به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرارداد تحقيقات صنعتي

قرارداد تحقيقات صنعتي

مقدمه

در تاريخ ................................ اين قرارداد بين ............................................................................................. به نمايندگي آقاي ................................................... از يكطرف (كه در اين قرارداد منبعد كارفرما ناميده مي‌شود) و ………………….. به نمايندگي آقای ………………………، مديريت همکاريهای علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه………………. (كه در اين قرارداد دانشگاه ناميده مي‌شود) از طرف ديگر، و بر طبق مقررات و شرايطي كه در ذيل ذكر مي­شود، منعقد مي­گردد و طرفين قرارداد ملزم به اجراي كليه مفاد آن مي‌باشند.

 

ماده 1) موضوع قرارداد

.................................................................................................................................

 

ماده 2) مبلغ قرارداد

.................................. ريال

 

ماده 3) مدت قرارداد

الف) مدت كل اجراي قرارداد ..................................... ماه

ب) تاريخ شروع قرارداد: ..........................................

 

تبصره1:

در صورت توافق طرفين، شرح خدمات و مبلغ قرارداد تا سقف 25 درصد قابل افزايش و يا كاهش است. مدت قرارداد، در صورت نياز و توافق طرفين قابل افزايش است.

 

ماده 4) شرح خدمات و مراحل اجرائي

1-     ....................................................................................................................

2-     ...................................................................................................................

3-     ...................................................................................................................

4-     ...................................................................................................................

5-     ...................................................................................................................

 

ماده 5) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

كل مبلغ قرارداد برابربا ....................................... ريال بوده و به صورت زير از سوي كارفرما پرداخت خواهد شد:

الف) ............ درصد مبلغ قرارداد به عنوان پيش پرداخت براي سازماندهي وتجهيز اوليه

ب) ............ درصد مبلغ قرارداد پس از انجام ............................................................... و تائيد آن توسط كارفرما

پ) ............ درصد مبلغ قرارداد پس از انجام ............................................................... و تائيد آن توسط كارفرما

ت) ............ درصد مبلغ قرارداد پس از انجام ............................................................... و تائيد آن توسط كارفرما

 

تبصره2:

پرداخت كليه كسورات قانوني قرارداد به عهده دانشگاه است و كارفرما كل مبلغ قرارداد را بدون كسر بيمه و ماليات به دانشگاه پرداخت مي­نمايد.

 

 

 

تبصره3:

كل وجوه پرداختي از سوي كارفرما به حساب رابط خزانه بانک مرکزی  به شماره …………………… بانك ملي شعبه ……………. بنام ……………….. دانشگاه ……………. واريز خواهد شد.

 

تبصره 4:

از هر پرداخت، 10 درصد به عنوان حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما نگهداری شده و در پایان مدت قرارداد و ارسال گزارش نهایی توسط مجری و تأیید آن توسط کارفرما تسویه حساب نهایی صورت خواهد پذیرفت.

 

ماده 6) گزارش­ها

الف) دانشگاه متعهد است گزارش­هاي تحقيقاتي خود را در .............. نسخه تهيه و به كارفرما تسليم نمايد.

ب) گزارش نهايي شامل تمامي مراحل اجراي پروژه بوده و لازم است به صورت تايپ و صحافي شده و بر اساس ضوابط كارفرما تنظيم و در دو نسخه تحويل گردد.

پ) كارفرما ظرف مدت ....... روز كاري از تاريخ دريافت گزارشات مرحله­اي، نظر خود را كتبا به دانشگاه اعلام مي‌نمايد. بديهي است در غير اينصورت گزارشات تاييد شده تلقي مي‌گردد.

 

 

ماده 7) تاخيرها و خسارت­ها

چنانچه کارفرما و يا دانشگاه در مدتهای تعیین شده و با شرایط مندرج در این قرارداد نتوانند تعهدات خود را به موقع انجام دهند، خسارات زیر پس از طرح و بررسي در كميته حل اختلاف مذكور در ماده 10  قابل محاسبه خواهد بود:

1-     برای ماه اول بدون جریمه

2-     برای ماه دوم یک درصد ارزش کل قرارداد

3-     برای ماه سوم دو درصد ارزش کل قرارداد

 

ماده 8) شرايط فسخ قرارداد

در موارد زیر کارفرما و يا دانشگاه می­توانند قرارداد را با رعايت مراحل پيش بيني شده در ماده 9 اين قرارداد فسخ نمایند:

1-     واگذاري قرارداد به غير.

2-     تاخيرهاي خارج از حدود پيش بيني شده در ماده  7، از سوي هر يك از طرفين قرارداد.

به هنگام فسخ قرارداد، نسبت به تعيين ميزان كار انجام شده توسط دانشگاه، بر مبناي گزارش­هاي تاييد شده قبلي و ساير تصميم­هاي كميته حل اختلاف ماده 10، اقدام شده و نسبت به مابقي كار تسويه حساب قطعي صورت خواهد گرفت.

 

ماده 9) حوادث قهريه (فورس ماژور)

در مورد تاخيرهاي ناشي از حوادث قهريه مانند سيل، زلزله، آتش سوزي و جنگ، دانشگاه از مسئوليت مبراست مشروط بر آنكه اينگونه حوادث اولا غير قابل پيش بيني بوده، ثانيا جلوگيري يا رفع آن از عهده دانشگاه و همكاران وي خارج بوده و ثالثا ترك فعل دانشگاه و همكاران وي در بروز آن موثر نبوده باشد. در چنين حالتي، دانشگاه در اسرع وقت كارفرما را از بروز حوادث مطلع و تمديد مدت و يا خاتمه دادن آن را از كارفرما تقاضا مي‌نمايد. كارفرما پس از بررسي­هاي لازم و در اسرع وقت، نسبت به تمديد و يا تسويه قرارداد اعلام نظر خواهد نمود.

 

 

ماده 10) مرجع تعيين خسارت و حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه خسارت ناشي از تاخير در انجام تعهدات از سوي هر يك از طرفين و يا وقوع شرايط فسخ قرارداد مذكور در ماده 8، موارد در کمیته­ای متشکل از نمایندگان طرفین قرارداد و یک نفر به انتخاب دو طرف، مورد بررسي و حكميت قرار گرفته و تصميم­هاي آن كميته براي طرفين لازم الاجرا خواهد بود. در صورت تشخيص كميته مذكور، تعيين تكليف موارد اختلاف به مراجع قضایی ذی­صلاح احاله مي­گردد.

 

 

ماده 11) ساير تعهدات دانشگاه

الف) دانشگاه، مدير اجرائي پروژه را با زمينه تخصصي مربوط، ظرف مدت يك هفته از انعقاد قرارداد تعيين و به اطلاع كارفرما خواهد رساند.

ب) دانشگاه در حفظ اطلاعات، اسناد و مداركي كه به منظور اجراي طرح در اختيار وي و همكاران وي قرار مي‌گيرد، اهتمام كامل خواهد نمود و به خصوص از افشاي اسناد و مداركي كه رده بندي حفاظتي دارند جدا خودداري مي­نمايد.

پ) دانشگاه تمام سعي خود را در انجام كامل قرارداد به كار برده و در اين راه از تخصص كليه افراد و سازمانهاي ذي­صلاح داخل و يا خارج دانشگاه بهره خواهد گرفت.

ت) در مواردي كه استفاده از كارشناسان كارفرما در انجام بهينه موضوع پروژه ضروري باشد، مراتب با كسب موافقت كارفرما قابل انجام است.

 

ماده 12) ساير تعهدات کارفرما

الف) در صورت نیاز و اعلام دانشگاه، هماهنگی­های لازم جهت تردد و حضور نمایندگان دانشگاه در محل تعیین شده، توسط کارفرما صورت خواهد گرفت.

ب) در صورت نیاز و اعلام دانشگاه، كليه اطلاعات، مدارك و طرحهاي موجودي كه در ارتباط با موضوع قرارداد مي‌باشند و براي انجام پروژه مورد نياز است در اختيار دانشگاه قرار خواهد گرفت.

پ) شرايط بازديد از امكانات و سيستم هاي موجود و بررسي چگونگي فعاليت فعلي آنها براي نماينده دانشگاه فراهم مي­گردد.

 

اين قرارداد در .... ماده و  ....... تبصره و در چهار نسخه تنظيم شده كه هر كدام از نسخ حكم واحد دارد و براي طرفين لازم‌الاجرا مي‌باشد.

 

آدرس كارفرما: ........................................................................................................................................................

تلفن كارفرما: .....................................

 

آدرس دانشگاه: …………………………………………….

تلفن دانشگاه: ……………………..

نمابر: ……………………….

 

امضاي طرفين با ذكر سمت اجرائي

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image