قرارداد خدمات رايانه‌اي

 

 

 

قرارداد خدمات رايانه‌اي

 

 

 

 

 • ·       كارفرما :  ……………………….

 

 • ·       مجري : ………………………….

 

 • ·       موضوع  : طراحي و اجراي پايگاه اينترنتي -----

 

 • ·       كد پروژه   :


 

 مقدمه :

در مورخه ............................ اين قراردادو يك پيوست كه يك مجموعه غير قابل تفكيك است بين ----------------- به نمايندگي..............................................و شركت ………………………. به نمايندگي آقاي …………………( مجري)،  طبق مقررات زير و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد  درج شده است بشرح ذيل منعقد مي گردد.

 

ماده  يك - موضوع قرارداد

 • خدمات قرارداد مطابق قابليت مجموعه نرم افزاري .................. براي راه‌انداي سايت داراي يك زيربخش وب ارايه ميگردد كه در پيوست شماره يك شرح داده مي‌شود. (منظور از زيربخش هاي وب، بخش‌هاي مجزايي مانند معاونت پژوهشي دانشگاه يا كتابخانه با طراحي و مديريت و صفحه اول مخصوص به خود مي باشند)
 • هزينه يكسال ثبت نام حوزه و فضاي لازم براي عملكرد سيستم (تا 100 مگابايت فضاي وب و پهناي باند 4 گيگابايت در ماه) بر عهده مجري است.
 • در روزهاي دريافت و بررسي مقالات، فضاي مذكور تا سقف 500 مگابايت، بدون اخذ هزينه، قابل افزايش خواهد بود.
 • با افزايش مبلغ 250 هزارتومان به قرارداد، تهيه يك نسخه لوح فشرده اطلاعات و مقالات كنفرانس با تكيه بر اطلاعات نهايي ارايه شده از سوي كارفرما، بر عهده مجري مي‌باشد. براي اين منظور اطلاعات نهايي و ويرايش شده (در قالب فايل‌هاي PDF و WORD ) بايد 10 روز پيش از موعد درخواست لوح فشرده تحويل داده شوند.
 • حقوق معنوي برنامه براي مجري محفوظ است و استفاده مكرر از برنامه مستلزم عقد قرارداد جداگانه مي‌باشد. اما اطلاعات و محتويات موجود در برنامه به كاربر تعلق داشته و هرگاه كه بنا به هر دليلي ارايه خدمات متوقف شود، پايگاه‌هاي اطلاعاتي و محتويات صفحات وب در اختيار كارفرما قرار داده خواهد شد. همچنين دسترسي استفاده كنندگان از خدمات براي تهيه پشتيبان از داده‌هاي علمي و پژوهشي خود از ابتداي قرارداد فراهم خواهد بود.

 

ماده دو - اسناد و مدارك

 • متن قرارداد
 • شرح خدمات پروژه ( پيوست شماره يك )

 

ماده سه -  مدت اجراي قرارداد

زمان شروع اجراي قرارداد از زمان امضاي قرارداد مي‌باشد و برنامه حداكثر يك هفته پس از دريافت اطلاعات نصب خواهد شد. آغاز فعاليتهاي رسمي پروژه ازتاريخ انعقاد قرارداد و پس ازپرداخت مبلغ پيش‌پرداخت خواهد بود. پشتيباني مفاد قرارداد يكماه پس از برگزاري كنفرانس مي‌باشد.

 

ماده چهار - مبلغ قرارداد

مبلـغ قرارداد برابر با 20000000 (بیست ميليون) ريال است كه به‌شرح ذيل و پس از كسر كليه كسورات قانوني به‌ مجري پرداخت مي‌شود:

الف- مبلغ 30% بابت پيش‌پرداخت پس ازامضاي قرارداد؛

ب- مبلغ 60% پس از راه اندازي پايگاه و آموزش برنامه؛

ج- مبلغ 10%  به‌عنوان حسن انجام كار كه حداكثـــر يكماه پس از اتمام كنفرانس و انجام كامل تعهدات به مجري پرداخت مي‌شود.

تبصره: شرايط پرداخت دشوار (مانند اخذ ضمانتنامه بانكي، لزوم حضور فيزيكي در شهرستان و تاخير در پرداخت، باعث افزايش هزينه‌ها خواهد بود)

 

 

ماده پنج: تعهدات مجري

الف-  اجراي كلية بندهاي مذكور درماد‌ّة1  قرارداد؛

ب- پرداخت كلية هزينه‌هاي اجــــراي پروژه كه به مجري مربوط مي‌شود؛

ج- ارائة گزارش مدون پروژه؛

د- هرگونه تغيير و اصلاح مفاد قرارداد توسط مجري مي بايست كتباً به تائيد كارفرما برسد.

 

ماده شش: تعهدات كارفرما

الف- پرداخت وجوه مذكور در ماده چهار؛

ب- تأمين اطلاعات خام مربوط به وبگاه؛

ج- ورود اطلاعات و انجام تغييرات لازم از طريق كنترل پنل و بخش مديريت برنامه

د- ارزيابي گزارشهاي قرارداد حداكثر درمد‌ّت پانزده روز پس از دريافت گزارش.

 

ماده هفت : فسخ قرارداد

درصورتي كه نظر كارفرما به هردليــــلي بر تعليق يا فسخ قرارداد واقـــع شود، مجري ازتاريخ ابلاغ مكلف است ظرف مدت تعيين‌شده از طرف كارفرما، تسويه حساب نموده وكلية نتايج حاصل از تحقيقات موضوع قرارداد را به كارفرما تسليم كند. تعيين هزينه‌هاي انجام يافته تا مرحلة فسخ، باتوافق مجري وكارفرما خواهد بود.

 

ماده هشت : رفع اختلاف

درصورت بروزهرگـونه اختلاف ناشي ازاجرا ياتفسيرمفاد قرارداد، لازم است طرفين مراتب را ازطريق مذاكرة حضوري به طور دوستانه حلّ وفصل نمايند ودرصورت عدم حصول نتيجه، نظر داور مرضي‌الطرفين لازم الاتّباع است. طرفين تا حلّ اختلافات موظف به اداي كلية تعهدات ناشي از اين قرارداد هستند.

 

ماده نه : نشاني طرفين قرارداد :

كارفرما : 

 

مجري: .................................

نشاني: ..........................................................................

----------------------

تلفن امور مالي و اداري: ................................- آقاي .......................................

پست الكترونيك ........................................

--------------------

تلفن امور آموزشي و پشتيباني: ...................................- آقاي ..................................

پست الكترونيك  ...............................................

---------------------

دورنگار و تلفن اضطراري: .........................................

 

 

ماده ده : تصويب واجرا 

اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران بوده و در دو نسخة هــم‌ارزش تنظيم شده و به  امضـاء طرفين رسيده است و براي طرفين لازم‌الاجراست. اين قرارداد درده ماده تدوين شده و صحت مطالب مندرج در آن مورد تائيد مي باشد و ايجاد هر گونه تغييرات متضمن تنظيم صورتجلسه جديد خواهد بود.

 

مهر و امضاي كارفرما

تاييد امور مالي

مهر و امضاي مجري


پيوست شماره 1:  شرح خدمات پروژه:

خدمات پروژه در قالب سه بخش اصلي توسط مجري برعهده گرفته مي‌شود:

بخش اول: پشتيباني فني:

مجري متعهد مي‌گردد فضاي لازم براي راه اندازي پايگاه، حداكثر به ميزان 100 مگابايت براي مدت يكسال را به عنوان فضاي ذخيره داده‌هاي پايگاه (وب، ايميل و برنامه‌هاي مربوطه) با پهناي باند 4 گيگابايت در ماه فراهم نمايد. سرعت كاركرد مناسب سرويس‌دهنده و ميزان UpTime بيش از 99 درصد تضمين مي‌گردد. همچنين ابزار Cpanel براي مديريت ابزارها و پرونده‌هاي پايگاه از قبيل آمارگيري، مديريت پست الكترونيك و پايگاه داده‌ها در اختيار كارفرما قرار داده مي‌شود. بعد از يكسال كارفرما موظف به تامين هزينه‌هاي مربوط به نام قلمرو و سرور يا تدارك سرويس‌دهنده‌اي با مشخصات مناسب براي نصب برنامه مي‌باشد.

در صورت عدم استفاده از سرور ..................، مسوليت تهيه سرور و حفظ امنيت و سازگاري آن با برنامه (سرور Apache، برنامه PHP و بانك اطلاعاتي MySQL و نيز برنامه Zend Optimizer) بر عهده كارفرما خواهد بود.

 

بخش دوم: پشتيباني و خدمات آموزشي:

 • آموزش اجزاي برنامه به رابط معرفي شده از سوي كارفرما
 • توضيح: براي آموزش فرد رابط بايد به نرم‌افزار MS WORD و نيز اصول اينترنت (مثل كار با ايميل) تسلط كافي داشته باشد. آموزش طي يك يا حداكثر دو جلسه حضوري در تهران برگزار خواهد شد و  هزينه سفر و اسكان براي برگزاري جلسات آموزشي در شهرستان‌ها يا سفر رابط به تهران بر عهده كارفرما خواهد بود. )
 • ارايه مستندات و راهنماي كار با برنامه به صورت لوح فشرده
 • رفع اشكالات مطرح شده در هنگام آموزش يا كار با برنامه مديريتي طي مدت پشتيباني ( به صورت مكاتبه از طريق پست الكترونيك)

 

بخش سوم: بخش خدمات اجرايي عمومي :

 • طراحي و نصب قالب برنامه با ظاهر گرافيكي قابل قبول
 • انجام تنظيمات اوليه براي راه‌اندازي پايگاه و ايجاد ظاهر عمومي مناسب صفحات
 • نصب برنامه با امكانات مطرح شده در زير:

 

الف – ويژگي‌هاي اصلي:

 • طراحي سازمان يافته و مطابق با الگوهاي استاندارد طراحي وب
 • قابليت انجام تنظيمات اصلي وبگاه به صورت برخط
 • امكان تغيير قالب و زبان كل برنامه و كاملا سازگار به دو زبان فارسي و انگليسي
 • دارا بودن قابليت عضوگيري و مديريت كاربران
 • امكان تعريف سطح دسترسي براي كاربران
 • امكان دريافت و ثبت برخط سفارشات و تماس‌ها
 • دارا بودن بخش پرسش و پاسخ برخط
 • قابليت تغيير محتواي صفحات ديناميك به صورت برخط توسط مدير وبگاه
 • ارسال پست الكترونيك دسته‌جمعي  (eMailer Pro)
 • امكان تعامل با كاربران به صورت پرسش و پاسخ و تماس
 • امكان تبادل پرونده با سرويس‌دهنده وب به صورت ftp يا http
 • امكان ايجاد پرونده پشتيبان از بانك اطلاعات و پوشه‌هاي سرور
 • ايجاد موتور جستجوي خودكار براي مطالب پايگاه
 • امكان گزارش‌گيري از بانك اطلاعاتي پايگاه و اطلاعات مختلف پايگاه
 • امكان  بكارگيري سرويس خبرنامه الكترنيكي در وبگاه
 • امكان افزودن و ويرايش سريع  و موثر صفحات و مطالب
 • امكان  معرفي كتاب در پايگاه با امكانات پيشرفته
 • امكان ايجاد آلبوم تصاوير در پايگاه
 • امكان ايجاد متون متناسب با تاريخ روز به صورت گردش خودكار

 

 

ب- ويژگي هاي پايگاه كنفرانس‌ها:

 

 • قابليت انجام تنظيمات اصلي وبگاه كنفرانس به صورت برخط
 • امكان زمان‌بندي خودكار مطالب پايگاه بر اساس روند پيشرفت برنامه كنفرانس
 • امكانات ويژه براي مديريت نمايشگاه، اقامتگاه، بازديد علمي و كارگاه‌هاي آموزشي
 • امكان مديريت وضعيت مالي و پرداخت‌هاي كاربران با توجه به گزينه‌هاي انتخاب شده در پايگاه
 • قابليت دريافت مقاله از كاربران (Article Submission System)
 • ثبت خودكار تمام وقايع و رويدادهاي مرتبط با مقالات و ايجاد پرونده الكترونيك براي هر مقاله
 • قابليت ارسال خودكار پرونده الكترونيك مقاله براي نويسندگان
 • قابليت رهگيري وضعيت مقاله توسط كاربران (Tracking)
 • قابليت داوري الكترونيك مقالات به صورت ساده يا پيشرفته (Online reviewer)
 • قابليت تغيير متن نامه‌هاي ارسالي و تنظيم انواع متون و گزينه‌هاي صفحات مديران، و داوران
 • قابليت طراحي فرم‌هاي سفارشي براي داوري مقالات و براي هر نوع مقاله
 • امكان تهيه خروجي XML از متن مقالات
 • امكان خروجي مقالات به صورت موضوع‌بندي شده با تنظيمات مورد نظر براي كتاب همايش
 • امكان انتشار آلبوم تصاوير كنفرانس توسط مدير برنامه

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image