قرارداد خرید 1

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

قرارداد خرید

 

این قرارداد بین کارخانه ................ از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ................ و ........  به شماره ثبت ................ کد اقتصادی ................ به نمایندگی مهندس ................ ( مدیریت کارخانه ) به آدرس بابل ـ بلوار ................ که منبعد در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و شرکت ................ ( سهامی خاص ) دارای کد اقتصادی ................ به نشانی تهران , خیابان شهید  ................ ساختمان شماره ............. طبقه ........... آپارتمان شماره ............  تلفن .............. فکس .......... کد پستی ............... به نمایندگی آقای ................. که منبعد در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارتست از خرید 850 عدد کارت شناسایی مطابق با مشخصات ذیل :

اندازه 54*85 میلی متر چاپ : 3 رنگ , ثبت اسامی پرسنل , الصاق عکس رنگی و صدور کارت با استاندارد بین المللی و ثبت مشخصات پرسنل در نوار مغناطیسی از نوع LOCO قابل استفاده در سیستم کارت خوان آمانو .

ماده 2 ) مبلغ قرارداد

مبلغ موضوع قرارداد مطابق با پیش فاکتور شماره ............ جمعاً عبارت است از 12155000 ریال ( دوازده میلیون و یکصد و پنجاه و پنج هزار ریال ) به ازاء هر واحد کارت 14300 ریال ( چهارده هزار و سیصد ریال ) با توجه به طراحی , چاپ تکثیر و صدور تحویل آن می باشد .

ماده 3) مدت  قرارداد

از تاریخ قرارداد 365 روز تعیین می گردد .

تبصره 1 : فروشنده موظف است اولین سری کارت های شناسایی ( به تعداد پرسنل موجود ) را حداکثر ظرف مدت یک ماه تحویل نماید .

تبصره 2 : فروشنده موظف است تا مدت یکسال بدون اخذ وجهی اعلام خریدار نسبت به وارد کردن مشخصات پرسنل کارخانه .................. بر روی مغناطیسی ( حدود 200 کارت ) اقدام نماید .

ماده 4) شرایط پرداخت

الف) 030/0 کل موضوع قرارداد ( 3646500 ریال ) به عنوان علی الحساب هم زمان با امضاء قرارداد .

ب) 030/0 کل مبلغ قرارداد ( 3646500 ریال ) بابت تکثیر و تحویل نمونه اولیه .

ج) 040/0 کل مبلغ قرارداد ( 4862000 ریال ) پس از تحویل نهایی اولین سری کارت ها و تأیید دستگاه نظارت .

ماده 5) سایر شرایط قرارداد

الف) خریدار متعهد می گردد تمامی اطلاعات پرسنلی لازم برای ثبت در روی کارت ها را به طور مشروح و واضح کتباً در اختیار فروشنده قرار دهد .

تبصره : در صورت تخلف خریدار از شرایط مندرج در بند فوق , فروشنده هیچگونه تعهدی در مورد اشتباهات تایپی اسامی ندارد .

ب) خریدار متعهد می گردد , اطلاعات پرسنلی به صورت لیست کامپیوتری هم زمان با عقد قرارداد و یا همزمان با تقاضای صدور کارت های مربوطه هر نوبت به فروشنده ارائه نماید . 

ماده 6) تعهدات فروشنده

الف) فروشنده موظف است , کلیه کارت ها را مطابق با لیست ارسالی از طرف خریدار تهیه نماید .

ب ) فروشنده موظف است کلیه کارت ها را صحیح و سالم تحویل نماید .

ج) فروشنده موظف است در صورت بروز هرگونه اختلاف تایپی در مشخصات پرسنل که از جانب وی صورت پذیرد پس از اعلام کتبی خریدار با هزینه خود نسبت به رفع عیب اقدام نماید .

د) فروشنده موظف است هرگونه اشتباهی که در شماره پرسنلی بر روی نوار مغناطیسی رخ
می دهد نسبت به رفع آن اقدام نماید . 

هـ) معادل مبلغ قرارداد یک قطعه چک به شماره .............  نزد خریدار جهت تضمین حسن انجام کار به مدت یک سال از سوی فروشنده تحویل می گردد .

ماده 7) دوره تضمین قرارداد ( گارانتی )

از تاریخ تحویل کارت های موضوع قرارداد تا مدت یکسال تعیین می گردد , چنانچه در طول دوره مذکور عیوب و نواقصی مشاده گردد که ناشی از استهلاک طبیعی و یا بهره برداری نباشد فروشنده موظف است با هزینه خود نسبت به رفع عیوب اقدام نماید .

ماده 8 ) دستگاه نظارت

از طرف خریدار مدیر کامپیوتر آقای مهندس ........... و مدیر اداری آقای مهندس ................ به عنوان دستگاه نظارت صورت می گیرد .

ماده 9)

فورس ماژور اجرای مفاد این قرارداد در شرایط عادی الزام آور است و تحقق قوه قاهره ( فورس ماژور ) بر حسب مورد باعث تأخیر , تعلیق و یا فسخ قرارداد خواهد گردید , تشخیص فورس ماژور و شرایط غیرعادی مطابق قوانین موضوعه خواهد بود .

ماده 10) اختلافات

در صورت بروز اختلاف در نحوه اجرای هریک از مفاد قرارداد و یا تغییر و تفسیر آنها طرفین متعهد می گردند تا حل اختلاف چه از طریق مسالمت آمیز و چه در صورت ارجاع به محاکم به تعهدات خود عمل نمایند .

ماده 11) حکمیت داوری

در صورت بروز هرگونه اختلاف و عدم توافق به حل مسالمت آمیز از طریق مذاکره بدواً موضوع به کمیسیونی که از جانب طرفین قرارداد تعیین می گردد ارجاع خواهد شد , چنانچه ظرف مدت 15 روز حل اختلاف از طریق مسالمت آمیز ممکن نگردید مرجع رسیدگی به اختلاف محاکم عمومی دادگستری خواهد بود .

ماده 12) اقامتگاه قانونی

طرفین قرارداد اقامتگاه قانونی به شرح زیر اعلام می دارند :

1) خریدار : کارخانه .........................  2) فروشنده : شرکت ..........................

الف) نام شهر : بابل                                    الف) تهران ـ دفتر مرکزی

ب) کیلومتر ................                                 ب) خیابان انقلاب ـ خ شهید ....................

ج) شماره تلفن ...................              ج) ساختمان شماره ....................

د) فاکس .................                        د) .....................                            

هـ) ......................

و قبول می نمایند که کلیه ابلاغ ها و مکاتباتی که از جانب طرفین به نشانی های مذکور ارسال   می گردد ابلاغ شده و در صورت آثار مترتبه بر آن معتبر خواهد بود .

ماده 13) مواد و نسخ قرارداد

این قرارداد در 13 ماده , 3 تبصره و در دو نسخه در محل کارخانه .................. تنظیم گردیده و تمامی نسخ آن دارای حکم واحد را دارد و از تاریخ انعقاد قابل اجراء خواهد بود . 

 

            خریدار

مدیر کارخانه ................                                           فروشنده شرکت ................

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image