قرارداد تدوين كتاب

بسمه‌تعالي

تـاريـخ:

شمـاره:

پيوست:

 

 

 

 

 

 

(1)

قرارداد تدوين كتاب

بخش اول - كلي‍ّات

اين قرارداد به منظور تهيه و تدوين كتب مورد نياز دانشگاه ........................ از طريق چاپ و نشر آثار علمي، بين دانشگاه .................................. كه در اين قرارداد اختصاراً دانشگاه ناميده مي‌شود و صاحب اثر با شرايط زير منعقد مي‌شود.

1- مشخصات صاحب اثر (يا نمايندة صاحبان اثر)

نام خانوادگي:

نام:

شماره شناسنامه:

محل صدور:

آخرين مدرك تحصيلي:

رشته:

محل اخذ مدرك:

رتبه علمي:

نشاني محل سكونت:

تلفن:

2- اسامي صاحبان اثر – (به ترتيب اولويت و درصد سهم مشاركت هريك)

نفر اول

درصد

نفر دوم

درصد

نفر سوم

درصد

نفر چهارم

درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

3- مشخصات اثر: (تأليف/ترجمه)

عنوان به زبان اصلي

مؤلف

ناشر

نوبت چاپ

سال انتشار

تعداد صفحه

قطع

عنوان فارسي

       

4- حق‌الزحمه صاحبان اثر در ازاي ترجمه يا تأليف هر صفحه تايپ شده در قطع وزيري متوسط با حدود 25 سطر به شرح زير پرداخت خواهد شد:

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

نفر چهار

هر صفحه

هر صفحه

هر صفحه

هر صفحه

 

       
   
 
     


 

       
   

تـاريـخ:

شمـاره:

پيوست:

 
 
   

 

 

 

 

 

 

5- ترجمه/تأليف موضوع قرارداد در .................................... جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه به تصويب رسيد.

 

بخش دوم - تعهدات صاحب اثر

6- صاحب اثر موظف است متن كامل و مقدمه و ملحقات و ضمائم اثر را با خط خوانا و با رعايت فاصلة كافي نوشته و به مدير پژوهشي تحويل دهد و رسيد موقت دريافت دارد.

7- اين قرارداد براي مدت ......................... ماه از تاريخ ........................ لغايت ........................ منعقد مي‌گردد و صاحب اثر موظف است در مدت مقرر تعهدات خود را به انجام رساند.

تبصره: درصورتيكه صاحب اثر نتواند در مدت مقرر به تعهدات خود عمل نموده و درخواست تمديد نمايد، موضوع در شوراي پژوهشي بررسي مي‌گردد.

8- صاحب اثر موظف است با ويراستاران علمي و ادبي تعيين شده توسط شوراي پژوهشي همكاري نزديك داشته و نظرات اصولي ويراستاران و رسم‌الخط مصوب دانشگاه را رعايت نمايد.

تبصره: درصورت بروز هرگونه اختلاف بين صاحب (صاحبان) اثر در دانشگاه، شوراي پژوهشي نسبت به تعيين داور مرضي‌الطرفين اقدام خواهد كرد و نظر داور لازم‌الاجرا است.

9- صاحب اثر موظف است درصورت ترجمه بودن اثر، عين متن خارجي را در اختيار دانشگاه قرار دهد.

10- صاحب اثر حق واگذاري موضوع قرارداد را به غير ندارد.

 

بخش سوم - تعهدات دانشگاه

11- در قبال واگذاري حقوق كامل اثر براي تمام چاپها از طرف صاحب اثر (واگذاري دائم اثر)، دانشگاه متعهد است حق‌الزحمه مصوب را به شرح زير به صاحب اثر پرداخت نمايد:

1- نصف مبلغ حق‌الزحمه در زمان تحويل دست‌ نويس اثر به مديريت پژوهشي به عنوان علي‌الحساب پرداخت مي‌شود.

2- مابقي حق‌الزحمه پس از چاپ كتاب پرداخت خواهد شد.

12- اگر به هر دليلي دانشگاه نتواند پس از گذشت 2 سال از تحويل اثر، آنرا به چاپ برساند، دانشگاه موظف است مابقي حق‌الزحمه صاحب اثر را پرداخت نمايد.

 

 

 

       
   

تـاريـخ:

شمـاره:

پيوست:

 
 
   

 

 

 

 

 

 

تبصره: درصورتيكه دانشگاه نتواند در مدت مقرر اثر را چاپ نمايد، بنا به درخواست صاحب اثر، امتياز چاپ كتاب به صاحب اثر واگذار مي‌گردد. بديهي است در اينصورت نصف دستمزد باقي مانده صاحب اثر پرداخت نخواهد شد.

13- كلية كسورات قانوني به عهده صاحب اثر است.

14- هرگونه تصميم‌گيري دربارة طراحي، نوع حروف، نوع كاغذ و ساير مشخصات فني و چاپي اثر با دانشگاه است.

15- دانشگاه نقش گروه ويراستاران و حقوق قانوني خود را در آماده سازي و چاپ اثر در شناسنامه كتاب منعكس خواهد كرد.

16- نام صاحب اثر طبق ضوابط دانشگاه بر روي جلد و صفحه عنوان درج خواهد شد.

17- تعداد 30 نسخه از كتب چاپ شده در هر چاپ به صاحب اثر اهداء خواهد شد.

18- درصورتي كه در طول مدت ترجمه مشخص گردد که ترجمه (یا تألیف) این کتاب توسط شخص ديگري انجام گرفته واتمام یافته است ،تصمیمات شورای پژوهشی دانشگاه لازم الاجرا است .

اين قرارداد در چهار نسخه با 18 ماده و 3 تبصره تنظيم گرديد و هريك از نسخه‌ها حكم واحد را دارد.

 

نسخه اول: صاحب اثر

 

نسخه دوم: اداره امور پژوهشي

 

نسخه سوم: مديريت امور مالي .......................

     

نسخه چهارم: دفتر حقوقي .................

 نام و امضاء صاحب اثر                          مدير امور پژوهشي                                 معاون پژوهشي و فناوري

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image