قرارداد تدریس 1_1

باسمه تعالی

 

این قرارداد مابین مرکز / شبکه / معاونت / دانشکده / مدیریت ..............................................................................................

به ریاست / مدیریت / معاونت آقای / خانم ............................................................... که در این قرارداد به عنوان نماینده نامیده می شود و خانم /آقای .......................................................................... که در این قرارداد به عنوان مدرس نامیده می شود به منظور تدریس دوره آموزشی ............................................................................................ به میزان ................ ساعت که در مرکز / شبکه / معاونت / دانشکده / مدیریت مزبور برگزار می گردد برابر مقررات و ضوابط آموزشی تعیین شده باتوجه به محتویات و سرفصلهای معین در مجوز صادر شدهدوره مذکور ، با شرایط زیر منعقد می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده یک :میزان حق التدریس برای هر ساعت براساس آخرین دستورالعمل موجود درخصوص نحوه پرداخت آن برای اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی قابل پرداخت بوده که در مقابل گواهی انجام تدریس از طرف بالاترین مقام مسئول طرف قرارداد امکانپذیر می باشد.

ماده دو :

تعهد مدرس :

آقای/خانم .................................................. به موجب این قرارداد موظف است طبق برنامه ای که از طرف واحد اجراء کننده برنامه تعیین می شود برای تدریس در محل کلاس آموزشی از اول ساعت شروع حضور یافته و پس از تدریس و انجام آزمون ، اوراق امتحانی و نمرات آنرا در ظرف 10 روز به مجری برنامه تحویل نماید. چنانچه بعضی از جلسات درس به دلیل عدم حضور مدرس تشکیل نشود مدرس موظف است با اطلاع قبلی واحد برگزار کننده جلسات تشکیل نشده را بنحو مقتضی جبران نماید.

ماده سه :مواد فوق و محتویات این قرارداد زمانی قابل عمل و پرداخت است که نحوه برگزاری دوره آموزشی به تایید واحد آموزش مدیریت تشکیلات ، آموزش و بودجه برنامه ای رسیده و گواهی تدریس صادر شده باشد.

ماده چهار :فسخ قرارداد با اطلاع قبلی هر دو طرف بلامانع است.

 

 مدرس                                                                                                                     رئیس واحد

نام و نام خانوادگی                                                                                                نام و نام خانوادگی

امضاء                                                                                                                                               امضاء

تاریخ                                                                                                                                                تاریخ   

مشخصات مدرس :

1-     نام و نام خانوادگی ...............................................................................................................................................

2-     وضعیت تحصیلی : دکتری q     فوق لیسانس q لیسانس q حوزوی q

3-     رشته تحصیلی ......................................................................................................................................................

4-     وضعیت شغلی: شاغل q بازنشستهq همکار دانشگاه علوم پزشکی q محل اشتغال فعلی .......................................................................................

سازمان متبوع دولتی ................................................................. بخش غیر دولتی ..................................................

5-     احکام حقوقی مدرسین هیئت علمی و غیر هیئت علمی جهت پرداخت حق التدریس الزامی است.

6-      شماره حساب جاری ................................................................. نزد بانک ........................................................... شعبه .............................................................

7-     شماره تلفن محل کار ........................................ همراه ............................................... یا هر شماره ای که قابل تماس باشد ..............................................

 

باسمه تعالی

 

این قرارداد مابین مرکز / شبکه / معاونت / دانشکده / مدیریت ..............................................................................................

به ریاست / مدیریت / معاونت آقای / خانم ............................................................... که در این قرارداد به عنوان نماینده نامیده می شود و خانم /آقای .......................................................................... که در این قرارداد به عنوان مدرس نامیده می شود به منظور تدریس دوره آموزشی ............................................................................................ به میزان ................ ساعت که در مرکز / شبکه / معاونت / دانشکده / مدیریت مزبور برگزار می گردد برابر مقررات و ضوابط آموزشی تعیین شده باتوجه به محتویات و سرفصلهای معین در مجوز صادر شدهدوره مذکور ، با شرایط زیر منعقد می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده یک :میزان حق التدریس برای هر ساعت براساس آخرین دستورالعمل موجود درخصوص نحوه پرداخت آن برای اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی قابل پرداخت بوده که در مقابل گواهی انجام تدریس از طرف بالاترین مقام مسئول طرف قرارداد امکانپذیر می باشد.

ماده دو :

تعهد مدرس :

آقای/خانم .................................................. به موجب این قرارداد موظف است طبق برنامه ای که از طرف واحد اجراء کننده برنامه تعیین می شود برای تدریس در محل کلاس آموزشی از اول ساعت شروع حضور یافته و پس از تدریس و انجام آزمون ، اوراق امتحانی و نمرات آنرا در ظرف 10 روز به مجری برنامه تحویل نماید. چنانچه بعضی از جلسات درس به دلیل عدم حضور مدرس تشکیل نشود مدرس موظف است با اطلاع قبلی واحد برگزار کننده جلسات تشکیل نشده را بنحو مقتضی جبران نماید.

ماده سه :مواد فوق و محتویات این قرارداد زمانی قابل عمل و پرداخت است که نحوه برگزاری دوره آموزشی به تایید واحد آموزش مدیریت تشکیلات ، آموزش و بودجه برنامه ای رسیده و گواهی تدریس صادر شده باشد.

ماده چهار :فسخ قرارداد با اطلاع قبلی هر دو طرف بلامانع است.

 

 مدرس                                                                                                                     رئیس واحد

نام و نام خانوادگی                                                                                                نام و نام خانوادگی

امضاء                                                                                                                                               امضاء

تاریخ                                                                                                                                                تاریخ   

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image