قرارداد خرید 4

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

قرارداد خرید

 

این قرارداد بین کارخانه ................ از واحدهای تابعه سهامی عام ............ و ........  به شماره ثبت ................ کد اقتصادی ................ به نمایندگی مهندس ................ ( مدیریت کارخانه ) به آدرس ساری ـ بلوار ................ که منبعد در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و بازرگانی سینا به نمایندگی آقای ................ فرزند .............. به شماره شناسنامه ............... صادره ..........  دارای کد اقتصادی ................ آدرس ـ بابل , خ  ................ روبروی ................  تلفن ..............
فاکس ......... که منبعد در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارت است از خرید تعداد 115000 تخته کیسه پروپیلن مخصوص حمل ............ به وزن هر عدد کیسه بدون مقوا حداقل 50 گرم نمونه تحویلی با نصب مقوا به ضخامت 5/2 میلی متر و به عرض 70 میلی متر و طول 200 میلی متر طبق نمونه چاپ آرم و کلیشه کارخانه ................ و ابعاد کیسه به طول 65 سانتی متر به عرض 50 سانتی متر ( دوخت تا دوخت ) و رنگ بژ می باشد .

ماده 2) مبلغ قرارداد

از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت 30 روز تعیین می گردد .

ماده 3) مبلغ قرارداد

مبلغ موضوع قرارداد به ازای هر عدد کیسه ساده به رنگ بژ به قیمت 540 ریال جمعاً معادل 62100000 ریال تعیین می گردد . ماده 4) محل نحوه تحویل

1-4- محل تحویل کارخانه ............... و هزینه حمل به عهده فروشنده خواهد بود .

2-4- اولین محموله حداکثر 7 روز بعد از انعقاد قرارداد و به تعداد حداقل 60000 عدد باشد .

ماده 5) نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد پس از تحویل کیسه ها , با تأیید دستگاه نظارت و پس از کسر کسورات محاسبه و به فروشنده پرداخت خواهد گردید .

ماده 6 ) ناظرین قرارداد

از طرف خریدار آقایان ............ و مهندس ................. به عنوان دستگاه نظارت تعیین و فروشنده مکلف است موضوع قرارداد را با نظارت و اطلاع دستگاه نظارت تحویل نماید .

ماده 7 ) خسارات تأخیر

در صورت بروز تأخیر در تحویل موضوع قرارداد به ازاء هر روز دیرکرد معادل 01/0 ( یک درصد ) از مبلغ قرارداد به عنوان جبران خسارت کسر و در صورت بروز تأخیر بیش از 25 روز خریدار می تواند قرارداد را یک طرفه فسخ و نسبت به برآورد خسارات وارده و برداشت از مطالبات فروشنده اقدام نماید .

ماده 8 ) تضمین قرارداد

از تاریخ تحویل موقت موضوع قرارداد به مدت دو ماه تعیین می گردد , چنانچه در طول دوره مورد نظر عیوب و نواقصی مشاهده شود که ناشی از استهلاک طبیعی و یا بهره برداری مغایر با دستورالعمل های متعهد ( فروشنده ) نباشد فروشنده ملزم به رفع عیوب با هزینه شخصی خواهد بود .

ماده 9) تضمین حسن انجام کار

از طرف فروشنده چک شماره ............ عهده ................ به مبلغ 62100000 ریال به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به خریدار تسلیم می نماید که پس از تحویل قطعی موضوع قرارداد و تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد شد .

تبصره 1 : فروشنده موظف می باشد کیسه های تحویلی را مطابق با شرایط فنی موجود کارخانه تهیه نماید .

تبصره 2 : چنانچه در لابلای محموله های ارسالی از طرف فروشنده کیسه های معیوب وجود داشته باشد فروشنده ملزم به تعویض آنها با هزینه خود می باشد در غیر این صورت معادل قیمت آنها از چک تضمین و سایر مطالبات کسر خواهد شد .

تبصره 3 : در صورتی که کیسه های مزبور دارای ضایعات باشد بهای ضایعات پرداخت نخواهد شد و یا از مطالبات بعدی فروشنده کسر خواهد شد .

تبصره 4 : تسویه حساب نهایی پس از تحویل موضوع قرارداد و تأیید دستگاه نظارت انجام خواهد شد .

تبصره 5 : روش کنترل کیفیت پاکت های پروپیلن و تعیین میزان ضایعات به پیوست می باشد که جزء لاینفک قرارداد است .

ماده 10) حل اختلافات

هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای قرارداد ابتداء از طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد , در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب حکم و داور از طریق مراجع قضایی براساس مقررات داوری تعیین خواهد شد رای داور قطعی و لازم الاجرا است .

ماده 11 ) حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیر مترقبه ( حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله ) قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد . چنانچه مدت فورس ماژور بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه قرارداد با توافق طرفین انجام خواهد شد .

مواد 12 ) مواد و نسخ

این قرارداد در 12 ماده و 5 تبصره , یک پیوست و دو نسخه در کارخانه ............... تنظیم و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

 

خریدار کارخانه ..................                                                  فروشنده بازرگانی ...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش کنترل کیفیت پاکت های P.P

و تعیین میزان ضایعات

 

الف) تعریف فاکتورهای مورد آزمایش

1)      فاکتورهای اصلی ـ شامل ابعاد پاکت , نوع جنس , دوخت

2)      فاکتورهای فرعی ـ شامل چاپ , آرم مربوطه , وزن کیسه ها , مقوا , دهانه کیسه .

ب) کنترل , بازرسی و تعیین وضعیت کیسه ها

1)      کیسه ها در بدو ورود توسط بازرس کنترل کیفیت کارخانه و براساس استاندارد      نمونه برداری , کنترل می گردد .

2)   پس از کنترل فاکتورهای اصلی ( ابعاد پاکت , نوع جنس و دوخت ) چنانچه تعداد     
کیسه های معیوب ( در هریک از فاکتورهای اصلی که بطور جداگانه بررسی می گردد ) از 07/0 کل نمونه های مورد آزمایش , تجاوز نمود , کل محموله عودت داده خواهد شد . چنانچه این میزان از 07/0 کمتر باشد با توجه به موارد اعلام شده در بند ج ضایعات آن کسر و مورد استفاده قرار می گیرد .

3)      معیارهای فاکتورهای کیفیت پاکت های P.P

1-3- ابعاد پاکت می بایست 65*50 سانتی متر باشد ( افزایش ابعاد تا یک سانتی متر قابل قبول ولی کاهش آن قابل قبول نیست . میزان ضایعات این فاکتور حداکثر 04/0 می باشد و از رابطه زیر محاسبه می گردد :

درصد ضایعات فاکتور ابعاد = 40 * درصد نمونه های معیوب در آزمایش مربوطه .

2-3- نوع جنس کیسه از بافت P.P می بایست باشد و همراه با روکش لمینه از داخل میزان ضایعات این فاکتور از رابطه زیر محاسبه می گردد :

درصد ضایعات فاکتور جنس = 15* درصد نمونه های معیوب در آزمایش مربوطه .

3-3- دوخت کیسه باید با نخ مناسب انجام شده باشد به طوری که وزن kg50 را تحمل کند , برای آزمایش این فاکتور تعداد نمونه اخذ شده در بارگیری مورد استفاده قرار خواهد گرفت و میزان ضایعات مشخص می شود . میزان ضایعات این فاکتور از رابطه زیر محاسبه می گردد :

درصد ضایعات فاکتور دوخت = 10* درصد نمونه های معیوب در آزمایش مربوطه .

4-3- آرم .......... به دو زبان فارسی و انگلیسی همراه با مهر استاندارد و تعیین وزن kg50 و تعیین نوع یک و همچنین آرم شرکت .......... و .......... بایستی به طور خوانا بر روی کیسه ها چاپ گردد , میزان ضایعات این فاکتور از رابطه زیر محاسبه می گردد :

درصد ضایعات آرم = 10 * درصد نمونه های معیوب در آزمایش مربوطه .

5-3- نوع چاپ و مشخصات مربوطه مطابق کلیشه و با رنگ سیاه و یا آبی با وضعیت مناسب باید رعایت گردد و در اثر چسبندگی کیسه ها به هم وضعیت چاپ مخدوش نشود , میزان ضایعات این فاکتور از رابطه زیر محاسبه می گردد .

درصد ضایعات فاکتور چاپ = 5 * درصد نمونه های معیوب در آزمایش مربوطه .

6-3- وزن کیسه ها مطابق با قرارداد بین 65 تا 70 گرم می بایست باشد میزان ضایعات این فاکتور از رابطه زیر محاسبه می گردد :

درصد ضایعات فاکتور وزن = 10 * درصد نمونه های معیوب در آزمایش مربوطه

7-3- کیسه ها بایستی دارای مقوا به ضخامت mm2 و طولی cm25 و عرض cm7 باشد و سر آنها منگنه شده باشد میزان ضایعات این فاکتور از رابطه زیر محاسبه می گردد :

درصد ضایعات فاکتور مقوا = 5 * درصد نمونه های معیوب در آزمایش مربوطه

8-3- دهانه کیسه ها بایستی حداقل تاخوردگی لازم , جهت پر کردن آنها توسط دستگاه های پرکننده را داشته به طوری بعد از بارگیری , از دهانه ریزش ننماید , میزان ضایعات این فاکتور از رابطه زیر محاسبه می گردد :

درصد ضایعات فاکتور دهانه = 5 * درصد نمونه های معیوب در آزمایش مربوطه

ج) نحوه محاسبه جرایم و خسارات ناشی از ضایعات

1)      ضایعات کیسه ها با روش گفته شده در بند ب ـ 3  برای هر فاکتور محاسبه و سپس جمع می گردد .

2)      چنانچه جمع ضایعات محاسبه شده در کل فاکتور کمتر یا مساوی 03/0 باشد محموله پذیرفته می گردد .

3)   در صورتی که میزان ضایعات محاسبه شده بیش از 3 تا 07/0 باشد , بهای ضایعات از صورت حساب فروشنده کسر و کیسه های ضایعاتی به فروشنده عودت نخواهد شد ؟

تبصره : در هر دو مورد 2 و 3 میزان 090/0 درصد از کل صورتحساب پیمانکار پس از کنترل کیفیت کیسه ها پرداخت خواهد شد , و میزان ضایعات در بین مصرف کیسه ها از مبلغ باقیمانده کسر می گردد و سپس تصفیه حساب نهایی انجام خواهد شد .

4)   درصورتی که میزان ضایعات محاسبه شده از 07/0 بالاتر باشد , کل محموله عودت
می گردد . 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image