قـــرارداد خريد

قـــرارداد خريد

 

اين قرارداد بين ………………………….. كه در اين قرارداد خريدار ناميده ميشود و دارنده  شماره اقتصادي ………………… به نمايندگي آقاي ……………….مدير عامل و رئيس هيئت مديره از يك طرف و

دارنده شماره اقتصادي ………………………….. كه بشماره                    مورخ

در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده به نمايندگي آقاي

بموجب نامه شماره                    مورخ                              حق امضاء قرارداد را دارد كه در اين قرارداد فروشنده ناميده ميشود از طرف ديگر منعقد ميگردد .

 

ماده يك : موضوع قرارداد

رديف

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

 

تبصره :فروشنده بايد در ساخت و تحويل كالاهاي موضوع قرارداد رعايت استانداردهاي وزارت نيرو ، استانداردهاي ملي و بين المللي را بنمايد و درصورت نياز به اسناد و مدارك مربوطه به استانداردهاي مذكور به امور مهندسي اين شركت مراجعه نمايد .

 

ماده دو : اسناد و مدارك قرارداد

اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است :

1-     فرم پيشنهادات

2-     مشخصات فني و جدول قيمتها و جدول زمانبندي

3-     قرارداد حاضر

4-     فرم ممنوعيت قانوني

5-  ساير مكاتبات كه در رابطه با مناقصه ، استعلام بهاء‌ شماره                    مورخ                      انجام پذيرفته مورد تاييد خريدار واقع شده است در اين قرارداد اشاره بدان نشده است بقوت خود باقي است .

6-  برنامه تفصيلي اجرائي موافقت نامه ها و هر نوع سند ديگري كه در مورد انجام اين قرارداد و در مدت اين قرارداد تنظيم و بامضاء طرفين برسد .

هرگاه بين مواد و فصول بعضي از اسناد و مدارك بالا تناقضي وجود داشته باشد در درجه اول قرارداد حاضر و درجه دوم مشخصات فني و جدول قيمتها ملاك عمل بوده و اگر اين تناقض مربوط به قيمتها باشد در درجه اول متن جدول قيمتها معتبر خواهد بود .

 

ماده سه : مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد طبق صورت مقادير  و فهرست بهاء پيوست و براساس پيشنهاد فروشنده بالغ بر                        ريال بحروف (                                               ) مي باشد .

 

تبصره : خريدار مي تواند ظرف مدت              ماه از تاريخ امضاء قرارداد را 25% افزايش يا كاهش دهد . مبناي اين افزايش برابر با قيمت اوليه قرارداد مندرج در صورت مقادير و فهرست بها مي باشد . در اين حالت به تناسب مبلغ افزايش يافته ضمانتنامه حسن انجام معامله يا اجراي تعهدات متناسب با افزايش خواهد يافت .

 

ماده چهار : مدت تحويل

فروشنده تعهد مي نمايد كليه اقلام مورد قرارداد را ظرف مدت                 ماه از تاريخ ابلاغ قرارداد مطابق جدول زمانبندي در محل انبار خريدار واقع در                                                                    با بسته بندي مناسب و با  تنظيم صورتمجلس تحويل مسئول انبار شركت توزيع بنمايد .

 

ماده پنج : تضمين كار

حسن انجام كليه تعهدات موضوع قرارداد بعهده فروشنده است و اگر در مواقع تحويل كالا معايب و نواقصي مشهود شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات و يا نمونه ارائه شده باشد خريدار از تحويل آن خودداري و فروشنده مكلف است حداكثر ظرف         روز كالاهايي را كه با مشخصات و نمونه ارائه شده مغايرت دارد با هزينه خود تعويض و تحويل نمايد .

 

ماده شش : نظارت

نظارت در اجراي تعهداتيكه فروشنده بر طبق مفاد اين قرارداد تقبل نموده است از طرف خريدار بعهده نماينده فني بنشاني                                                            كه در اين قرارداد دستگاه نظارت ناميده مي شود واگذار گرديده است و فروشنده موظف است كالا را بر طبق قرارداد و اصول فني و همچنين بر طبق استانداردهاي اعلام شده و دستورات و تعليماتي كه دستگاه نظارت يا نماينده آن در حدود مشخصات و اسناد و مدارك پيوست قرارداد مي دهد اجرا كند .

 

ماده هفت : سپرده حسن انجام كار

در موقع امضاء قرارداد براي تضمين انجام تعهدات ناشي از آن فروشنده بايد ضمانتنامه بانكي معدل 10% مبلغ اوليه قرارداد يا معادل آن وجه نقد تسليم خريدار نمايد تا در صورتيكه از اجراي هر يك از تعهدات خود تخلف نمايد خريدار بتواند بدون مراجعه به محاكم و يا مراجع قضائي و بدون احتباج به انجام تشريفات خاصي وجه ضمانتنامه را ضبط كند .

 

تبصره : ضمانتنامه حسن انجام كار پس از انقضاي مدت قرارداد و كسر جرائم احتمالي آزاد خواهد شد .

 

ماده هشت : شرايط پرداخت

1-8-        درصد مبلغ ريالي در ظرف مدت          روز از تاريخ مبادله قرارداد و دريافت ضمانتنامه پيش پرداخت به فروشنده پرداخت خواهد شد كه در موقع تهيه صورتحسابها هر مقدار كالاي تحويلي به همان نسبت كسر و به همان نسبت ضمانتنامه پيش پرداخت تقليل مي يابد .

2-8- بهاي آن قسمت از كالاهاي مورد معامله بر اساس صورتحسابهاي تنظيمي فروشنده كه بر مبناي قيمتـهاي قرارداد و رسيدگي هاي انبار و با احتساب پرداختهاي قبلي تهيه خواهد شد قابل پرداخت خواهد بود .

3-8- پرداخت كليه هزينه ها شامل : مالياتها – حق بيمه – هزينه هاي بارگيري و حمل و غيره تا تحويل انبار خريدار بعهده فروشنده مي باشد .

 

ماده نه : جرائم تاخير در تحويل

چنانچه فروشنده نتواند كالاي موضوع قرارداد را ظرف مدت تعيين شده در ماده 4 تحويل نمايد بايد بازاء هر ده روز تاخير بميزان يك درصد قيمت قرارداد را براي آن قسمت از اجناس كه در موعد مقرر تحويل نگرديده بعنوان جريمه به خريدار بپردازد . در صورتيكه تاخير در قسمتي از كالاها باشد كه به تشخيص خريدار بدون تحويل آنها استفاده از تمام و يا قسمت اعظم كالاهاي تحويلي مقدور نباشد در محاسبه جريمه تاخير بجاي بهاي كالاهاي تاخير شده مبلغ كل قرارداد و يا بهاي قسمتي كه بلا استفاده مانده منظور خواهد شد . ولي در هر صورت مدت تاخير مشمول جريمه نبايد از شصت روز تجاوز نمايد . در صورتيكه تاخير از شصت روز تجاوز نمايد خريدار حق خواهد داشت ضمانتنامه حسن انجام تعهدات را ضبط و قرارداد را فسخ نمايد .

 

تبصره : تاخير در تحويل  هر پارتي نمي تواند دليل موجهي براي تاخير پارتيهاي بعدي باشد .

ماده ده : حل و فصل اختلافات

در صورتيكه اختلافاتي بين خريدار و فروشنده پيش آيد خواه مربوطه به تهيه و تحويل كالاي مورد قرارداد خواه مربوط به تفسير و يا تغيير هر يك از مواد قرارداد باشد چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمايند از طريق مراجعه به محاكم و مراجع صالحه دادگستري حل و فصل خواهد شد .

فروشنده ملزم است كه حل اختلاف تعهداتي را كه بموجب قرارداد بعهده دارد اجرا نمايد در غير اينصورت خريدار به تشخيص خود با فروشنده عمل خواهد نمود .بديهي است خريدار در طول مدت حل اختلاف تعهدات خود را بر اساس قرارداد نسبت به فروشنده انجام خواهد داد .

 

ماده يازده : موارد فورس ماژور

موارد فورس ماژور بنا به تعاريف قوانين ايران براي طرفين قابل اجرا مي باشد .

 

ماده دوازده : ممنوعيت قانوني

فروشنده راسماً تعهد مي نمايد كه مشمول قانون منع مداخله 22 ديماه 1337 نمي باشد در صورتيكه خلاف آن براي خريدار محرز شود قرارداد فسخ و طبق ماده 14 رفتار خواهد شد.

 

ماده سيزده : عدم واگذاري به غير

فروشنده تحت هيچ عنوان حق انتقال يا واگذاري قرارداد را به غير ندارد در صورت بروز چنين عملي خريدار پس از ضبط وجه ضمانتنامه فروشنده مي تواند قرارداد را فسخ كند .

 

ماده چهاردهم : فسخ قرارداد

در موارد زير قرارداد از طرف خريدار قابل فسخ است .

الف : تاخيرهايي از ناحيه فروشنده رخ داده است

1-    تاخير در تاريخ شروع تحويل قرارداد بيش از مدت مندرج در ماده هشت

2-    تاخير در تاريخ شروع تحويل پارتي ها و بعد يا بيش از نصف مدت پيش بيني شده براي اين تحويلها

ب : انتخاب غير

ج : انحلال شركت فروشنده

د : ورشكستگي فروشنده

هـ : عدم اجراء هر يك از موارد قرارداد يا عدم دستورات دستگاه نظارت به منظور رفع نواقص و تجديد كالاهاي تحويل شده معيوب در مدتي كه براي فروشنده تعيين مي كند .

و : فروشنده مشمول ممنوعيت قانوني موضوع ماده دوازده گردد كه در اين مورد بشرح قانون مربوطه عمل خواهد شد .

ز : فروشنده رعايت استانداردهاي مذكور در ساير موارد اين قرارداد را ننموده باشد .

ماده پانزده : اقدامات پس از فسخ قراداد

1-15- هرگاه خريدار قرارداد را به يكي از علل مشروحه در ماده چهارده فسخ كند مراتب را كتبا باطلاع فروشنده ميرساند و بدون احتياج به انجام تشريفات قضائي يا اداري مبلغ ضمانتامه انجام تعهدات ( موضوع ماده هفت ) را به سود خود وصول و ضبط مي كند .

2-15- بعد از فسخ قرارداد خريدار ملزم به فبول هيچگونه تعهد و پرداختي در مورد كالاهاي حمل نشده و يا كالاهاي ساخته نشده و يا كالاهاي در جريان ساخت نمي باشد .

3-15- تصفيه حساب قطعي با توجه به صورتحساب قطعي درمورد كالاهاي تحويلي به شرح فوق و پرداختهاي بعمل آمده و با درنظر گرفتن ساير مفاد قرارداد بعمل آمده و اگر فروشنده طلبي دارد پرداخت و اگر اضافه پرداختي باشد از هر نوع ضمانتنامه فروشنده و ساير دارائيهاي او قابل تامين است .

 

ماده شانزدهم : تسويه حساب

پس از تحويل كالاي مورد قرارداد صورتمجلس قطعي تحويل از طرف خريدار دراختيار فروشنده قرار داده خواهد شد . در صورتيكه قرارداد تماماً  اجرا شده و كليه جرائم مربوطه پرداخت شده باشد . ضمانتنامه حسن اجراء تعهدات باطل مي گردد .

 

ماده هفده : نشاني طرفين

خريدار اقامتگاه خود را

تعيين مي كند و فروشنده اقامتگاه خود را :

در صورتيكه يكي از طرفين قرارداد محل كار يا اداره خود را تغيير دهد نامبرده بايد مراتب را كتباً به طرف ديگر اطلاع دهد و تا زمانيكه جديد اطلاع داده نشده كليه نامه ها و اوراق و اخطاريه ها به نشاني اول ابلاغ شده محسوب خواهد شد .

اين قرارداد در چهار نسخه مشتمل بر 17 ماده و 3 تبصره تهيه و تنظيم گرديده كه پس از امضاء طرفين قرارداد يك نسخه از آن تسليم فروشنده و نسخ ديگر نزد خريدار باقي خواهد ماند . كليه نسخ اين قرارداد حكم واحد را دارد.% ك

 

خريدار

………………………

……………………….

فروشنده

          شركت

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image