به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قرارداد پژوهشى

بسمه تعالي

" قرارداد پژوهشى"

 
   

 

 

 

 

تعريف :

-  مبناء و مرجع اين قرارداد آئين نامه منبع و سيستهاي مالي بخش پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي ، مصوب 27/8/74 در شوراي مركزي دانشگاه است كه بمنظور اجراي طرحهاي مصوب در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي معتبر خواهد بود.

اين قرارداد به منظور اجراي طرح پژوهشي :

بين دانشگاه آزاد اسلامي واحد:                به نشاني :

كه منبعد در اين قرارداد واحد ناميده مي شود و آقاي / خانم  :

عضو هيات علمي :             داراي رتبه دانشگاهي :

به نشاني :

كه منبعد در اين قرارداد مجري طرح ناميده مي شود، منعقد مي گردد.

مشخصات همكاران طرح بصورت زير ميباشد:

رديف

نام و نام خانوادگی

سمت (رتبه )

ميزان حقوق در ساعت ـ ريال

كل حق الزحمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل                 ريال

  

 

 

 

 

 

 

 

ماده 1 : موضوع قرارداد:

ماده 2: مدت قرارداد           ماه از تاريخ           لغايت        

ماده 3: محل اجراي قرارداد :

ماده 4: محل هايي كه در ارتباط با اجراي پروژه ، نياز به مسافرت مجري طرح و همكاران به آنجا مي باشد:

ماده 5 : نوع وسيله نقليه اي كه براي مسافرت از آن استفاده مي شود:

ماده 6 : وسايل و تجهيزاتي كه در اجراي قرارداد مورد استفاده قرار مي گيرند ، با توجه به نوع مدل و كارخانه سازنده :

ماده 7: كل هزينه پيش بيني شده براي اجراي پروژه:

1- هزينه هاي پرسنلي                                                     ريال

الف: حق الزحمه مجري                                                   ريال

ب: حق الزحمه همكاران                                                  ريال

2- هزينه خريد تجهيزات                                                  ريال

الف: مصرفي                                                                ريال

ب: غير مصرفي                                                            ريال    

 

  

3- هزينه مسافرتها                                                                                                                                                                                           ريال

4- هزينه هاي متفرقه                                                                                                                                                                                        ريال

5- كل هزينه                                                                                                                                                                                    ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 8 : شرایط قرارداد

الف : وظایف و مسئولیت های مجری طرح

1) مجری طرح موظف است جهت تصویب و اجرای طرح مطابق مواد 7،8 و 9 آئین نامه و تبصره های مربوطه اقدام نماید.

2) مجری طرح موظف است مطابق بند 10 پرسشنامه طرح پژوهشی (فرم شماره صفر) نسبت به تهیه جدول زمانی اجرای طرح، اقدام و بر اساس آن در پایان هر مرحله گزارش پیشرفت کار را به مراجع ذیربط مواد 7، 8 و 9 و تبصره های مربوطه، ارائه نموده و در انتها، گزارش جامعی از طرح تحقیقاتی خود را بصورت مجلد و پس از تائید شورای پژوهشی واحد دانشگاهی به معاونت پژوهشی سازمان مرکزی ارائه نماید.

3) کلیه تجهیزات مورد استفاده در انجام طرح متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی می باشد و مطابق ماده 13 آئین نامه مجری موظف است به حفظ، نگهداری، استفاده بهینه و اعاده به موقع آنها به واحد دانشگاهی می باشد.

ب : وظایف و مسئولیت های واحد دانشگاهی

واحد دانشگاهی موظف است با توجه به مواد 5 و 6 آئین نامه و بر اساس پیشرفت کار و گزارش ارائه شده از سوی مجری و تائید معاونت یا رئیس اداره یا مسئول پژوهشی واحد مطابق مواد 7،8 و 9 و تبصره های آن در آئین نامه :

الف ـ حق الزحمه وی و همکاران را پرداخت نماید.

ب ـ بنا به درخواست مجری طرح، تجهیزات مورد نیاز را پس از موافقت معاون یا رئیس اداره یا مسئول پژوهشی واحد، تهیه و در اختیار مجری طرح قرار دهد.

ج : شرایط عمومی قرارداد : بر اساس ماده 12 آئین نامه می باشد.

4) حقوق حاصل از پژوهش های انجام شده در چهارچوب برنامه پژوهشی ارائه شده مطابق مواد 15،16،17 و 18 آئین نامه منابع و سیاست های مالی بخش پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

ماده 9: هرگونه مالیات متعلق به اعتبار طرح از محل وجوه پرداختی کسر مي‌گردد.

تبصره ـ اعتبار پیش بینی شده در این قرارداد صرفا جهت هزینه های تعیین شده در این طرح می باید صرف شود و پرداخت هزینه های دیگر از محل اعتبار این قرارداد ممنوع بوده و مستلزم پرداخت جریمه از سوی مجری می باشد.

این قرارداد در 9 ماده و یک تبصره در دو نسخه تنظیم شده است و هر دونسخه حکم واحد را دارندو یک نسخه از آن به معاونت پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ارسال خواهد شد.

  1. مجری طرح     
  2. معاون/ رئیس اداره /مسئول پژوهشی واحد
  3. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

 

قرارداد پروژه پژوهشى

عنوان پروژه : . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

اين قرار داد در تاريخ  . . . . . . . . .  بين شركت . . . . . . . . . . . . . . .  (كميته . . . . . . . . . . . . . .  . ) با نمايندگى . . . . . .                

كه دراين قرارداد "كارفرما" ناميده مىشود از يك طرف و خانم/آقاى/شركت . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  به شماره شناسنامه  / شماره ثبت . . . . . . . . . .  صادره ا ز/ با نمايندگى . . . . . . . . . . . . . . . كه دراين قرارداد "  پژوهشگر " ناميد ه  مىشود از طرف ديگر ، تحت شرايط ذيل و طبق مصوبات شوراى تحقيقات برق منعقد  مىگردد.

        تذكر: اصطلاحات استفاده شده در اين قرارداد داراى همان معانى  هستند كه در پيوست شماره 3 به آنها اشاره شده است.

 

ماده 1- موضوع قرارداد :                                

موضوع اين قرارداد عبارتست از :

 

 

به شرح مذكور در فرم تعريف پروژه (پيوست شماره 1) كه پژوهشگر تحت شرايط مندرج درقرارداد و ضمائم آن متعهد به اجراى آن
مى باشد .

ماده 2- مدت قرارداد :

مدت انجام خدمات موضوع اين قرارداد . . . . .  ماه / سال از تاريخ شروع اجرا وطبق برنامه زمانبندى مندرج در فرم تعريف
( پيوست شماره 1 ) میباشد .

اين قرارداد از تاريخ امضا نافذ بوده و تاريخ شروع اجراى موضوع قرارداد . . . . . . . .  . . . مىباشد .

 

ماده 3- مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد كه مشتمل بر حق الزحمه انجام موضوع قرارداد وهزينه ملزومات پژوهش مذكور در فرم تعريف پروژه (پيوست شماره 1)   است . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ريال و به شرح ذيل مى باشد :

الف حق الزحمه مراحل مختلف :

(1)     مرحله اول . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ريال

(2)     مرحله دوم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . ريال

(3)     مرحله سوم. . . . . . . . . . . . . . . . . .   ريال

(4)     مرحله چهارم  . . . . . . . . . . . . . . . .  ريال

(5)     مرحله پنجم . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ريال

       كه مطابق ماده 3 شرايط عمومى قرارداد در وجه پژوهشگر پرداخت خواهد شد .

ب بهاى ملزومات (مبلغ بر آوردى) :   

    (1)  بها ى  ملزومات مصرفى  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ريال

    (2) بهاى ملزومات غير مصرفى  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ريال                                                   

 (3) ساير هزينه ها   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .    ريال

رديف هاى 1 و 2 اين بند د رمقابل اسناد مثبته به ترتيب مذكور در بند 4- 3 شرايط عمومى قرارداد در وجه پژوهشگر پرداخت خواهد شد .

 

 

 

ماده 4 -  پيش پرداخت :

  مبلغ  پيش پرداخت معادل بيست در صد حق الزحمه پژوهشگر و ساير هزينه هاى پژوهش مندرج  در بند "  الف  "ورد يف 3  بند  "  ب "  ماده 3 قرارداد است كه تحت شرايط پيش بينى شده در بند 1 – 3 شرايط عمومى قرارداد در وجه پژوهشگر پرداخت خواهد شد .

ماده 5 - مواعد ارائه و تصويب گزارش ها :

گزارش هاى پيشرفت كار بايد هر . . . . . . . . . طبق ماده 1 شرايط  عمومى تهيه و تسليم كارفرما شود .

مواعد ارائه گزارش هاى عملكردى (مرحله اى) مذكور در ماده 1 شرايط  عمومى قرارداد . . . . روز پس از پايان مرحله / مقطع (به شرح مندرج در فرم تعريف پروژه –  پيوست شماره 1) و مهلت اعلام نظر كارفرما در خصوص اين گزارش ها . . .  روز مىباشد .

مهلت پژوهشگر براى اصلاح و رفع نقص گزارش ها و اعمال نظريات كارفرما (مذكور در بند 2– 1شرايط عمومى قرارداد)
. . . . . . روز مىباشد .

ماده 6 جرايم تاخير :

هرگاه پژوهشگر در انجام موضوع قرارداد تاخير نمايد ، جريمه اى به شرح ذيل به او تعلق خواهد گرفت :

(1)     تا مدت چهل در صد (40%) تاخير در انجام هر مرحله ، به ازاى هر در صد تاخير معادل ­   در صد حق الزحمه آن مرحله

(2)     تا مدت سىدر صد (30 %) تاخير در انجام كل قرارداد ، به ازاى هر در صد تاخير ، معادل    در صد مبلغ قرارداد

      تبصره :

      در صورتى كه تاخيرات پژوهشگر از مواعد پيش بينى شده در بندهاى (1) و (2) فوق تجاوز نمايد كارفرما حق دارد علاوه بر وصول جرايم فوق ، قرارداد را طبق ماده 6 شرايط عمومىقرارداد فسخ نمايد

   ماده 7- ضمايم قرارداد :

    ضمايم قرارداد كه جزء لاينفك آن مىباشند :

1-      فرم تعريف پروژه

2-      شرايط عمومى قرارداد (مصوب شوراى تحقيقات برق )

3-      آيين نامه مربوط به حفظ نتايج پژوهش (مصو ب شوراى تحقيقات برق )

   ماده 8- نشانى طرفين قرارداد :

    نشــــــانىكارفرما   : 

   و نشانى پژوهشگر  :

   مىباشد .

   هرگاه هر يك از طرفين قرارداد نشانى خود را در مدت قراردا د تغيير دهد ، بايد مراتب را كتباً به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتى كه  نشانىجديد به طرف ديگر ابلاغ نشده باشد ،كليه نامه ها و اوراق و اظهار نامه ها كه با پست سفارشى به نشانى فوق الذكر ارسال و يا با  اخذ رسيد تحويل مى گردد، ابلاغ شده تلقى خواهد شد .

   ماده 9- نسخ قرارداد :

    اين قراردا دشامل 9 ماده بوده و در پنج نسخه تنظيم شده و به امضاى طرفين قرارداد رسيده و كليه نسخ آن داراى اعتبار واحد است .

    

                  كارفرما                                                                 پژوهشگر 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image