به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قرارداد توليد درس الكترونيكي

قرارداد توليد درس الكترونيكي

                                       

‏ ‏اين قرارداد بين "………………….. به نمايندگي معاون …………….. آقاي........................... "
به نشاني: ………………………………….. ………. که ازاين پس” کارفرما “ ناميده مي­شود از يک طرف و شركت "........................................ " به نمايندگي خانم/آقاي " ................... " به نشاني :.......................... .............................................. كه ازاين پس” مجري“ ناميده مي­شود، از طرف ديگر با شرايط ذيل منعقد  مي گردد.

مادة1- موضوع قرارداد:

طراحي و پياده‌سازي نسخه الكترونيكي درس ......................................... به ارزش .................... واحد.

تبصره 1: توليد درس الكترونيكي دقيقاً براساس شيوه نامه توليد كد ................................ صورت مي پذيرد.

مادة 2- مدت انجام قرارداد:

مدت انجام قرارداد از زمان امضاء،  ........................  است .                       

مادة 3- مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد  ............................................  مي باشد.

مادة 4- نحوه پرداخت:

4-1- 25% مبلغ قرارداد پس از پيشرفت كار به ميزان25% از موضوع قرارداد و تاييد معاون آموزشي و معاون فناوري

4-2- 25% مبلغ قرارداد پس از پيشرفت كار به ميزان50% از موضوع قرارداد و تاييد معاون آموزشي و معاون فناوري

4-3- 20% مبلغ قرارداد پس از پيشرفت كار به ميزان75% از موضوع قرارداد و تاييد معاون آموزشي و معاون فناوري

4-4- 30% مبلغ قرارداد پس از اتمام موضوع قرارداد و تاييد نهايي معاون آموزشي و معاون فناوري و ارائه مفاصا حساب بيمه هاي اجتماعي توسط مجري  

تبصره1: به ازاي هرهفته تاخير مجري در انجام تعهدات كارفرما 3% كل مبلغ قرارداد را به عنوان جريمه ديركرد از مبلغ قرارداد كسر مي­كند و يا قرارداد را فسخ مي­نمايد. در اين صورت مجري حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.

تبصره2 : مجري مكلف خواهد بود در زمان عقد قرارداد چك تضمين به ميزان كل مبلغ كل قرارداد (موضوع ماده
3 ) به عنوان ضمانت حسن انجام كار ارائه نمايد. چك مذكور شش ماه پس از پايان قرارداد با تاييد معاونت آمورشي و فناوري  مسترد مي گردد .

مادة 5- کسورات قانوني:

کليه کسورات قانوني در هر مرحله، از مبلغ پرداختي موضوع ماده 4 كسر خواهد شد .

ماده 6- مالكيت فكري :

مالکيت فكري و مادي محتواي درس الکترونيکي توليد شده و محصول موضوع قرارداد متعلق به کارفرما است و
هر گونه استفاده از آن بدون مجوز كتبي كارفرما ممنوع و موجب پيگرد قانوني خواهد بود.

ماده 7- تعهدات کارفرما :

7-1- كارفرما متعهد است محتواي لازم براي توليد نسخه الكترونيكي درس را تهيه نموده و به مجري تحويل دهد و در اين زمينه همكاري لازم را با مجري داشته باشد.

7-2- كارفرما متعهد است در صورت تغييرنشاني يا تغيير شماره تماس خود، مراتب را به مجري اطلاع دهد.

7-3- كارفرما مي تواند به منظور پيگيري اجراي هر چه بهتر قرارداد حداكثر يك هفته بعد از انعقاد قرارداد نماينده تام الاختيار خود را كتباً به مجري معرفي نمايد .

7-4- كارفرما متعهد است تا پايان قرارداد و اتمام دوره حسن انجام كار بدون هماهنگي با مجري هيچ گونه تغييري در  SCO هاي تحويل شده انجام ندهد .

مادة 8- تعهدات مجري :

8-1- مجري متعهد است اطلاعات و اسرار كارفرما را براي هيچ شخص حقيقي و حقوقي افشا نكند.

8-2- مجري متعهد است كليه قطعات درسي را طبق الگوي تاييد شده در نمونه آزمايشي به كارفرما تحويل دهد .

تبصره1 : هر گونه تغيير احتمالي در الگوي تاييد شده ، فقط در صورتي كه مورد تاييد مجدد كارفرما قرار گرفته باشد٬ معتبر خواهد بود . 

8-3- مجري متعهد است كليه مستندات و course ( نسخه اصلي ) محصول توليدي را در پايان هر مرحله از قرارداد به كارفرما تحويل دهد.

8-4- مجري متعهد است بدون اجازه رسمي و كتبي از كارفرما موضوع قرارداد را به طرف ثالث واگذار ننمايد.

8-5- مجري متعهد است كليه مكاتبات كارفرما را در مدت حداكثر 5 روز كاري پاسخ دهد.

8-6- مجري متعهد است گزارش‌هاي هفتگي پيشرفت كار را به پست الكترونيكي كارفرما ارسال نمايد .

8- 7- مجري متعهد است در مدت قيد شده در اين قرارداد، درخواست‌هاي كارفرما را در حيطه اين قرارداد به انجام برساند.

8-8- مجري موظف است هرگونه تغييردر نشاني خود مندرج در ماده 12 قرارداد را بلافاصله به اطلاع كارفرما برساند.

8-9- مجري مي تواند حداكثر يك‌هفته بعداز انعقاد قرارداد نماينده تام الاختيارخود را جهت تعامل با كارفرما معرفي نمايد.

8-10- مجري متعهد است حداكثر يك هفته بعد از انعقاد قرارداد برنامه زمانبندي كار را جهت تاييد كارفرما ارائه دهد .

ماده 9- شرايط فسخ:

9-1- كارفرما مي تواند به منظور رعايت صرفه و صلاح دانشگاه٬ به صلاح ديد فرد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.

هرگونه اعتراض در اين مورد از مجري سلب مي گردد.

 9-2- مجري مي تواند تقاضاي فسخ قرارداد نمايد و كارفرما در صورت موافقت با اين تقاضا، با رعايت مصالح دانشگاه و با احتساب سود و زيان حاصله،  نسبت به تسويه حساب و فسخ قرارداد اقدام خواهد نمود .

تبصره 1 : با توجه به بند 3 از ماده 8 ( تعهدات مجري ) ، مجري موظف است در صورت فسخ قرارداد ، كليه مستندات و course ( نسخه اصلي ) مرتبط با ميزان انجام شده از موضوع قرارداد را به كارفرما تحويل دهد .

ماده 10- حل اختلاف :

10-1- در صورت بروز اختلاف بين طرفين، ابتدا از طريق داور مرضي­الطرفين اختلاف حل خواهد شد . در صورت عدم حل اختلاف كليه موارد تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

ماده 11-  موقعيت‌هاي اضطراري:

درصورت بروز وقايع واتفاقاتي كه خارج ازكنترل طرفين باشدودر عرف جامعه به عنوان موقعيت هاي اضطراري تلقي شود و اجراي قرارداد را تحت‌الشعاع خود قرار دهد ، طرفين حسب توافق مي‌توانند تسويه حساب نموده وقرارداد را خاتمه بخشند.

ماده12 – نشاني كامل طرفين :

8-1- نشاني كارفرما :

…………………………………..

آدرس وب سايت : ……………………………….                   

پست الكترونيكي: ……………………………

تلفن : ………………………                 نمابر : …………………….

8-2- نشاني مجري :

آدرس پستي : .................................................................................................................

پست الكترونيكي : ………………             تلفن : .............................                نمابر : .....................

ماده 13 – متمم قرارداد :

در صورت نياز و توافق طرفين، اين قرارداد مي تواند داراي متممي باشد كه به امضاي طرفين خواهد رسيد .

ماده 14 – نسخه قرارداد :

اين قرارداد در چهارده ماده، شش تبصره ، ........ ضميمه و در دو نسخه در تاريخ امضاء قرارداد تهيه و تنظيم و به امضاي طرفين رسيده است ، هر نسخه از آن حكم واحد را داشته و از تاريخ امضاء لازم‌ الاجرا مي‌باشد.

 

 

 

 

 

.............................

 

....................

شرکت

 

مجري

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image