواع محصول

3-     ظرفيت اسمي

4-     نوع مالكيت

5-     تعداد كل كاركنان

6-     تعداد كاركنان مشمول قرارداد

7-     جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کارکنان_____ ریال   /   جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان ___ ریال

8-   جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کل کارکنان مشمول قرار داد_____ ریال / جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان مشمول قرار داد _____ ریال

9-     محل كارگاه

10-  آدرس دفتر مركزي

اين قرارداد بين شوراي اسلامي كار/ انجمن صنفي/ نمايندگان رسمي و منتخب كارگران به اسامي: 1-                            2-                                 3-                    

و كارفرما/ نمايندگان قانوني كارفرما به اسامي: 1-                    2-                     3-

بر اساس آئين نامه مصوب مورخ 11/8/1370 و ضوابط و روشهاي اجرايي شماره 24738/ن مورخ 27/9/1370. اداره كل طبقه بندي مشاغل، مزد و بهره وري وزارت كار و امور اجتماعي به شرح زير منعقد مي گردد:

ماده1- مدت اين قرارداد از تاريخ ...................... لغايت ...................... مي باشد.

ماده2- توليد مبنا در اين قرارداد با روش ...................... تعيين گرديده و رقم آن معادل(با ذكر معيار سنجش) نفر ساعت مي باشد.

ماده3- درصد افزايش توليد بر اساس مازاد بر توليد مبناي كارگاه در هر دوره تناوب كه  ...................... ماهه مي باشد طبق فرمول بند (5) ضوابط و روشهاي اجرايي مزبور محاسبه مي گردد.

ماده4- سهم پاداش افزايش توليد در هر دوره تناوب به ازاء هر يك درصد افزايش توليد در محدوده مقرر در ضوابط و روشهاي اجرايي آيين نامه به شرح زير تعيين و محاسبه مي شود: (نحوه و چگونگي درصد مزد متناسب با درصد افزايش توليد ذكر شود.)

ماده5- چنانچه در اثر اجراي اين قرارداد ضايعات كارگاه در هر دوره تناوب بيشتر يا كمتر از حد مجاز و نرمال كارگاه كه معادل  ...................... درصد مي باشد، گردد. افزايش يا كاهش ضايعات در مبلغ پاداش افزايش توليد به اين ترتيب تاثير خواهد كرد:

الف: به ازاء هر  ...................... درصد افزايش ضايعات معادل  ...................... درصد كل مزد ثابت/ مزد مبناي كاركنان مشمول قرارداد در دوره تناوب مربوطه از كل مبلغ پاداش افزايش توليد كسر خواهد شد.

ب: به ازاء هر  ..................... درصد كاهش ضايعات معادل  ...................... درصد كل مزد ثابت/ مزد مبناي كاركنان مشمول قرارداد در دوره تناوب مربوط به كل مبلغ پاداش افزايش توليد اضافه خواهد شد. (ضمنا محاسبات مربوط به ضايعات مجاز و نرمال و نيز ضايعات كارگاه در هر دوره تناوب ضميمه اين قرارداد مي باشد).

ماده6- چنانچه در اثر اجراي اين قرارداد كيفيت توليد كارگاه در هر دوره تناوب پائين تر يا بالاتر از حد مجاز و نرمال كارگاه گردد، كاهش يا افزايش سطح كيفيت در مبلغ پاداش تاثير خواهد گذاشت- ضوابط و محاسبات مربوط به اين امر و اثرات منفي يا مثبت ناشي از آن ضميمه اين قرارداد مي باشد.

تبصره- به منظور نظارت صحيح و مشخص نمودن ميزان كاهش و يا افزايش سطح كيفيت كالا در ارتباط با افزايش توليد طرفين موافقت مي نمايند كميته نظارت بر كيفيت مركب از: تشكيل گردد تا بر اساس اعلام نظر آنان، نسبت به اثرات منفي يا مثبت اين امر در ميزان پاداش افزايش توليد اقدام گردد.

ماده7- نحوه توزيع كل مبلغ پاداش افزايش توليد در هر دوره تناوب طبق بند (9) و تبصره مربوطه در ضوابط و روشهاي اجرائي مزبور صورت مي گيرد.

ماده8- چنانچه در مدت اجراي قرارداد تغييرات عمده اي در عوامل توليد از قبيل سرمايه گذاري، نيروي كار، ماشين آلات و امثال اينها كه در وضعيت توليد مبنا موثر باشد، بوجود آيد از زمان تغيير در محاسبه توليد مبنا تجديد نظر به عمل خواهد آمد.

ماده9- به منظور نظارت به حسن اجراي اين قرارداد در زمينه نحوه توزيع پاداش كميته نظارت مركب از افراد زير تشكيل مي شود: (نام و نام خانوادگي و سمت اعضاء كميته)

ماده10- اين قرارداد مشتمل بر  ............ ماده و  ............ تبصره و ضمائم آن جمعاً شامل  ............ برگ در .............. نسخه كه همگي در حكم واحد است تنظيم و در تاريخ   ............ به امضاء طرفين قرارداد رسيده كه پس از تائيد وزارت كار و امور اجتماعي قابل اجرا      مي باشد.

نام و نام خانوادگي و امضاء شوراي اسلامي كار

نام و نام خانوادگي و امضاء كارفرما / انجمن صنفي/ نمايندگان رسمي و منتخب كارگران نمايندگان قانوني كارفرما

توضيحات راجع به اين قرارداد:

الف- پيش بيني كميته نظارت موضوع ماده 9 اين قرارداد با توجه به ضوابط و روش هاي اجرايي آئين نامه الزامي نيست.

ب- اين قرارداد حداقل در سه نسخه تنظيم و پس از تاييد يك نسخه تنظيم و پس از تاييد يك نسخه آن در مرجع ذيربط در وزارت كار و امور اجماعي نگهداري مي شود.

ج- پيش بيني ساير موارد در قرارداد با رعايت ضوابط آئين نامه مانعي ندارد.

********

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image