قرارداد خدمات تخصصي ارزيابي طرح پژوهشي

فرم شماره 29

 

«قرارداد خدمات تخصصي ارزيابي طرح پژوهشي در قالب نيازهاي محلي استان»

نسخه مربوط به:      £ ارزياب                        £  مدير مالي استان                        £  رئيس شوراي پژوهشي استان

اين قرارداد بين دانشگاه پيام‌نور استان ......................................... به نشاني ................................................................................................................................................... كه از اين پس در اين قرارداد دانشگاه ناميده مي‏شود به نمايندگي آقاي/ خانم .................................................... رئيس شوراي پژوهشي استان از يك طرف و آقاي/ خانم ............................................. فرزند ............................... شمارة شناسنامه ............................ صادره از ............................. با مرتبة دانشگاهي ............................... در دانشگاه ................................ به نشاني محل كار ............................................................................................................................................... تلفن محل كار ................................... نشاني منزل‌ ................................................................................... تلفن منزل ............................  تلفن همراه ................................ پست الكترونيكي .............................................................. به عنوان ارزياب براي انجام وظايف زير تنظيم مي‌شود.

ماده 1: موضوع قرارداد

- ارزيابي‌ و ‌بررسي كامل فرم پيشنهاد طرح‌ پژوهشي با عنوان .................................................................................................................................................................

ماده 2: مبلغ قرارداد

- در صورتي كه ارزيابي انجام شده مورد تأييد دانشگاه قرار گيرد, دانشگاه مبلغ به عدد .................................. ريال به حروف ........................................................................................................ ريال در وجه ارزياب پرداخت خواهد نمود

تبصره: كليه حقوق اعم از ماليات, بيمه و نظاير آن به عهده ارزياب بوده و هنگام پرداخت قطعي به ارزياب توسط دانشگاه كسر و به سازمانهاي ذيربط پرداخت خواهد شد.

ماده 3: تعهدات ارزياب

الف ـ ارزيابمتعهد ميشود كه موضوع قرارداد راظرف مدت ده روز از تاريخ دريافت فرم پيشنهاد طرح پژوهشي انجام و نتيجه را به رئيس شوراي پژوهشي استان ارسال نمايد.

ب ـ در صورتي كه ارزياب عضو دانشگاه پيام نور باشد، متعهد ميگردد كه فعاليت موضوع اين قرارداد را در ساعات خارج از اوقات اداري انجام دهد.

ج ـ ارزياب طرح مكلف است يك نسخه از قرارداد منعقده را براي انجام امور مالياتي حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ صدور قرارداد به حوزه مالياتي مربوط ارسال نمايد.

د ـ ارزياب به هيچ وجه حق انتقال تمام يا قسمتي از كار موضوع قرارداد را بدون موافقت كتبي رئيس شوراي پژوهشي استان به غير ندارد.

 اين قرارداد در سه ماده و يك تبصره و در 3 نسخه تنظيم گرديد كه از نظر حقوقي در حكم واحد است.

 

 

 

 

              ارزياب                                        مدير مالي استان                                     رئيس شوراي پژوهشي استان 

نام و نام‌خانوادگي، امضاء و تاريخ             نام و نام‌خانوادگي، امضاء و تاريخ                      نام و نام‌خانوادگي، امضاء و تاريخ

 

 

مشخصات كامل بانكي ارزياب (جهت واريز حق الزحمه)

نام بانك  ..........................................شعبه ................................ شهرستان  ............................ شماره حساب .................................................... كد بانك .......................

تلفن تماس ........................................     نام و نام خانوادگي .............................................                   امضاء

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image