قرارداد حق انتفاع سكني عمري

 (قرارداد حق انتفاع سكني عمري)

 

 

مالك: خانم/آقاي .................. فرزند آقاي .................. داراي شناسنامه شماره .............. صادره از .................. متولد .................. ساكن: ................................................................................................................................

منتفع: خانم/آقاي .................. فرزند آقاي .................. داراي شناسنامه شماره ............... صادره از ..................... متولد .................. ساكن: .............................................................................................................................................

مورد حق انتفاع:

تمامت شش دانگ يك باب خانه مسكوني احدايي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت .................. متر مربع قطعه .................. تفكيكي داراي پلاك شماره .................. فرعي از .................. اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك ................. فرعي از اصلي مذكور واقع در اراضي .................. بخش .................. ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره .................. مورخ .................. صفحه ......... جلد ........ به شماره چاپي  .................. صادره بنام مالك با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفه آن بدون استثنا اعم از عرصه و اعيان و با برق به شماره پرونده .................. و آب به شماره اشتراك .................. و گاز شهري به شماره شناسايي .................. و بانضمام تلفن به شماره .................. منصوبه هاي در آن كه منتفع با وقوف كامل از محل وقوع و مشخصات مورد حق انتفاع و رويت، قبول و اقرار به تصرف و قبض آن نمود.

مدت:

از تاريخ زير به مدت عمر منتفع نامبرده كه منتفع حق دارد مادام العمر خويش از مورد حق انتفاع به رايگان استفاده نمايد.

شروط:

1-   پرداخت ماليات و مخارج لازمه براي نگهداري مورد حق انتفاع بر عهده منتفع مي باشد همچنين منتفع متعهد به تاديه بهاي مصارف آب و برق و گاز و تلفن منصوبه هاي مزبور از مال خويش مي باشد.

2-     چنانچه بدون تعدي يا تفريط منتفع مورد حق انتفاع تلف شود مشاراليه/مشاراليها مسئول آن نخواهد بود و در غير اينصورت مسئول مي باشد.

3-   مورد حق انتفاع صرفا جهت سكونت شخصي منتفع با عائله وي برقرار گرديده و بنابراين منتفع بايد از مورد حق انتفاع سود استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد.

4-   منتفع حق انتقال مورد حق انتفاع را به هيچ صورت ولو بصور: صلح حقوق و وكالت و غيره و حتي بصورت نمايندگي جزئا يا كلا و مشاعا يا مفروزا به ديگري ندارد.

5-   در صورتي كه منتفع از مورد حق انتفاع سوء استفاده كند و يا در صورتي كه شرايط مقرره متن را رعايت ننمايد و در اثر عدم رعايت آن موجب خسارتي بر مورد حق انتفاع گردد منتفع ضامن تضررات مالك خواهد بود.

6-   در صورت از بين رفتن اعيان مستحدثه در مورد حق انتفاع كه موجب سلب استفاده گردد و نيز در صورت فوق منتفع اين حق انتفاع زايل مي گردد.

7-     منتفع ملزم به رعايت موازين اسلامي در مورد حق انتفاع مي باشد.

8-     صيغه صحيحه شرعيه بنا به اظهار طرفين به نحو متن جاري شده.

 

 

محل امضاي مالك                                                              محل امضاي منتفع

 

تاريخ: ..................

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image