قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور

بسمه تعالي

قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور

 

اين قرارداد بين مؤسسه:....................... با مشخصات: به شماره ثبت:........................... به نشاني: ..........................................  به مديريت .......................... كه در اين قرارداد «مؤسسه» ناميده مي‌شود از يك طرف و آقای :.....................................  فرزند: .......................... به شماره شناسنامه: ................... صادره از:      /         به نشاني: ..................................................  

که در اين قرارداد «متقاضي» ناميده مي‌شود از طرف ديگر و با شرايط زير و با توجه به مفاد دستورالعمل نظارت بر فعاليت مؤسسات و شركتهاي خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوبه جلسه مورخ .............. و ................كارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج و مجوز اعطايي بشماره. .......................... مبني بر فعاليت مؤسسه  ........................ در زمينه اعزام دانشجو به كشورهاي  .......................... ، منعقد مي‌شود و مفاد آن به استناد ماده ده قانون مدني بين طرفين و يا قائم آن لازم الاتباع است .

 

مادة 1: موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت از ارائه خدمات مربوط به اعزام دانشجو به خارج از كشور مي‌باشد كه ارائه خدمات تحصيلي نظير مشاوره، اخذ پذيرش مورد درخواست متقاضي، اقدام به درخواست ويزا ، كمك جهت اخذ رواديد تحصيلي، كمك جهت اخذ ثبت اقامت و مانند آن مي‌باشد.

كشور مورد درخواست: 

دانشگاه مورد درخواست:

رشته و مقطع و گرایش مورد درخواست:

 

مادة 2: مدت قرارداد :

مدت اعتبار قرارداد از تاريخ امضاء قرارداد تا پايان يافتن تعهدات طرفين مي‌باشد.

 

مادة 3: مبلغ قرارداد به شرح ذيل محاسبه مي‌شود :

بمنظور رعايت يكنواختي حق الزحمه ارائه خدمات موضوع قرارداد به شرح زير محاسبه خواهد شد:

1 ) مشاوره بصورت رايگان مي باشد.

2 )هزينه‌هاي اخذ پذيرش، اخذ رواديد و خدمات انتقال و اسكان در محل تحصيل به قرار زير خواهد بود:

الف: اخذپذيرش ازدانشگاههاي مورد تائيد تاحداكثر 50% يكماه مقرري دانشجوي بورسيه مجرد دركشور محل تحصيل

ب : اخذ رواديد حداكثر 20% يكماه مقرري دانشجوي بورسيه مجرد در كشور محل تحصيل

ج : ارائه خدمات راهنمايي، انتقال و اسكان اوليه دانشجو درمحل تحصيل 30% يكماه مقرري دانشجوي بورسيه مجرد

تبصره 1 : در صورتيكه پذيرش از يكي از دانشگاههاي ممتاز مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ شود هزينه‌هاي بند الف بميزان 20 % قابل افزايش خواهد بود.

تبصره 2 : ساير هزينه‌هايي كه در موارد فوق‌الذكر پيش‌بيني نشده است (اعم از بليط، فرمهاي رواديد و ...) بصورت توافق طرفين خواهد بود.

 

مادة 4: شرايط پرداخت مبلغ قرارداد :

1 ) 50 % مبلغ قرارداد در زمان انعقاد و امضاء قرارداد پرداخت مي‌شود .

2 ) 50 % مبلغ قرارداد پس از انجام تعهدات مؤسسه قابل پرداخت خواهد بود.

 

مادة 5: تعهدات و مسئوليت‌هاي مؤسسه :

1 . 5 _ ارائه اطلاعات كامل، صحيح و مستند، به متقاضي در مورد شرايط ادامة تحصيل در دانشگاههاي معتبر خارج از كشور و مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي (حسب مورد)

 2 . 5 _ ارائه اطلاعات واقعي و به هنگام به متقاضي در مورد مقررات و ضوابط دانشگاه مورد تقاضا چگونگي شرايط زندگي از جمله هزينة زندگي، سكونت و ساير اطلاعاتي كه به طور متعارف در جهت تصميم‌گيري متقاضي مؤثر مي‌باشد.

3 . 5 _ بررسي صحت و تناسب مدارك مورد نياز ارائه شده متقاضي.

تبصره 1 : مسئوليت قانوني صحت مدارك مذكور با خود متقاضي مي‌باشد.

تبصره 2 : هر نوع قصور در بررسي صحت و تناسب مدارك يادشده به عهدة مؤسسه خواهد بود.

4 . 5 _ اقدام جهت اخذ پذيرش تحصيلي در مقاطع دانشگاهي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري از دانشگاههاي معتبر خارج و مورد تاييد وزارت خانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي

5 . 5 _ مؤسسه براي اخذ ويزاي تحصيلي، بنا به درخواست متقاضي، با هماهنگي دانشگاه مورد نظر و ادارة صادر كننده رواديد ، اقدام خواهد نمود.

6 . 5 _ مؤسسه بنا به درخواست كتبي متقاضي، اقدام به ساير خدمات مربوط از جمله :

اخذ، ثبت اقامت (Polic Registration) ، اسكان اوليه اجاره نمودن خانه، خريد وسايل اوليه و مورد نياز زندگي و مانند اينها مي‌نمايد (حسب مورد).

تبصره 1 : مؤسسه در صورت تاهل متقاضي جهت اخذ رواديد همراهان، با پرداخت هزينه هاي مربوطه اقدام نمايد.

7 . 5 _ مؤسسه پس از اخذ رواديد و پايان اعتبار قرارداد، هيچگونه مسئوليتي در رابطه با ترك تحصيل، اخراج از دانشگاه، پناهندگي و ساير اعمال مجرمانة متقاضي نخواهد داشت.

تبصره 1 : نماينده مؤسسه موظف است حداقل به مدت يكسال پس از شروع به تحصيل متقاضي خدمات مشاوره‌اي راهنمايي را در كشور محل تحصيل به متقاضي ارائه نمايد.

تبصره 2 : در مورد بند 5.7  مؤسسه موظف است در صورت نياز، اطلاعات لازم درمورد متقاضي در اختيار مراجع قانوني

صلاحيتدار در جمهوري اسلامي ايران قرار دهد.

 

مادة 6: تعهدات و مسئوليت‌هاي متقاضي

1 . 6 _ متقاضي با توجه به مفاد قرارداد منعقده موظف است كليه مدارك تاييد شده تحصيلي مورد نياز براي اخذ پذيرش از دانشگاه و اخذ رواديد تحصيلي را در زمان مقرر به مؤسسه تسليم نمايد. مسئوليت هرگونه تاخير در تحويل مدارك به عهده وي مي‌باشد.

2 . 6 _ متقاضي مي‌بايست داراي گذرنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران بوده و به هيچ دليل ممنوع‌الخروج از كشور نباشد.

3 . 6 _ متقاضي موظف است برمبناي ماده 4 اين قرارداد حق‌الزحمه مؤسسه را در زمانهاي تعيين شده در قرارداد پرداخت نمايد. عدم پرداخت به موقع حق‌الزحمه موجب فسخ قرارداد خواهد شد و مسئوليت ناشي از آن به عهدة متقاضي مي‌باشد.

4 . 6 _ متقاضي موظف است در صورت انصراف از تحصيل يا عدم اجراي مفاد قرارداد و تمايل به فسخ قرارداد، موضوع را در اسرع وقت بصورت كتبي به مؤسسه اعلام نمايد. در غير اين صورت هر گونه مسئوليت ناشي از آن به عهدة متقاضي خواهد بود.

 

مادة 7: تضمين حسن انجام تعهدات

1 . 7 _  براي حصول اطمينان از حسن انجام تعهدات مؤسسه و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق متقاضي مؤسسه موضوع اين قرارداد متعهد است نسبت به سپردن تضمين معتبر به تشخيص كارگروه نظارت اقدام نمايد. در صورت انجام كليه تعهدات تصريح شده در قرارداد، توسط مؤسسه و يا تقاضاي متقاضي بر حسب مورد، قرارداد خاص خاتمه يافته تلقي مي‌گردد.

 

مادة 8: خاتمة قرارداد

در صورتي كه مؤسسه به تعهدات خود بر حسب مورد طبق توافق طرفين عمل نمايد، قرارداد حاضر خاتمه يافته تلقي مي‌گردد.

تبصره 1 : خاتمه قرارداد رافع انجام تعهدات طرفين نبوده و هيچ مغايرتي با استفاده از ضمانت مالي قرارداد به منظور جبران ضرر و زيان وارده به طرفين نخواهد داشت.

 

مادة 9: فسخ قرارداد

1 . 9 _ در صورتي كه متقاضي جهت اخذ پذيرش و ساير امور، مدارك غير واقعي و يا جعلي به مؤسسه ارائه نمايد، و يا به هر دليلي نتواند در زمان مقرر از كشور خارج شود مؤسسه اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه در هر مرحله از اجراي تعهدات خود، قرارداد را به طور يكطرفه و بدون نياز به هر گونه تشريفاتي فسخ و نسبت به و صول مطالبات خود  اقدام نمايد.

2 . 9 _ در صورتي كه مؤسسه براي متقاضي، پذيرش تحصيلي دريافت نمايد اما به هر دليلي كه منتسب به مؤسسه نمي‌باشد، براي متقاضي ويزاي تحصيلي صادر نگردد، مؤسسه مي‌تواند مراتب فسخ قرارداد را به متقاضي اعلام نمايد و پس از كسر كليه هزينه‌هاي اعمال شده، الباقي مبلغ پرداختي متقاضي را به وي مسترد نمايد.

3 . 9 _ در صورتي كه متقاضي به هر دليلي كه منتسب به وي مي‌باشد از ادامه قرارداد در فاصله يك هفته از زمان قرارداد تا قبل از صدور پذيرش تحصيلي و اخذ رواديد منصرف گردد، موظف است در اسرع وقت به هر وسيله ممكن مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به صورت كتبي به مؤسسه اعلام نمايد. در اين حالت مؤسسه حق دارد پس از كسر بيست درصد

(20%) از مبلغ حق الزحمه اخذ پذيرش الباقي مبلغ پرداختي داوطلب را به وي مسترد نمايد.

4 . 9 _ در صورتي كه متقاضي به هر دليل كه منتسب به وي مي‌باشد از ادامه قرارداد در فاصله بيش از يك ماه از زمان امضاي قرارداد تا قبل از صدور پذيرش تحصيلي منصرف گردد، وي موظف است در اسرع وقت به هر وسيله ممكن مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به صورت كتبي به مؤسسه اعلام نمايد. در اين حالت مؤسسه حق دارد پس از كسر تمام مبلغ حق‌الزحمه اخذ پذيرش باقيمانده مبلغ پرداختي متقاضي را به وي مسترد نمايد.

5 . 9 _ چنانچه مؤسسه در هر زمان و در هر مرحله از اجراي تعهداتش بدون عذر موجه و قانوني نسبت به انجام آن قصور و تخلف نمايد، متقاضي حق دارد قرارداد را به طور يكجانبه و بدون نياز به هرگونه تشريفاتي فسخ و علاوه بر دريافت كامل مبالغ پرداختي به مؤسسه، نسبت به وصول زيان و ضرر مادي و معنوي وارده بر حسب مورد از محل تضمين‌هاي پيش‌بيني شده در قرارداد اقدام نمايد.

 

مادة 10: موارد اضطراري

در مواردي كه به علت بروز حوادث قهريه كه غير قابل پيش‌بيني و غير قابل انتساب به مؤسسه بوده و جلوگيري و يا رفع آن از عهدة مؤسسه خارج بوده، انجام تمام و يا بخشي از تعهدات موضوع قرارداد غير ممكن گردد، مؤسسه مكلف است مراتب را در اسرع وقت با ارائه اسناد و مدارك مثبته به اطلاع متقاضي رسانده و درخواست تمديد مدت قرارداد را به نمايد، در مدت وجود اضطرار متوقف شده، هيچ‌يك از طرفين حق ادعاي خسارت از طرف ديگر را نخواهد داشت.

 

مادة 11: حل اختلافات

طرفين كوشش خواهند نمود، كليه اختلافات حاصل از اجرا يا تفسير قرارداد را به صورت مذاكره حل و فصل نمايند، در غير اين صورت موضوع از طريق مراجعه به اداره كل بورس وامور دانشجويان خارج (كارگروه نظارت) به عنوان داور مرضي الطرفين حل و فصل و حكم آن ملاك عمل و مــــورد قبول طرفين خواهد بود. در صورتي كه موضوع توسط كار گروه نظارت منتهي به حل و فصل نشود طرفين جهت ادامه پيگيري مي‌توانند به مراجع صالح قضايي مراجعه نمايند.

 

مادة 12: نشاني طرفين

نشاني طرفين قرارداد همانست كه در ابتداي اين قرارداد ذكر گرديد. هرگاه يكي از طرفين، نشاني خود را در مدت قرارداد تغيير دهد بايد موضوع را به صورت كتبي حداكثر ظرف مدت يك هفته به طرف مقابل اطلاع دهد تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر ابلاغ نشده باشد، كليه نامه‌ها و اوراق و اظهارنامه‌ها به نشاني موجود در پرونده با پست سفارشي و يا با اخذ رسيد ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

 

مادة 13:  نسخه‌هاي قرارداد

اين قرارداد در 13 ماده و 21 بند و 8 تبصره و در سه نسخه تنظيم و به امضاء رسيده كه بين طرفين  مبادله گرديده است و كليه نسخه‌هاي آن اعتبار واحد دارند.م قرارداد / قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور  

 

 

مدير عامل مؤسسه:                                          متقاضي:

                                    نام و نام خانوادگي:                                              نام و نام خانوادگي:

   مهر و امضاء :                                            امضاء:

                                           تاریخ:                                                  تاریخ:

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image