به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرارداد حسابرسي مالياتي

 
 

 

 

 

 

قرارداد حسابرسي مالياتي

 

اين قرارداد بنا به درخواست شماره ..................مورخ .....................به منظور انجام حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 بين شركت .....................به نشاني ............................و موسسه حسابرسي.......... به نشاني .......... كه از اين پس به ترتيب شركت و موسسه ناميده مي شوند با شرايط زير منعقد مي گردد: 

 

 

1- موضوع قرارداد

انجام حسابرسي مالياتي سال/دوره مالي منتهي به ..................و ارائه گزارش طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه و ابلاغ گرديده است.

 

2- تعهدات موسسه

تعهدات موسسه عبارت است از انجام حسابرسي مالياتي بر اساس مفاد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و مقررات مربوط و استانداردهاي حسابرسي و ارائه گزارش طبق نمونه تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي كشور مشتمل بر:

1-2- اظهارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي مالياتي طبق مفاد قانون مالياتهاي مستقيم و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري.

2-2- تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس مفاد قانون مالياتهاي مستقيم و مقررات مربوط.

3-2- اظهارنظر نسبت به مالياتهاي تكليفي كه شركت به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي بوده است.

4-2- ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي مورد نظر سازمان امور مالياتي كشور، تعيين گرديده است.

 

 

3- تعهدات شركت

1-3- ارائه تصوير اظهارنامه مالياتي كه در مهلت قانوني تهيه و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم شده است.

2-3- شركت ضمن ارائه كليه اطلاعات، اسناد، مدارك و دفاتر (‌دستي يا رايانه اي) مورد نياز جهت عمليات حسابرسي مالياتي، حسب درخواست موسسه،‌محل ، امكانات و تسهيلات لازم جهت انجام موضوع قرارداد را در اختيار كاركنان موسسه قرارداده و همكاريهاي لازم را به منظور اجراي هر چه بهتر موضوع قرارداد (از جمله معرفي نماينده موسسه به اداره مالياتي مربوط جهت اخذ اطلاعات و مستندات مورد نياز) با موسسه به عمل خواهد آورد.

3-3-  ارائه تاييديه اي توسط مديريت شركت درباره اطلاعاتي كه در ارتباط با حسابرسي مالياتي طبق نمونه اي كه توسط موسسه تهيه شده به حسابرس داده مي شود.

4-3- پرداخت حق الزحمه طبق بند 3-4 و ساير هزينه هاي موضوع بند 2-4 قرارداد به موجب صورتحساب موسسه.

 

4- حق الزحمه

1-4- حق الزمه حسابرسي بر اساس محاسبات انجام شده در ارتباط با اجراي موضوع قرارداد، مبلغ .......................ريال مي باشد.

2-4- ساير هزينه هاي مترتب بر عمليات حسابرسي مانند كارشناسي و اياب و ذهاب، هزينه مسافرت، خوراك و اقامت به عهده شركت است و همراه با مبلغ حق الزحمه (‌به جز در مواردي كه مستقيماً توسط شركت تامين مي شود)  در صورتحساب درج خواهد شد.

3-4- حق الزحمه فوق به صورت زير قابل پرداخت است:

الف- 50 درصد در هنگام امضاء قرارداد به عنوان پيش پرداخت.

ب- 50 درصد مابقي به انضمام ساير هزينه هاي جنبي موضوع بند 2-4 پس از ارائه گزارش حسابرس مالياتي.

5- ساير موارد

1-5- مهلت انجام حسابرسي موضوع اين قرارداد از تاريخ امضاي قرارداد و وصول پيش پرداخت موضوع ماده 4 قرارداد لغايت ........روز قبل از مهلت تبصره يك ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد كه حسابرس تعهد مي نمايد گزارش رسيدگي را قبل از انقضاي مهلت مذكور به شركت تسليم نمايد.

2-5- هر نوع اختلاف طرفين در اجراي مفاد اين قرارداد از طريق ارجاع به هيات داوري مرضي الطرفين حل و فصل خواهد شد.

3-5- اگر به عللي خارج از حيطه اقتدار و اراده طرفين، انجام تمام يا قسمتي از تعهدات موضوع اين قرارداد امكانپذير نباشد، مادام كه علل مزبور ادامه دارد عدم انجام تعهداتي كه متاثر از اين عوامل است، تخلف از مفاد قرارداد محسوب نمي شود.

4-5- شركت از هر پرداخت منحصراً به ميزان 5% ماليات موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم را كسر خواهد نمود. شركت به منظور رعايت مفاد قانون مذكور تعهد مي نمايد كه 5% مكسوره از هر پرداخت به شرح فوق را ظرف مدت مقرر قانوني منحصراً طي يك فيش مستقل به نام موسسه به وزارت امور اقتصادي و دارائي پرداخت نموده و اصل فيش واريز مربوطه را حداكثر ظرف مدت يك هفته از هر پرداخت به موسسه تحويل دهد. چنانچه در اثر عدم اجرا و يا تاخير در اجراي مقررات قانوني و تعهدات فوق الذكر از طرف شركت، موسسه مشمول پرداخت جرائم مصرحه در قانون مالياتهاي مستقيم گردد، پرداخت تمامي اين گونه جرايم به عهده شركت   مي باشد.

5-5- اين قرارداد در ..........نسخه كه هر نسخه آن در حكم واحد است تنظيم و در تاريخ .....................به امضاي طرفين قرارداد رسيده و رعايت مفاد آن براي طرفين الزام آور است.

 

 

 

              شركت                                                                                         موسسه حسابرسي

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image