به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قرارداد مديريت پروژه

                                                                                                                               شماره :

                                                                                                                               تاريخ  :

« قرارداد مديريت پروژه »

 

       قرارداد ذيل در مورخه     /     /          بين آقای : . . . . . . . . . . . . . . . . فرزند : . . . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . . . . . . . . . صادره از : . . . . . . . . . . . . . به نشانی قانونی : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . که منبعد کارفرما ناميده ميشود و آقای . . . . . . . . . . . . . . .  فرزند : . . . . . . . . .  ، به شماره شناسنامه : . . . . . . . .  ، صادره از : . . . . . . . . . . که منبعد مديريت پروژه ناميده ميشود بشرح ذيل منعقد ميگردد .

ماده الف : موضوع قرارداد

موضوع اين قرارداد مديريت و مشاوره : فنی ، مالی ، تدارکاتی و اجرائی پروژه . . . . . . . . . . . . متعلق به آقای . . . . . . . . . . . . . . . . . است ؛ مشخصات پروژه به شرح زير است :

1-    عنوان پروژه

2-    شماره پروانه

3-    مالک

4-    نشانی محل احداث پروژه

ماده ب : شرح خدمات مديريت پروژه و مراحل آن

1-    پيگيری تهيه نقشه های معماری ، تأسيساتی و سازه .

2-    مديريت کليه عمليات اجرائی شامل تجهيز کارگاه ، تخريب ساختمان قديمی ( در صورت وجود در ملک ياد شده ) ، پياده نمودن نقشه ، گودبرداری ، اجرای اسکلت ، سفت کاری و نازک کاری ( شامل تأسيسات ، کارهای چوبی ، نقاشی ، کابينت ، نصب تجهيزات گرمائی ، برودتی ، برقی ، الکترونيکی و ساير موارد ) تا انتهای کار بنحويکه ساختمان بلافاصله قابل بهره برداری کامل باشد .

3-    مشاوره برای تدارکات کليه مواد و مصالح مصرفی در پروژه .

4-    بررسی صلاحيت ، استعلام ، انتخاب ، عقد قرارداد ، تهيه صورت وضعيت و کنترل فنی پيمانکاران اجرائی بعهده مديريت پروژه است .

5-    تهيه کليه گزارشات آماری ، جدول زمانبندی ، گزارشات روزانه ، فهرست حقوق کليه کارکنان ، فهرست حضور و غياب و ساير گزارشات بعهده مديريت پروژه است .

 

 

 

 

ماده ج : مبلغ قرارداد و نحوة پرداخت آن

1-    مبلغ حق الزحمه بابت شرح خدمات مندرج در ماده ب برابر (             % ) هزينه های اجرائی است . هزينه های اجرائی شامل دستمزدها ، مصالح ، ابزار و کليه پرداخت ها بجز موارد مشروحه ذيل است :

  1. هزينه خريد زمين و حق دلالی آن .
  2. هزينه پرداخت عوارض شهرداری ، انشعابات آب ، برق ، گاز ، تلفن ، فاضلاب و مشابه .

2-    مبلغ حق الزحمه مديريت پروژه خالص است و هيچ گونه کسوراتی مانند ماليات ، بيمه و غيره از آن کسر نمی گردد .

3-    در ابتدای هرماه صورت وضعيت مديريت پروژه طبق بند يک مادة حاضر با توجه به کليه هزينه ها اعم از قطعی ، علی الحساب و پيش پرداخت توسط مديريت پروژه به کارفرما تحويل ميگردد ، کارفرما ظرف يک هفته به آن رسيدگی و    حق الزحمه پيمان مديريت را پرداخت مينمايد .

4-    کارفرما بعنوان پيش پرداخت مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . در زمان عقد قرارداد به مديريت پروژه پرداخت مينمايد که اين مبلغ طی 10 قسط مساوی ( تا حداکثر 70% درصد مبلغ خالص صورت وضعيت )  از صورت وضعيت مديريت پروژه کسر ميگردد .

5-    هزينه های اجرائی اين پروژه بصورت تخمينی در حدود . . . . . . . . . . . . . . . . . . ريال برآورد ميگردد . اين مبلغ قابل افزايش و يا کاهش است .

 

ماده هـ : شرايط قرارداد

1-    چنانچه قبل از اتمام ساختمان بشرح مندرج در بند ب ، اين قرارداد به هر علتی فسخ گردد حق الزحمه مديريت پروژه بشرح ذيل افزايش مي يابد :

  1. در مرحله اتمام گودبرداری .
  2. در مرحله اتمام پی سازی .
  3. در مرحله اتمام اسکلت .
  4. در مرحله اتمام سفت کاری .
  5. در مرحله نازک کاری .

2-    پرداخت حقوق رئيس کارگاه ، حسابدار ، مأمور خريد ، انباردار ، نقشه بردار مترور و صورت وضعيت نويس بعهده مديريت پروژه است ؛ ساير پرداختی ها بعهده کارفرما ميباشد .

3-    پرداخت هرگونه انعام و حق العمل بعهده کارفرما ميباشد .

4-    هزينه تجهيز کارگاه بعهده کارفرماست .

5-    پيگيری و اخذ و مسائل هرگونه انشعاب ( آب ، برق ، گاز ، تلفن ، فاضلاب و غيره ) بعهده کارفرما ميباشد .

6-    در صورت بروز هرگونه مشکل در شهرداری و ساير ارگانها ، شکايت همسايگان ، گرفتن عدم خلاف و پايان کار و ساير موارد از اين قبيل بعهده کارفرما ميباشد .

7-    پرداخت حق الزحمه تهيه نقشه های معماری ، تأسيساتی ، سازه ، مهندسين ناظر شهرداری ، هزينه مهر مشاورين بعهده کارفرما است .

8-    کارفرما موظف است پروژه را بيمه ( کارکنان و شخص ثالث ) نمايند در غير اينصورت مسئوليت مدنی حوادث ، پيگيری امور مربوطه و هزينه ها ( خسارت مالی ، پزشکی ، ديه و نظاير آن ) بعهده کارفرما ميباشد .

9-    قوانين بروز و تعيين فورس ماژور در صورت وقوع فورس ماژور به تشخيص حکم بند هـ بر اين قرارداد حاکم است .

10-چنانچه به عللی بجز علل ناشی از قصور پيمانکار ، عمليات اجرائی کند و يا تعطيل موقت گردد و حق الزحمه ماهيانه پيمان مديريت از مبلغ . . . . . . . . . . . . . . ريال کمتر گردد کارفرما می بايستی مابه التفاوت مبلغ فوق تا مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . .  ريال را به مديريت پروژه بصورت بلا عوض پرداخت نمايند .

11-کارفرما با امضاء اين قرارداد به پيمانکار مديريت دستور عدم کسر بيمه و ماليات از پيمانکاران جزء را ميدهد و کليه پيامدهای قانونی ، قضايی و جرائم آن را شخصاً تقبل می نمايد .

12-کارفرما با امضاء اين قرارداد به پيمانکار مديريت دستور استفاده از کارگران خارجی بدون مجوز را ميدهد و کليه پيامدهای قانونی ، قضائي و جرائم آن را شخصاً تقبل می نمايد .

ماده د : مدت قرارداد

       مدت اين قرارداد از تاريخ شروع . . . . . . . ماه شمسی است . شروع قرارداد از تاريخ تحويل ملک به مديريت پروژه و دريافت پيش پرداخت است .

ماده و : حکميت

       طرفين قرارداد با امضاء اين قرارداد آقای . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . را بعنوان حکم انتخاب مي نمايند . در صورت بروز اختلاف بين طرفين نظريه حکم برای طرفين قطعی و لازم الاجراء ميباشد .

 

       اين قرارداد در . . . . . . صفحه ، . . . . . . ماده و در سه نسخه تنظيم و بامضاء طرفين رسيد .

 

 

مديريت پروژه                                                           کارفرما                                                   حکم 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image