به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرارداد مديريت پروژه

                                                                                                                               شماره :

                                                                                                                               تاريخ  :

« قرارداد مديريت پروژه »

 

       قرارداد ذيل در مورخه     /     /          بين آقای : . . . . . . . . . . . . . . . . فرزند : . . . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . . . . . . . . . صادره از : . . . . . . . . . . . . . به نشانی قانونی : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . که منبعد کارفرما ناميده ميشود و آقای . . . . . . . . . . . . . . .  فرزند : . . . . . . . . .  ، به شماره شناسنامه : . . . . . . . .  ، صادره از : . . . . . . . . . . که منبعد مديريت پروژه ناميده ميشود بشرح ذيل منعقد ميگردد .

ماده الف : موضوع قرارداد

موضوع اين قرارداد مديريت و مشاوره : فنی ، مالی ، تدارکاتی و اجرائی پروژه . . . . . . . . . . . . متعلق به آقای . . . . . . . . . . . . . . . . . است ؛ مشخصات پروژه به شرح زير است :

1-    عنوان پروژه

2-    شماره پروانه

3-    مالک

4-    نشانی محل احداث پروژه

ماده ب : شرح خدمات مديريت پروژه و مراحل آن

1-    پيگيری تهيه نقشه های معماری ، تأسيساتی و سازه .

2-    مديريت کليه عمليات اجرائی شامل تجهيز کارگاه ، تخريب ساختمان قديمی ( در صورت وجود در ملک ياد شده ) ، پياده نمودن نقشه ، گودبرداری ، اجرای اسکلت ، سفت کاری و نازک کاری ( شامل تأسيسات ، کارهای چوبی ، نقاشی ، کابينت ، نصب تجهيزات گرمائی ، برودتی ، برقی ، الکترونيکی و ساير موارد ) تا انتهای کار بنحويکه ساختمان بلافاصله قابل بهره برداری کامل باشد .

3-    مشاوره برای تدارکات کليه مواد و مصالح مصرفی در پروژه .

4-    بررسی صلاحيت ، استعلام ، انتخاب ، عقد قرارداد ، تهيه صورت وضعيت و کنترل فنی پيمانکاران اجرائی بعهده مديريت پروژه است .

5-    تهيه کليه گزارشات آماری ، جدول زمانبندی ، گزارشات روزانه ، فهرست حقوق کليه کارکنان ، فهرست حضور و غياب و ساير گزارشات بعهده مديريت پروژه است .

 

 

 

 

ماده ج : مبلغ قرارداد و نحوة پرداخت آن

1-    مبلغ حق الزحمه بابت شرح خدمات مندرج در ماده ب برابر (             % ) هزينه های اجرائی است . هزينه های اجرائی شامل دستمزدها ، مصالح ، ابزار و کليه پرداخت ها بجز موارد مشروحه ذيل است :

  1. هزينه خريد زمين و حق دلالی آن .
  2. هزينه پرداخت عوارض شهرداری ، انشعابات آب ، برق ، گاز ، تلفن ، فاضلاب و مشابه .

2-    مبلغ حق الزحمه مديريت پروژه خالص است و هيچ گونه کسوراتی مانند ماليات ، بيمه و غيره از آن کسر نمی گردد .

3-    در ابتدای هرماه صورت وضعيت مديريت پروژه طبق بند يک مادة حاضر با توجه به کليه هزينه ها اعم از قطعی ، علی الحساب و پيش پرداخت توسط مديريت پروژه به کارفرما تحويل ميگردد ، کارفرما ظرف يک هفته به آن رسيدگی و    حق الزحمه پيمان مديريت را پرداخت مينمايد .

4-    کارفرما بعنوان پيش پرداخت مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . در زمان عقد قرارداد به مديريت پروژه پرداخت مينمايد که اين مبلغ طی 10 قسط مساوی ( تا حداکثر 70% درصد مبلغ خالص صورت وضعيت )  از صورت وضعيت مديريت پروژه کسر ميگردد .

5-    هزينه های اجرائی اين پروژه بصورت تخمينی در حدود . . . . . . . . . . . . . . . . . . ريال برآورد ميگردد . اين مبلغ قابل افزايش و يا کاهش است .

 

ماده هـ : شرايط قرارداد

1-    چنانچه قبل از اتمام ساختمان بشرح مندرج در بند ب ، اين قرارداد به هر علتی فسخ گردد حق الزحمه مديريت پروژه بشرح ذيل افزايش مي يابد :

  1. در مرحله اتمام گودبرداری .
  2. در مرحله اتمام پی سازی .
  3. در مرحله اتمام اسکلت .
  4. در مرحله اتمام سفت کاری .
  5. در مرحله نازک کاری .

2-    پرداخت حقوق رئيس کارگاه ، حسابدار ، مأمور خريد ، انباردار ، نقشه بردار مترور و صورت وضعيت نويس بعهده مديريت پروژه است ؛ ساير پرداختی ها بعهده کارفرما ميباشد .

3-    پرداخت هرگونه انعام و حق العمل بعهده کارفرما ميباشد .

4-    هزينه تجهيز کارگاه بعهده کارفرماست .

5-    پيگيری و اخذ و مسائل هرگونه انشعاب ( آب ، برق ، گاز ، تلفن ، فاضلاب و غيره ) بعهده کارفرما ميباشد .

6-    در صورت بروز هرگونه مشکل در شهرداری و ساير ارگانها ، شکايت همسايگان ، گرفتن عدم خلاف و پايان کار و ساير موارد از اين قبيل بعهده کارفرما ميباشد .

7-    پرداخت حق الزحمه تهيه نقشه های معماری ، تأسيساتی ، سازه ، مهندسين ناظر شهرداری ، هزينه مهر مشاورين بعهده کارفرما است .

8-    کارفرما موظف است پروژه را بيمه ( کارکنان و شخص ثالث ) نمايند در غير اينصورت مسئوليت مدنی حوادث ، پيگيری امور مربوطه و هزينه ها ( خسارت مالی ، پزشکی ، ديه و نظاير آن ) بعهده کارفرما ميباشد .

9-    قوانين بروز و تعيين فورس ماژور در صورت وقوع فورس ماژور به تشخيص حکم بند هـ بر اين قرارداد حاکم است .

10-چنانچه به عللی بجز علل ناشی از قصور پيمانکار ، عمليات اجرائی کند و يا تعطيل موقت گردد و حق الزحمه ماهيانه پيمان مديريت از مبلغ . . . . . . . . . . . . . . ريال کمتر گردد کارفرما می بايستی مابه التفاوت مبلغ فوق تا مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . .  ريال را به مديريت پروژه بصورت بلا عوض پرداخت نمايند .

11-کارفرما با امضاء اين قرارداد به پيمانکار مديريت دستور عدم کسر بيمه و ماليات از پيمانکاران جزء را ميدهد و کليه پيامدهای قانونی ، قضايی و جرائم آن را شخصاً تقبل می نمايد .

12-کارفرما با امضاء اين قرارداد به پيمانکار مديريت دستور استفاده از کارگران خارجی بدون مجوز را ميدهد و کليه پيامدهای قانونی ، قضائي و جرائم آن را شخصاً تقبل می نمايد .

ماده د : مدت قرارداد

       مدت اين قرارداد از تاريخ شروع . . . . . . . ماه شمسی است . شروع قرارداد از تاريخ تحويل ملک به مديريت پروژه و دريافت پيش پرداخت است .

ماده و : حکميت

       طرفين قرارداد با امضاء اين قرارداد آقای . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . را بعنوان حکم انتخاب مي نمايند . در صورت بروز اختلاف بين طرفين نظريه حکم برای طرفين قطعی و لازم الاجراء ميباشد .

 

       اين قرارداد در . . . . . . صفحه ، . . . . . . ماده و در سه نسخه تنظيم و بامضاء طرفين رسيد .

 

 

مديريت پروژه                                                           کارفرما                                                   حکم 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image