قرارداد تكريب

قرارداد تكريب

 

این قرارداد فی مابین سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان به نمایندگی آقای ............................... رئيس سازمان جهادکشاورزی به عنوان کارفرما و شرکت ..............................  به مدیرعاملی آقای ..........................فرزند................... ش ش .................. متولد ..................  به عنوان پیمانکار در چهار نسخه منعقد می گردد.

 

ماده 1-موضوع قرارداد :

هرس دمبرگ نخيلات با دستگاه اره برقي به مقدار...................متر طول و به ازاي هر متر...........................ريال در طرح توسعه باغات در اراضي مستعد با عنوان زیر پروژه تكريب نخيلات با كد .........................

 

ماده2- مبلغ كل قرارداد:

مبلغ قرارداد................................................................  ريال مي باشد كه براساس قيمت توافق شده (ماده 1)  با پيمانكار و باتوجه به شرايط مندرج در اين قرارداد محاسبه و پرداخت گردد.

 

ماده 3-مدت قرارداد:

پيمانكار تعهد مي نمايد كه كليه كارها طبق نقشه و مشخصات پيوست حداكثر تا تاريخ..........................تحويل نمايد.

 

ماده 4-نحوه پرداخت براساس صورت وضعيت كه به صورت ماهيانه تنظيم و به تأئيد ناظر پروژه رسيده باشد با امضاي مقام مجاز پرداخت خواهد شد.

 

ماده 5-  ضمن عقد خارج لازم پيمانكار متعهد مي گردد كه در صورت تأخير از موعد مقرر در ماده 4 و نبود عذر موجه به ازاي هر روز تأخير مبلغ 000/100 ريال در وجه جهادكشاورزي پرداخت نمايد.

 

ماده 6- سپرده حسن انجام كار:

معادل 10% از مبلغ كل قرارداد از پيمانكار به عنوان حسن انجام كار از هر صورت وضعيت كسر و پس از تحويل كليه كارها به جهادكشاورزي مبلغ مذكور به ايشان پرداخت خواهد شد. در پرداختتمام مبلغ حسن انجام كار با كسر جريمه احتمالي و پرداخت بقيه آن و با مطالبه خسارت در صورتيكه مبلغ ابلاغي در ماده 6 كافي نباشد رعايت خواهد شد.

تبصره: در كليه موارد مرجع تشخيص مديريت باغباني خواهد بود.

 

ماده 7-كارفرما موافقت دارد كه بنا بر تقاضاي پيمانكار پيش پرداخت اين قرارداد را براساس مفاد آخرين دستورالعمل ابلاغي در مورد طرحهاي عمراني پس از اخذ ضمانت های مربوطه پرداخت نمايد.

 

ماده 8-پيمانكار متعهد مي گردد هر قسمت از كارهاي انجام شده كه به تشخيص جهادكشاورزيداراي نقص فني يا مطا بق نقشه ارائه شده ودستور كار ناظر پروژه نباشد اصلاح يا به هزينه خود تعمير يا تكميل نمايد.

 

ماده 9- تهيه مواد اوليه كلاً بعهده كارفرما مي باشد.

تبصره: در صورتي كه تهيه مواد اوليه بعهده كارفرما باشد اجناس فوق نزد پيمانكار امانت بوده وصرفاً بايد براي مورد قرارداد به مصرف برسد در صورت تخلف پيمانكار مشمول موارد پيش بيني شده در قانون در خصوص دخل و تصرف غيرمجاز در اموال دولتي و تحت پيگرد قانوني قرار گيرد.

تبصره 1-تهيه ابزار آلات جهت انجام كارهاي فوق كلاً بعهده پيمانكار مي باشد كارفرما هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

تبصره2-تهيه غذای كارگران كلاً بعهده پيمانكار مي باشد و كارفرما هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت (اسكان برعهده كارفرما)

 

ماده 10-  مقرر گرديد در صورت تخلف پيمانكار كارفرما مجاز است قرارداد را فسخ و نسبت به استيفاي بشرح موارد مذكور در مواد 5 ، 6 و 7 قرارداد اقدام نمايد.

 

ماده 11-  كارفرما مجاز است در مواقع ضروري ناظري را جهت بررسي كارهای انجام شده و تهيه گزارش اعزام نمايد.

 

ماده 12- پيمانكار بدون موافقت قبلي و كتبي كارفرما حق واگذاري يا انتقال عين يا منافع يا تعهدات خود را در اين قرارداد كلاً يا جزئاً به ديگري نخواهد داشت در غير اين صورت كارفرما مجاز است قرارداد را يك طرفه فسخ و خسارت وارده احتمالي را  از پيمانكار مطالبه نمايد.

 

ماده 13- از مبلغ كل قرارداد كسورات قانوني كسر و پرداخت كسورات قانوني برعهده پيمانكار مي باشد.

 

ماده 14- كليه اختلافات حاصله از اجراي هر يك از مواد اين قرارداد اعم از اينكه مربوط به اجراي قرارداد يا تفسير هر يك از مواد قرارداد يا اسناد و مدارك مربوط به قرارداد باشد چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق حل و فصل نمايند در اين صورت اداره حقوقي جهادكشاوزي بعنوان حکم معین و رأی آن برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

 

اين قرارداد در 14 ماده و 3 تبصره در 4 نسخه تنظيم و به امضاء طرفين رسيده است و هر نسخه داراي اعتبار واحد مي باشد.

 

                     امضاء كارفرما                                                                      امضاء پيمانكار

                                                صورت وضعيت قرارداد تكريب

 

رديف

تاريخ روزهاي كاركرد

متراژ كاركرد

امضاء ناظر

توضيحات

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي پيمانكار                            امضاء

 

نام و نام خانوادگي كارشناس مديريت جهاد كشاورزي شهرستان         امضاء

 

نام و نام خانوادگي مدير جهاد كشاورزي شهرستان                امضاء

 

نام و نام خانوادگي مدير باغباني                        امضاء

 

نام و نام خانوادگي معاون بهبود توليدات گياهي                    امضاء

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image