قرارداد كار موقت_1

قرارداد كار موقت

 

            اين قرارداد در تاريخ  /  / 1385 في مابين شركت ……………………. به نشاني تهران ، .............................................................................. به نمايندگي آقاي ……………….. كه اختصارا كارفرما ناميده ميشود از يك سو و آقاي .................. فرزند ................ به شماره شناسنامه ........ صادره از ........ متولد ........ و به نشاني .........................................................................(تلفن : .............................. / موبايل : ..........................) داراي مدرك تحصيلي ................................... كه اختصارا كارپذير (كارمند) ناميده ميشوند از سوي ديگر طبق قوانين و مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران و شرائط مورد توافق منعقد و طرفين ملزم و مكلف به رعايت كليه مفاد قرارداد حاضر ميباشند .

 

ماده 1 ) موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارتست از استفاده از خدمات كارپذير بصورت ساعتي و بر اساس وظائف محوله با عنوان شغل ............................... طبق شرح وظائف ابلاغي .

 

ماده 2 ) مدت قرارداد  :

            اين قرارداد موقت بوده و مدت آن ..... ماه شمسي از تاريخ ........................ تا تاريخ ............................... تعيين ميگردد و با توافق كتبي طرفين قابل تمديد يا تغيير ميباشد .

تبصره 1- هيچ گونه حق و حقوق ديگري در حين يا پس از اتمام قرارداد ، از قبيل استخدام رسمي يا پيماني و غيره نسبت به شركت براي كارپذير ايجاد نخواهد شد .

تبصره 2 – ميزان كار كارپذير در اين قرارداد حداكثر 240 ساعت در ماه خواهد بود و وي موظف است در محل اجراي موضوع قرارداد كه از سوي كارفرما تعيين و ابلاغ ميگردد حاضر و نسبت به انجام دقيق و صحيح موضوع قرارداد اقدام نمايد .

 

ماده 3 ) حق الزحمه :

            كل دستمزد كارپذير اعم از حقوق ، مزايا ، كمك هزينه خوار و بار ، اياب و ذهاب ، سابقه كار ،  مسكن ، تاهل ، اولاد و غيره بصورت ساعتي محاسبه گرديده و از قرارهرساعت كار -/.................... ريال مي باشد كه در دوره هاي زماني يك ماهه بر اساس كاركرد تائيد شده كارپذير پس از كسر كسورات قانوني به وي پرداخت خواهد گرديد . نيز در صورت اتمام موفق پروژه (بنا به تشخيص مدير پروژه) و عدم شمول قرارداد در بندهاي جرائم و تاخيرات ناشي از عدم كاركرد كارپذير ، در انتهاي هر قرارداد تا سقف اعتباري پروژه در سهم كـــارپذير با نامبرده تسويه حساب بعمل خواهد آمد .

تبصره 3 - در صورت دريافت هر گونه تسهيلات توسط كارپذير ، به ميزان ارزش تسهيلات دريافت شده از دستمزد كارپذير كسر خواهد شد .

 

ماده 4 ) مرخصــــــي :

            مرخصي در اين قرارداد بصورت مرخصي از كار تلقي گرديده و بايستي حداقل سه روز پيش از استفاده به تائيد مدير پروژه مربوطه رسيده باشد .

تبصره 4 : استفاده از مرخصي استحقاقي با هماهنگي قبلي كارپذير و توافق مسئول مربوطه وفق قوانين و مقررات بوده و عدم حضور بدون اطلاع قبلي غيبت محسوب ميگردد و در صورت غير موجه بودن طبق مفاد قانوني و قراردادي اقدام خواهد شد .

 

ماده 5 ) تعهدات كارپذير :

            كارپذير متعهد و مكلف است بر اساس قانون و مقررات وظائف محوله را بشرح زير به نحو احسن انجام دهد :

5-1-     كوشش و حسن نيت و عملكرد در انجام امور محوله .

5-2-     رعايت قوانين , مقررات و بخشنامه هاي صادره .

5-3-     اطلاعات ، اسناد و اسرار شركت كارفرما و مدارك و آمارهائي كه در ضمن كار در اختيار كارپذير قرار ميگيرد كاملا محرمانه تلقي و افشاء آنها وفق قوانين و مقررات مربوطه قابل تعقيب كيفري و مستلزم جبران خسارت وارده از سوي كارپذير ميباشد .

5-4-     حضور منظم و به موقع در محل كار و رعايت موازين و شئون اسلامي و اخلاقي و سلسله مراتب سازماني .

5-5-     انجام امور محوله در زمانهاي تعيين شده توسط كارفرما يا مدير پروژه .

 

ماده 6 ) موارد فسخ قرارداد :

            قرارداد قبل از انقضاء مدت قابل فسخ نميباشد مگر درصورت حدوث هر يك از شرائط ذيل :

6-1-     عدم رعايت مقررات مندرج در ماده 5 اين قرارداد .

6-2-     غيبت غير موجه بيش از 5 روز متوالي توسط كارپذير .

6-3-     نداشتن كارائي و عدم انجام وظائف محوله به نحو مطلوب از سوي كارپذير به تشخيص كارفرما .

6-4-     تقاضاي كتبي كارپذير مبني بر استعفا و يا فسخ قرارداد يكماه قبل از پايان كار و موافقت كارفرما .

6-5-     از دست دادن صلاحيت هاي امنيتي و عقيدتي ، سياسي كارپذير .

 

 

ماده 7 ) ساير شروط :

7-1-     در صورت بروز هر گونه مشكل و يا درخواستي كارپذير موظف است موضوع را در اسرع وقت با كارفرما يا مدير مستقيم خود در ميان بگذارد و نظر كارفرما در اين زمينه لازم الاجرا ميباشد .

7-2-     اين قرارداد مشمول بيمه نگرديده و هيچگونه تعهدي از اين بابت نسبت به برعهده كارفرما نميباشد . تنها در صورت تمايل كارپذير و موافقت كارفرما ، وي ميتواند در طول مدت اين قرارداد با صرف هزينه شخصي از سوي شركت بيمه گردد .

7-3-     كارفرما در ازاي سرويس اياب و ذهاب و هزينه هاي ارتباطات (از جمله تلفن ، تلفن سيار ، اينترنت ، اينمارست ،و موارد مشابه ) كارپذير در شهر محل كار هيچگونه تعهدي نخواهد داشت و تنها در صورت نياز به مسافرتهاي برون شهري و اقامت در مقصد (بجز تهران)‌ هزينه هاي مربوطه بعهده كارفرما خواهد بود .

7-4- طي اين قرارداد 25% از حق الزحمه در زمان تسويه حسابهاي ماهيانه بعنوان سپرده حسن انجام كار ، نزد كارفرما باقي مانده و پس از تائيد محصولات تامين شده توسط كارپذير از سوي كارفرماي قرارداد ، به كارپذير پرداخت ميگردد .

 

 

اين قرارداد در 7 ماده و4 تبصره ، در دو نسخه تنظيم و پس از امضاي طرفين مبادله گرديده و هر نسخه حكم واحد را دارد .

 

نماينده كارفرما                                                                        كارپذير

……                                                 ……………………………................................

                 مدير عامل

 

تاريخ                                                                                  تاريخ

 

امضاء                                                                                 امضاء 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image