قرارداد طراحي وب سايت

به نام خدا

       قرارداد طراحي وب سايت ....                                                              تاريخ :

 

اين قرارداد مابين  ... ( وابسطه به .... ) كه از اين پس به آدرس اينترنتي   www….  شناخته مي شود به نشاني: …..  و از طرف ديگر آقاي ...............   مجري پروژه  طراحي وب به نشاني قانوني : ....  منعقد مي گردد و طرفين با امضاء اين قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعايت اجراي كامل و تمام مفاد آن مي دانند.

 

ماده 1-  موضوع قرارداد

اجراي پروژه طراحي وب سايت ( نوع وب سايت از نظر ايستا يا پويا بايد در اين جا مشخص شود ) تحت عنوان طراحي وب سايت .... (( اگر سايت  زير شاخه هايي داشته باشد در اين جا مشخص شود )).

ماده 2-  مدت انجام قرارداد

مدت انجام موضوع اين قرارداد  ....            مثلا يك ماه      بوده و از تاريخ  ....  شروع و در تاريخ  .... خاتمه مي پذيرد.

تبصره 1: مجري مكلف است طرح را در زمان پيش بيني شده اجراء نمايد. تمديد مدت اجراي طرح تنها در صورتي مقدور است كه مجري طرح دلايل و مدارك موجهي ارائه نمايد و ... . ( به جاي نقطه چين اسم طرف قرار داد نوشته شود)     رسيدگي لازم را انجام و عذر مجري را در خصوص تاخير موجه تشخيص دهد. در اين صورت در طول مدت اجراء فقط يك بار طول مدت اجراء قابل تمديد بوده و به مدت طرح افزوده خواهد شد.

ماده 3- تعهدات طراح وب سايت و ...    ( به جاي نقطه چين اسم طرف قرار داد نوشته شود)

1-3 ) انجام فعاليتهاي طراحي مرتبط با موضوع اين قرارداد توسط طراح و پذيرش مسئوليت كمي و كيفي و انجام بموقع پروژه.

2-3 ) رعايت امانت و حفظ اموال و مداركي كه  ....  در اختيار طراح قرار مي دهد و استفاده بهينه از آن براي انجام موضوع قرارداد.

3-3 ) عدم ارائه اسناد و مدارك و اطلاعاتي كه به مناسبت انجام طراحي كسب مي نمايد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير، اسناد ومدارك و اطلاعاتي كه بمناسبت انجام طراحي كسب مي گردد بعنوان امانت نزد طراح بوده وحق ارائه آن را به اشخاص حقيقي و حقوقي غير ندارد مگر با كسب اجازه كتبي از ...... در غير اينصورت .........  جهت استيفاي حقوق خود ادام قانوني عليه طراح معمول خواهد داشت.

4-3 ) طراحي و پياده سازي كافي در چهارچوب اصول و موازين علمي(استاندارد) و رعايت اصول طراحي در انجام پياده سازي موضوع قرارداد.

6-3 ) ..........  نمي تواند پيمان را كلا يا جزاً به غيرواگذار نماييد.

7-3) ..........  نمي تواند تا مدت گارانتي و پرداخت مبلغ قرارداد  پشتيباني سايت را به غير ولگذار كند.

ماده 4- نوع وب سايت  

وب سايت ..........  به صورت ايستا Static طراحي شده است و قابليت هاي وب سايت بانك اطلاعاتي را ندارد لذا در صورت درخواست طراحي آن بايد مبلغ جداگانه پرداخت گردد. ( اگر سايت پويا است بايد در اين ماده نوشته شود )

ماده 5- مبلغ قرارداد

مبلغ كل اين قرارداد                                  ريال است. ( طبق تعرفه قانوني طراحي وب در سال 1386) البته تعرفه سايت به صورت توافقي انجام گرفته شده است و مبلغ طراحي سايت .......................... است .

ماده 6-  مراحل پرداخت

1- مبلغ                                                                        ريال به عنوان پيش پرداخت پس از تاييد پيش نويس طرح و امضاء قرارداد، قابل پرداخت مي باشد .

2- مبلغ                                                        ريال در تاريخ                                        پس از ارائه گزارش اول طراحي و تاييد معاونت

3- مبلغ                                                       ريال در تاريخ                                        پس از ارائه گزارش اول طراحي و تاييد معاونت

4- مبلغ                                                       ريال در تاريخ                                        پس از ارائه گزارش اول طراحي و تاييد معاونت

5- مبلغ                                                       ريال در تاريخ                                        پس از ارائه گزارش اول طراحي و تاييد معاونت

6- مبلغ                                                        ريال در تاريخ         پس از ارائه دو نسخه گزارش نهايي  طراحي و  مورد تاييد ..........  و همچنين ارائه گزارش نهايي بصورت نوشتاري همينطور فايل نرم افزار Word يا ‍PDF ارائه كند.

ماده 7-  تعهدات اصلي  ..........

 تسليم مدارك مورد نياز طراحي وب سايت به طراح و پرداخت مبلغ قرارداد .

ماده 8- حل اختلاف

در مواردي كه براي طرفين اين قرارداد در تعبير و تفسير و يا اجراي كامل يا قسمتي از قرارداد اختلاف نظري حادث گردد، موضوع توسط 3 نفر از اساتيد مرضي الطرفين ..........  بررسي و حكم آنها براي طرفين لازم الرعايه مي باشد. و در صورتيكه مساعي طرفين و نمايندگان آنان به نتيجه نرسد، هريك از طرفين حق خواهد داشت جهت احقاق حقوق خود به مراجع ذيصلاح قضايي مراجعه نمايد.

ماده 9 حقوق و مالكيت مادي و معنوي :

كليه حقوق علمي و معنوي طرح متعلق به ..........  مي باشد و مجري و همكاران پس از كسب اجازه از .......... مي توانند از نتايج مذكور استفاده نمايند.

ماده 10- اصلاحيه، متمم، مكمل يا تغيير

هرگونه اصلاح يا تغيير در موادي از اين قرارداد و پيوستهاي مربوطه و يا نياز به الحاق هرگونه متمم يا مكمل به قرارداد و پيوستها، صرفاً با جلب توافق متعاقدين ميسر خواهد بود.

ماده 11- فسخ قرارداد

فســخ يك جانبه قرارداد از سوي هريك از طرفين قرارداد به جزء موارد ذكر شده در تبصره 1 اين ماده و و ماده 12 قابل پذيرش نبوده و فسخ قرارداد به غير از موارد قانوني و مورد مذكور در تبصره يك ماده پنج، فقط با توافق طرفين امكان پذير است.

تبصره 1 : ............... اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه چنانچه شوراي ................  با ذكر علت از جمله : خروج از چارچوب پروژه ، عدم گزارش پيشرفت و نهايي كار در مقاطع زماني پيش بيني شده و ساير دلايل موجه و مثبته ديگر، اين قرارداد را كلاً تعليق، لغو و يا فسخ نمايد و يا آنكه قصور و تعلل طراح  طرح را احراز نمايد،  طراح را مكلف به تأمين كليه خسارت كند. درصورت عدم تمكين طراح ،‌ ................ حق دارد خسارت وارده را به هر طريق كه مصلحت بداند تأمين و وصول كند. تشخيص ميزان خسارت وارده به عهده شوراي معاونت مي باشد.

 

ماده 12- شرايط خاص

 در مواردي كه به علل ناشي از شرايط قهري (شرايط خاص) كه رفع آن خارج از حيطه توانايي و اقتدار طرفين قرارداد باشد و انجام بخشي از قرارداد ويا تمام آن غيرممكن گردد، در صورت فسخ قرارداد هيچيك از طرفين حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبيل تسويه حساب با توافق طرفين صورت مي گيرد.

 

ماده 13- آدرس

آدرس قانوني طرفين، همان نشاني مندرج در  قرارداد بوده و در موارد لزوم  و به منظور ابلاغ مكاتبات مورد استناد خواهد بود و در صورتيكه در طول مدت قرارداد نشاني متعاقدين تغيير يابد، طرفين بايد رسماً و كتباً مراتب را به يكديگر ابلاغ نمايند و تا قبل از ابلاغ رسمي، نشاني قبلي معتبر خواهد بود.

ماده14- گارانتي و پشتيباني سايت.

سايت ................ به مدت 2 ماه گارانتي از طرف طراح مي باشد.جهت انجام فعاليت هاي پشتيباني و ... بعد از مدت گارانتي  معاونت بايد  قراردادي جهت خدمات پشتيباني مديريت وب سايت با طراح و يا با هر كس ديگر منعقد كند.

تبصره 1 : ضمانت اجراي طراح اين است كه وب سايت از كيفيت بالايي برخوردار بوده و عاري از نقص ، مهارت در ايجاد همه بخش هاي آن و وب سايت با استفاده از همه Web Browser ها قابل مشاهده مي باشد و در مدت زمان گارانتي هيچ خطايي در آن ديده نشود.

 

ماده 15- قانون حاكم بر قرارداد

اين قرارداد از هرنظر تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

 

* اين قرارداد در 15 ماده،  يك پيوست، به زبان فارسي و در سه  نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخه هاي آن داراي اعتبار يكسان و برابر مي باشد.

كليه نسخ اين قرارداد و تبصره هاي ذيل آن در تاريخ              امضاء متعاقدين رسيده و طرفين با امضاي اين قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجراي كليه مفاد آن و پيوست هاي مربوطه مي دانند./

 

                نام ونام خانوادگي مدير پروژه                                                                                         ...........................................................

                          مهروامضاء                                                                                                                             مهر و امضاء

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image