قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار

بنام پروردگارهستي
قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار

 

به تاريخ 00/00/1300 اين قرارداد بين شرکت . . . به نمايندگی جناب آقاي  . . . به نشانی : دفتر مرکزی - . . . ساختمان شماره. . . به شماره تلفنهای . . . - . . .  که در اين قرارداد اختصاراً کارفرما ناميده مي شود از يک طرف , و شرکت ....... که به شمـاره ...... در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده است و در اين قرارداد پيمانکار ناميده مي شود به نشانی : دفتر مرکزی  . .  به شماره تلفنهای . . .  که از طرف ديگر , وفق شرايط و مفاد ذيل منعقد گرديد.

 

ماده يکم - موضوع قرارداد

1-1 پشتيبانی فنی و نگهداری از سخت افزار و نرم افزار طبق پيوست شماره 1 و صورتجلسه های تنظيمی شامل ليست نرم افزارهای موجود و شناسنامه های تجهيزات مورد قرارداد

1-2 سرويس , نگهداری و تعمير کليه تجهيزات سخت افزاری و سيستم های مندرج در پيوست شماره يک ( پيوست شماره 1 شامل صورت خلاصه نرم افزارها و شناسنامه سخت افزارهای موجود در محل کارفرما ميباشد ) .

1-3 مشاوره در امور انفورماتيکی (كامپيوتر هاي سرور ، طراحي شبكه ، سخت افزار ، نرم افزار)

1-4 تهيه , نصب , راه اندازی و سرويس و نگهداری تجهيزات مربوط به برق اظطراری ( UPS ) .

1-5 تهيه,نصب و راه اندازی تجهيزات مربوط به يکپارچه سازی کامپيوترها ( Link ) .

1-6 تهيه تجهيزات کامپيوتری . 1-7 اجرای تمامی بندهای 1-1 الی 1- 6 جهت دفتر . . .  واقع در خيابان . . . به شماره تلفن . . .  لازم الاجرا ميباشد . ( طبق نياز کارفرما )

 

ماده دوم - مدت قرارداد

2-1 قرارداد حاضر از تاريخ . . . / . . . / 13  الي . . . / . . . / 13 به مدت يک سال شمسی دارای اعتبار و لازم الاجرا مي‌باشد.

2-2 در صورت انقضاء مهلت ياد شده ؛ قرارداد فوق قابل تمديد بوده و چنانچه تا يک ماه قبل از پايان مدت قرارداد , هيچ يک از طرفين نسبت به فسخ آن اقدام نکنند , به مدت يک سال ديگر ؛ قرارداد تمديد شده تلقی ميگردد .

تبصره 1: در صورت تمديد قرارداد برای نوبت بعدی , قرارداد جديد توسط پيمانکار تنظيم و تسليم کارفرما ميگردد .

 

 ماده سوم - تعهدات پيمانکار

3-1 پيمانکار متعهد ميگردد پس از اعلام مشکل از سوی کارفرما , در اسرع وقت اقدام به رفع ايراد نمايد .

تبصره 2 : در صورت اعلام کــارفرما مبنی بر وجود مشکل ؛ پيمانکار موظف است ظرف مدت چهار ساعت ( در زمان عرف کاری ) به محل کارفرما مراجعه و عيب يابی نمايد , بديهيست تبصره فوق جهت دفتر تهران و آدرس قيد شده در قرارداد ميباشد .

تبصره 3 : به جهت آنکه ارائه سرويس جهت دفتر .................... نيز در محدوده قرارداد فوق ميباشد ( طبق بند 1-7 ) , از اينرو هماهنگيهای لازم جهت ارائه خدمات و رفع مشکلات ميبايست از سوی دفتر مرکزی به دليل عدم تلاقی در نحوه انجام خدمات ( همزمان ) توسط نماينده معرفی شده ( بند 4-1 ) انجام گيرد . ( طبق نياز کارفرما )

تبصره 4 : پيمانکار نهايت سعی خود را جهت ارائه سرويس به هر دو آدرس خواهد نمود , اما هيچگونه تعهدی جهت ارائه سرويس همزمان به هر دو مکان را نداشته و در صورت وقوع مشکل همزمان تعيين اولويت با نماينده تام الاختيار کارفرما ميباشد . ( طبق نياز کارفرما )

3-2 پيمانکار متعهد ميگردد کليه تجهيزات مورد قرارداد ( پيوست شماره 1 ) را سرويس و کنترل کمی و کيفی نموده و سپس اقدام به پلمپ آن نمايد .

3-3 تعميرات مورد نياز حتی الامکان در محل کارفرما انجام خواهد شد .

تبصره 5 : در صورت عدم وجود قطعه يدکی مورد نياز در بازار , مشاوره لازم توسط پيمانکار جهت امکان سنجی و رفع ايراد ارائه ميگردد اما پيمانکار هيچگونه تعهدی در قبال تهيه قطعه مورد نظر را ندارد مگر آنکه قطعه مورد نظر ؛ توسط پيمانکار در اختيار کارفرما قرار داده شده باشد ( تحت الحمايه پيمانکار باشد ) .

3-4 پس از انجام سرويس و يا تعميرات ؛ سيستم موضوع قرارداد ؛ مجدداً توسط پيمانکار پلمپ ميگردد .

3-5 اگر دستگاهی نياز به تعمير در خارج از محل قرارداد داشته باشد و در صورتيکه زمان تعمير بيش از 24 ساعت به طول انجامد و چنانچه نبود دستگاه فوق مخل انجام کار گردد , پيمانکار موظف به جايگزينی يک دستگاه کامپيوتر بجای دستگاه در حال تعمير ميباشد .

3-6 پشتيبانی از نرم افزارهای مورد توافق در اين قرارداد ( صورتجلسه تنظيمی ) به عهده پيمانکار ميباشد .

تبصره 6 : نرم افزار های قفل دار ( شامل قفلهای سخت افزاری و قفلهای نرم افزاری ) و يا نرم افزارهای تحت الحمايه شرکتهای نرم افزاری (داخلي و خارجی) مشمول اين قرارداد نميگردد .

تبصره 7 : نرم افزارهای خاص ؛ نوشته شده جهت کارفرما توسط شرکتهای داخلی و خارجی شامل اين قرارداد نميباشد .

3-7 حمل دستگاه معيوب به تعميرگاه و بالعکس ( آدرس قيد شده از کارفرما "دفتر مرکزي" ) توسط پيمانکار انجام ميپذيرد.

تبصره 8: هزينه حمل دستگاه خارج از آدرس قيد شده بعهده کارفرما ميباشد .

3-8 پيمانکار متعهد ميگردد نهايتاً يکماه پس از انعقاد قرارداد , گزارش کتبی خود را جهت اجرای کامل مفاد بند 1-4 و 1-5 با در نظرگرفتن تمامی موارد منجمله تعيين قيمت , مبالغ نصب و راه اندازی و سرويس و نگهداری ادواری ( يا هر شرايط مطلوب ديگر کارفرما ) ارسال نمايد .

3-9 پيمانکار متعهد ميگردد پس از امضاء قرارداد , تمامی دستگاههای موضوع قرارداد را ويروس يابی نموده و سپس نسبت به رفع احتمالی آلودگی ويروسی اقدام نمايد .

تبصره 9 : نرم افزار ويروس ياب برای بار اول بصورت رايگان نصب و راه اندازی ميگردد و به روز نگهداری نرم افزار يا تغيير آن طبق شرايط تبصره 11 از ماده 4-2 انجام ميپذيرد .

3-10 پيمانكار جناب آقاي مهندس .... بعنوان نماينده تام الاختيار اين (مركز ، شركت) جهت نظارت، رفع ايراد و هماهنگيهاي لازم به كارفرما معرفي مينمايد.

 

ماده چهارم تعهدات کارفرما

4-1 کارفرما متعهد ميگردد به منظور تسريع در امور قرارداد نماينده يا نمايندگانی را بصورت کتبی و با مشخص نمودن محدوده عملکرد آنان ونهايتاً طي مدت 10 روز پس از امضاء قرارداد معرفی نمايد .

تبصره 10  : فقط درخواستهای نماينده کارفرما يا امضاءکنندگان قرارداد که در چارچوب مفاد قرارداد ميباشد لازم الاجراء بوده ودرخواستهای ديگر عوامل که به تائيد مديريت ( کارفرما ) نرسيده باشد , فاقد ارزش ميباشد و پيمانکار هيچگونه تعهدی در قبال درخواستهای افراد متفرقه ندارد .

4-2 کارفرما متعهد ميگردد جهت جلوگيری از آلوده شدن کامپيوترها به ويروس , به هيج عنوان از ديسکت و يا CD های متفرقه پيش از کنترل با برنامه ويروس ياب استفاده ننمايد .

تبصره 11 : نرم افزار ويروس ياب با توجه به نيازهای کارفرما و با توافق طرفين تهيه , نصب و راه اندازی ميگردد .

تبصره 12 : در صورت وارد آمدن هرگونه صدمه ويروسی ؛ پيمانکار هيچگونه تعهدی نداشته و مسئوليت آن با کارفرما ميباشد .

4-3 ايجاد تسهيلات لازم جهت انجام امور سرويس و خدمات پشتيبانی , در هنگام مراجعه متخصصين پيمانکار .

4-4 کارفرما تعهد مينمايد پرداخت مبلغ ماهيانه مورد توافق در ماده5 را به صورت منظم و بدون ديرکرد به پيمانکار پرداخت نمايد.

4-5 پرداخت صورتحسابهای ارسالی و مبلغ تعيين شده در قرارداد حداکثر تا مدت 3 روز بعد از تاريخ صورتحساب به پيمانکار .

4-6 کــارفرما متعهد ميگردد اقدامات و همکاريهای مقتضی را پس از ارائه گزارش کتبی پيمانکار ( مربوط به مفاد بند 1-3 قرارداد ) و در صورت تاييد آن به عمل آورد .

4-7 کارفرما تعهد مينمايد اقدامات و همکاريهای مقتضی جهت راه اندازی مفاد بندهای 1-4 و 1-5 را پس از ارائه گزارش کتبی پيمانکار و در صورت تاييد آن , در اسرع وقت انجام دهد .( طبق نياز کارفرما )

4-8 کارفرما متعهد ميگردد به هيچ عنوان اقدام به شکستن پلمپ دستگاههای تحت الحمايه پيمانکار را ننمايد .

4-9 مشاوره با پيمانکار در مورد هر گونه تغيير و تحول و يا خريد , نصب و راه اندازی هر گونه تجهيزات مرتبط کامپيوتری.

تبصره 13: کليه دستگاهها و تجهيزات جانبی که توسط پيمانکار تهيه , نصب و راه اندازی گردد ؛ بر اساس يک الحاقيه که به امضاء طرفين قرارداد خواهد رسيد تحت پوشش تعمير و نگهداری قرار خواهند گرفت و هيچگونه مبلغی جهت ارائه خدمات تا انتهای قرارداد در خصوص تجهيزات جديد اعمال نخواهد شد .

تبصره 14 : کليه دستگاهها وتجهيزات جانبی که راساً توسط کارفرما تهيه , نصب و راه اندازی گردد ( در صورت نياز ) طي توافق جداگانه و بر اساس يک الحاقيه جديد که به امضاء طرفين قرارداد خواهد رسيد , تحت پوشش تعمير و نگهداری قرار خواهند گرفت .

 

 ماده پنجم مبلغ قرارداد

5-1 حق الزحمه پيمانکار در قبال خدمات مندرج در اين قرارداد , ماهيانه . . . ريال ( . . .  ريال ) بصورت خالص ميباشد که در انتهای هر ماه توسط کارفرما پرداخت ميگردد .

تبصره 15: حق الزحمه ماه اول به مبلغ . . .  ريال (  . . . ريال ) پس از امضاء قرارداد و پيش از آغاز کار به پيمانکار پرداخت ميگردد .

5-2 مبلغ قرارداد در محدوده شهر تهران وآدرس تعيين شده منظور گرديده است و ارائه خدمات در خارج از شهر تهران مشمول تأمين وسيله نقليه و يا پرداخت هزينه اياب و ذهاب از طرف کارفرما خواهد بود .

5-3 مبلغ قرارداد شامل قطعات مصرفی و تعويضی نميباشد و هزينه قطعات تعويضی و لوازم مصرفی , طي صورتحساب جداگانه ای از طرف پيمانکار اعلام ميگردد و بديهيست کارفرما طبق ماده 4-5 عمل خواهد نمود .

 

ماده ششم تجهيزات , دستگاهها و سيستمهای موضوع قرارداد

6-1 ليست اوليه تجهيزات سخت افزاری مشمول قرارداد , در پيوست شماره يک مشخص گرديده است و ليست نهائي از کليه نرم افزارها و سخت افزارهای مورد توافق در صورتجلسه تنظيمی بين نمايندگان پيمانکار و کارفرما مشخص خواهد شد.

 

ماده هفتم فسخ قرارداد

7-1 هر يک از طرفين قرارداد ميتوانند در هر زمان بنا به ضرورت و با اعلام کتبی مبنی بر دليل فسخ قرارداد , طي مدت پانزده روز نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند .

 

ماده هشتم قوه قهره ( فورس ماژور )

8-1 هرگاه اجرای تعهدات مندرج در اين قرارداد به سبب بروز يکی از مصاديق قوه قهره , نه تنها برای هر يک از طرفين بلکه برای هر شخص حقيقی يا حقوقی ديگر نيز غير ممکن شود طرفين ميتوانند با اعلام کتبی ؛ طي مدت پانزده روز به مدت قرارداد افزوده يا آن را فسخ نمايند ( در صورت فسخ قرارداد بعلت فورس ماژور , طرفين قرارداد هيچگونه ادعايي منجمله خسارت نخواهند داشت ) .

 

ماده نهم حق واگذاری

9-1 پيمانکار به هيچ وجه بدون جلب موافقت کتبی ( کارفرما ) حق واگذاری تمام يا قسمتی از قرارداد را به مؤسسات ديگر ندارد ؛ در صورت انجام اين امر قرارداد به خودی خود فسخ شده تلقی ميگردد و علاوه بر آن ( پيمانکار ) محق به دريافت هيچگونه مبلغی بابت خدمات انجام شده ( به جز آنچه قبلاً دريافت نموده ) نخواهد بود .

 

 

ماده دهم ساير شرايط

10-1 در صورت عجز پيمانکار در انجام تعهدات خود در طول مدت قرارداد , حق فسخ را برای کارفرما طبق ماده 7-1 محفوظ ميدارد .

10-2 پيمانکار محرم کارفرما ميباشد و فايلهايي که در اختيار پيمانکار قرار ميگيرد ( به هر صورت ) ميبايست نسبت به حفظ و نگهداری آن نهايت سعی انجام گيرد و هر گونه سوء استفاده از آنها ( اگر ثابت شود از سوی پيمانکار بوده ) خيانت در امانت محسوب شده و عواقب آن متوجه پيمانکار خواهد بود .

10-3 کليه کسورات قانونی مرتبط با قرارداد بعهده پيمانکار ميباشد .

10-4 خسارات عمدی و يا ناشی از قصور کارفرما در بهره برداری از سيستم به عهده کارفرما خواهد بود .

10-5 خسارات ناشی از تعميرات انجام شده توسط افراد متفرقه , بعهده کارفرما ميباشد .

10-6 پيمانکار هيچگونه مسئوليتی در قبال خسارات ناشی از آتش سوزی , زلزله , سيل و حوادث غير مترقبه ندارد .

10-7 خسارات ناشی از حمل و نقل سيستم های موضوع قرارداد توسط کارفرما يا افراد متفرقه , بعهده کارفرما ميباشد .

 

ماده يازدهم نشانی طرفين

11-1 نشانی طرفين قرارداد همان است که در قرارداد اعلام گرديده ؛ و هر يک از طرفين در صورت تغيير آدرس , مکلفند ظرف سه روز نشانی جديد را کتباً به طرف مقابل ابلاغ نمايند و تا زمانی که نشانی جديد ابلاغ نگرديده , ارسال اوراق به نشانی قبلي به عمل خواهد آمد .

 

ماده دوازدهم فسخ پيمان

12-1 کليه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای اين قرارداد و يا تعبير و تفسير مندرجات و مفاد آن بين قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طريق مذاکره حل و فصل نمود , موضوع اختلاف از طريق مراجع ذيصلاح قانونی قابل پيگيری و اجرا ميباشد.

 

ماده سيزدهم تبادل پيمان

13-1 اين قرارداد در 13 ماده و 15 تبصره و 1 برگ پيوست و در دو نسخه واحدالمتن و الاعتبار تنظيم ومبادله شد که هر نسخه در حکم واحد بوده و مفاد آن برای طرفين لازم الاجراء والاتباع است . 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image