به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرارداد فروش نرم افزار تحليل ، طراحي وبرنامه نويسي

به نام خدا

 

قرارداد فروش نرم افزار تحليل ، طراحي وبرنامه نويسي

 

اين قرارداد مابين شركت  ……………… كه دراين قرارداد كارفرما ناميده مي شود به نمايندگي آقا / خانم .................................و به آدرس قانوني .............................................................از يك طرف و شركت  ................................ كه در اين قرارداد پيمانكار ناميده ميشود ، به شماره ثبت ....................  به نمايندگي آقا / خانم ................................... به آدرس قانوني .................................................................................... در زمينه تحليل ، طراحي وبرنامه نويسي …………………………………..به شرح ذيل منعقد مي گردد.

 

ماده 1- موضوع قرارداد:

 اجراي تحليل ، طراحي وكدنويسي ……………………………….  شامل عناوين و ضرايب وزني ذيل:

 

رديف

شرح كار

ضرايب وزني

1

تجزيه و تحليل سيستم

30%

2

مستند سازي                                                                                             

10%

3

طراحي سيستم از نظر:طراحي بانكها ،Database ، طراحي فرمها ،طراحي گزارشات و ...)

20%

4

كد نويسي و تهيه نرم افزار

30%

5

تست و پياده سازي

10%

جدول (1-1)

ماده2- مدت قرارداد:

پيمانكار ميبايستي درمدت زمان 18 ماه ازتاريخ امضاي قرارداد و دريافت پيش پرداخت ، سيستم طراحي ………………………. را تكميل و تحويل نمايد وطي 6 ماه، پس از انجام پروژه نسخه  نهايي را تحويل كارفرما نمايد.

 

رديف

شرح كار

زمان(روز)

1

تجزيه و تحليل سيستم

135

2

مستند سازي

45

3

طراحي سيستم از نظر:طراحي بانكها ،Database ، طراحي فرمها ،طراحي گزارشات و ...)

90

4

كد نويسي و تهيه نرم افزار

135

5

تست و پياده سازي

45

جدول (1-2)

 

تبصره 1 - دوره ضمانت  قرارداد به مدت يك سال پس از خاتمه آن مي باشد . در اثناي اين دوره چنانچه عيب و ايرادي در كاركرد صحيح نرم افزار مشاهده شود پيمانكار موظف است پس از ابلاغ كتبي از طرف نماينده كارفرما ، معايب به هزينه خود پيمانكار مرتفع گردد .

 

ماده 3- مبلغ قرارداد :

 

1-3- مبلغ كل قرارداد  50.000.000  ريال مي باشد كه مطابق قرارداد به صورت زير به  پيمانكار پرداخت ميشود :

الف)  پرداخت 20% از مبلغ كل قرار داد به عنوان پيش پرداخت در قبال دريافت ضماننامه معتبر بانكي  به مبلغ كل قرارداد ، پس از امضاي قرار داد .

ب) پرداخت 30% مبلغ كل قرارداد پس از انجام و اتمام مراحل 1، 2 و 3  جدول (1-1) از ماده 1 قرار داد و تائيد نماينده كارفرما و ناظر پروژه و با ارائه مستندات ممهور به مهر شركت.

ج) پرداخت 50% مبلغ كل قرارداد پس از اتمام مراحل 4و 5 از جدول (1-1) از ماده 1 قرارداد و تائيد نماينده كارفرما و ناظر پروژه و با ارائه مستندات ممهور به مهر شركت و آموزش كامل نرم افزار .

د) در كليه پرداختها معادل 10% از مبلغ متعلقه به هر مرحله بابت ضمانت حسن انجام كار كسر و پس از اتمام دوره تضمين در صورت تاييد كارفرما و ناظر پروژه نسبت به كميت و كيفيت اجراي موضوع قرارداد به پيمانكار  پرداخت مي گردد.

2-3- در صورتيكه به هردليل هريك از آيتمهاي پنج گانه موضوع قراردادحذف شود ، به نسبت ضريب وزني تعيين شده (ماده 1) از مبلغ كل قرارداد كسر مي گردد.

 

ماده 4- كسورات قانوني :

 

كليه كسورات قانوني ، حق بيمه و ماليات بر عهده پيمانكار  مي باشد.

 

ماده 5- تعهدات كارفرما:

 

1-5- كار فرما متعهد مي شود، كليه عناوين،قطعات نمونه، نقشه ها ،اندازه ها ، مدل ها ، تصاوير و... مورد نياز پيمانكار را تا حداكثر 2 ماه  تحويل نمايد .

تبصره 1- در صورت عدم تحويل به موقع موارد مورد درخواست توسط كارفرما، معادل تاخير بوجود آمده به زمان قرارداد اضافه خواهد شد.

2-5- طرحهاي پيوست قرارداد مبناي عمل پيمانكار جهت انجام موضوع قرارداد خواهد بود و كارفرما مي تواند با توافق پيمانكار در طول اجراي موضوع قرارداد مفاد عملياتي قرارداد را تغيير دهد.

3-5- كارفرما پس از حداكثر 2 ماه  از ارائه سيستم طراحي …………………..توسط پيمانكار مي بايست، مراتب تأييد يا تغيير محتوا را به پيمانكار اعلام كند.

4-5-كارفرما متعهد ميشود کليه مبالغ قراداد را بر طبق مفاد مندرج در بندهاي 4 گانهء ماده 3 پرداخت نمايد . 

 

ماده 6- تعهدات پيمانكار:

 

1-6- پيمانكار  متعهد ميگردد به محض دريافتپيش پرداخت از طرف كارفرما مطابق با بند الف از ماده 3 نسبت به شروع كار مطابق با موضوع قرارداد اقدام نمايد .

2-6- پيمانكار متعهد ميگردد چنانچه نتواند در زمان مقررمطابق با مندرجات جدول زمانبندي 1-2 از ماده 2 قرارداد نسبت به تحويل موضوع قرارداد به كارفرما ، اقدام نمايد و كارفرما كليه تعهدات خود را به انجام رسانده باشد ، كليه خسارت وارده را به كارفرما پرداخت نمايد.

 

ماده 7- ناظر پروژه:

 

شرکت ........................................ به عنوان ناظر بر اجرای دقيق پروژه ميباشد و کليه پرداختها منوط بر تاييد ناظر می باشد.

 

ماده 8 شرايط فسخ قرارداد :

 

چنانچه پيمانكار به هر دليل از انجام مفاد اين قرارداد كوتاهي كند  و يا در انجام تعهدات خود تاحد تعليق قرارداد به مدت 105 روز تاخير نمايد و يا كيفيت موضوع قرارداد در هر مرحله از انجام آن مورد تاييد نماينده ،  ناظر پروژه  و متخصصين فني از طرف كارفرما قرار نگيرد، كارفرما ضمن اعلام فسخ يكطرفه ، كليه خسارات وارده را از مجري مطالبه نموده و مجري متعهد و ملزم به پرداخت وجوه دريافتي و جبران خسارت بر طبق نظر كارشناسان فني كه توسط مراجع حقوقي ذيصلاح تعيين مي شوند ، ميباشد  و در اينصورت كارفرما مي تواند ضمانتنامه هاي  پيمانكار را بصورت جزئي و كلي  ضبط و وصول نمايد  و در صورت كافي نبودن مبالغ آن  به هر طريق ممكن از كليه اموال و دارائيهاي پيمانكار  استيفاء حق نمايد.    

 

ماده 9 حل اختلاف :

 

در صورت بروز اختلاف احتمالي مابين طرفين قرارداد در صورت لاينحل بودن مشكل از  طريق گفتگو و مذاكره ، مشكل بوجود آمده  از طريق مراجع حقوقي ذيصلاح قابل رسيدگي خواهد بود. 

 

ماده 10- منع از افشاء اطلاعات :

 

افشاء اطلاعات طرح ها ، اندازه و مدلها ،  اسناد و  مدارك قرارداد و همچنين هر گونه اطلاعاتي كه پيمانكار در مدت اجراي قرارداد از كارفرما كسب ميكند ، ممنوع ميباشد و در صورت افشاء آن ها پيمانكار مسئول است وبايد  خسارات وارده به كارفرما را مطابق ميل  كارفرما جبران نمايد .

 

ماده 11حوادث  قهريه و غير مترقبه  :

 

در صورت  وقوع هرگونه حوادث غير مترقبه از قبيل سيل ، زلزله ، آتش سوزي  و غيره كه مستقيم و غير مستقيم در عدم اجراي اين قرارداد تاثير گذار باشد، تعهدات طرفين تا مرتفع شدن واقعه ، معلق ميماند و پس از رفع تعليق ، مفاد قرارداد كماكان به اجرا در آمده  و طرفين نسبت به آن متعهد خواهند بود و در صورت مرتفع نشدن مشكل ، قرارداد خود به خود فسخ ميگردد .

 

ماده 12 - مشخصات فني نرم افزار  :

 

1-12- کليه مراحل تحليل و طراحی با استفاده از UML (با ارائه Use Case)صورت پذيرد.

2-12- نرم افزار هاي ذكر شده به صورت Win Base و Web Base اجرا شده و دسترسي آنرا  از داخل به  راحتي امكانپذير مي سازد و از خارج با رعايت مسائل امنيتي فقط كاربران مجاز ميتوانند براساس نوع دسترسي از بخشي يا تمامي امكانات نرم افزار استفاده كنند .

3-12- تكنولوژي لازم براي اجراي اين پروژه ويژوال C  پيشنهاد ميشود كه در بستر Windows قابل توسعه  ميباشد و نيازهاي نرم افزار مورد درخواست را تأمين مي كند .

4-12- نرم افزار تحت شبكه با تعداد كاربر نامحدود ارائه ميشود .

5-12-  پايگاه داده نرم افزار Oracle   پيشنهاد مي شود زيرا اين Data Base   قابليت ذخيره سازي اطلاعات در سطح وسيع (گرافيكي و ...) را دارا بوده و از سرعت قابل قبولي جهت استفاده كاربران برخواردار است وو براحتي تحت شبكه كار ميكند ، ضمنا قابليت هايي نظير عمليات Backup   و Restor و... را دارا ميباشد .

 

ماده 13- محل تحويل نرم افزار :

 

محل تحويل نرم افزار در محل شركت ايران خودرو ميباشد كه توسط آن شركت مشخص ميشود .

 

اين قرارداد  در تاريخ -------------  در4 برگه ،  13 ماده و 2 تبصره در دونسخه كه هر كدام حكم واحد را دارد تهيه و تنظيم شده و در اختيار طرفين قرار گرفته است .

 

 

مهر و امضاء نماينده شركت                                                   مهرو امضاء نماينده شركت

            -------------                                                                             

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image