قرارداد توليد درس الكترونيكي

قرارداد توليد درس الكترونيكي

                                       

‏ ‏اين قرارداد بين "………………….. به نمايندگي معاون …………….. آقاي........................... "
به نشاني: ………………………………….. ………. که ازاين پس” کارفرما “ ناميده مي­شود از يک طرف و شركت "........................................ " به نمايندگي خانم/آقاي " ................... " به نشاني :.......................... .............................................. كه ازاين پس” مجري“ ناميده مي­شود، از طرف ديگر با شرايط ذيل منعقد  مي گردد.

مادة1- موضوع قرارداد:

طراحي و پياده‌سازي نسخه الكترونيكي درس ......................................... به ارزش .................... واحد.

تبصره 1: توليد درس الكترونيكي دقيقاً براساس شيوه نامه توليد كد ................................ صورت مي پذيرد.

مادة 2- مدت انجام قرارداد:

مدت انجام قرارداد از زمان امضاء،  ........................  است .                       

مادة 3- مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد  ............................................  مي باشد.

مادة 4- نحوه پرداخت:

4-1- 25% مبلغ قرارداد پس از پيشرفت كار به ميزان25% از موضوع قرارداد و تاييد معاون آموزشي و معاون فناوري

4-2- 25% مبلغ قرارداد پس از پيشرفت كار به ميزان50% از موضوع قرارداد و تاييد معاون آموزشي و معاون فناوري

4-3- 20% مبلغ قرارداد پس از پيشرفت كار به ميزان75% از موضوع قرارداد و تاييد معاون آموزشي و معاون فناوري

4-4- 30% مبلغ قرارداد پس از اتمام موضوع قرارداد و تاييد نهايي معاون آموزشي و معاون فناوري و ارائه مفاصا حساب بيمه هاي اجتماعي توسط مجري  

تبصره1: به ازاي هرهفته تاخير مجري در انجام تعهدات كارفرما 3% كل مبلغ قرارداد را به عنوان جريمه ديركرد از مبلغ قرارداد كسر مي­كند و يا قرارداد را فسخ مي­نمايد. در اين صورت مجري حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.

تبصره2 : مجري مكلف خواهد بود در زمان عقد قرارداد چك تضمين به ميزان كل مبلغ كل قرارداد (موضوع ماده
3 ) به عنوان ضمانت حسن انجام كار ارائه نمايد. چك مذكور شش ماه پس از پايان قرارداد با تاييد معاونت آمورشي و فناوري  مسترد مي گردد .

مادة 5- کسورات قانوني:

کليه کسورات قانوني در هر مرحله، از مبلغ پرداختي موضوع ماده 4 كسر خواهد شد .

ماده 6- مالكيت فكري :

مالکيت فكري و مادي محتواي درس الکترونيکي توليد شده و محصول موضوع قرارداد متعلق به کارفرما است و
هر گونه استفاده از آن بدون مجوز كتبي كارفرما ممنوع و موجب پيگرد قانوني خواهد بود.

ماده 7- تعهدات کارفرما :

7-1- كارفرما متعهد است محتواي لازم براي توليد نسخه الكترونيكي درس را تهيه نموده و به مجري تحويل دهد و در اين زمينه همكاري لازم را با مجري داشته باشد.

7-2- كارفرما متعهد است در صورت تغييرنشاني يا تغيير شماره تماس خود، مراتب را به مجري اطلاع دهد.

7-3- كارفرما مي تواند به منظور پيگيري اجراي هر چه بهتر قرارداد حداكثر يك هفته بعد از انعقاد قرارداد نماينده تام الاختيار خود را كتباً به مجري معرفي نمايد .

7-4- كارفرما متعهد است تا پايان قرارداد و اتمام دوره حسن انجام كار بدون هماهنگي با مجري هيچ گونه تغييري در  SCO هاي تحويل شده انجام ندهد .

مادة 8- تعهدات مجري :

8-1- مجري متعهد است اطلاعات و اسرار كارفرما را براي هيچ شخص حقيقي و حقوقي افشا نكند.

8-2- مجري متعهد است كليه قطعات درسي را طبق الگوي تاييد شده در نمونه آزمايشي به كارفرما تحويل دهد .

تبصره1 : هر گونه تغيير احتمالي در الگوي تاييد شده ، فقط در صورتي كه مورد تاييد مجدد كارفرما قرار گرفته باشد٬ معتبر خواهد بود . 

8-3- مجري متعهد است كليه مستندات و course ( نسخه اصلي ) محصول توليدي را در پايان هر مرحله از قرارداد به كارفرما تحويل دهد.

8-4- مجري متعهد است بدون اجازه رسمي و كتبي از كارفرما موضوع قرارداد را به طرف ثالث واگذار ننمايد.

8-5- مجري متعهد است كليه مكاتبات كارفرما را در مدت حداكثر 5 روز كاري پاسخ دهد.

8-6- مجري متعهد است گزارش‌هاي هفتگي پيشرفت كار را به پست الكترونيكي كارفرما ارسال نمايد .

8- 7- مجري متعهد است در مدت قيد شده در اين قرارداد، درخواست‌هاي كارفرما را در حيطه اين قرارداد به انجام برساند.

8-8- مجري موظف است هرگونه تغييردر نشاني خود مندرج در ماده 12 قرارداد را بلافاصله به اطلاع كارفرما برساند.

8-9- مجري مي تواند حداكثر يك‌هفته بعداز انعقاد قرارداد نماينده تام الاختيارخود را جهت تعامل با كارفرما معرفي نمايد.

8-10- مجري متعهد است حداكثر يك هفته بعد از انعقاد قرارداد برنامه زمانبندي كار را جهت تاييد كارفرما ارائه دهد .

ماده 9- شرايط فسخ:

9-1- كارفرما مي تواند به منظور رعايت صرفه و صلاح دانشگاه٬ به صلاح ديد فرد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.

هرگونه اعتراض در اين مورد از مجري سلب مي گردد.

 9-2- مجري مي تواند تقاضاي فسخ قرارداد نمايد و كارفرما در صورت موافقت با اين تقاضا، با رعايت مصالح دانشگاه و با احتساب سود و زيان حاصله،  نسبت به تسويه حساب و فسخ قرارداد اقدام خواهد نمود .

تبصره 1 : با توجه به بند 3 از ماده 8 ( تعهدات مجري ) ، مجري موظف است در صورت فسخ قرارداد ، كليه مستندات و course ( نسخه اصلي ) مرتبط با ميزان انجام شده از موضوع قرارداد را به كارفرما تحويل دهد .

ماده 10- حل اختلاف :

10-1- در صورت بروز اختلاف بين طرفين، ابتدا از طريق داور مرضي­الطرفين اختلاف حل خواهد شد . در صورت عدم حل اختلاف كليه موارد تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

ماده 11-  موقعيت‌هاي اضطراري:

درصورت بروز وقايع واتفاقاتي كه خارج ازكنترل طرفين باشدودر عرف جامعه به عنوان موقعيت هاي اضطراري تلقي شود و اجراي قرارداد را تحت‌الشعاع خود قرار دهد ، طرفين حسب توافق مي‌توانند تسويه حساب نموده وقرارداد را خاتمه بخشند.

ماده12 – نشاني كامل طرفين :

8-1- نشاني كارفرما :

…………………………………..

آدرس وب سايت : ……………………………….                   

پست الكترونيكي: ……………………………

تلفن : ………………………                 نمابر : …………………….

8-2- نشاني مجري :

آدرس پستي : .................................................................................................................

پست الكترونيكي : ………………             تلفن : .............................                نمابر : .....................

ماده 13 – متمم قرارداد :

در صورت نياز و توافق طرفين، اين قرارداد مي تواند داراي متممي باشد كه به امضاي طرفين خواهد رسيد .

ماده 14 – نسخه قرارداد :

اين قرارداد در چهارده ماده، شش تبصره ، ........ ضميمه و در دو نسخه در تاريخ امضاء قرارداد تهيه و تنظيم و به امضاي طرفين رسيده است ، هر نسخه از آن حكم واحد را داشته و از تاريخ امضاء لازم‌ الاجرا مي‌باشد.

 

 

 

 

 

.............................

 

....................

شرکت

 

مجري

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image