قرارداد توجیهی

تنها در مواردي مورد استفاده قرار مي‌گيرد که گزارش توجيهي هيئت‌ مديره حاوي اطلاعات مالي فرضي است.

 

قرارداد

       
     
 
   

 


اين قرارداد پيرو درخواست مورخ ... بين شرکت ... و سازمان حسابرسي که از اين پس به ترتيب” واحد مورد رسيدگي“ و ” سازمان“ ناميده مي‌شوند با شرايط زير منعقد مي‌گردد:

1-  موضوع قرارداد

       رسيدگي به گزارش توجيهي هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه واحد مورد رسيدگي   از مبلغ ... ميليون ريال به مبلغ ... ميليون ريال به منظور ارائه گزارش بازرس قانوني به مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام واحد مورد رسيدگي در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347.

2- تعهدات سازمان

1-2-       رسيدگي به گزارش توجيهي هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه براساس الزامات قانوني مربوط و استاندارد ” رسيدگي به اطلاعاتمالي آتي“. استاندارد مزبور ايجاب مي‌کند که اين سازمان با انجام بررسيهاي تحليلي، پرس و جو، محاسبه مجدد و اجراي ساير روشهاي ضروري، به تشخيص خود، مفروضات به‌کار گرفته شده توسط هيئت مديره، تهيه اطلاعات مالي فرضي برمبناي مفروضات مزبور به ‌نحو مناسب و ارائه آن طبق استانداردهاي حسابداري را رسيدگي و اتکا پذيري آنها را ارزيابي کند.

 

2-2- ارائه گزارش بازرس قانوني حاوي اظهار نظر در چارچوب اطمينان سلبي در مورد نا معقول نبودن مفروضات بکارگرفته شده در تهيه اطلاعات مالي آتي مندرج در گزارش توجيهي و همچنين اظهار نظر در اين باره که آيا اطلاعات مالي آتي ياد شده برمبناي مفروضات مزبور به‌گونه‌اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است يا خير، که حسب مورد مي‌تواند به ‌صورت مقبول، مشروط، مردود يا عدم اظهار نظر باشد.


3- تعهدات واحد مورد رسيدگي

1-3-       تهيه و ارائه گزارش توجيهي هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه شامل اطلاعات مالي آتي براي دوره‌هاي مالي مورد نظر در گزارش توجيهي مربوط و تأييد آن توسط هيئت ‌مديره به نحوي که شامل افشاي کافي مفروضات عمده به تفکيک مفروضات ذهني و مفروضات بهترين برآورد مديريت، رويه‌هاي حسابداري، تاريخ تهيه و توضيحات مرتبط با اقلام اطلاعات مالي آتي باشد.

 

2-3-       ارائه کليه اطلاعات ، اسناد، مدارک و دفاتر (دستي و يا کامپيوتري) مورد نياز براي انجام عمليات رسيدگي.

 

3-3- ارائه تأييديه توسط هيئت ‌مديره واحد مورد رسيدگي درباره اطلاعاتي که در ارتباط با رسيدگي به گزارش توجيهي، به سازمان داده مي‌شود.

 

4-3- تأمين محل کار، امکانات و تسهيلات مناسب و همچنين همکاري کارکنان واحد مورد رسيدگي در تهيه و ارائه صورت ريز و جداول تفصيلي مورد نياز براي اجراي هرچه بهتر عمليات رسيدگي.

 

5-3- پرداخت مبلغ قرارداد براساس مندرجات بند 4.

 

6-3- تسليم اصل قبض پرداخت ماليات حق‌الزحمه به همراه هر پرداخت يا حداکثر ظرف مدت يک ماه به سازمان.

4 – مبلغ قرارداد

1-4-       حق‌الزحمهرسيدگي براساس محاسبات انجام شده در ارتباط با اجراي موضوع قرارداد مبلغ                  ريال مي‌باشد.

2-4- ساير مخارج مترتب بر عمليات رسيدگي مانند کارشناسي و اياب و ذهاب به عهده     ”واحد مورد رسيدگي“ است و همراه با مبلغ حق‌الزحمه ( به جز مواردي که مستقيماً توسط ”واحد مورد رسيدگي“ تأمين مي‌شود) در صورتحساب درج خواهد شد.

3-4- درصورتي که انجام رسيدگي مستلزم اقامت در خارج از تهران باشد براي هريک از حسابرسان اعزامي، فوق‌العاده مأموريت، غذا و ساير مخارج از قبيل اياب و ذهاب و اقامت در صورت عدم تأمين توسط ”واحد مورد رسيدگي“ براساس صورتحساب سازمان کلاً توسط واحد مورد رسيدگي پرداخت خواهد شد.

4-4-       واحد مورد رسيدگي در زمان امضا و مبادله قرارداد معادل 75%حق‌الزحمه را به ‌عنوان پيش پرداخت به سازمان پرداخت مي‌کند. 25% بقيه مبلغ حق‌الزحمه و همچنين مخارج مرتبط با بندهاي 2-4  و 3-4  که براساس برآوردهاي انجام شده
به ‌مبلغ                  ريال مي‌باشد، با‌ اتمام عمليات رسيدگي و همزمان با ارائه گزارش رسيدگي، پرداخت مي‌شود. تسويه حساب نهائي درزمان ارائه صورتحساب توسط سازمان، انجام خواهد شد.

 

5-  ساير مـوارد

1-5-       مدت اعتبار اين قرارداد ... ماه از تاريخ امضاي آن توسط طرفين قرارداد است.

 

2-5-       هرگونه اختلافطرفين قرارداد در اجراي مفاد آن، از طريق ارجاع به هيئت عالي نظارت سازمان بعنوان حکم مرضي‌الطرفين حل و فصل خواهد شد.

 

3-5-       اگر به عللي خارج از حيطه اقتدار و اراده طرفين، انجام تمام يا قسمتي از تعهدات موضوع اين قرارداد امکان ‌پذير نباشد، مادام که علل مزبور ادامه دارد، عدم انجام تعهداتي که متأثر از اين عوامل باشد، تخلف از مفاد قرارداد محسوب نمي‌شود.

 

4-5-       اين قرارداد در 3 نسخه که هر سه نسخه در حکم واحد است، تنظيم و در
تاريخ ... به امضاي طرفين قرارداد رسيده و رعايت آن براي طرفين الزام ‌آور است.

 

          شرکت  ............................................................................                            سازمان حسابرسي

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image