قرارداد فضای سبز 2

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

قرارداد فضای سبز

 

قرارداد زیر فی مابین ........................  به نمایندگی آقای ................. که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت ................... نشانی ............... شماره تلفن ................... به شماره ثبت ....................... شماره کد اقتصادی ............ به نمایندگی آقای ............... فرزند ................. شماره شناسنامه .............. صادره از ................ که در این قرارداد اختصاراً پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد گردید .

ماده 1 ) موضوع قرارداد

انجام کلیه خدمات مربوط به نظافت ساختمان های اداری , آموزشی و پژوهشی رفاهی خوابگاهی واقع در پردیس مرکزی مجتمع به شرح زیر : 

1)   نظافت کامل کلیه ساختمان های مشتمل بر فضاهای عمومی و غیرعمومی واقع در طبقات فوقانی و تحتانی مجتمع از قبیل راهروها , فضاکاری , راه پله ها , پاگردها , آبدارخانه , نرده ها , شیشه های درب ورودی و پنجره ها و ........ به ترتیب زیر :

2)      جاروکردن کف کلیه اتاق ها روزانه

3)   پولیش با واکس مخصوص و دستگاه مربوط , کف پوش و موزائیک , هفته ای دوبار , شستشو با دستگاه زمین شوی و مواد پاک کننده دو هفته یک بار .

4)   نظافت کامل سرویس ها , آینه ها , دستشویی ها شامل شستشو با وسایل مواد پاک کننده روزانه و ضد عفونی با مواد گندزا هفته ای یک بار و مبارزه بر علیه حشرات و آفات خانگی در کلیه اماکن مجتمع .

5)   برف روبی پشت بام ها و نظافت کامل وسایل دفتری , اداری و آموزشی موجود در مرکز از قبیل میز , صندلی , فایل , مبل , میز جلسه , قفسه کتابخانه , ............. و وسایل کمک آموزشی روزانه و گردگیری کتب و مجلات کتابخانه و نظافت کامل قفسه های آنها در ماه یک بار قبل با نظر مسئول مربوطه .

6)   نظافت کامل رویه سکوهای آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه ها با دستشویی های آنها و وسایل آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه طبق نظر مسئول کارفرما و نظافت کامل کلیه وسایل و دستگاه های آزمایشگاهی و غیره موجود در راهروهای مجتمع به طور روزانه .

7)   حمل و نقل و جابجایی و انتقال کلیه وسایل و تجهیزات و اقلام مصرفی و غیرمصرفی , زائد یا غیرزائد خریداری شده یا موجود در محوطه داخل طبقات ساختمان ها یا از خارج آن به داخل و برعکس در مواقع لزوم بنا به تشخیص نماینده کارفرما .

8)   تخلیه و دپوی زباله از کلیه آزمایشگاه ها , اطاق ها , راهروها , سرویس ها و سایر اماکن موجود و دپوی آن به محل های تعیین شده توسط کارفرما تشخیص می گردد و حمل آن به خارج از مجتمع به عهده پیمانکار است .

9)   جمع آوری , حمل و انتقال زباله و زوائد فضای سبز به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه تعهدی از نظر دراختیار گذاردن وسائط نقلیه ندارد .

ماده 2) مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد ............... ریال ( ............... ریال ) است که در دوازده قسط پس از صدور گواهی حسن انجام کار و کسر بیمه و مالیات در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد و پرداخت آخرین قسط با ارائه مفاصا حساب قابل پرداخت می باشد .

پیمانکار موظف است حقوق و مزایای و  عیدی و پاداش و سایر مطالبات کارگران را برابر ضوابط قانون کار به موقع پرداخت نمایند و چنانچه پرداختی مجتمع به پیمانکار به دلایل منطقی به تعویق افتد این امر نباید بعث به تعویق افتادن پرداخت مطالبات کارگران باشد در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تأخیر حاصل شود به کارفرما این اجازه داده می شود از محل مطالبات و یا تضمین سپرده طبق کارت های حضور غیاب پرداخت های مزبور را انجام دهد و پیمانکار حق اعتراض را ندارد .

ماده 3 ) مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ                                 تا تاریخ               به مدت یک سال می باشد و در صورت توافق طرفین با همین شرایط و پس از پایان قرارداد برای یک سال دیگر تمدید می گردد .

ماده 4 ) تعهدات پیمانکار

1)      تهیه و تأمین کلیه وسایل اولیه و لوازم مورد نیاز برای انجام کار به شرح زیر به عهده پیمانکار است .

دستگاه جاروبرقی ـ دستگاه آب جمع کن برقی ـ دستگاه زمین شوی برقی پولیش واکس سایر وسایل از قبیل جارو ـ تی ـ گونی ـ متقال ـ سطل و غیره ـ پودر و مایع پاک کننده و مواد ضد عفونی کننده استاندارد ـ مایه پاک کننده شیشه ـ واکس کفپوش ـ دستکش .

2)      پیمانکار موظف است نماینده خود را برای سرپرستی امور کتباً به مجتمع معرفی نماید .

3)   پیمانکار متعهد می شود که از ساعت ......... صبح تا ........... بعد از ظهر و پنج شنبه ها از ساعت ......... الی ........ در مجتمع حضور و به کارهای محوله اشتغال داشته باشند .

4)      پرسنل پیمانکار بایستی کتباً به کارفرما معرفی شوند تا ترتیب تردد آنها در محوطه مجتمع داده شود .

5)      پیمانکار موظف است گواهی سلامت پرسنل خود را قبل از شروع بکار مطالعه و به کارفرما ارائه نماید .

6)      حضور نماینده پیمانکار جهت نظارت بر نحوه کار پرسنل تحت امر و الزامی است .

7)      پیمانکار موظف است برای پرسنل خود لباس کار مناسب و متحدالشکل تهیه نماید .

8)      پیمانکار موظف است غذای مصرفی پرسنل خود را تأمین نماید .

9)   پیمانکار موظف است موضوع قرارداد را به طور کامل و به نحو مطلوب انجام نماید و در مواردی که نقض یا ضعفی در کار مشاهده شد با اعلام کارفرما حداکثر ظرف مدت 48 ساعت نسبت به رفع آنها اقدام نماید و چنانچه پیمانکار در ظرف مهلت مقرر نسبت به رفع نقص اقدام ننماید کارفرما راساً از محل سپرده پیمانکار نسبت به رفع نقص یا ضعف اقدام و به ازاء هر روز تأخیر از مهلت یاد شده مبلغ 25% از سپرده و یا مطالبات وی به عنوان جریمه کسر خواهد نمود .

10)   پرسنل پیمانکار موظفند کلیه شئون اخلاقی و اسلامی را در محیط مجتمع رعایت نمایند و نظارت بر این امر کلاً به عهده پیمانکار است .

11)   پرسنل پیمانکار موظفند کلیه نکات ایمنی و حفاظتی حین کار را مراعات نمایند و تأمین این امر کلاً به عهده پیمانکار بوده و کارفرما در مقابل حوادث احتمالی ناشی از انجام قرارداد هیچگونه مسئولیتی ندارد .

12)   تأمین آن دسته از خسارات احتمالی وارده به کارفرما که ناشی از پرسنل پیمانکار به هر دلیل در هنگام انجام وظیفه و یا بعد از آن به عهده پیمانکار است.

13)    تعیین اولویت و ضرورت انجام هریک از امور مذکور در موضوع قرارداد با کارفرما است .

14)   مبارزه علیه حشرات و آفات خانگی , خوابگاه ها , سرویس های عمومی و واحدهای اداری و غیره .

ماده 5 ) تضمین حسن انجام کار

پیمانکار موظف است مبلغ                            ریال (                             ریال) معادل ........ کل مبلغ قرارداد ضمانت نامه بانکی بابت حسن انجام کار در اختیار کارفرما قراردهد تا در صورتی که پیمانکار به یک و یا کلیه تعهدات خود به طور جزئی و یا کلی عمل ننماید و یا موجب ضرر یا زیان کارفرما را فراهم نماید کارفرما حق دارد بدون انجام تشریفات اداری و یا قضایی و یا ابلاغ رسمی مبلغ سپرده را به نفع دانشگاه ضبط نماید و در غیر این صورت و در صورت صحت عمل پس از انجام کار خاتمه اعتبار قرارداد مبلغ سپرده مزبور به وی مسترد خواهد شد .

تبصره : تشخیص عدم انجام هریک از تعهدات این قرارداد به طور جزئی و یا کلی و نیز ضرر و زیان وارده و میزان آن با ...... می باشد و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را در این مورد از خود سلب می نماید و در ضمن مجتمع مختار است موضوع قرارداد را به مأخذ 25% افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار ملزم به رعایت آن می باشد .

ماده 6) انتقال پیمان

پیمانکار نمی تواند مورد قرارداد را کلاً و یا جزاً به غیر واگذار نماید . 

ماده 7 ) اطلاع از شرایط قرارداد

پیمانکار قبلاً از محل بازدید نموده و از شرایط و چگونگی مقتضیات محل و شرایط پیمان و شرایط کار و چگونگی آن اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد به عذر عدم اطلاع نمی تواند معتذر شود .

ماده 8 ) منع مداخله کارکنان دولت

پیمانکار اعلام می دارد که در هنگام انعقاد این قرارداد مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 نمی باشد و چنانچه خلاف آن ثابت شود کارفرما می تواند علاوه بر فسخ قرارداد و ضبط سپرده خسارات مربوطه را از پیمانکار دریافت نماید .

ماده 9 ) پرداخت مالیات و عوارض

پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و حقوقی که به موجب قوانین و مقررات موجود و یا قوانین و مقرراتی که بعداً وضع می شود و به  این قرارداد تعلق گیرد به عهده پیمانکار است و کارفرما حق دارد این قبیل کسورات قانونی را به هنگام پرداخت برداشت نماید .

ماده 10 ) کارگران پیمانکار

کلیه کارگرانی که برای انجام مورد پیمان در خدمت پیمانکار می باشد کارگر محسوب شده و کلیه مسئولیت های ناشی از قانون کار و سایر قوانین جاری کشور و هر نوع حقوق و مزایای قانونی کارگران مزبور به عهده پیمانکار است و کارفرما از هرگونه مسئولیت در این مورد مبری است .

ماده 11 ) محل قانونی پیمانکار

محل قانونی پیمانکار همان است که در مقدمه پیمان نوشته شده است و در صورتی که این محل تغییر کند پیمانکار متعهد است محل جدید خود را بلافاصله کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که پیمانکار به این تعهد عمل نکند هر نامه ای که از طرف کارفرما به وسیله نامه رسان یا پست به محل قانونی سابق پیمانکار ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد شد .

ماده 12 ) رسیدگی به اختلافات

در صورتی که بروز اختلاف در خصوص استنباط از مفاد قرارداد حاضر و یا اختلاف در نحوه اجراء موضوع به دفتر حقوقی کارفرما ارجاع و تصمیمات آن در چهارچوب شرایط مورد توافق و قوانین جاری کشور به عنوان حکم قطعی و لازم الاجراء برای طرفین خواهد بود و پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و حقوق که به موجب قوانین و مقررات که بعداً وضع شود به عهده پیمانکار است .

ماده 13 ) فسخ قرارداد

کارفرما می تواند حداکثر 10 روز قبل از فسخ قرارداد مراتب را به پیمانکار اطلاع دهد. این قرارداد در 13 ماده و یک تبصره و در 10 نسخه تنظیم و اعتبار کلیه نسخ برابر و در احتساب روز و ماه و سال , سال شمسی ملاک عمل می باشد .

 

 

کارفرما .....................                                                                                               پیمانکار ................

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image