به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرارداد خرید کالا

0اين قرارداد در تاريخ .............................. بين  شركت .............................................................................................................. به نشاني : ...............................................................................................................................................................................................

 با نمايندگي آقاي ...............................................به عنوان ..............................................................................كه از اين پس در اين قرارداد خریدار ناميده مي شود از يك طرف و شركت...............................................................................به شماره ثبت / پروانه فعالیت ....................................................................... به نشاني ................................................................

......................................................................................................................................................................................................................با نمايندگي آقای /خانم.............................................................. به عنوان ................................................................................ كه ازاین پس در اين قرارداد فروشنده ناميده مي شود از طرف ديگر با شرایط ذیل منعقد ميگردد.

ماده 1- موضوع قرارداد

عبارت است ازخريد ....................................................................................................................... به شرح مختصر ذیل : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

كه مشروح آن در پيوست / پيوستها ی شماره              طي              برگ به ضميمه مي باشد.

تبصره 1- مشخـصات فني کالا ي موضوع قرارداد،  دقيقاً  مي بايستي با اسناد و مدارک حاوی مشخصات فني و استانداردهای مورد تأیید شـركت ملي گاز ايران ( پیوست / پيوستهاي مذكور ) تطبيق داشتــه و بــراسـاس ايــن قــرارداد فـروشنـده متعهـد است کالای موضوع قرارداد را براساس مشخصات فنی به خریدار تحويل نمايد.

 

تبصره 2-خـريــدار هيچگونه تعهدي نسبت به تهيه مواد اوليه ، قطعات ، لوازم . ماشيـــن آلات ، تجهيزات و ساير مواردجهت تامين موضوع قرارداد نداشته وبراين اساس فروشنده راساً‌ و به طور مستقل اقدام خواهد نمود ، مگر آنكه در اسناد قرارداد به نحوی ديگر پيش بيني شده باشد.

ماده 2- مبلغ  قرارداد 

مبلــغ قـــرارداد ، (به عدد) .............................................................................................. ريال ، ( به حروف) ..........................................................................................................ريال مي باشد.

اين قرارداد مشمول تعديل قيمتها نبوده و‌ فروشنده روندافزايش قيمتها را با درنظر گرفتن كليه هزينه ها از جمله ماليات ،‌ هرگونه حقو ق و عوارض و ساير هزينه ها درقيمت پيشنهادي منظور نموده است .

ماده 3- مدت قرارداد

مدت اجراي قرارداد از تاريخ نفـوذ آن تـا تحـويل قطعـي موضوع قرارداد ............... روزتقویمـی می باشد.

تاريخ نفوذ قرارداد، پس از ............................................ خواهد بود.  

ماده 4- نمايندگان :

4-1- پس از مبادله قرارداد ، طرفين نمايندگان خود را با تعيين حدود اختيارات ، به يكديگر معرفي مي كنند.

4-2- دستورها و مداركي كه به وسيله نماينده خريدار ، در محدوده اختيارات تفويض شده به وي ، به فروشنده ابلاغ مي شود، درحكم ابلاغ خريدار است . بديهي است با تغيير نماينده خريدار ، دستورهاي ابلاغ شده و يا مدارك امضاء شده بـه وسيلـه نمـاينـده قبلـي ، معتبر مي باشد.

ماده 5- زمانبندي تحويل كالا :

فروشنده موظف است كليه كالاي موضوع اين قرارداد را مطابق برنامه زمانبندي ذيل ارائه نمايد:

.........................

.........................

ماده 6- محل و نحوه تحويل

محل تحويل كالا به یکی از دو صورت زیر خواهد بود :

□   به صورت بار شده برروی وسیله حمل ، از درب کارخانه فروشنده می باشد بنا براین :

" هزينه حمل و بيمه به عهده خریدارميباشد. "

□   بـه صـورت بار شده برروی وسیله حمل و تحویل درانبارهایاسایت های موردنظرخریدارمی باشد بنا براین :

"هزينه بارگيري و بيمه وحمل به انبار/ سايت خريدار بعهده فروشنده مي باشد."

ماده 7- پيش پرداخت

 □ این قراردادپیش پرداخت ندارد.

 □ این قراردادپیش پرداخت بشرح ذیل دارد:   

بنا به درخواست فروشنده وموافقت خریدارمبلغ .........................................................ريال (حداکثر تا سقف 25% مبلغ اولیه قرارداد) ، به عنوان پيش پرداخت ، در...............................مرحله ، درمقابل اخذ ضمانتنامه بانكي( طبق فرم نمونه سه پيوست ) كه بدون قيد و شرط و غير قابل برگشت بوده و از تاريخ  صدور به مدت قرارداد معتبر و قابل تمديد باشد ، پرداخت خواهد نمود .

مبلغ پيش پرداخت شده بتدريج و به طـور نسبي از مراحل پرداخت به  فروشنده كسر مي گردد بطوري كه پس از تحويل 90% اجناس موضوع قرارداد ، كل مبلغ پيش پرداخت تسويه شده باشد.

ماده 8- ضمانتنامه انجام تعهدات و تسویه آن  

فروشنده بايد ضمانت نامه بانكي به نفع خريدار (مطابق فرم نمونه دو پيوست ) را كه بدون قيد وشرط و غير قابل برگشت ، عند المطالبه و بدون نياز به اقدام قضایي يا اداري قابل وصول و معادل 10%  كل مبلغ قرارداد باشد ، قبل از انعقاد قراردادتسليم خريدار نمايد. ضمانتنامه مذكور بايد تا تاريخ تحويل موقت آخرين محموله موضوع قرارداد و دوره ضمانت کالا (حسب مورد)معتبر باشد.

درصورت انجام كليه تعهدات درموعد/ مواعدمقرر ، ضمانت نامه انجام تعهدات آزاد خواهد شد.

مادام كه فروشنده در هرمورد از قرارداد ،كليه تعهدات خود را انجام ندهد ، ذینفع حق دارد ضمانتنامه فوق الذكر را  ضبط نمايد.

درمواردیکه به تشخیص کارفرما درخرید کالا حصول اطمینان از صحت عملکرد آن براساس مشخصات مربوط ، لازم باشد ، پنجاه درصد (50%) از ضمانتنامه یا سپرده انجام تعهدات پس از تحویل موقت کالا طبق گواهی کارفرما آزاد میگردد و پنجاه درصد (50%) دوم پس از پایان دوره تضمین و صدور گواهی تحویل قطعی هر بخش از کالا مسترد میگردد. آزاد سازی این بخش از تضمین انجام تعهدات منوط به گواهی کارفرما مبنی بر تحویل نقشه های "چون ساخت" و دستور العملهای بهره برداری و نگهداری می باشد.

ماده 9-خسارت تاخير

هرگاه فروشنده نتواند سفارش موضوع قرارداد را درموعد/ مواعد تعيين شده درماده5  تحويل نمايد بايد به ازای هر......................  تاخير ميزان يك درصد قيمت کالای تأخیر شده ، حداكثر تـا ( پنج درصد) 5% كل مبلغ قرارداد را به عنوان خسارت  تاخير به خريدار پرداخت نمايد و چنانچه پس ازمدت ....................................... فروشنده تعهدات خود را انجام نداده باشد دراين صورت خريدار مي تواند قرارداد را يكجانبه فسخ و نسبت به اخذ ضررو زيان از مطالبات و اموال  فروشنده برداشت ودرصورت عدم تكافو ازطريق مراجع ذي صلاح اقدام نمايد.

ماده 10- افزايش يا كاهش ميزان تقاضا

خريدار می تواند با همین شرایط و قیمت ، حداکثر تا سقف  25% از  جنس موضوع مورد معامله را قبل از انقضاء مدت تحویل کالا ، كسر/ اضافه نمايد درهرحال مراتب كتباً به فروشنده ابلاغ خواهد شـد ،  درصورت لزوم مدت تحويل نيز به نسبت نوع کالا تعدیل می گردد.

 

ماده 11- بيمه ،  ماليات ، هزينه ثبت قرارداد و ساير كسور قانوني

پرداخت بيمه ، ماليات ،  هزينه ثبت قرارداد (در صورتيكه خريدار ثبت قرارداد را در دفاتر اسناد رسمي ضروري تشخيص دهد. )‌ و ساير كسور قانوني متعلق به اين قرارداد ازجمله عوارض شهرداري بعهده فروشنده بوده مگر اینکه در سایر مواد قرارداد بگونه ای دیگر تعیین شده باشد.   

 

ماده 12- نو بودن كالاي موضوع قرارداد

كليه كالاي موضـوع قـرارداد بايد نو ،  غيـر مستعمـل و اصلي باشد. کالای مستعمل يا دوباره ساخته شده يا تعميرشده و همچنين  نمونه آزمايشي ( پروتوتايپ ) پذيرفته نخواهد شد. درصورت مستعمل بودن تجهيزات ويا چنانچه كه مشخصات فني كالاي تحويل شده توسط فروشنده ، مطابق مشخصات فني قرارداد نباشد ، فروشنده متعهـداست بـدستـور خـريـدار ، كـالاي مـوضوع قراردادرا  تعويض نموده و کلیه خسارت اعلام شده از طرف خریدار را پرداخت نماید.

 

ماده 13- بازرسي

13-1 – فروشنده مکلف است درمدت اجرای قرارداد (درصورت درخواست خریدار) تمهیدات لازم را جهت بازرسی ، دسترسی به مدارک و اسناد موضوع قرارداد ، نظارت و انجام آزمایش نماینده خریدار از اجزاء کالا ، روند تولید ، آزمایش ،انبارداری ، بسته بندی و حمل از مبداء کالای موضوع قرارداد در داخل یا خارج از کشور بعمل آورد ، بازرسي ها و آزمايشات بنحوي خواهد بودكه حتی المقدور خللی در روند تولیدفروشنده ایجاد نگردد.

 

 

 

13-2- درصورتيكه كالاي موضوع قرارداد ، از نظر جنس يا ساخت برحسب مورد معيوب بوده و يا با نقشه ها و مشخصات فني قرارداد و استانداردهاي مورد توافق مطابقت نداشته باشند ، خريدار تا قبل از پايان دوره تضمين ، حق دارد كه نسبت به رديا درخواست اصلاح آنها اقدام نمايد. كالاي مذکور بايستي پس از اخطار كتبي به فروشنده ظرف مدت معقولي ، تعويض يا اصلاح گردیده تا با نقشه ها و مشخصات فني قرارداد مطابقت نمايد.

13-3-  فروشنده بايد به هزينه خود، جهت انجام بازرسي و آزمايشات توسط نماينده خريدار كه طبق مشخصات فني در كارخانجات سازنده انجام مي پذيرد، كليه تسهيلات و امكانات لازم را براي ايمني نمايندگان خريدار و انجام وظايف آنها فراهم آورد.

              درهر حال انجام يا عدم انجام بازرسي و آزمايش كالاهاي موضوع قرارداد از مسئوليت فروشنده جهت تحویل کالا ، طبق اسناد و مدارك و مشخصات فنی قرارداد نخواهد كاست و مسئوليتي را متوجه خريدار نخواهد نمود.

13-4-  فروشنده بايد آزمايشهاي  كارخانه اي  جهت كالاي تهيه شده توسط خود را در حضور نماينده خريدار يا يكي از شركتهاي بازرسي به انتخاب خريدار ، انجام دهد.

              فروشنده بايد برنامه زماني انجام آزمايشات كالاي موضوع قرارداد را به تفكيك و ظرف .......... پس از نفوذ قرارداد جهت بررسي و تأیيد خريدار ارسال نمايد. علاوه بر آن فروشنده مي بايست حداقل ........... روز قبل از اجراي هرگونه آزمايش كارخانه اي كالای موضوع قرارداد و برنامه زماني آن را مجدداً به اطلاع خريدار برساند.

              چنانچه خريدار بخواهدبر انجام آزمايشها نظارت نمايد فروشنده همكاريهاي لازم را جهت اقامت نمايندگان خريدار يا بازرس منتخب وي معمول خواهد داشت . هزينه هاي سفر و اقامت نمايندگان خريدار بر عهده خريدار می باشد ليكن در صورت تكرار آزمايش به علت مردود شدن ، هزينه ها به عهده فروشنده خواهد بود.

 درصورتيكه  خريدار....................................روز پس از اعلام کتبی  فروشنده ، نمايندگان خود را جهت نظارت برانجام آزمايشها اعزام ننمايد فروشنده حق دارد آزمايشهاي مربوطه را از طريق مراجع فني ذي صلاح مورد تاييد خريدار  انجام داده و گواهي نتايج آزمايش صادره را به خریدار ارایه نمايد. بديهي است مسئوليت صحت ودرستي كالاي آزمايش شده برعهده فروشنده است .

13-5-  فروشنده بايد كليه آزمايشهاي  لازم را برطبق مشخصات فني قرارداد و استانداردهاي مرتبط بدون هيچگونه هزينه اضافي انجام دهد.

13-6- هرگاه تا پايان دوره تضمين ، خريدار انجام آزمايشهاي اضافي جهت امتحان كارآیی هر يك از كالاهاي موضوع قرارداد تحويل شده را لازم بداند ، اينگونه آزمايشها نيز طبق دستورات خريدار انجام خواهد شد.  چنانچه نتايج حاصل  از اين آزمايشها نشان دهد كه كارآيي كالاي موضوع قراردادبـا مشخصـات فني و استانداردهاي مورد عمل مطابقت ندارد دراين صورت كليه هزينه هاي مربوط به آزمايش ، تعويض و اصلاح ، كالاي معیوب موضوع قرارداد به عهده فروشنده خواهد بود و در غير اين صورت هزينه آزمايشات بعهده خريدار خواهد بود.

13-7- حكم ماده بالا درباره كالاهاي موضوع قرارداد كه با تائيد خريدار تكميل شده  و مجدداً به دستور او باز ميشود نيز قابل اعمال است .

ماده 14- بسته بندي 

فروشنده موظف است كليه كالاهاي موضوع قرارداد را پس از انجام بازرسي  ، طبق استانداردو نظر خريدار (مندرج در شرح کالا) بسته بندي و علامت گذاري نمايد.

فروشنده ، كالاهاي موضوع قراردادرا براي حمل و تحويل مطابق مندرجات قرارداد و ضمایم آن و با توجه به ماهيت محموله و نوع وسيله حمل ، به نحوي بسته بندي و آماده خواهد كرد كه از آسيب و فساد ضمن بارگیری ، حمل و تخليه مصون بمانند.

فروشنده مسئول جبران كليه خسارات و فساد ناشي از هر گونه عيب و نقص در طرز صحيح بسته بندي و حمل و انبار كردن و نگهداري از قبيل نفوذ رطوبت و زنگ زدگي و تعرضات هوا و گازهاي ديگر وامثال آنها می باشد وموظف است ازهرطريق (تعمير يا تعويض يا پرداخت خسارات) رضايت خريدار را فراهم آورد.

در مواردي كه لازم باشد، ابزار و ماشین آلات سنگين براي سهولت حمل ، روي چرخ يا شاسي مناسب و مجهز به ضربه گير نصب خواهند شد همچنین قطعات و تجهيزاتي كه ممكن است مفقود گردند باید در صندوقهاي چوبي يا بسته بندي مطمئن ديگر بنحو روشن و معلوم علامت گذاري و حمل گردند.

كليه صندوقها يا بسته هايي كه وزن ناخالص  آنها از 100 كيلوگرم بيشتر باشد ، بايستي به نحوي بسته بندي شود كه به آساني توسط بالابرها قابل حمل باشد به طوري كه بدون خطر،  حمل و نقل آنها ميسر شود.

ماده 15- ضمانت كالا ((Guarrantyو  خدمات  پس از فروش  ((warranty

15-1- كليه كالاهاي مورد معامله ...........................ماه  به شرح ذیل توسط فروشنده گارانتی می باشد.                          

□  ازتاریخ تحويل به خریدار به مدت .............................................................................................                                

□ ازتاریخ نصب به مدت ..........................................................................................................................                             

□  ازتاریخ راه اندازی به مدت................................................................................................................

 فروشنده دردوره گارانتی، متعهد است بدون قيد وشرط و هزینه ، نسبت به جايگزيني كالاهاي معيوبي كه معايب آن ناشي از عدم رعايت مشخصات فني و يا بكار بردن مـواداولیـه/مصــالح نــامـرغـوب بـاشد در مـدتـی کـه خـریدار(حسب نوع کالا) تعییـن می نماید، اقدام و خسارات وارده راجبران نمايد. چنانچه فروشنده دراين زمينه به تعهدات خود عمل ننمايد خريدارحق دارد راساً‌ نسبت به رفع عيب اقدام وهزينه هاي مربوطه را از محل مطالبات وتضمين فروشنده کسر و يا از طريق مراجع قانـونی ذي صلاح ، تحصيل نمايد. 

15-2- مدت خدمات پس ازفروش به میزان......... ماه پس ازانقضای دوره گارانتی خواهدبود.فروشنده  درطول ایام مذکورموظف به تأمین کالا وقطعات وخدمات مربوطه بوده وازاین بابت پاسخگو خواهدبود. 

ماده 16- تعهدات فروشنده

16-1- فروشنده موظف است همه گونه همکاری در رابطه با کالای موضوع قرارداد را با نماینده خریدار بنماید.

16-2- فروشنده بايد تمامي استانداردها ، موارد كيفيت و انتخاب اجناس و مواد اوليه مناسب را به گونه اي كه در قرارداد و ضمائم آن قيد گرديده رعایت نموده و هرگونه عدول از موارد فوق را قبل از هر اقدام کتباًبه اطلاع خريدار رسانده و تقاضاي بررسي و تأییدآن را بنمايد.

16-3- فروشنده بايد برنامه زمانبندي ساخت و تحويل اجناس موضوع قرارداد را بطور مستمر كنترل نموده وكوشش لازم را درجهت رعایت آن بعمل آورد . در این خصوص انجام یا عدم انجام بازرسی توسط نماینده خریدار رافع تعهدات و مسئولیتهای فروشنده نخواهد بود.

بديهي است درصورت تاخیر و عدم پذيرش دلايل ارائه شده فروشنده ، از ناحيه خريدار ، طبق مفاد مواد 9 و 22 عمل خواهد شد.

16-4- فروشنده متعهد مي گردد درصورتيكه پس از تحويل كالا نقايصي ناشي از توليد/ حمل (درتعهد فروشنده)کالا(ها)ی موضوع قرارداد مشاهده گردد نسبت به مرتفع كردن آن اقدام نمايد به نحوي كه رضايت خريدار را فراهم آورد . بديهي است درصورتي كه نقايص مطرح شده حداكثر ظرف مدت............................. تـوسط فـروشنـده مـرتفع نگردد خريدار مي تواند نسبت به رفع نواقص اقدام نموده و هزينه هاي انجام شده را با احتساب ........................درصدهزینه بالاسری ازمحل و مطالبات / سپرده هافروشنده وي و يا ازهر طريق ديگري كه صلاح بداند جبران نمايد.

16-5- تعهدات فروشنده زماني به طـور كامل انجـام شده تلقي مي گردد كه گواهي تحويل قطعي کالا را از خــريـدار دريافت نموده باشد.

16-6- سرهم کردن (ASSEMBLING)

درصورتیکه حسب نوع کالا می بایست قطعات و اجزاء کالای موضوع قرارداد در سایت / انبار خریدار سرهم (ASSEMBLE) گردد فروشنده موظف است درزمان مورد نظر خریدار اقدام نماید.

16-7- راه اندازی

¨ کالای موضوع قرارداد نیاز به راه اندازی از طرف فروشنده ندارد.

¨ کالای موضوع قرارداد با نظارت فروشنده راه اندازی می گردد.

¨ کالای موضوع قرارداد نیاز به راه اندازی از طرف فروشنده دارد ، در این صورت فروشنده موظف است طبق نظر خریدار و مشخصات فنی کالای مندرج در اسناد و ضمائم قرارداد، نسبت به راه اندازی موضوع قرارداد اقدام نماید . بدیهی است فروشنده هزینه راه اندازی را در پیشنهاد خود منظور نموده است.

16-8- خدمات آموزشی

  • o فروشنده تعهد انجام خدمات آموزشی ندارد .
  • o فروشنده تعهد انجام خدمات آموزشی بشرح ذیل داردومتعهد است جهت .............نفر افراد معرفی شده از طرف خریدار ، آموزش / آموزشهای زیر را برگزار نماید:

¨ - آموزش کار با دستگاه در محل شرکت سازنده .

¨ - آموزش تئوری و عملی در محل سایت خریدار.

¨ - آموزش تئوری و عملی در هنگام نصب و راه اندازی دستگاه  .

تبصره -  هزینه های آموزش به عهدة  o   خریدار o فروشنده می باشد.

16-9- ارائه نقشه و مدارك مهندسي جهت نصب ، راه اندازي وتعميرات. (حسب موضوع قرارداد)

16-10- ارائه كاتالوگ ليست قطعات يدكي با شماره قطعه ، نقشه اجزاء منفصله دستگاه در قالب کتاب ، جزوه و لوح فشرده و ..... (حسب موضوع قرارداد)

16-11-  ارائه ليست قطعات يدكي مصرفي دو ساله (SPIR). (حسب موضوع قرارداد)

16-12- چنانچه فروشنده ، به منظور افزایش کارآئی ،  تغييراتی در طراحي كالاهاي تحویل شده انجام دهد ، موظف است نقشه هاي مهندسي همراه با ليست قطعات يدكي جایگزینی / اصلاحی  را به خريدار ارائه دهد.

16-13- چنانچه در مدت اجراي قرارداد و در نتيجه تحقيقات ، آزمايشها و تجـارب علمي ، هرگـونه بهينه سازي فني و يا تجديدنظر در طراحي و ساخت كالاي موضوع قرارداد كه قرار است تحويل گردند توسط طراح يا كارخانه سازنده مربوطه به نتيجه برسد اين تغييرات ميبايستي بطور رايگان در كالاي موضوع قـرارداد تحـويل نشده به خريدار اعمال گردد ، لیکن قبل از اعمال بهينه سازي ويا تجديد نظر ها ، يك گزارش و شرح جامع آن ، بايد براي تصويب ، تسليم خريدار گردد.

فروشنده تضمين مي نمايد كه پس از اتمام قراردادنيز خريدار را از چنين تغييراتي مطلع سازد و براي اين منظور فروشنده مي بايستي اين تغييرات را بصورت يك پيشنهاد ( همراه با كليه جزئيات فني و شرايط قراردادي ) تسليم خريدار نموده و خريدار در قبول و يا رد آن مختار خواهد بود.

16-14- فروشنده اذعان دارد که کالا(ها)ی پیشنهادی وی مشمول کالای قاچاق نبوده و کلیه عوارض مربوطه را پرداخت نموده و خواهد نمود.

ماده 17- شرايط حمل ونقل و ارائه صورتحساب

 پس از تائيد هر محموله  توسط نماينده خريدار و ذكر دقيق مقدار كالاي آماده حمل ، برنامه حمل وتوزيع  از طرف خريدار به فروشنده اعلام و برآن اساس از محل فروشنده بارگيري و كالا(ها) به مقصد اعلام شده ارسال خواهد شد.  همزمان با ارسال كالا ،  فروشنده نسبت به ارسال صورتحساب براي آن با ارائه اسناد مثبتة محموله اقدام خواهد نمود . خريدار حداكثر  ظرف مدت ................... روز پس از دريافت اصل صورتحساب و پس از كسر نسبي  پيش پرداخت ،  باقيمانده صورتحساب را به فروشنده  پرداخت خواهد نمود.

ماده 18- حل اختلاف

كليه اختلافاتي كه ممكن است بين طرفين قرارداد بروز نمايد درصورتيكه ظرف مدت 2 ماه از اولین جلسه حل اختلاف از طريق مذاكرات مستقيم حل نشود برطبق قوانين جمهوري اسلامي ايران درمحاكم ایران قابل طرح بوده و راي صادره براي طرفين لازم الاجرا خواهد بود. فروشنده موظف است تا اخذ تصمیم نهائی جلسات یا آراء نهایی محاکم مذکور ، تعهدات ناشی از این قرارداد را بدون وقفه و با کمال جدیت انجام دهد.

ماده 19- قانون منع مداخله در معاملات دولتي 

فروشنده رسماً تعهد مي نمايد كه مشمول ماده مذكور درقانون منع مداخله در معاملات دولتي مصوب 22 ديماه 1337 نمي باشد و متعهد و ملزم است كه تا پايان اجراي قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مذكور در قانون فوق الذكر را درموضوع قرارداد سهيم و ذي نفع نكند و درصورتيكه محرز شود فروشنده مشمول قانون مزبور بوده و يا برخلاف تعهدات فوق الذكر عمل نمايد ،‌ خريدار حق خواهد داشت قرارداد را لغو و كليه خسارات وارده را به تشخيص خود تعيين و از اموال و مطالبات فروشنده و يا ازهر طريق ديگر وصول نمايد. به هرحال اين موضوع رافع تعهدات فروشنده نخواهد بود.

 

ماده 20- عدم واگذاري به غير

1- فروشنده نمی تواند بدون موافقت کتبی خریدار تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر واگذار نماید.

واگذاری قرارداد نباید :

الف- به قسمی باشد که مانع از پیشرفت کار طبق برنامه زمانی تحویل کالا گردد.

ب - مانع از ارتباط خریدار با فروشندگان ثالث طرف فروشنده ( دررابطه با موضوع این قرارداد) نگردد بطوری که خریدار بتواند بهردلیل به کالای خود نزد فروشندگان ثالث دسترسی داشته و بتواند در اثر قصور یا غیبت فروشنده ، به فروشندگان ثالث مذکور مراجعه و کالای خود را دریافت نماید.

2- فروشنده باید موارد فوق و همچنین ممنوع بودن واگذاری کار به غیر را در قرارداد با فروشندگان ثالث تصریح نماید. ضمناً یک نسخه ازقرارداد منعقده با فروشندگان ثالث را به خریدار تحویل نماید.

3- موارد فوق ، تحت هیچ عنوانی از مسئولیت و تعهدات فروشنده نکاسته و در هرصورت فروشنده مسئول جبران خسارت ناشی از قصور و مسامحه خودو فروشندگان ثالث (مربوط به کالای موضوع قرارداد) خواهدبود .

ماده 21- عدم وجود واسطه  

فروشنده متعهد مي گردد كه دررابطه با اين قرارداد واسطه اي وجود نداشته و حق دلالي و نظاير آن را نپرداخته و پرداخت نخواهد كرد و درصورت اثبات خلاف اين مطلب خريدار حق فسخ قرارداد ،‌ ضبط ضمانتنامه ها و همچنين مطالبه كليه خسارات را خواهد داشت .

ماده 22- فسخ قرارداد   

خريدار مي تواند درصورت وقوع هريك از موارد زير قرارداد را يك جانبه فسخ نموده و نسبت به وصول مطالبات خود و ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات اقدام نمايد.

1- تاخير در انجام تعهدات مطابق مواد مندرج در قرارداد از طرف فروشنده بيش از ...................

2- ورشكستگي ،‌ مصادره اموال ،‌ انحلال شركت فروشنده .

3-  واگذاري قرارداد به صورت كامل يا جزئي بدون اطلاع و تأیيد كتبي خريدار به غير.

4-  نقض تمام و يا قسمتي از مفاد قرارداد توسط فروشنده .

5- وجود واسطه .

6- عدم توانایي مالي يا فني فروشنده براي تحويل كار طبق برنامه خريدار.

7- فروشنده مشمول ممنوعيت قانون منع مداخله در معاملات دولتي مصوب درسال 1337 باشد.

ماده 23- حوادث غير مترقبه( فورس ماژور )   

هرگاه بعلت فورس ماژور ، هريك از طرفين قرارداد نتوانند تعهدات خود را طبق قرارداد انجام دهند هیچگونه مسئولیتی برای آنان ایجاد ننموده و قرارداد منعقده کماکان بقوت خود باقی و پس از رفع شرایط فوق ، طرفین پیمان، متعهد به ادامه انجام تعهدات می باشند .چنانچه پس از مدت ......................................... شرایط غیر مترقبه برطرف نگردید دو طرف وفق ماده 18 عمل خواهند نمود .  

ماده 24- محرمانه بودن قرارداد    

فروشنده تعهد مي نمايد كه کلیه اطلاعات و مدارك مربوط به قرارداد في مابين را محرمانه تلقی نموده و آنها رادراختيار افراد یا اشخاص حقوقی قرار ندهد. درصورت اثبات خلاف ، خريدار حق خواهد داشت جهت استیفای حقوق خود ، هرگونه اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

ماده 25- اخطار و نشاني طرفين قرارداد    

اقامتگاه طرفین همانست که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامیکه به ترتیب فوق عمل نشده ، ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع ، مسموع نخواهد شد.

این قرارداد در.......................ماده و ...................تبصره در سه نسخه تکثیر و کلیه نسخ امضاء شده حکم واحد را دارد.

              محل امضای فروشنده                                                     خریدار

                         مدیر عامل    عضو هیئت مدیره

                        مسعود حسنی    سید مجید منبتی           

 

ضمانتنامه انجام تعهدات

(نمونه دو)

 

نظر به اينكه * .................................................... به نشاني :............................................................................................................

به اين  ** ......................................................اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد **** .......................................................

رابا *** .......................................................دارداين ** ...................................................از * ........................................................

درمقابل *** ........................................................براي مبلغ ...................................................................ريال به منظور انجـام تعهـداتـي كـه بـه مـوجب قـرارداد يـادشـده بـه عهــده مـي گيــرد تضميـن و تعهد مي نمايد درصورتي كه *** ................................................كتباً و قبل از انقضاي سررسيد اين ضمانت نامه به اين ** .....................................                                         

اطلاع دهد كه * ........................................................... ازاجراي هريك از تعهدات ناشي از قرارداديادشده تخلف ورزيده است ، تاميزان .......................................................ريال ، هرمبلغي را كه *** .............................................................................                               

مطالبه كند ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي *** ...........................................................................                               

بـدون آنكـه احتياجي بـه صـدور اظهــارنـامه يا اقدامي از مجاري قانوني و قضائي داشتـه بـاشد ، بـي درنـگ در وجه يا حواله كرد ***.............................................................بپردازد.

مـدت اعتبــار ايـن ضمـانتنـامــه تــا آخـر وقـت اداري روز .......................... است و بنــا بــه درخــواست كتبي *** ............................................................واصلـه تـا قبـل از پـايـان وقت اداري روز تعيين شـده ، بـراي مدتي كـه درخـواست شـود قـابـل تمـديد مي باشدو درصورتي كه ** ................................................نتـواند يـا نخـواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا * .......................................................... موجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند ** .....................................................................را حاضر به تمديد نمايد** ............................................................ متعهد است بـدون آنكـه احتيـاجـي بـه مطـالبـه مجـدد بـاشـد ، مبلـغ درج شــده در بــالا را در وجــه يــا حـوالـه كرد*** ..............................................................پرداخت كند.

 *  عنوان پيمانكار

** عنوان بانك يا موسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز

*** عنوان دستگاه اجرايي يا كارفرما

**** موضوع قرار داد مورد نظر

 

 

 

 

 

 

 

ضمانتنامه پيش پرداخت

(نمونه سه )

نظر به اينكه * ...................................................................... به نشاني : ................................................................................

به اين ** ............................................. اطلاع داده است قرارداد ****................................................................................

را با ***....................................................منعقد نموده است و قراراست مبلغ .......................................................ريال به عنوان پيش پرداخت به*.....................................................پرداخت شود ، اين ** ................................................. متعهد است در صورتي كه *** ...............................................................کتباً به اين بانك اطلاع دهد كه خواستار بازپرداخت مبلغ پيش پرداخت داده شده به * .........................................................است ، هر مبلغي تاميزان مانده از مبلغ پيش پرداخت را به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از *** ..........................................بدون اينكه احتياجي به صدور اظهار نامه و يا اقدامي از مجــاري قانوني و قضايي داشته باشد ، بي درنگ در وجه يا حواله كرد*** .................................................................بپردازد.

اعتبــار ايــن ضمــانتنــامــه تـا آخـر وقـت اداري روز.............................. است و بنــا بــه درخــواست كتبي *** ..............................................................واصله تا  قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده ، براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد ميباشد. و درصورتي كه ** .......................................................................نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند ويا * ..............................................موجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند**...............................................را حاضر به تمديد نمايد ، ** ................................................................................                      

متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلـــغ درج شـــده در بــالا را در وجــه يــا حـوالـه كرد *** ......................................................................... پرداخت كند .

مبلغ اين ضمانتنامه بنا به درخواست كتبي * .....................................................كه در آن مبلغ پيش پرداخت واريز شده درج شده است ، طبق نظر كتبي *** ....................................................كه بايد حداكثر ظرف سي روز از تاريخ تحويل نامه استعلام ** ..............................................به *** ................................................................درمورد مبلغ پيش پرداخت واريز شده واصـل گــردد، تقليــل داده ميشــود و درصـورت عـدم وصول پاسخي از سوي *** .................................................................ضمانتنامه معادل مبلغي كه * .............................................................                           اعلام نموده است ، تقليل داده خواهد شد . درصورتي كه تمام مبلغ اين پيش پرداخت به ترتيب تعيين شده در اين ضمانتنامه واريز گردد و مبلغ آن به صفر تقليل داده شود،‌اين ضمانتنامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است .اعم از اينكه اصل به بانك مسترد گردد يا مسترد نگردد.

*  عنوان پيمانكار

** عنوان بانك يا موسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز

*** عنوان دستگاه اجرائي يا كارفرما

 **** موضوع قرارداد مورد نظر 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image