قرارداد خدمات نظارتى

بسمه تعالى
قرارداد خدمات نظارتى
 

 

 

پروژه تحقيقاتى ..................................................................................................

 

 

اين قرار داد در تاريخ  . . . . . . . . .  بين كميته تحقيقات شركت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  كه از پس دراين قرارداد              

كار فرما ناميده مىشود به نمايندگى . . . . . . . . . . . . .    مدير عامل و رييس كميته تحقيقات شركت از يك طرف و
خانم /  آقاى . . . . . . .  فرزند . . . . . . . .   دارند ه شناسنامه شماره . . . . . . . . .   شاغل در شركت  . . . . . . . . . . . . . . .        

به  آدرس و تلفن  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    كه از اين پس دراين قرارداد ناظر ناميده مىشود به منظور انجام خدمات موضوع اين قرارداد با شرايط زير منعقد مىگردد.

 

ماده 1- موضوع قرارداد

موضوع اين قرارداد انجام خدمات نظارت به شرح زير مىباشد :

همكا رى ونظارت درانجام پروژه فوق بر اساس موارد اشاره شده در آيين نامه نظارت بر پروژه هاى تحقيقاتى.

 

ماده 2- مدت قرارداد

مدت انجام خدمات موضوع اين قرارداد از تاريخ مبادله . . . . ماه مىباشد و ناظر موظف است خدمات مربوطه را به طور كامل انجام دهد .

 

ماده 3- حق الزحمه

مبلغ حق الزحمه ناظر از بابت انجام خدمات وموضوع قرارداد حداكثر. . . . . . . . . . ريال مىباشد كه بر اساس ماده مربوطه در آيين نامه  نظارت بر پروژه هاى تحقيقاتى شوراى تحقيقات برق مىباشد .

 

ماده 4- نحوه پرداخت حق الزحمه

حق الزحمه ناظر به ترتيب زير پرداخت خواهد شد :

1-4- ناظر پس از بررسى گزارش هاى واصله از كميته  تحقيقات آنرا دقيقاً بررسى و مراتب را كتباً به دبيرخانه كميته ارسال مىنمايد .

2-4- كميته تحقيقات مربوطه پس از بررسى اقدامات انجام شده توسط ناظر مبلغ و ميزان حق الزحمه ناظر را بر اساس آيين نامه از محل با لاسرى پروژه پرداخت خواهد نمود .

تبصره 1:  از مبالغ پرداختى به ناظر پنج در صد بابت علىالحساب ماليات كسر خواهد شد

 

ماده 5 مالكيت اسناد

كليه اسناد ، نقشه ها و مد ا ركى كه در ارتباط با موضوع اين قرارداد در اختيار ناظر قرارمىگيرد متعلق به كارفرما است و پس از بررسى به كارفرما عودت داده مىشود .

 

ماده 6- دقت و كوشش

ناظر متعهد است كه خدمات موضوع اين قرارداد را با موضوع اين قرارداد در اختيار ناظر قرارمىگيرد متعلق به كارفرما است و پس از بررسى به كارفرما عودت داده مىشود .

 

ماده 7- حل اختلاف

هرگاه بين كارفرما وناظر اختلا فى در مورد اين قرارداد  بروز نمايد مسئله از طريق داورىحل وفصل خواهد شد .

 

ماده 8 نسخ قرارداد

اين قرارداد مشتمل بر 8 ماده  در 3 نسخه به امضا ى طرفين رسيده كه تما مىنسخ اعتبار واحد دارند .

 

 

كارفرما      :                                                         ناظر :

كميته تحقيقات شركت

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image