قرارداد سولــه

قرارداد سولــه

 

این قرارداد در تاریخ ................... فیمابین شرکت ...................... به نمایندگی ................... به نشانی ................................. تلفن ................... که در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و آقای ................. فرزند ............... به شماره شناسنامه ................. صادره از .................. و به نشانی .................. تلفن ................... که از طرف دیگر فروشنده نامیده می‌شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می باشد .

ماده یک ـ موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از طراحی سازه , ساخت , حمل و نصب یک باب سوله مطابق نقشه های معماری ارائه شده به فروشنده .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرا توسط خریدار یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

ماده سه ـ مبلغ قرارداد

بهای فروش کالاهای موضوع قرارداد به شرح ذیل می با شد .

بهای فروش هر کیلوگرم اسکلت ............... ریال با احتساب وزن تقریبی ........... کیلوگرم اسکلت معادل ............... ریال می‌باشد . وزن نهایی اسکلت براساس قبول باسکول تعیین و ملاک عمل برای تسویه حساب می باشد .

ماده چهار ـ نحوه پرداخت

40 درصد بهای این قرارداد پس از امضاء ومبادله قرارداد به مبلغ .............. ریال به عنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه تضمین مورد قبول کارفرما معادل دو برابر مبلغ پیش پرداخت از جانب فروشنده در وجه وی , پرداخت می شود .

20 درصد بهاء اسکلت پس از ساخت کلیه قطعات و تأیید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد .

20 درصد بهاء اسکلت پس از حمل کامل قطعات به محل اجرای پروژه و با ارائه مدارک حمل و خروجی کارخانه , بارنامه و قبوض باسکول و تأیید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد .

10 درصد بهاء اسکلت پس از نصب کامل اسکلت و تأیید نماینده فروشنده .

10 درصد بهاء اسکلت به عنوان حسن انجام کار نگهداری می شود .

تبصره : به این قرارداد هیچگونه تعدیل یا افزایش قیمت تعلق نخواهد گرفت .

ماده پنج ـ مدت قرارداد

مدت این قرارداد برای انجام طراحی نقشه های سازه و اجرایی و تأسیسات مکانیکی و برقی جمعاً ................ روز و برای تولید اسکلت جمعاً ......................... روزکاری تعیین می گردد .

ماده شش ـ تعهدات فروشنده

6-1- فروشنده موظف است کالای مورد فروش شامل بولت وصفحه ستون ها , ستون ها , تیرها و لاپه و میل مهار و بادبندها مطابق با نقشه های سازه باشد .

6-2- نوع ورق مصرفی اسکلت و لاپه ها st-37 فولاد مبارکه باشد .

6-3- پیچ و مهره های مصرفی اسکلت A-325 یا خشکه 8.8 باشد .

6-4- کلیه اتصالات ورق های بال به بال و یا جان به جان به صورت نفوذی انجام گیرد و در صورت کم بودن ضخامت جان به جان با ورق اتصال تقویت لازم انجام گیرد .

6-5- اتصال E.P به تیر و ستون دربال و جان به صورت نفوذی انجام گیرد .

6-6- جوش های پای ستون و انتهای مقاطع حداقل 80 سانتی متر ودرکلیه گوشه ها انجام گیرد .

6-7- جهت جوشکاری پاس ریشه از الکترود 25/3 نفوذی 6010 و برای بقیه موارد از الکترود نمره 4 نوع 6013 استفاده گردد .

6-8- جوش ها در مقاطع تیرها و ستون ها هم پوشانی داشته باشند .

6-9- ورق ها قبل از رنگ آمیزی از مواد زائد و یا چربی ها و ............. پاک شود .

6-10- رنگ مصرفی از نوع زینکرومات و به ضخامت 50 میکرون انجام گیرد .

6-11- رعایت جوشکاری جوش های گوشه با ساق های مساوی .

6-12- حداقل بعد جوش را کمترین ضخامت ورق تعیین می کند ( چنانچه محاسبات , جوش بیشتری را مشخص نماید بعد بیشتر جوش ملاک عمل خواهد بود ) .

6-13- رعایت اصول صحیح جوشکاری ( عدم بریدگی حاشیه جوش )

6-14- رعایت شاغولی بودن قطعات و جلوگیری از هرگونه اعوجاج در ساخت قطعات .

6-15- از قطعات تولیدی آزمایش پرتونگاری و آزمایش مغناطیسی جوش به عمل خواهد آمد و در صورت عدم نفوذ و یا هرگونه معایب دیگر از قبیل بریدگی حاشیه وعدم تساوی ساق ها و .... فروشنده موظف به رفع معایب مورد نظر با هزینه خود بوده و در این صورت هزینه های آزمایشات به عهده فروشنده خواهد بود , در صورت تأیید آزمایشات انجام شده هزینه مرتبط توسط خریدار پرداخت می گردد .

6-16- فروشنده مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید ( کلاه ایمنی , دستکش , کمربند , کفش ایمنی , .... ) تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمناً رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ) نیز اجباری می باشد .

6-17- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل فروشنده , فروشنده مسئولیت تهیه , تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت .

6-18- فروشنده متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تأخیر که ناشی از کار فروشنده باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

ماده هفت ـ موارد فسخ قرارداد

7-1- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده از طرف فروشنده .

7-2- تأخیر در شروع به کار بیش از 15 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد از طرف فروشنده .

ماده هشت ـ نظارت فنی

کلیه مراحل طراحی و ساخت تحت نظارت نماینده فنی خریدار انجام و پرداخت حق الزحمه مراحل فوق پس از تأیید نامبرده قابل پرداخت می باشد .

5 درصد از 10 درصد حسن انجام کار پس از نصب کامل و تأیید نماینده فنی خریدار در وجه فروشنده پرداخت و 5 درصد مابقی پس از دوره تضمین به مدت 6 ماه قابل پرداخت می باشد .

تبصره یک : در طول مدت تضمین هرگاه عیب و عدم مرغوبیت قطعه ای مشاهده شود , خریدار مورد را کتباً به فروشنده اطلاع داده و فروشنده نسبت به تعویض یا تعمیر آن با هزینه خود اقدام می نماید .

تبصره دو : حجم عملیات مورد پیمان مشمول 25 درصد کاهش یا افزایش می باشد .

ماده نه ـ حل اختلاف

چنانچه اختلاف نظری در اجرای مفاد این قرارداد بین طرفین باشد , ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مراجع قانونی ذیصلاح اقدام خواهد شد .

ماده ده

این قرارداد در ده ماده و چهار تبصره و چهار نسخه تهیه شده که هریک از نسخه ها جداگانه حکم واحد را دارند , تنظیم و مبادله گردیده است .

 

 

فروشنده                                                                                      خریدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image