قرارداد خدمات

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

قرارداد خدمات

 

این قرارداد بین کارخانه .............. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ............. و ............... به شماره ثبت ...........کد اقتصادی ............... به نمایندگی مهندس ................ ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران .................. که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای .................. فرزند .................. شماره شناسنامه ................ صادره از ......... به آدرس ساری........... کوچه ............... تلفن ............ که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارت است از : دمونتاژ , افزایش ارتفاع فلش تاور کرن و شارژ مجدد به شرح زیر :

1-1- دمونتاژ کامل تاور کرن

1-2- تعمیر و نواقص موجود ( شامل نواقص برقی و مکانیکی )

1-3- خرید قطعات فابریک ( اصلی ) فلش به میزان 12 متر

1-4- خرید قطعات فابریک ( اصلی ) جهت افزایش ارتفاع به میزان 9 متر

1-5- ساخت مهار آنکاراژ

1-6- مونتاژ کامل تاور کرن

1-7- خدمات اپراتوری ماهیانه به صورت سه شیفته 8 ساعته ( 24 ساعته شبانه روز ) جهت انتقال بتن و آرماتور به سطح قالب لغزان از ارتفاع 0/0+ تا ارتفاع 00/63 + متری و انجام امور محوله دیگر طی مدت قرارداد .

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت انجام موضوع قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت 75 روز به شرح زیر تعیین می گردد .

2-1- مدت 45 روز جهت دمونتاژ و مونتاژ کامل تاور کرن

2-2- مدت 30 روز کاری جهت اپراتوری

ماده 3)  مبلغ قرارداد

مبلغ موضوع قرارداد 44000000 ریال به شرح زیر تعیین می گردد :

3-1- جهت بند 1-1 موضوع قرارداد مبلغ 10500000 ریال

3-2- جهت بند 2-1 موضوع قرارداد مبلغ 500000 ریال

3-3- جهت بند 3-1 موضوع قرارداد مبلغ 8000000 ریال

3-4- جهت بند 4-1 موضوع قرارداد مبلغ 8000000 ریال

3-5- جهت بند 5-1 موضوع قرارداد مبلغ 500000 ریال

3-6- جهت بند 6-1 موضوع قرارداد مبلغ 10500000 ریال

3-7- جهت بند 7-1 موضوع قرارداد مبلغ 6000000 ریال

ماده 4)  نحوه پرداخت

4-1- 25% مبلغ قرارداد به عنوان علی الحساب در قبال اخذ چک شماره ............. عهده بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی به مبلغ 11000000 ریال به پیمانکار پرداخت خواهد شد. چک مزبور در پایان کار و پس از تأیید ناظر قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد شد .

4-2- 75%  مبلغ قرارداد پس از اتمام کامل موضوع قرارداد و تأیید دستگاه نظارت پرداخت خواهد شد .

تبصره 2 : مبلغ خرید قطعات با ارائه فاکتور معتبر ( بدون کسر بیمه و مالیات ) و تحویل در محل کار با تأیید دستگاه نظارت در واحد بازرگانی قابل پرداخت می باشد .

ماده 5) کسورات قانونی

5-1- از کلیه مطالبات پیمانکار 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .

5-2- از کلیه مطالبات پیمانکار 7% به علاوه یک نهم هفت درصد مبلغ به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید .

ماده 6)  تضمین حسن انجام کار

از طرف پیمانکار چک شماره ............... عهده بانک .............. شعبه ........ خ ........به مبلغ ........... ریال  به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم می گردد که پس از اتمام موضوع قرارداد با تأیید نظارت  مسترد خواهد گردید .

ماده 7 ) ناظرین قرارداد

از طرف کارفرما آقای مهندس ..........+..........  به عنوان دستگاه نظارت  تعیین می گردند .

ماده 8 ) خسارت تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازای هر یک روز تأخیر 1%  ( یک درصد ) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه تأخیر بیش از 10 روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود .  چنانچه بروز تأخیر در اجرای قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء هر روز تأخیر یک روز به مدت قرارداد افزوده خواهد شد .

ماده 9 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد . در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده 10 ) حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد چنانچه این مدت بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد .

ماده 11 ) حل اختلاف ( حکمیت و داوری )

هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب حکم داور از طریق مراجع قضایی براساس مقررات داوری تعیین خواهد شد . رأی داور قطعی و لازم الاجراء است .

ماده 12 ) سایر شرایط قرارداد

12-1- پیمانکار ملزم به اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید .

12-2- پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می گیرد .

12-3- پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .

12-4- تأمین قطعات مربوط به بند 3-1 و 4-1 و 5-1 با تأیید دستگاه فنی دستگاه نظارت به عهده پیمانکار و در صورت نیاز به جرثقیل و قطعات اضافه تأمین آن به عهده کارفرما می باشد . تشخیص قطعات اضافه به عهده دستگاه نظارت خواهد بود .

12-5- تأمین کلیه ابزار و لوازم کار مورد نیاز اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .

12-6- هـــزینه ایـــاب و ذهاب کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذای مورد نیاز آنها به عهده

پیمانکار است .

12-7- جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود .

12-8- پیمانکار می بایست افزایش ارتفاع و همچنین فلش تاور کرین را به گونه ای انجام دهد که حداقل در سه نقطه به فاصل حداقل 7 متری جهت بتن ریزی سیلوی شماره II امکان دسترسی به پاکت حاوی بتن و آرماتور باشد .

12-9- پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاری به وی از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر نماید .

12-10- پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیـــر نخواهــد

داشت .

12-11- تسویه حساب با پیمانکار منوط به تأیید کمی و کیفی دستگاه نظارت و ارائه تسویه حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .

12-12- پیمانکار موظف است به مفاد ماده 13 قانون کار توجه داشته و آن را رعایت نماید .

12-13- در پایان کار ارائه تسویه حساب با پرسنل تحت پوشش پیمانکار از سوی وی به کارفرما الزامی است و بدون آن تسویه حساب با پیمانکار امکان پذیر نخواهد بود .

12-14- جهت ورود و خروج کارگران و افراد تحت پوشش وی پیمانکار می بایست مجوز لازم را از طریق بازرسی مجوز ورود و خروج با مهلت معین صادر گردد .

12-15- کارفرما با هرگونه فساد اخلاقی در محیط کارش برخورد خواهد کرد و مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار می باشد .

12-16- در صورت بروز هرگونه اشکال فنی در زمان عملیات بتن ریزی پیمانکار می بایست در حداقل زمان ممکن نسبت به رفع عیوب اقدام نماید تا در عملیات بتن ریزی وقفه ایجاد نگردد .

12-17- پیمانکار موظف است قبل از نصب قطعات , نو و فابریک بودن آن را به رؤیت دستگاه نظارت رسانده و پس از تهیه صورت جلسه تأیید کالا نسبت به نصب اقدام نماید .

ماده 13 ) اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همانست که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده , ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد شد .

ماده 14 ) مواد و نسخ

این قرارداد در 14 ماده و دو تبصره و دو نسخه در کارخانه ............... تنظیم گردیده و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

 

 

کارفرما

کارخانه ......................                                                                                             پیمانکار ...............

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image