به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني

عنوان قرارداد :

قراردادفروشوراهاندازينرمافزارجامعبيمارستاني

ماده 1: مشخصاتطرفينقرارداد

 

نام سازمان كارفرما :

نام شركت طرف قرارداد:

نام و نام خانوادگي نماينده سازمان :

 

نام و نام خانوادگي نماينده شركت :

سمت نماينده : سمت نماينده شركت :

 

سمت نماينده شركت:

 

شماره ثبت و تاريخ ثبت شركت :

 

 

شماره مجوز شوراي انفورماتيك :

 

 

 

 

 

 

ماده 2: موضوعقرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از فروش ، نصب، آموزش و راه اندازي نرمافزارمديريت اطلاعاتبيمارستانيمحصول شركت :

با شماره نگارش     تاريخ عقد           اين قرارداد در اين نرم افزار شامل قسمتهاي مندرج در پيوست 1 و داراي ويژگيهاي نوشته شده در پيوست 2 ميباشد.

ماده 3: مدتانجامقرارداد

اين قرارداد در مدت يك سال و بر اساس جدول زماني زير اجرا خواهد شد.

مرحله اجرا

نام بخشها

تعداد ايستگاه

زمان

اجرا

 

فاز 1

 

 

 

 

فاز 2

 

 

 

 

فاز 3

 

 

 

 

فاز 4

 

 

 

 

 

ایستگاه کاری : منظور از ایستگاه کاری کامپیوتری می باشد که جزوه Domain نرم افزار جامع بیمارستانی بوده و نرم افزار مذکور بر روی آن نصب شده و از آن به صورت فعال استفاده می گردد .

ماده 4: مبلغقرارداد

قيمت كل قرارداد اعم از مجوز استفاده از مورد خريداري شده ، نصب و راهبري نرم افزار و تحويل آن به كارفرما معادل

مي باشد.

ماده 5: روشپرداختقرارداد

 1. شركت بر اساس قوانين كشوري ضمانتنامه معتبر به بيمارستان ارائه خواهد داد.
 2. 20درصد مبلغ قرارداد به عنوان پيش قسط در مرحله شروع برنامه به شركت پرداخت خواهد شد.
 3. در پايان هر فاز متناسب با حجم آن مرحله و بر اساس گواهي مديريت بيمارستان و مديريت آمار و اطلاع رساني دانشگاه هزينه هر مرحله پرداخت خواهد گرديد.
 4. كليه كسورات قانوني اين قرارداد بعهده شركت و فروشنده مي باشد.

ماده 6: تعهداتمجري

 1. ارائه مجوز استفاده از نر م افزار در حدود ايستگاه مشخص شده .
 2. بهمنظورحسناجرايقراردادوتضمينانجامتعهداتطرفقراردادموظفاستبهميزانمقرردرآئيننامهتضمينبراي معاملاتدولتي) موضوعبندهايبودماده 5 آئيننامهمذكور)تضمينقانونيبسپارد
 3. مجري موظف است تا يكسال پس از نصب و راه اندازي نرم افزار خدمات پشتيباني را بصورت رايگان انجام دهد.
 4. نصب نرم افزار بر روي شبكه كارفرما به صورت مدول قابل اجرا .
 5. معرفي يك نفر نماينده تام الاختيار از طرف شركت مجري .
 6. معرفي و ارائه مستندات در زمينه الگوي حداقل نيازهاي سخت افزاري و تجهيزات لازم جهت ايستگاه هاي كاري و سرورها.
 7. ارائه، اهداف آموزشي و عناوين مباني آموزش عمومي )مباني كامپيوتر و سيستم عامل( براي كاربران
 8. مجري موظف به حفظ و رعايت امانت و جلوگيري از دسترسي افراد غير مجاز به اطلاعات و كليه تجهيزاتي كه در طي مراحل قرارداد در اختيار او قرار گرفته مي باشد.
 9. بررسي و برطرف كردن مشكلات عملكردي (باگ) در چارچوب عملكرد نگارش زمان عقد اين قرارداد كه در روند استفاده كاربر نهايي از نرم افزار مشکل ايجاد كند و توسط كارفرما در طول زمان ضمانت گزارش شود و ارائه و نصب نسخه جديد و بدون اشكال نرم افزار بر روي شبكه كارفرما . خدمات اين بند تضمين نرم افزار نام دارند و به مدت 4 ماه از تاريخ تحويل نهائی موضوع قرارداد، مجري ملزم به انجام آنها بدون پرداخت اجرت از طرف كارفرما مي باشد.
 10. مجري در صورت تمايل كارفرما متعهد به ارائه خدمات پس از فروش در حدود ارائه نسخه هاي جديد و پشتيباني و رفع مشكلات احتمالي نسخه فروخته شده اوليه به مدت حداكثرده سال از زمان عقد اين قرارداد مي باشد كه جزئيات آن با توافق طرفين طي قراردادهاي دوره اي )معمولاً سالانه( و پشتيباني و ارتقاء نرم افزار مشخص مي شود.
 11. شركت متعهد ميگردد در دوره زماني نصب و پايان تضمين آخرين مرحله) فاز (4قرارداد تغييرات درخواست شده درچهارچوب نرم افزاري از طرف كارفرما را روي نرم افزار اعمال نمايدو در خارج از اين دوره زماني اين تغييرات با اخذ هزينه متناسب با شرايط كشوري دريافت خواهد شد.
 12. بازديد از سايت كارفرما و تهيه فهرست وظايف لازم دو طرف قرارداد در زمينه هاي مختلف)سرورها، ايستگاه هاي كاري، شبكه، آموزش عمومي، آموزش اختصاصي(جهت راه اندازي سيستم و ارائه آنها به كارفرما.
 13.  بررسي وضعيت موجود و پيشنهاد سخت افزارها جهت مزرعه سرورها.
 14. بررسي وضعيت موجود و پيشنهاد سخت افزارهاي مناسب جهت ايستگاه هاي كاري.
 15.  بررسي وضعيت موجود و پيشنهادكابل كشي شبكه بنحوي كه ضمن برخورداري از كيفيت مطلوب، با استانداردهاي مربوطه مطابقت داشته باشد.
 16. نصب و تنظيم سيستم نرم افزاري محيط عامل شبكه از نظر پارامترهاي شبكه پردازي و نگهداري آن در مدت قرارداد.
 17. نصب و تنظيم و نگهداري سيستم نرم افزاري سرورهاي شبكه در مدت قرارداد .
 18. نصب نرم افزارهاي موردنظر بر روي شبكه به صورت Run-Time Module (که مجوز استفاده و كليد
   سخت افز اري قفل و ضدكپي آن توسط كارفرما ارائه مي گردد) با در نظر گرفتن احتياط هاي لازم در جهت ممانعت از عدم رعايت حقوق معنوي مجري نرم افزار و نگهداري آن در مدت قرارداد.
 19. . مجري متعهد مي گردد كه مشمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب
   1337 نمي باشد.
 20. . مجري متعهد به رعايت نظام هاي جاري كارفرما با حفظ اسرار و نكات ايمني است.
 21. كليه اطلاعاتي را كه كارفرما در اختيار مجري قرار مي دهد محرمانه تلقي شده و مجري حق استفاده از آنها را در هيچ شرايطي دارا نيست..
 22. كليه كارشناسان بكار گرفته شده در اين پروژه نيروهاي مجري محسو ب گرديده و پرداخت كليه حقوق آنها بر عهده مجري مي باشد و كارفرما در اين خصوص هیچ مسئولیتی نداشته و مجري پاسخگوي تمامي مسائل حقوقي و قانوني ايشان خواهد بود.
 23. مجري متعهد مي شود كه رعايت كليه اصول ايمني را به پرسنل خود يادآوري نموده و تجهيزات لازم براي ايمني ايشان را دراختيار ايشان قرار دهد و در هر حال كارفرما هيچ مسئوليتي در پاسخگويي به حوادث و اتفاقات ناشي از كارو يا غير از آن نخواهد داشت.

تبصره 1 - دوره تضمين : هر كدام از ايستگاه هاي پايهبطورجداگانهحداكثرتادوازدهماه پس از تاريخ نصب و راه اندازي كامل آن ايستگاه قرار داد تحت تضمين مجري مي باشند. در دوره تضمين در صورت گزارش نرم افزاري )باگ ( در مدول اجرايي نرم افزارتوسط كاربران كارفرما در حدود عملكرد نسخه فروخته شده در زمان عقد قرارداد مجري موظف به برطرف كردن آن مي باشد.

ماده 7: تعهداتكارفرما

 1. پرداخت بموقع و كامل مبلغ قرارداد مطابق با زمان بندي مندرج در قرارداد.
 2. انجام تمهيدات لازم براي حفظ و نگهداري مناسب كامپيوتري ) به لحاظ ممانعت از دزدي، آتش سوزي و ...(، و نگهداري مرتب روزانه و نگهداري اطلاعات ذخيره شده بر روي  (Data Backup)  نرم افزارهاي نصب شده، پشتيبان گيري كامپيوترهاي مركزي و ايستگاههاي كاري در محل مناسب و همچنين جلوگيري از دسترسي افراد غير مجاز به تجهيزات سخت افزاري، نرم افزارها، اطلاعات و مستندات مربوطه . ممانعت از ورود و انتشار ويروس ها در شبكه از طريق ممانعت ازورود مدياهاي انتقال اطلاعات مشكوك يا اتصال به شبكه اينترنت . بررسي به موقع صحت، تعويض، بايگاني و نگهداري مرتب و مداوم مدياي نسخه هاي پشتيبان اطلاعات شبكه  ) تنظيم انجام اتوماتيك تهيه نسخـه پشتيبان از بانكهاي اطلاعاتي توسط مجـري انجـام مي شود (و بررسي به موقع و مرتب بانك اطلاعاتي يا عملكرد نرم افزارها يا خروجي هاي مربوطه و اطلاع دادن سريع و به موقع مشكلات احتمالي به مجري.
 3. ارائه تمهيدات مناسب جهت انجام مراحل نصب، آموزش، پياده سازي و نگهداري سيستم عامل، نرم افزار، سخت افزار از طرق مختلف )مانند عقد قرارداد نصب ، آموزش و راهبري و يا قراردادهاي ديگر با مجري يا افراد حقيقي و حقوقي ديگر يا هر راه ديگر( .
 4. اعمال دقيق تعاريف نرم افزاري مطابق با روش آموزش داده شده توسط مجري، در زمان متعارف
 5. اختصاص يك كاربر مسئول شبكه به صورت اختصاصي و تمام وقت و با دانش و تجربه لازم طبق اعلام نياز مجري . كاربرمسئول مركز سرورها بايستي دارا ي مهارت، دانش و تجربه مورد نياز به تاييد مجري در خصوص سخت افزار، شبكه، ويندوز Win2k3Server و MSSQLServerو مايكروسافت آفيس باشد.
 6. معرفي رسمي يك نفر به عنوان نماينده تام الاختيار كارفرما جهت همكاري و ايجاد هماهنگي هاي لازم با مجري
 7. .كارفرما شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه و به تبع آن مديريت آمار و اطلاع رساني دانشگاه را به عنوان ناظر به مجري معرفي مينمايد.
 8. اختصاص يك كاربر تكنيسين مركز سرورها به ازاي هر چهل ايستگاه كاري از ايستگاه چهلم به بعد به صورت اختصاصي و تمام وقت و با دانش و تجربه لازم و طبق اعلام نياز مجري . كاربر تكنيسين مركز سرورها بايستي داراي مهارت، دانش و تجربه مورد نياز به تاييد مجري در خصوص سخت افزار، كابل كشي شبكه، ويندوز و ميكروسافت آفيس باشد.
 9. در صورت ايجاد مشكل در استفاده از سيستم در ساعات غيراداري و شب ها يكي از كاربران مسئول يا تكنيسين بايستي درساعات فوق به صورت گوش به زنگ يا حضوري آماده بر طرف كردن اشكالات باشد.
 10.  اختصاص حداقل يك خط تلفن اختصاصي، دائمي و تمام وقت همراه مودم و تجهيزات سروري با قابليت تماس ديتاي با كيفيت مطلوب از و يا با سايت مجري در تهران يا فراهم كردن يك ا رتباط اينترنت با سرعت اختصاصي 64 كيلوبيت بصورت پروتكل كامل و اختصاص يك خط تلفن داخلي بيمارستان با امكان تماس از بيرون و تماس با بيرون جهت مركز كامپيوتر همراه گوشي بي سيم و اختصاص يك خط تلفن آزاد با امكان تماس از بيرون و تماس با دفتر مجري واقع در شهر ............... جهت مركزكامپيوتر همراه گوشي بي سيم.
 11. . تهيه سخت افزارها و فضاي مربوط به مزرعه سرورها، شبكه، ايستگاه هاي كاري و پياده سازي كا بل كشي شبكه و نصب تجهيزات مطابق با روش اعلام شده توسط مجري در اسرع وقت و نگهداري آنها.
 12. آموزش عمومي كاربران در زمينه مباني كامپيوتر و سيستم عامل و مديريت كاربران در استفاده صحيح و به موقع از نرم افزارها و ممانعت از سهل انگاري عمدي و سهوي كاربران از ورود يا دستكاري اطلاعات به صورت اشتباه . انجام دقيق تعاريف نرم افزاري مطابق با روش آموزش داده شده توسط مجري در اسرع وقت.
 13. موظف نمودن كليه كاربران مربوطه به شركت منظم در كليه جلسات آموزشي و رعايت كليه دستورالعملها و روالهاي آموزش داده شده شامل ورود اطلاعات پايه مورد نياز و تنظيمات سيستم به منظور كسب مهارت و تسلط لازم براي استفاده ازسيستمهاي موضوع قرارداد.
 14. انجام كليه تغييرات لازم در روال هاي اداره مركز به منظور جايگزيني روال هاي دستي، سيستم هاي غيرمكانيزه يا مكانيزه قديمي با نرم افزارهاي موضوع قرارداد در اسرع وقت.
 15. تهيه فضاي مناسب از نظر تجهيزات و محيط براي اقامت شبانه و كار كارشناسان مجري جهت انجام وظايف مربوطه در حد امكانات موجود مركز .

ماده 8: آموزشوراهاندازي

مجري موظف است براي راه اندازي نرم افزار بيمارستاني برنامه مناسب آموزش تهيه و در اختيار كارفرما قرار دهد .براي راه اندازي بهينه نرم افزار موارد زير توسط مجري رعايت خواهد شد:

 1. برگزاري يك دوره آموزشي براي كاربران مسئول مركز سرورها و تكنيسين مركز سرور ها در مورد نصب و تنظيم ايستگا ه هاي كاري.
 2. ارتباط مودمي با سايت كارفرما در طول مدت قرارداد به منظور بر طرف كردن اشكالات گزارش شده توسط كارفرما.
 3. پاسخگويي تلفني به اشكالات كاربران ارشد و كاربر مسئول مركز سرورها در مورد اشكالات ايشان در استفاده از سيستم.
 4. نظارت و راهنمايي كاربران مسئول و تكنسين مركز سرورها در مراحل راه اندازي.
 5. برگزاري امتحان از كاربران مسئول و تكنسين مركز سرورها و گزارش نتيجه به كارفرما .(فقط قبول شدگان درآزمون از نظرمجري توانائي انجام وظايف محوله را دارند.(
 6. انجام تغييرات لازم در خروجي هاي نرم افزارها كه انجام آنها از نظر مجري ممكن باشد.
 7. مجري موظف مي گردد خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندي شده كه به تاييد كارفرما مي رساند انجام دهد.

ماده: 9  نظارت

 1. مديريت آمار و اطلاع رساني دانشگاه به عنوان نماينده شوراي فناوري اطلاعات به عنوان ناظر براي حسن اجراي اين قرارداد انتخاب ميشود.
 2. اين قرارداد با مجوز شوراي فناوري اطلاعات معتبر خواهد بود.
 3. در صورت بروز اختلاف بين دو طرف ، موضوع در كميته اي با حضور نمايندگان كارفرما ،طرف قرارداد و شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه ، بررسي و تصميم متناسب اتخاذ ميگردد و تصميمات كميته لازم الاجرا است.
 4. ناظر با روش شفاف و مستند و توجه به شيوه هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظر سنجي و بررسيهاي موردي نظارت خود را اعمال خواهد نمود .

ماده 10 : روشاصلاحقرارداد

 1. كارفرما مي تواند در صورت ضرورت نسبت به تغيير ميزان كار با اعلا ن به شركت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا 25 در صد و با اخذ مجوز از شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه كاهش و يا افزايش دهد .
 2. كارفرما مي تواند در صورت ضرورت در حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي ، شرايط اختصاصي را كه لازم مي داند به اين قراردادضميمه نمايد و كليه پيوستهاي قرارداد با امضاي طرفين معتبر خواهد بود .
 3. به ازاي افزايش ايستگاه هاي كاري از تعداد مندرج در ماده 6 قرارداد مبلغ متناسب با تعداد و قيمت ايستگاه محاسبه و بلافاصله بعد از نصب نرم افزار و راه اندازي ايستگاه و صدور گواهي مربوطه از سوي مديريت بيمارستان و مديريت آمار وفن آوری اطلاعات دانشگاه بطور كامل به مجري پرداخت مي شود. قيمت هر ايستگاه اضافه شده از نرم افزارهاي فوق.............. ريال مي باشد.

 

 

 

 

ماده 11 : شرايطعموميقرارداد

 1. كارفرما در قبال مطالبات نيروي انساني شركت در زمینه قانون كار ، قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط در برابر وزارت كار وامور اجتماعي ، سازمان تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيصلاح هيچگونه مسئوليتي ندارد.
 2. كارفرما حق هر گونه دخالتي در امور داخلي شركت طرف قرارداد را نظير نحوه مديريت و ... از خود سلب مي نمايد .
 3. درصورتيكه براساس مستندات عيني ، شركت طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظر كمي يا كيفي كوتاهي و قصورداشته باشد:

1-3  در مرحله اول 25 در صد از رقم مورد تعهد كارفرما بعنوان جريمه كسر مي شود.

       2-3  در مرحله دوم 50 در صد مبلغ از رقم مورد تعهد كارفرما بعنوان جريمه كسر مي شود.

       3-3. در مرحله سوم معادل 50 درصذ مقدار ضمانتنامه بانكي از طرف شركت جريمه پرداخت خواهد شد.

 1. مسئوليت هرگونه حوادث ناشي از كار بعهده پيمانكار ميباشد .
 2. كليه حقوق مادي و معنوي نرم افزارهاي ارائه شده اعم از فايل هاي مرجع(source) و مستندات طراحي متعلق به مجري بوده و كارفرما بدون اخذ مجوز كتبي رسمي و كسب رضايت مجري مجاز به استفاده از نرم افزارها در مراكز ديگر يا نسخه ها يا ايستگاه هاي كاري مزيد بر تعداد ذكر شده در قرارداد نمي باشدو كارفرما تمام مساعي خود را جهت رعايت كامل اصول حفاظت معنوي نرم افزارو مما نعت از انتشار هرگونه فايلهاو مستندات نرم افزارو يا گرته برداري از آنها به كار خواهد بست .  درصورت تخلف كارفرما، مجري حق پيگيري حقوق خود از طريق مراجعه به مراجع قانوني را براي خود محفوظ خواهد داشت.
 3. در دوره تضمين مجري متعهد به رفع هر نوع ايراد و اشكال نر م افزاري كه به صورت خطاي عملكردي (باگ ) محسوس در چهارچوب عملكرد تعريف شده نسخه فروخته شده در ابتداي اين قرارداد مي باشد. تضمين نرم افزار شامل ايجاد هيچگونه قابليت جديد در نر م افزار نمي شود.
 4. كارفرما و مجري هيچ يك هيچگونه تعهدي به جز آنچه به طور صريح در قالب اين قرارداد ذكر شده باشد به يكديگر ندارند.

ماده 11 : شرايطاختصاصيقرارداد

 

ماده 12 : نشانيطرفينجهتانجاممكاتبات

1-12 - نشانيكارفرما :

نشاني :

تلفن :

نشانيپستالكترونيك :

2-12 - نشانيشركتطرفقرارداد :

نشاني :

تلفن :

نشانيپستالكترونيك :

نشانيهايفوقبهمنزلهاقامتگاهقبليطرفينميباشدلذامكاتباترسميوارسالمراسلاتازطريقنشانيهايفوقالذكرقانونيتلقيميشوددرصورتغييرنشانيطرفينموظفندظرفمدت 48 ساعتيكديگرراكتباًمطلعنماينددرغيراينصورتكليهنامههاابلاغشدهتلقيوعذرعدماطلاعپذيرفتهنميباشد .

 

پيوست 1 : فهرستنرمافزارهاوايستگاههايكاري

نام، محل استقرار، تعداد ايستگاه و قيمت سيستمهاي نرم افزاري

 

نام سيستم

محل استقرار

 تعداد ايستگاه

توضيحات

 

 

 

 

 

 

جمعكل:

 

 

 

جمعكل:__

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image