قرارداد حق التدريس2

 

اين قرار داد بين                                   كه در اين قرار داد موسسه ناميده مي شود   و                   خانم / آقای                           که دراين قرارداد مدرس ناميده مي شود به منظور تدريس        واحد و              هفته اي           ساعت تدریسدرس                                                             درنيمسال       سال تحصيلي                    در دوره                        در                                  طبق مقررات دانشگاهها و موسسات  آموزش عالي و شرايط زير منعقد مي گردد.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

مشخصات مدرس:

1- نام خانوادگي :                                 نام :                    شماره شناسنامه :                 تاريخ تولد:

 

2-جنس : مرد  □    زن  □

 

آخرين مدرك تحصيلي: 3-

دكتري  يا تخصص پزشكي  □           فوق ليسانس يا دكتري عمومي □             ليسانس □

 

4- رتبه علمي :    استاد □          دانشیار□         استادیار□          مربي□              ساير عناوين (لطفا نام ببريد)

 

5- رشته تحصيلي:                                                                 سال اخذ آخرين مدرك تحصيلي :

 

6- محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي :  كشور

 

7- وضعيت شغلي :    شاغل □            بازنشسته  □             محل اشتغال فعلي : دانشگاه (لطفا نام ببريد)

وزارتخانه  يا سازمانهاي دولتي (لطفا نام ببريد)

بخش خصوصي (لطفا نام ببريد)

8- چنانچه در دانشگاه شاغل هستيد چند ساعت تدريس مي نماييد؟

 

9- چند سال سابقه تدريس در دانشگاه داريد ؟

 

10- در كدام دانشگاه يا دانشگاهها؟

 

نشاني:

شهر :                      خيابان :                            كوچه :                           پلاك :                     تلفن :

 

 

 

ماده1: اين قرارداد از تاريخ                 لغايت                  به مدت يك ترم تحصيلي نيمسال (      هفته) منعقد مي گردد.                                                                           

ماده 2: ميزان حق التدريس با توجه به آيين نامه حق التدريس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور از قرار     ساعتي                          ريال مي باشد كه در مقابل گواهي انجام كار از طرف واحد مربوطه ماهانه از محل اعتبارات       ..............................   قابل پرداخت است .

پرداخت حق التدريس يك ماهه آخر قرارداد منوط به تحويل اوراق امتحانات كتبي و ليست كامل نمرات امتحان همان نيمسال مي باشد.

ماده 3: تعهدات مدرس :

الف) آقا/خانم                                 به موجب اين قرارداد موظف است طبق برنامه اي كه از طرف تعيين مي شود براي تدريس درس حضور يافته و پس از انجام امتحانات اوراق كتبي و نمرات امتحاني را در ظرف                   روز به تحويل نمايد . چنانچه بعضي از جلسات درس به علل موجه عدم حضور مدرس تشكيل نشود مدرس مكلف است با اطلاع قبليجلسات تشكيل نشده را به نحو مقتضي جبران نمايد و در صورت غيبت موجه براي جلسات تشكيل نشده حق التدريس پرداخت نخواهد شدو مدرس مكلف به جبران جلسات تشكيل نشده با اطلاع  مي باشد و براي اين جلسات فقط نصف حق التدريس را دريافت خواهد كرد .در صورت حضور مدرس و عدم تشكيل جلسات درس به عللي خارج از اراده و بدون اطلاع قبلي وي، براي جبران جلسات تشكيل نشده موسسه مي تواند با توافق مدرس اقدام نمايد و مدرس مي تواند براي تدريس اين جلسات اضافي حق التدريس اضافي مطالبه نمايد . تشخيص عذر موجه با موسسه است

ب  -  شركت در جلساتي كه عنداللزوم از طرف  در ارتباط با درس موضوع اين قراداد تشكيل مي شود اجباري و جزو وظايف آموزشي مدرس محسوب مي گردد.

ج- مدرس نمي تواند تعهدات مندرج در اين ماده را كلا يا جزا به غير واگذار نمايد .

د-  مدرس تعهد مي نمايد كه مجموع ساعات تدريس وي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي از حداكثر ساعات مجاز مندرج در آيين نامه حق التدريس تجاوز ننمايد .

ماده 4 : تدريس در موسسه طبق اين قرارداد جنبه موقت داشته ودر هيچ موردنمي تواندمبناي استخدام ياتبديل وضع مدرس به صورت عضوهيات علمي موسسه قرارگيردوتدريس طبق اين قرارداد مويد هيچگونه سمت رسمي دانشگاهي نمي باشد .

ماده 5: موسسه مي تواند  در صورتيكه صلاح بداند اين قراداد را با اطلاع قبلي يك ماهه فسخ نمايد.       

ماده 6:  در صورتيكه مدرس قرارداد را بدون رعايت ماده 5 فسخ نمايد و يا بدون عذر موجه در كلاس درس حاضر نشود و يا از انجام امتحانات و تحويل اوراق استنكاف نمايد ، ضمن عقد خارج لازم متعهدوملزم مي شود دو برابر وجوهي را كه به موجب اين قرارداد دريافت داشته است به دانشگاه يا موسسه عالي مسترد دارد 

تبصره : تشخيص عذر موجه به عهده دانشگاه يا موسسه آموزش عالي مي باشد.

ماده 7: يك نسخه از اين قرارداد حسب مورد  به دفتر معاونت آموزشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي  یا معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال می گردد.

 

 

  امضاي مدرس                امضای رییس دانشکده                امضاي معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image