قرارداد رسیدگی به سود و زیان

قرارداد

       
     
 
   

 

 

 


اين قرارداد پيرو درخواست انجام شده بين شرکت ... و سازمان حسابرسي که از اين پس       به ترتيب” واحد مورد رسيدگي“ و ” سازمان“ ناميده مي‌شوند با شرايط زير منعقد مي‌گردد:

1-  موضوع قرارداد

       رسيدگي به صورت سود و زيان پيش بيني شده مربوط به دوره مالي ... ماهه منتهي به ...  واحد مورد رسيدگي و ارائه گزارش رسيدگي براي دوره مذکور توسط سازمان به هيئت‌ مديره آن واحد.

2- تعهدات سازمان

1-2-       رسيدگي به صورت سود و زيان پيش بيني شده براساس استاندارد ” رسيدگي به اطلاعاتمالي آتي“. استاندارد مزبور ايجاب مي‌کند که اين سازمان با انجام بررسيهاي تحليلي، پرس و جو، محاسبه مجدد و اجراي ساير روشهاي ضروري، به تشخيص خود، مفروضات به‌کار گرفته شده توسط هيئت مديره، تهيه اطلاعات مالي پيش بيني شده برمبناي مفروضات مزبور به ‌نحو مناسب و ارائه صورت سود و زيان پيش بيني شده طبق استانداردهاي حسابداري را رسيدگي و اتکا پذيري آنها را ارزيابي کند.

 

2-2-       اظهار نظر در چارچوب اطمينان سلبي در مورد نا معقول نبودن مفروضات بکارگرفته شده در تهيه صورت سود و زيان پيش بيني شده و همچنين اظهار نظر در اين باره که آيا صورت سود و زيان پيش بيني شده برمبناي مفروضات مزبور به‌گونه‌اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است يا خير، که حسب مورد مي‌تواند به ‌صورت مقبول، مشروط، مردود يا عدم اظهار نظر باشد.


3- تعهدات واحد مورد رسيدگي

1-3-       تهيه و ارائه صورت سود و زيان پيش بيني‌شده و ساير اطلاعات مالي آتي براي دوره مالي مورد نظر و تأييد آن توسط هيئت ‌مديره واحد مورد رسيدگي به نحوي که شامل افشاي کافي مفروضات با اهميت به تفکيک مفروضات بهترين برآورد مديريت و مفروضات ذهني، رويه‌هاي حسابداري، تاريخ تهيه، استفاده مورد نظر از اطلاعات، استفاده‌کنندگان از اطلاعات و توضيحات مرتبط با اقلام مندرج در صورت سود و زيان پيش بيني شده باشد.

 

2-3-       ارائه کليه اطلاعات ، اسناد، مدارک و دفاتر (دستي و يا کامپيوتري) مورد نياز براي انجام عمليات رسيدگي.

 

3-3- ارائه تأييديه توسط هيئت ‌مديره واحد مورد رسيدگي درباره اطلاعاتي که جهت رسيدگي به صورت سود و زيان پيش بيني شده، به سازمان داده مي‌شود.

 

4-3- تأمين محل کار، امکانات و تسهيلات مناسب و همچنين همکاري کارکنان واحد مورد رسيدگي در تهيه و ارائه صورت ريز و جداول تفصيلي مورد نياز براي اجراي هرچه بهتر عمليات رسيدگي.

 

5-3- پرداخت صورتحساب موضوع قرارداد براساس مندرجات بند 4.

 

6-3- تسليم اصل قبض پرداخت ماليات حق‌الزحمه به همراه هر پرداخت يا حداکثر ظرف مدت يک ماه به سازمان.

4 - حق الزحمه

1-4-       حق‌الزحمهرسيدگي براساس محاسبات انجام شده در ارتباط با اجراي موضوع قرارداد مبلغ                  ريال مي‌باشد.

2-4- ساير هزينه‌هاي مترتب بر عمليات رسيدگي به مبلغ فوق اضافه و صورتحساب خواهد شد.

3-4- درصورتي که انجام رسيدگي مستلزم اقامت در خارج از تهران باشد براي هريک از حسابرسان اعزامي، فوق‌العاده مأموريت، هزينه غذا و ساير هزينه‌ها از قبيل هزينه رفت و آمد و اقامت براساس صورتحساب سازمان کلاً توسط واحد مورد رسيدگي پرداخت خواهد شد.

 

4-4-       واحد مورد رسيدگي در زمان امضا و مبادله قرارداد معادل 75%حق‌الزحمه را به ‌عنوان پيش پرداخت به سازمان پرداخت مي‌کند. 25% بقيه مبلغ حق‌الزحمه و همچنين هزينه‌هاي مرتبط با بندهاي 2-4  و 3-4  که براساس برآوردهاي انجام شده
به ‌مبلغ                  ريال مي‌باشد، با‌ اتمام عمليات رسيدگي و همزمان با ارائه گزارش رسيدگي، پرداخت مي‌شود. تسويه حساب نهائي درزمان ارائه صورتحساب توسط سازمان، انجام خواهد شد.

 

5-  ساير مـوارد

1-5-       مدت اعتبار اين قرارداد ... ماه از تاريخ امضاي آن توسط طرفين قرارداد است.

 

2-5-       هرگونه اختلافطرفين قرارداد در اجراي مفاد آن، از طريق ارجاع به هيئت عالي نظارت سازمان بعنوان حکم مرضي‌الطرفين حل و فصل خواهد شد.

 

3-5-       اگر به عللي خارج از حيطه اقتدار و اراده طرفين، انجام تمام يا قسمتي از تعهدات موضوع اين قرارداد امکان ‌پذير نباشد، مادام که علل مزبور ادامه دارد، عدم انجام تعهداتي که متأثر از اين عوامل باشد، تخلف از مفاد قرارداد محسوب نمي‌شود.

 

4-5-       اين قرارداد در 3 نسخه که هر سه نسخه در حکم واحد است، تنظيم و در
تاريخ ..................... به امضاي طرفين قرارداد رسيده و رعايت آن براي طرفين الزام ‌آور است.

 

          شرکت  ............................................................................                            سازمان حسابرسي

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image