قرارداد مشارکت همکاری در خريد و عرضه مرغ مازاد استان

((بسمه تعالی))

 

«« قرارداد مشارکت همکاری در خريد و عرضه مرغ مازاد استان »»

 

 

""به استناد واگذاری مسئوليت اجرايي طرح ساماندهی گوشت مرغ به اتحاديه سراسری مرغداران گوشتی ايران ، اين قرارداد با مفاد ذيل فی مابين اتحاديه مرغداران گوشتی استان تهران با مديريت آقايان ................................... به عنوان مدير عامل و
............................... رئيس هيئت مديره ، به شماره ثبت .........................به آدرس .........................................................................
تلفن .............................. و دورنگار......................... و اتحاديه مرغداران گوشتی استان ........................... به مديريت آقايان
.............................. به عنوان مديرعامل و............................... رئيس هيئت مديره ، به شماره ثبت .........................به آدرس .........................................................................تلفن .............................. و دورنگار......................... و اتحاديه سراسری مرغداران گوشتی ايران به مديريت آقايان حسين مقدم نيا مدير عامل و محمد يوسفی رئيس هيئت مديره به شماره ثبت ...................................
و به آدرس .................................................... تلفن .............................. و دورنگار.........................که من بعد دراين قرارداد به ترتيب اتحاديه تهران ، اتحاديه..........................و اتحاديه سراسری ناميده می شوند ، منعقد و کليه مواد و تعهدات در اين قرارداد توسط هريک از طرفين مورد تاييد و موافقت قرار گرفت و برای هريک از طرفين قرارداد لازم الاجرا می باشد .

ماده 1 : موضوع قرارداد :

عبارتست از خريد وتحويل ............................... تن مرغ زنده توسط اتحاديه ............................. به  نمايندگان  کشتارگاه های معرفی شده از سوی اتحاديه تهران .

ماده 2: مدت قرارداد از تاريخ امضای قرارداد لغايت پايان اجرای طرح می باشد .

تبصره : استانهايي که بعد ازتاريخ 26/8/86 و قبل از امضاء اين قرارداد به اتحاديه تهران مرغ ارسال نموده اند مشمول اين قرارداد می باشند.

ماده 3 : مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد بر اساس ميزان مرغ زنده تحويلی با نرخ فی ................... ريال به ازای هر کيلو مرغ زنده درب مرغداری مشخص وتعيين می گردد .

تبصره 1 : هر مقدار مرغ زنده که روزانه توسط اتحاديه ................................... به کشتارگاههای اعلام شده اتحاديه تهران ارسال
 می گردد در حساب فی مابين اعمال و مراتب توسط اتحاديه .................................. به اتحاديه تهران و اتحاديه سراسری کتباً اعلام می گردد .

تبصره 2 :در صورت هرگونه تغيير درقيمت مرغ زنده نسبت به قيمت های فعلی بر اساس مصوبات ستاد مرکزی مراتب توسط اتحاديه سراسری به اطلاع ديگر طرفين قرارداد رسيده ومتمم قرارداد براساس نرخهای جديد تنظيم و اعمال می گردد

ماده4 : تعهدات اتحاديه............................. :

4-1-   اتحاديه ................................. متعهد به اعلام کتبی مرغ زنده قابل حمل به اتحاديه تهران است بدينصورت که مرغ مازاد در يک  هفته را که بطور تقريبی و به تفکيک روزانه تنظيم شده است .در پايان هفته قبل آن با اختلاف 5%+ به اتحاديه تهران اعلام نمايد .

 

 

 

1

 

4-2-  با توجه به تعهدات اتحاديه تهران به کشتارگاهها برای تامين مرغ زنده اتحاديه ................................موظف و متعهداست مقدار مرغ زنده اعلام شده خود را با اختلاف بند 4-1  دقيقاً تهيه و به کشتارگاههای  اعلام شده از سوی اتحاديه تهران حمل نمايد .هرگونه زيان و خسارات وارده  ناشی از کمبود ارسال مرغ به اتحاديه تهران مستقيماً متوجه اتحاديه ..................................... خواهد بود و اتحاديه تهران هيچگونه مسئوليتی در اين خصوص نخواهد داشت .  

4-3-  اتحاديه ................................ موظف است حداکثر24 ساعت پس از ارسال مرغ به اتحاديه تهران مقدار وزن و بهای مرغ زنده را کتباً به اتحاديه سراسری و اتحاديه تهران ارسال نمايد.

4-4-  اتحاديه ................................به منظور حسن اجرای قرارداد چکی به ميزان ...................................... ميليارد ريال در وجه اتحاديه سراسری قرار می دهد و در صورتيکه پس از بررسی از بابت اجرای قرارداد خساراتی به اتحاديه تهران وارد شده باشد اتحاديه سراسری اين اختيار را  دارد تا ازمحل چک يا مطالبات خسارات مربوطه را دريافت و  به نسبت خسارت ميزان پرداخت به اتحاديه تهران پرداخت نمايد .

ماده 5 : تعهدات اتحاديه تهران :

5-1-   اتحاديه تهران ملزم و متعهد است نسبت به اعلام کتبی آدرس و ظرفيت کشتارگاههای طرف قرارداد خود جهت حمل مرغ زنده به اتحاديه .................................... اقدام نمايد به ترتيبی که حداکثر اختلاف ظرفيت کشتار در کشتارگاههای معرفی شده از 5%+ مرغ ارسالی بيشترنباشد .

5-2-  اتحاديه تهران متعهد است ظرف مدت حداکثر 40 روز پس از تاريخ تحويل مرغ زنده نسبت به واريز بهای مرغ تحويلی بر مبنای قيمت پايه تعيين شده درب مرغداری به حساب اتحاديه .................................... اقدام نمايد .

5-3-  چنانچه به هر دليلی اتحاديه تهران نتواند در موعد مقرر نسبت به پرداخت بهای مرغ تحويلی به اتحاديه ..............
اقدام نمايد ، موظف است ماهانه 5/1درصد کارمزد بصورت روز شماربابت تاخير در پرداخت محاسبه و به حساب اتحاديه .........................منظور و پرداخت نمايد در هر شکل تسويه حساب هر محموله مرغ تحويلی نبايست
 بيش از 2 ماه باشد.

5-4-  اتحاديه تهران برای تضمين حسن اجرای قرارداد چکی به ميزان ...................................ميلياردريال در اختيار اتحاديه سراسری قرار می دهد تا در صورت قصور در اجرای قرارداد که موجب ضرر و زيان به اتحاديه ............................. شود
اتحاديه سراسری از محل چک مذکور و پس از بررسی نسبت به دريافت وجه چک و پرداخت به اتحاديه ................................. اقدام نمايد .

5-5-  کليه هزينه های افت بين راهی ( تلفات ، کاهش وزن ) هزينه های حمل و نقل مرغ از استان به تهران با توجه به  بعد مسافت وضرر وزيان وارده به مجری طرح در موضوع اين قرارداد به عهد ه اتحاديه تهران می باشد که از محل 180ريال در يافتی از کشتارگاهها مطابق نظرستاد تامين خواهدشد، در هر شکل اتحاديه تهران متعهد است نسبت به پرداخت وجه به اتحاديه ............................. بر مبنای مرغ زنده درب مرغداری اقدام نمايد .

5-6-  اتحاديه تهران موظف است با توجه به قراردادهای فی مابين با کشتارگاهها نسبت به دريافت مبلغ 180 ريال موضوع طرح ساماندهی مرغ از کشتارگاهها اقدام و نسبت به واريز آن به شماره حسابی که اتحاديه سراسری اعلام می دارد اقدام نمايد .

تبصره  : در پايان حداکثر 2 ماه اتحاديه تهران و اتحاديه سراسری مشترکاً نسبت به بررسی اجرای طرح خريد مرغ مازاد استانهای همجوار و ارسال آن به تهران اقدام و براساس مستندات و توافقات طرفين ضرر و زيانهای وارده به اتحاديه تهران محاسبه تا از محل 180 ريال دريافتی وبر اساس مجوز ستاد پرداخت شود     .

 

2

 

                                                                            

ماده 6 : ساير شرايط و توافقات :

6-1-   طرفين قرارداد ( اتحاديه تهران و اتحاديه ....................................) با  نظارت اتحاديه سراسری بر حسن اجرای طرح اجرای قرارداد موافقت کردند .

6-2-     طرفين قرارداد، اتحاديه سراسری را به عنوان داور مرضی الطرفين انتخاب کردند.

6-3-  طرفين قرارداد موافقت کردند يک نسخه از کليه اقدامات و مستندات خود اعم از مالی ، اداری و حقوقی مرتبط با قرارداد را برای اتحاديه سراسری ارسال دارند .                                                                          

6-4-  اتحاديه ......................................موظف به تامين مرغ زنده با وزن حداقل 1800 گرم می باشد و چنانچه زيانی از بابت ارسال مرغ با وزن پايين تر از مقدار اعلام شده ايجاد شود متوجه اتحاديه ............................... خواهد بود و اتحاديه تهران مسئوليتی در اين خصوص نخواهد داشت .

ماده 7 : تعهدات اتحاديه سراسری :

7-1-     اتحاديه سراسری مسئول نظارت بر حسن اجرای قرارداد می باشد .

7-2-  اتحاديه سراسری مسئول پيگيری موارد و پيشنهادات طرفين قرارداد برای پيشبرد و بهبود اجرای قرارداد با دستگاههای دولتی و ساير اشخاص حقيقی و حقوقی مرتبط با قرارداد می باشد .

7-3-  اتحاديه سراسری موظف است در پايان هر ماه نسبت به جمع بندی عملکرد ماه گذشته و با حضور طرفين قرارداد اقدام و کليه موارد اجرايي و اشکالات و اختلافات احتمالی فی مابين را بررسی و حل و فصل نمايد.

ماده 8 : فورس ماژور :

در موارد فورس ماژور مانند حوادث غير مترقبه ( سيل ، زلزله و برف و سرما و گرمای شديد و... ) و يا بخشنامه ها و دستورالعملهای دولتی و يا مصوبات مجمع و هيئت مديره که موجب توقف اجرای قرارداد شوند ، اجرای قرارداد  به عنوان فورس ماژور تلقی گرديده و پس از رفع فورس ماژور با توافق طرفين قرارداد ادامه خواهد يافت .

ماده 9 : مرجع حل اختلاف :

در صورتيکه به هر دليلی در هنگام اجرای قرارداد بين اتحاديه تهران و اتحاديه ............................. اختلافی ايجاد شود ، ابتدا موضوع از طريق مذاکره حل و فصل خواهد شد ودر غير اينصورت نظر اتحاديه سراسری به عنوان داور مرضی الطرفين قابل استناد و لازم الاجرا می باشد .

ماده10 : اين قرارداد در 10 ماده و 4 تبصره و 17 بند و در 3 نسخه تنظيم و حکم واحد داشته و  نزد طرفين قرارداد باقی و برای کليه طرفين قرارداد لازم الاجرا می باشد .

 

 

 

اتحاديه مرغداران گوشتی استان              اتحاديه سراسری مرغداران گوشتی ايران             اتحاديه مرغداران گوشتی استان تهران

مديرعامل                                       مديرعامل                                                 مديرعامل                   

رئيس هيئت مديره                        رئيس هيئت مديره                                    رئيس هيئت مديره

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        3

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image