قرارداد خدمات 2

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

قرارداد خدمات

 

این قرارداد بین کارخانه ............... از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ............. و ............... به شماره ثبت ........ کد اقتصادی ............... به نمایندگی مهندس ................ ( مدیریت کارخانه ) به آدرس ساری .................. که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ................. فرزند ............... شماره شناسنامه ............... صادره از ...............به آدرس بابل ................. کوچه .................تلفن .......... که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارت است از پاکسازی سقف شیروانی و ایرانیت های مختلف کارخانه .........

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت زمان قرارداد از تاریخ انعقاد 10 روز تعیین می گردد .

ماده 3)  مبلغ قرارداد

مبلغ موضوع قرارداد 2300000 ریال تعیین می گردد .

ماده 4)  نحوه پرداخت

وجوه موضوع قرارداد متناسب با پیشرفت کار و بر طبق صورت وضعیت ارائه شده توسط پیمانکار و تأیید ناظر قرارداد پرداخت و آخرین صورت وضعیت پیمانکار منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .

ماده 5) کسورات قانونی

5-1-          از کلیه مطالبات پیمانکار 5% به عنوا ن مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .

5-2-     از کلیه مطالبات پیمانکار 7% به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید . 

ماده 6) تضمین حسن انجام کار

از طرف پیمانکار چک شماره ................... عهده بانک ............. شعبه ................به مبلغ ............. ریال به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم می گردد که پس از اتمام موضوع قرارداد با تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد گردید .

ماده 7) ناظرین قرارداد

از طرف کارفرما آقایان مهندس ............ به عنوان ناظر تعیین می گردند .

ماده 8 ) خسارت تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هریک روز تأخیر 1% ( یک درصد ) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه بیش از 10 روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود . چنانچه بروز تأخیر در اجرای قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء هر روز تأخیر یک روز به مدت قرارداد افزوده  خواهد شد .

ماده 9 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و  هزینه های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده 10 ) حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن  قرارداد ادامه
می یابد. چنانچه این مدت بیش ازشش ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد .

ماده 11 ) حل اختلافات ( حکمیت و داوری )

هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد . در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب حکم داور از طریق مراجع قضایی براساس مقررات داوری تعیین خواهد شد رای داور قطعی و لازم الاجراء است .

ماده 12 ) سایر شرایط قرارداد

تعهدات پیمانکار

12-1-    پیمانکار ملزم به اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید .

12-2-    پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می گیرد .

12-3-       پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .

12-4-       در صورت نیاز به جرثقیل تأمین آن به عهده کارفرما است .

12-5-       هزینه ایاب و ذهاب کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذای مورد نیاز آنها به عهده پیمانکار است .

12-6-       جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود .

12-7-       دپو کردن فضولات ونخاله های حاصله در جایی مناسب به عهده پیمانکار و حمل آن به عهده کارفرما است .

12-8-    پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاری به وی از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر نماید .

12-9-     پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیر نخواهد
داشت .

12-10- تسویه حساب با پیمانکار منوط به تأیید کمی و کیفی دستگاه نظارت و ارائه تسویه
            حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .

12-11- پیمانکار موظف است به مفاد ماده 13 قانون کار توجه داشته باشد و آن را رعایت نماید.

12-12- در پایان کار ارائه تسویه حساب با پرسنل تحت پوشش پیمانکار از سوی وی به کارفرما الزامی است و بدون آن تسویه حساب با پیمانکار امکان پذیر نخواهد بود .

13-12-  جهت ورود و خروج کارگران و افراد تحت پوشش وی پیمانکار می بایست مجوز لازم را از طریق واحد بازرگانی و امور اداری کارخانه اخذ و از طریق بازرسی مجوز ورود و خروج با مهلت معین صادر می گردد .

14-12- کارفرما با هرگونه فساد اخلاق در محیط کارش برخورد خواهد کرد و مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار می باشد .

15-12- تأمین ابزار و لوازم مصرفی به عهده پیمانکار می باشد . 

ماده 13 ) اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده , ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد شد .

ماده 14 ) مواد و نسخ

این قرارداد در 14 ماده و دو نسخه در محل کارخانه ................ تنظیم گردیده و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

 

کارفرما

مدیرکارخانه .......................                                                                           پیمانکار  .................

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image