قرارداد تولید قطعه 1

بنام خدا

 

قرارداد

 
   

 

 

اين قرارداد بين شركت ………………. به نشاني ……………………………………….. و تلفنهاي ……………….. و ………………….. و به نمايندگي آقاي  ……………………. رئيس هيئت مديره و  آقای..................................  مدیر عاملكه در اين قرارداداختصاراً شرکت ناميده مي‌شوداز یک طرف و شرکت........................................ به نشاني ............................................................ و با شماره .......................... و به نمايندگي آقاي ............................ كه در اين قرارداد اختصاراً تزریق کارناميده مي‌شود از طرف ديگر به شرح مفاد مندرجذيل منعقد مي‌گردد.

 

ماده 1 : موضوع قرارداد

 

عبارتست از ضرب 000/50 عدد ( پنجاه هزار عدد ) روکش رکاب جلو (چپ و راست ) پژو 405 برابر نمونه شاهد ارائه شده که به رؤیت تزریق کار رسیده است .

تبصره 1- تدارک قالب ، مواد پلیمری و ملزومات بسته بندی به عهده شرکت خواهد بود .

تبصره 2- مقدار ضایعات قابل قبول جهت تسویه حساب مواد پلیمری تحویلی حد اکثر 2/1 % خواهد بود .

تبصره 3- شرکت مختار میباشد تیراژ مربوطه را 25% کاهش یا افزایش دهد .

 

ماده 2 : مدت قرارداد

 

مدت قرارداد  شش ماه میباشد .

 

ماده 3 : مبلغ قرارداد

 

ارزش ضرب هر عدد قطعه مبلغ 3500 ريال(سه هزار و پانصد ريال) تعیین می گردد.

 

 

 

ماده 4 : شرایط پرداخت

 

الف – بر اساس تعداد تحویل قطعه و طبق فاکتور ارئه شده توسط تزریق کار حد اکثر ظرف مدت یکماه پرداخت خواهد شد .

ب – کلیه کسورات قانونی به عهده تزریق کار میباشد .

 

ماده 5 : تعهدات تزریق کار

الف – تزریق کار متعهد میگردد که قطعات مورد بحث را قبل از تحویل از نظر کیفیت به تأیید مدیر مهندسی کیفیت شرکت برساند .

ب – تزریق کار متعهد میگردد ، مقدار مورد نیاز را برابر برنامه اعلام شده از طرف  شرکت تولید و تحویل نماید .

پ – تزریق کار متعهد میگردد با توجه به طرح بسته بندی ابلاغی شرکت و با اخذ ملزومات  بسته بندی مورد نیاز از شرکت قطعات را بسته بندی و تحویل نماید .

ت – تزریق کار حداقل یکهفته قبل از اتمام مواد پلیمری و ملزومات بسته بندی مراتب را به شرکت اعلام خواهد نمود .

 

ماده 6 : تعهدات شرکت

            الف –شرکت متعهد میگردید با اخذ  صورتحساب از تزریق کار حد اکثر یکماه پس از دریافت قطعات هزینه ضرب مربوطه را پرداخت نماید .

                ب –  مسئولیت حمل محموله از درب کارخانه تزریق کار تا مقصد به عهده شرکت میباشد .

 

 

 

ماده 7: فسخ قرارداد

          هیچ یک از طرفین حق فسخ قرارداد بطور یک طرفه و بدون موافقت طرف مقابل را ندارد .

 

ماده 8: موارد فورس ماژور

 

                چنانچه در صورت وقوع فورس ماژور و بروز حالتی که عرفاً  رفع آن خارج از حیطه خریدار و شرکت باشد و انجام تمام یا بخشی از قرارداد نا ممکن گردد طرفین با توافق نسبت به فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت را نخواهدداشت .

 

ماده 9 : حل اختلاف

               

                در صورت بروز اختلاف در نحوه اجرا یا استنباط از مواد و مفاد این قرارداد موضوع اختلاف از طریق مذاکره فیمابین حل وفصل خواهد شد .

 

ماده 10:

 

                این قرارداد در 10 ماده و دو تبصره و 8 بند در دونسخه تنظیم گردیده است که پس از امضاء حکم واحد را داشته و برای طرفین معتبر میباشد .

 

 

 

                    شركت...................                                                                                شرکت .......................

                                                               

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image