قرارداد پست مستقيم

بسمه تعالي

 

«قرارداد»

پست مستقيم 

ماده 1)‌مقــدمه

قرارداد حاضر في مابين شركت / مؤسسه ................ثبت شده به شماره……..........  با نمايندگي آقاي ...................فرزند ………… داراي شناسنامه شماره ………صادره از……. متولد ……..كه از اين پس باختصار طرف قرارداد ناميده مي شود از يك طرف و شركت پست جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي آقاي ..................................... كه از اين پس به اختصار پست ناميده ميشود از طرف ديگر با شرايط و مقررات ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم و متعهد بانجام كامل مفاد قرارداد مي باشند.

ماده 2)‌موضوع قرارداد

قبول ،‌ارسال و توزيع تعداد ...........مرسوله بصورت عادي/سفارشي  با استفاده از بانك اطلاعات موجود در شبكه پست كه در مراحل مختلف توسط طرف قرارداد به پست تحويل ميگردد.

ماده 3)‌مدت قرارداد

از تاريخ ………لغايت…………..به مدت ……ماه/روز كه در صورت لزوم با توافق طرفين قابل تمديد خواهد بود.

ماده 4) مابه الازاي قرارداد

هزينه اجراي قرارداد بر اساس نوع خدمت تعيين شده در ماده ( 2) و همچنين مقاصد تعيين شده به ازاء‌ هر مرسوله شهري و برابر تعرفه……. ريال و بين شهري ……………..ريال جمعا“……………ريال است كه به پست پرداخت خواهد شد .

تبصره 1: چنانچه وزن مرسولات موضوع قرارداد از سنگ اول (20 گرم) بيشتر شود    ما به التفاوت نرخ، برابر تعرفه مصوب به ما به الازاي قرارداد افزوده خواهد شد .

تبصره 2:‌در صورتي كه طرف قرارداد در تحويل موضوع قرارداد تاخير نمايد پست هيچ گونه مسئوليتي نداشته و به ميزان تاخير حاصله به زمان اجراي قرارداد اضافه خواهد شد.

 
 
(F-102)
 

 

 

 

 

ماده 5)‌محدوده جغرافيائي قرارداد

1-5) مرسولات موضوع قرارداد در محدوده استانها و مناطق هشتگانه تهران بر اساس برنامه زمانبندي و طرح تقسيم پيوست( در صورت وجود) كه جزء‌لاينفك قرارداد ميباشد توزيع خواهد شد .

( ودر صورتي كه محدوده خاصي مانند مناطق پستي تهران مورد نظر مي باشد صراحتا“‌درج گردد)‌

2-5) ساير موارد مورد نظر از قبيل نحوه توزيع ، ساعت جمع آوري و ……………….به ترتيب درج ميشود .

ماده 6) تعهدات پست

1-6) پست آمار كليه مخاطبان در محدوده جغرافيائي موضوع قرارداد را بر اساس مجموعه طبقه بندي مشاغل در اختيار طرف قرارداد قرارداده و نسبت به چاپ و الصاق نشانيهاي آنان بر روي لفاف مرسولات و رهسپاري آنها به مقاصد مربوطه اقدام وآنها  را برابر استانداردهاي جاري از نظر زماني به نشاني گيرندگان توزيع خواهد نمود.

درصورتي كه علت برگشت مرسوله صرفا“‌ناشي از نقص بانك اطلاعات پست باشد طرف قرارداد در صورتي ميتواند تقاضاي جايگزيني تعداد مرسولات برگشتي را بنمايد  كه تعداد مرسولات مذكور بيش از 5% كل مرسولات موضوع قرارداد باشد.

2-6) پست هيچ گونه تعهدي در خصوص ارائه نشانيهاي مورد استفاده در قرارداد به  طرف قرارداد ندارد.

3-6) به منظور انجام هماهنگيهاي لازم پست نماينده اي را كتبا“‌به طرف قرارداد معرفي خواهد نمود.

4-6) در صورت تقاضاي طرف قرارداد مبني بر جايگزيني تعداد مرسولات برگشتي (با رعايت مفاد بند1-6) پست برابر مقررات اقدام خواهد نمود.

تبصره 3: پست هيچگونه مسئوليتي در قبال مفاد مرسولات طرف قرارداد ندارد.

ماده 7)‌تعهدات طرف قرارداد.

(F-102)
 

1-7 ) طرف قرارداد مكلف است به منظور انجام هماهنگيهاي لازم نماينده اي را كتبا“‌به پست معرفي نمايد.

2-7) طرف قرارداد مكلف است شرايط و ضوابط پست را در خصوص ابعاد و استانداردهاي پاكات رعايت نموده و از قراردادن هر نوع اشياء‌ ممنوعه (برابر قوانين پستي ) در جوف پاكات خودداري نمايد .

3-7) طرف قرارداد مكلف است پاكات حاوي مرسولات خود را در هر مرحله حداكثر 10روز قبل از اجراء‌ قرارداد تا تاريخ  ………………..به پست تحويل دهد.بديهي است در صورت تاخير در تحويل مرسولات پست هيچ گونه مسئوليتي در اين زمينه نداشته و به تناسب تاخيرات انجام شده به مدت زمان قرارداد اضافه خواهد شد.

4-7 ) طرف قرارداد مكلف است به محض انعقاد قرارداد تضمين مناسب معادل كل ما به الازاي قرارداد در اختيار پست قرارداده تا در صورت توقف در تحويل مرسولات مورد توافق ، حسب نظر پست ميزان حقوق و مطالبات خود را از محل تضمين مزبور دريافت نمايد. تضمين مزبور 45 روز پس از پايان مدت قرارداد به شرط انجام كليه تعهدات مندرج در قرارداد به …………… مسترد خواهد شد .

تبصره 4: طرف قرارداد موظف است يك نمونه از مرسولات خود را راساً‌  به پست تحويل نمايد.بديهي است ، در صورت مغايرت بين مرسوله تحويلي در هنگام قرارداد و مرسولات تحويلي جهت ارسال و توزيع ، پست هيچگونه مسئوليتي نداشته و در صورت  بروز هر نوع مشكل .. پاسخگو خواهد بود.

ماده 8)‌فسخ قرارداد

هر يك از طرفين قرارداد حق دارند با اعلام قبلي يكماهه نسبت به فسخ قرارداد اقدام  نمايد بديهي است در صورتي كه تقاضاي فسخ از ناحيه ……………….باشد به ازاء‌ مرسولات توزيع نشده حقوق مربوط به مرسولات مذكور توسط پست محاسبه و………… مكلف به پرداخت آن خواهد بود .

ماده 9)‌قطعيت مفاد قرارداد

………… صريحا“ اعلام مي نمايد كه از شرايط و اوضاع و احوال و شرايط اجراي قرارداد اطلاع كامل داشته و با لحاظ جميع جهـات اقدام به انعـقاد قرارداد نموده و

(F-102)
 

كليه جوانـب را سنجيده است ،‌لذا پس از انعقاد قرارداد نمي تواند به دلايلي از قبيل عدم محاسبه كافي و امثال آن متعذر شود و هيچگونه ادعا يا مطالبه اي از اين جهت نخواهد داشت .

 

 

ماده 10)‌فورس ماژور (‌حوادث غير مترقبه )‌

در صورت بروز حوادث غير مترقبه ( فورس ماژور ) بر اساس مقررات مربوطه طرفين نسبت به فسخ يا تجديد نظر در مفاد قرارداد اقدام خواهند نمود .

ماده 11)‌حل اختلاف

هر گونه اختلافات راجع به اين قرارداد و تفسير مواد آن حتي المقدور با مذاكره طرفين حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتيجه از اين طريق ،‌هر يك از طرفين مي تواند به مراجع صالحه قضايي كشور جمهوري اسلامي ايران مراجعه نمايد

ماده 12)‌اقامتگاه قانوني

پست اقامتگاه خود را  خيابان كارگر جنوبي چهار راه لشگر ساختمان پست مكانيزه   طبقه سوم اداره كل پست مستقيم و .................................. اقامتگاه خود را ....................................................................................................................... اعلام  مي نمايد و كليه مكاتباتي كه از سوي هر يك از طرفين قرارداد به نشاني فوق ارسال مي شود ابلاغ شده تلقي و كليه آثار مترتبه بر آن معتبر خواهد بود.

تبصره  5: در صورتي كه هر يك از طرفين در زمان اجراي تعهدات قرارداد نشاني خود را تغيير دهد مكلف است ظرف مدت 5 روز اقامتگاه جديد خود را به اطلاع ديگري برساند ،‌در غير اينصورت اقامتگاه سابق معتبر خواهد بود.

ماده 13 )‌تعداد نسخ

اين قرارداد در13 ماده 5تبصره و در2 نسخه تنطيم يافته كه پس از امضاء‌ طرفين                        لازم الاجراء‌ميباشد.   

                                                                         

نماينده مؤسسه                                                                         نماينده پست  

                                                                                           

                                                                      

 

                                                                                                                                                                                          

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image