قرارداد تعويض قطعه

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

قرارداد تعويض قطعه

 

این قرارداد بین کارخانه سیمان ............... از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان ............. و ............... به نمایندگی مهندس ................ ( مدیریت کارخانه ) واقع در تهران ................... که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و جرثقیل حافظ به نمایندگی آقای ................. به آدرس ................. واقع در خ ............. شماه تلفن ......... موبایل ......... که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .

ماده 1) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از عملیات پیاده و سوار کردن :

1)      یک قطعه از بدنه کوره هزار تنی دوم کارخانه بطور 2.40m و وزن 30 تن .

2)      داکت معلق متصل به برج خنک کن کوره در ارتفاع 60 متری از زمین به طول 20 متر و وزن تقریبی 10 تن .

3)      تعداد 10 عدد لوله های ساتالایت مربوط به کوره هزار تنی دوم .

4)   کلیه قطعات فلزی و ماشین آلاتی که در طی تعمیرات کوره هزار تنی دوم با صلاحیت کارفرما و ابلاغ به پیمانکار نیاز به جابجایی و بردن در ارتفاعات و یا پیاده نمودن دارند .

پیمانکار متعهد است جهت انجام عملیات فوق طبق برنامه زمان بندی که از طرف کارفرما ابلاغ می شود کلیه ماشین آلات مورد لزوم اعم از کرن , کمپرسی , کفی و تریلر به تعداد کافی راننده را مهیا نموده و بطور شبانه روز در کارخانه آماده به کار داشته در ضمن در طی 25 روز عملیات بازسازی . دو دستگاه لیفتراک با راننده بطور شبانه روزی در کارخانه حضور داشته باشند و پیمانکار متعهد است بصورت شبانه روزی کرن ها و تریلرهای مورد لزوم جهت انجام عملیات را طبق برنامه اعلام شده از طرف کارفرما در کارخانه آماده به کار داشته و در اسرع وقت نسبت به انجام کارهای محول شده از سوی کارفرما اقدام نماید و در صورت عدم حضور به موقع هریک از ماشین آلات پیمانکار اعم از کرن و تیلر و کمپرسی و لیفتراک به نحوی که موجب تأخیر در کار و یا ایجاد خسارت نماید کارفرما مجاز است نسبت به اخذ خسارات وارده از طریق چک تضمین و مراحل قانونی اقدام نماید . در هر حال مسئولیت پیاده و سوار کردن موارد ذکر شده فوق در مدت زمان ارائه شده از طرف کارفرما به عهده پیمانکار بوده و در صورت عدم انجام هریک از کارها به دلائل مختلف از جمله مهیا ننمودن ماشین آلات مورد لزوم کلیه خسارات وارده از پیمانکار اخذ خواهد شد .

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت زمان اجرای قرارداد از تاریخ شروع عملیات بازسازی کوره هزار تنی دوم به مدت 25 روز تعیین می گردد . تاریخ شروع از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد .

ماده 3)  مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد معادل 200.000.000 ریال می باشد .

ماده 4)  نحوه پرداخت

20% مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال دریافت چک معادل مبلغ پیش پرداخت در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت .

40% مبلغ قرارداد پس از گذشت 10 روز از شروع عملیات بازسازی با تأیید ناظر پس از کسر کسورات قانونی و مقدار متناسبی از مبلغ پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت می شود .

30% مبلغ قرارداد پس از گذشت 20 روز از شروع عملیات بازسازی با تأیید ناظر و کسر کسورات قانونی و مقدار متناسبی از مبلغ پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت می شود .

30% مبلغ قرارداد پس از اتمام عملیات تعمیرات و بازسازی با تأیید ناظر و کسر کسورات قانونی و مقدار متناسبی از مبلغ پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت می گردد .

مابقی مبلغ قرارداد پس از دوره تضمین به پیمانکار پرداخت می گردد .

ماده 5) دوره تضمین قرارداد

دوره تضمین قرارداد یک ماه پس از پایان عملیات می باشد .

ماده 6) تضمین حسن انجام کار

از طرف پیمانکار چک شماره .............. عهده بانک ............. شعبه سیمان به مبلغ ................ ریال به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم می گردد که پس از اتمام موضوع قرارداد با تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد گردید . در صورت تأخیر و یا ایجاد خسارت در حین عملیات بازسازی کارفرما مجاز از طریق چک مذکور نسبت به اخذ خسارت اقدام نماید .

ماده 7 ) ناظر قرارداد

از طرف کارفرما معاونت طرح و برنامه به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردند .

ماده 8 ) خسارات تأخیر

به ازای هر روز تأخیر غیرمجاز 5 درصد از مبلغ قرارداد کسر خواهد شد . در صورت تأخیر بیش از 4 روز و یا وارد شدن خسارات بیش از حد کارفرما مجاز است بطور یک جانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام و جهت اخذ خسارات اقدام نماید .

ماده 9 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد . در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده 10 ) حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد . چنانچه این مدت بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد .

ماده 11 ) حل اختلاف ( حکمیت و داوری )

هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره باطرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد . در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب حکم داور از طریق مراجع قضایی براساس مقررات داوری تعیین خواهد شد رأی داور قطعی و لازم الاجراء است .

ماده 12 ) سایر شرایط قرارداد

12-1- پیمانکار ملزم به اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید .

12-2- پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده ومسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می گیرد .

12-3- پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .

12-4- تأمین کلیه ابزار و لوازم کار مورد نیاز اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .

12-5- افزایش یا کاهش مورد قرارداد تا میزان 25% قابل قبول طرفین می باشد و به همان نسبت به قیمت آن اضافه یا از آن کسر می گردد .

12-6- جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود .

12-7- پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاری به وی از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر نماید .

12-8- پیمانکار حق بکارگیری مشمولین و افرادی که به سن قانونی نرسیده باشند را نخواهند داشت .

12-9- پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیر نخواهد داشت .

12-10- پیمانکار موظف است به مفاد ماده 13 قانون کار توجه داشته و آن را رعایت نماید .

12-11- کارفرما با هرگونه فساد اخلاق در محیط کارش برخورد خواهد کرد و مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار می باشد .

12-12- پیمانکار حق بکارگیری افراد بیگانه را نخواهد داشت .

ماده 13 ) اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده , ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد شد .

 

ماده 14 ) مواد و نسخ

این قرارداد در 14 ماده و چهار نسخه تنظیم گردیده و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

 

 

خریدارکارخانه .......................                                                                   فروشنده کارگاه .......................

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image