قرارداد پیمانکاری 1

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

قرارداد پیمانکاری

 

این قرارداد بین کارخانه .............. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ............ و ............... به شماره ثبت ...........کد اقتصادی ............... به نمایندگی مهندس ................ ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران .................. که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت .................. به شماره ثبت ......... کد اقتصادی ............ به نمایندگی آقای ............فرزند .................. به شماره شناسنامه ........... صادره از تهران خ ......... که منبعد در این قرارداد پیمانکارنامیده
می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارت است از انجام اندازه گیری ها و محاسبات لازم جهت آنالیز مکانیکی و تعیین موقعیت تراز محور کوره هزار تنی اول کارخانه .......... به شرح مندرج در پیوست شماره یک که جزء لاینفک این قرارداد می باشد , با استفاده از روش تجهیزات منحصر به فرد شرکت فیلیپس ریما مطابق با لیست پیوست شماره دو .

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ مبلغ موضوع بند 1-4 قرارداد دوماه تعیین می گردد و مدت انجام عملیات در شرایط کارکرد کوره , ده روز خواهد بود . 

ماده 3)  مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برای انجام موضوع ماده یک جمعاً 140900000 ریال ( یکصد و چهل میلیون و نهصد هزار ریال ) , به شرح زیر تعیین می گردد :

3-1- بابت انجام اندازه گیری تراز لیزری کوره 1031000000 ریال تعیین می گردد .

3-2- بابت انجام عملیات شل پروفیل کوره 37800000 ریال تعیین می گردد .

ماده 4)  نحوه پرداخت

4-1- 25% کل مبلغ موضوع ماده سه پس از امضاء قرارداد و پس از کسر کسورات قانونی در وجه پیمانکار پرداخت می گردد .

4-2- مبلغ موضوع ماده سه , پس از خاتمه عملیات موضوع بند هفت مندرج در شرح خدمات قرارداد پس از کسر کسورات قانونی در وجه پیمانکار پرداخت می گردد .

4-3- 50% مابقی بعد از ارائه گزارش کتبی پیمانکار و تأیید دستگاه نظارت و کسر کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد .

ماده 5 ) ناظرین قرارداد

از طرف کارفرما آقایان مهندسین .........و ............. به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردند . بدیهی است کلیه پرداخت ها با تأیید دستگاه نظارت انجام می گیرد .

ماده 6 ) تعهدات پیمانکار

6-1- پیمانکار موظف و متعهد به اجرای کامل شرح خدمات پیوست , بوده و نهایت تلاش خود را در اجرای صحیح وظایف تعیین شده خواهد نمود.

6-2- پرسنل پیمانکار متعهد به انجام صحیح امور محوله و حفظ شئونات , رعایت مقررات و ضوابط کارفرما می باشد .

ماده 7 ) تعهدات کارفرما

7-1- تأمین جوشکار , برشکار و نبشی و آهن آلات مورد نیاز , جهت نصب تجهیزات به عهده کارفرما می باشد .

7-2- برداشتن سایه بانها , عایق های حرارتی یاتاقان ها و هرگونه مانعی جهت اندازه گیری های لازم به عهده کارفرما      می باشد .

7-3- استقرار تجهیزات مربوط به پیمانکار در مکانی مناسب , در نزدیک ترین محل به کوره به عهده کارفرما می باشد .

7-4- در صورت توقف کوره به هر دلیل که موجب افزایش مدت عملیات ( مازاد بر پانزده روز ) گردد هزینه ای معادل یک بیستم کل مبلغ قرارداد به ازای هر روز , به صورت ناخالص توسط کارفرما در وجه پیمانکار پرداخت خواهد گردید .

ماده 8 ) حل اختلاف ( حکمیت و داوری )

در صورت ایجاد اختلاف بین طرفین قرارداد که ناشی از تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد و یا نحوه اجرای آن که نتوان از طریق مذاکره یا مکاتبه حل و فصل نمود , موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه مراتب به هیأت مدیره شرکت سهامی عام ........ و ......... به عنوان مرجع حل اختلاف ارجاع می گردد .

ماده 9 ) مواد و نسخ

این قرارداد در9 ماده , یک تبصره و دو نسخه در محل کارخانه .................. تهیه و تنظیم و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

کارفرما  ......................                                                                      پیمانکار .......................

 

شرح خدمات

1)      اندازه گیری , محاسبه وضعیت محور کوره در صفحه قائم ( تراز عمودی کوره )

2)      اندازه گیری , محاسبه و تعیین وضعیت محور کوره در صفحه افق ( تراز عرضی یا افقی کوره )

3)      اندازه گیری اوالیتی بدنه کوره در پایه های مختلف توسط ovalitg beam مجهز به کامپیوتر و نرم افزار ویژه

4)      اندازه گیری شیب base plate یاتاقان های کوره

5)      انجام general inspection از تجهیزات کوره و ارائه نتایج و پیشنهادات اصلاحی

6)      انجام shell profile analgsis به منظور :

6-1- اندازه گیری تقریبی خروج از دایره مقاطع مختلف پوست کوره به ازاء تقریباً هر 5/2-2 متر از طول کوره . در 36 نقطه از هر موضع اندازه گیری .

6-2- تعیین موقعیت و میزان خمیدگی های احتمالی بدنه کوره

6-3- ترسیم و ارائه pherenograph سه بعدی بدنه کوره

6-4- ترسیم و ارائه دیاگرام انحرافات محور کوره shell run - our

7)      ارائه گزارش کتبی و شفاهی از نتایج اندازه گیری ها وبررسی به عمل آمده , ذکر شده در بندهای 1 تا 6 شرح خدمات .

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image