قرارداد پژوهشى

بسمه تعالي

" قرارداد پژوهشى"

 
   

 

 

 

 

تعريف :

-  مبناء و مرجع اين قرارداد آئين نامه منبع و سيستهاي مالي بخش پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي ، مصوب 27/8/74 در شوراي مركزي دانشگاه است كه بمنظور اجراي طرحهاي مصوب در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي معتبر خواهد بود.

اين قرارداد به منظور اجراي طرح پژوهشي :

بين دانشگاه آزاد اسلامي واحد:                به نشاني :

كه منبعد در اين قرارداد واحد ناميده مي شود و آقاي / خانم  :

عضو هيات علمي :             داراي رتبه دانشگاهي :

به نشاني :

كه منبعد در اين قرارداد مجري طرح ناميده مي شود، منعقد مي گردد.

مشخصات همكاران طرح بصورت زير ميباشد:

رديف

نام و نام خانوادگی

سمت (رتبه )

ميزان حقوق در ساعت ـ ريال

كل حق الزحمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل                 ريال

  

 

 

 

 

 

 

 

ماده 1 : موضوع قرارداد:

ماده 2: مدت قرارداد           ماه از تاريخ           لغايت        

ماده 3: محل اجراي قرارداد :

ماده 4: محل هايي كه در ارتباط با اجراي پروژه ، نياز به مسافرت مجري طرح و همكاران به آنجا مي باشد:

ماده 5 : نوع وسيله نقليه اي كه براي مسافرت از آن استفاده مي شود:

ماده 6 : وسايل و تجهيزاتي كه در اجراي قرارداد مورد استفاده قرار مي گيرند ، با توجه به نوع مدل و كارخانه سازنده :

ماده 7: كل هزينه پيش بيني شده براي اجراي پروژه:

1- هزينه هاي پرسنلي                                                     ريال

الف: حق الزحمه مجري                                                   ريال

ب: حق الزحمه همكاران                                                  ريال

2- هزينه خريد تجهيزات                                                  ريال

الف: مصرفي                                                                ريال

ب: غير مصرفي                                                            ريال    

 

  

3- هزينه مسافرتها                                                                                                                                                                                           ريال

4- هزينه هاي متفرقه                                                                                                                                                                                        ريال

5- كل هزينه                                                                                                                                                                                    ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 8 : شرایط قرارداد

الف : وظایف و مسئولیت های مجری طرح

1) مجری طرح موظف است جهت تصویب و اجرای طرح مطابق مواد 7،8 و 9 آئین نامه و تبصره های مربوطه اقدام نماید.

2) مجری طرح موظف است مطابق بند 10 پرسشنامه طرح پژوهشی (فرم شماره صفر) نسبت به تهیه جدول زمانی اجرای طرح، اقدام و بر اساس آن در پایان هر مرحله گزارش پیشرفت کار را به مراجع ذیربط مواد 7، 8 و 9 و تبصره های مربوطه، ارائه نموده و در انتها، گزارش جامعی از طرح تحقیقاتی خود را بصورت مجلد و پس از تائید شورای پژوهشی واحد دانشگاهی به معاونت پژوهشی سازمان مرکزی ارائه نماید.

3) کلیه تجهیزات مورد استفاده در انجام طرح متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی می باشد و مطابق ماده 13 آئین نامه مجری موظف است به حفظ، نگهداری، استفاده بهینه و اعاده به موقع آنها به واحد دانشگاهی می باشد.

ب : وظایف و مسئولیت های واحد دانشگاهی

واحد دانشگاهی موظف است با توجه به مواد 5 و 6 آئین نامه و بر اساس پیشرفت کار و گزارش ارائه شده از سوی مجری و تائید معاونت یا رئیس اداره یا مسئول پژوهشی واحد مطابق مواد 7،8 و 9 و تبصره های آن در آئین نامه :

الف ـ حق الزحمه وی و همکاران را پرداخت نماید.

ب ـ بنا به درخواست مجری طرح، تجهیزات مورد نیاز را پس از موافقت معاون یا رئیس اداره یا مسئول پژوهشی واحد، تهیه و در اختیار مجری طرح قرار دهد.

ج : شرایط عمومی قرارداد : بر اساس ماده 12 آئین نامه می باشد.

4) حقوق حاصل از پژوهش های انجام شده در چهارچوب برنامه پژوهشی ارائه شده مطابق مواد 15،16،17 و 18 آئین نامه منابع و سیاست های مالی بخش پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

ماده 9: هرگونه مالیات متعلق به اعتبار طرح از محل وجوه پرداختی کسر مي‌گردد.

تبصره ـ اعتبار پیش بینی شده در این قرارداد صرفا جهت هزینه های تعیین شده در این طرح می باید صرف شود و پرداخت هزینه های دیگر از محل اعتبار این قرارداد ممنوع بوده و مستلزم پرداخت جریمه از سوی مجری می باشد.

این قرارداد در 9 ماده و یک تبصره در دو نسخه تنظیم شده است و هر دونسخه حکم واحد را دارندو یک نسخه از آن به معاونت پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ارسال خواهد شد.

  1. مجری طرح     
  2. معاون/ رئیس اداره /مسئول پژوهشی واحد
  3. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

 

قرارداد پروژه پژوهشى

عنوان پروژه : . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

اين قرار داد در تاريخ  . . . . . . . . .  بين شركت . . . . . . . . . . . . . . .  (كميته . . . . . . . . . . . . . .  . ) با نمايندگى . . . . . .                

كه دراين قرارداد "كارفرما" ناميده مىشود از يك طرف و خانم/آقاى/شركت . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  به شماره شناسنامه  / شماره ثبت . . . . . . . . . .  صادره ا ز/ با نمايندگى . . . . . . . . . . . . . . . كه دراين قرارداد "  پژوهشگر " ناميد ه  مىشود از طرف ديگر ، تحت شرايط ذيل و طبق مصوبات شوراى تحقيقات برق منعقد  مىگردد.

        تذكر: اصطلاحات استفاده شده در اين قرارداد داراى همان معانى  هستند كه در پيوست شماره 3 به آنها اشاره شده است.

 

ماده 1- موضوع قرارداد :                                

موضوع اين قرارداد عبارتست از :

 

 

به شرح مذكور در فرم تعريف پروژه (پيوست شماره 1) كه پژوهشگر تحت شرايط مندرج درقرارداد و ضمائم آن متعهد به اجراى آن
مى باشد .

ماده 2- مدت قرارداد :

مدت انجام خدمات موضوع اين قرارداد . . . . .  ماه / سال از تاريخ شروع اجرا وطبق برنامه زمانبندى مندرج در فرم تعريف
( پيوست شماره 1 ) میباشد .

اين قرارداد از تاريخ امضا نافذ بوده و تاريخ شروع اجراى موضوع قرارداد . . . . . . . .  . . . مىباشد .

 

ماده 3- مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد كه مشتمل بر حق الزحمه انجام موضوع قرارداد وهزينه ملزومات پژوهش مذكور در فرم تعريف پروژه (پيوست شماره 1)   است . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ريال و به شرح ذيل مى باشد :

الف حق الزحمه مراحل مختلف :

(1)     مرحله اول . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ريال

(2)     مرحله دوم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . ريال

(3)     مرحله سوم. . . . . . . . . . . . . . . . . .   ريال

(4)     مرحله چهارم  . . . . . . . . . . . . . . . .  ريال

(5)     مرحله پنجم . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ريال

       كه مطابق ماده 3 شرايط عمومى قرارداد در وجه پژوهشگر پرداخت خواهد شد .

ب بهاى ملزومات (مبلغ بر آوردى) :   

    (1)  بها ى  ملزومات مصرفى  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ريال

    (2) بهاى ملزومات غير مصرفى  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ريال                                                   

 (3) ساير هزينه ها   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .    ريال

رديف هاى 1 و 2 اين بند د رمقابل اسناد مثبته به ترتيب مذكور در بند 4- 3 شرايط عمومى قرارداد در وجه پژوهشگر پرداخت خواهد شد .

 

 

 

ماده 4 -  پيش پرداخت :

  مبلغ  پيش پرداخت معادل بيست در صد حق الزحمه پژوهشگر و ساير هزينه هاى پژوهش مندرج  در بند "  الف  "ورد يف 3  بند  "  ب "  ماده 3 قرارداد است كه تحت شرايط پيش بينى شده در بند 1 – 3 شرايط عمومى قرارداد در وجه پژوهشگر پرداخت خواهد شد .

ماده 5 - مواعد ارائه و تصويب گزارش ها :

گزارش هاى پيشرفت كار بايد هر . . . . . . . . . طبق ماده 1 شرايط  عمومى تهيه و تسليم كارفرما شود .

مواعد ارائه گزارش هاى عملكردى (مرحله اى) مذكور در ماده 1 شرايط  عمومى قرارداد . . . . روز پس از پايان مرحله / مقطع (به شرح مندرج در فرم تعريف پروژه –  پيوست شماره 1) و مهلت اعلام نظر كارفرما در خصوص اين گزارش ها . . .  روز مىباشد .

مهلت پژوهشگر براى اصلاح و رفع نقص گزارش ها و اعمال نظريات كارفرما (مذكور در بند 2– 1شرايط عمومى قرارداد)
. . . . . . روز مىباشد .

ماده 6 جرايم تاخير :

هرگاه پژوهشگر در انجام موضوع قرارداد تاخير نمايد ، جريمه اى به شرح ذيل به او تعلق خواهد گرفت :

(1)     تا مدت چهل در صد (40%) تاخير در انجام هر مرحله ، به ازاى هر در صد تاخير معادل ­   در صد حق الزحمه آن مرحله

(2)     تا مدت سىدر صد (30 %) تاخير در انجام كل قرارداد ، به ازاى هر در صد تاخير ، معادل    در صد مبلغ قرارداد

      تبصره :

      در صورتى كه تاخيرات پژوهشگر از مواعد پيش بينى شده در بندهاى (1) و (2) فوق تجاوز نمايد كارفرما حق دارد علاوه بر وصول جرايم فوق ، قرارداد را طبق ماده 6 شرايط عمومىقرارداد فسخ نمايد

   ماده 7- ضمايم قرارداد :

    ضمايم قرارداد كه جزء لاينفك آن مىباشند :

1-      فرم تعريف پروژه

2-      شرايط عمومى قرارداد (مصوب شوراى تحقيقات برق )

3-      آيين نامه مربوط به حفظ نتايج پژوهش (مصو ب شوراى تحقيقات برق )

   ماده 8- نشانى طرفين قرارداد :

    نشــــــانىكارفرما   : 

   و نشانى پژوهشگر  :

   مىباشد .

   هرگاه هر يك از طرفين قرارداد نشانى خود را در مدت قراردا د تغيير دهد ، بايد مراتب را كتباً به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتى كه  نشانىجديد به طرف ديگر ابلاغ نشده باشد ،كليه نامه ها و اوراق و اظهار نامه ها كه با پست سفارشى به نشانى فوق الذكر ارسال و يا با  اخذ رسيد تحويل مى گردد، ابلاغ شده تلقى خواهد شد .

   ماده 9- نسخ قرارداد :

    اين قراردا دشامل 9 ماده بوده و در پنج نسخه تنظيم شده و به امضاى طرفين قرارداد رسيده و كليه نسخ آن داراى اعتبار واحد است .

    

                  كارفرما                                                                 پژوهشگر 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image