به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرارداد مشارکت

 

قرارداد مشارکت

 

مقدمه:

این قرارداد با عنايت به مصوبه شوراي عالي سرمايه گذاری و مشارکت مورخ --- بين ………………. به نمايندگي آقاي …………………….، به آدرس، ………………………………….. تلفن ………………….كه دراين قرارداد به اختصار ……………نامیده می شود، از يك طرف و از طرف دیگر شرکت --- به شماره ثبت --- ثبت شرکت های --- به نمایندگی آقای ---، فرزند ---، به شماره شناسنامه ---، صادره از ---، به عنوان مدیر عامل، مستند به روزنامه رسمی شماره --- مورخ --- به آدرس ---، تلفن ---كه در این قرارداد به اختصار شریک نامیده می شود، با شرایط زیر منعقد گردید.

 

ماده يك (موضوع قرارداد):

مشارکت و سرمایه گذاری جهت احداث مجموعه --- برروي پلاك ثبتی شماره ---بخش --- .......................... به مساحت --- مترمربع واقع در---، طبق نقشه های تأیید شده .......................... منطقه --- که به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفک این قرارداد می باشد.

 

ماده دو (آورده طرفين):

2-1- آورده .......................... عبارت است از:

2-1-2-  زمین پلاک ثبتی --- (محل اجرای قرارداد) به مساحت ---متر مربع به استناد سند مالکیت که تصویر آن به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد بوده و متعلق به .......................... .......................... می باشد. 

2-1-3-  کلیه هزینه های صدور پروانه ساختمانی طبق ضوابط .......................... ...........................

 

 

 

2-2-        آورده شریک :

2-2-1- کليه هزینه های مربوط به طراحي پروژه، تهيه نقشه هاي معماري، سازه و تاسیسات همچنین مديريت نظارت پروژه ، نظارت معماری، سازه و تاسیسات بر اساس ضوابط و تعرفه های سازمان نظام مهندسی.

2-2-2-  کليه هزینه های ساخت تا اتمام عملیات ساختمانی پروژه به گونه ای که .......................... تا پایان عملیات ساختمانی و آماده شدن مجموعه برای بهره برداری هیچگونه هزینه ای پرداخت ننماید، اعم از دستمزد کارگران، پیمانکاران، مصالح ساختمانی، حق بیمه کارگران و هزینه های بیمه ساختمان، مسؤولیت مدنی پروژه به هر میزان که باشد.

 

ماده سه (قدرالسهم طرفین):

با عنايت به آورده طرفین که در ماده دو قرارداد ذکر شده است و بر اساس توافق انجام شده،  قدر السهم طرفین به نسبت --- شریک و --- .......................... از کل عرصه و اعیان تعیین گردید.نحوه تقسيم واحدهاي تجاري و دفاتر كار در طبقات مختلف به شرح جدول پیوست که به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد، مشخص گردیده است.

تبصره 1-  هرگونه افزايش فضاهاي تجاري و دفتركار و يا زيربناي ساختمان به نسبت قدرالسهم طرفين تقسيم خواهد شد.

تبصره 2-  طرفین می توانند با توافق نسبت به واگذاري يا خريد سهم طرف مقابل به قیمت روز اقدام نمایند.

تبصره 3-  هزینه خرید انشعابات آب، برق، گاز و تلفن براساس قدرالسهم طرفين پرداخت مي گردد و شریک موظف به پيگيري اخذ و نصب انشعابات مي باشد.

 

ماده چهار (مدت قرارداد):

مدت قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت --- ماه می باشد و شریک متعهد است عملیات ساختمانی را طی مدت مذکور و مطابق با برنامه زمانبندی پیوست قرارداد که به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد، به اتمام رساند.

تبصره 1- در صورتیکه شریک در اتمام عملیات اجرایی ساختمان تأخیر داشته باشد به ازاء هر روز تأخیر مبلغ ---ریال (--- ریال) به عنوان خسارت از قدر السهم شریک به قیمت روز کسر و به قدر السهم .......................... اضافه می گردد.

تبصره 2- اگر شریک قبل از پایان مدت زمان قرارداد عملیات اجرایی پروژه را به اتمام برساند، به ازاء هر روز تسریع مبلغ --- ریال (---ریال) از قدر السهم .......................... به قیمت روز کسر و به قدر السهم شریک اضافه می گردد.

تبصره 3- در صورت بروز حوادث غیره مترقبه (فورس ماژور) که باعث تأخیر در عملیات اجرایی پروژه می گردد، با تأیید کتبی مرجع نظارت مدت زمان تأخیر ایجاد شده به مدت قرارداد اضافه خواهد گردید.

 

ماده پنج (تعهدات شریک):

5-1-    شریک موظف است عملیات اجرایی ساختمان را مطابق با نقشه های تأیید شده که به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد، به انجام برساند و هرگونه تغییر در نقشه ها بدون مجوز کتبی از مرجع نظارت امکان پذیر نمی باشد.

5-2-    شریک متعهد است عمليات اجرائي را توسط افراد ذیصلاح و متخصص انجام دهد و دستمزد و بیمه کارگران را مطابق قانون كار و قانون تامین اجتماعی مرتّباً پرداخت نمايد.

5-3-        شریک مسؤوليت كامل حسن عملیات اجراي پروژه در چهارچوب مفاد این قرارداد و ضمائم آن را بعهده دارد.

5-4-    شریک موظف است درپايان هرماه ميزان پيشرفت يا تاخير عملیات اجرایی پروژه را نسبت به برنامه زمانبندی اولیه، همچنین مشکلات و موانع اجرائي را به اطلاع دستگاه نظارت برساند و درخصوص آنها كسب تكليف نمايد.

5-5-    شریک باید پیش از آغاز عملیات، شخص واجد صلاحيتي را كه مورد قبول شهرداري باشد، به عنوان مدیر پروژه به .......................... معرفی نماید.

5-6-    شریک پیش از عملیات اجرايی باید نقاط بر و کف را از لحاظ تطبيق با نقشه هاكنترل نمايد و پس از تائيد توسط شهرداري منطقه چهار اقدامات بعدي را انجام دهد.

5-7-    تامین آب، برق، سوخت و بطور كلي تجهيز كامل كارگاه به نحوي كه براي اجراي كار طبق اسناد و مدارك این قرارداد لازم است بعهده شریک مي باشد و در هر صورت .......................... در این خصوص هیچ مسؤولیتی ندارد.

5-8-    شریک موظف است عملیات اجرایی را مطابق لیست جزئیات اجرایی که به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد، به انجام برساند.

5-9-    شریک از زمان تحویل گرفتن زمین موضوع قرارداد تا زمان اتمام عملیات اجرایی و تحويل پروژه، مسؤول حفظ و نگهداري كارهاي انجام شده، مصالح، تجهيزات، ماشين آلات و ابزار و بناها بوده و به همين منظور می بایست اقدامات لازم را جهت نگهداري و حفاظت آنها در داخل كارگاه و در مقابل عوامل جوي، سرقت، حريق و مانند اينها، بعمل آورد. همچنين در چارچوب مقررات و دستور العمل هاي حفاظت فنی و بهداشت كار، مسؤول خسارت هاي وارده به اشخاص ثالث در محوطه كارگاه مي باشد و در هر حال شهرداري در اين موارد هیچگونه مسؤوليتي ندارد.

5-10-  شریک متعهد است تدابير لازم را براي جلوگيري از وارد شدن خسارت و آسيب به املاك مجاور و تاسيسات زيربنائي شهری اتخاذ نموده و اگر دراثر سهل انگاري خسارتي به املاک مجاور و تاسیسات زیر بنایی شهری وارد آيد، شریک مسؤول جبران آن خواهد بود.

5-11-  شریک موظف است پس از پايان عمليات اجرائي نسبت به جمع آوري مصالح، تاسیسات و ضایعات ساختمانی و خارج كردن آنها از کارگاه و تمیز كردن ساختمان، اقدام نمايد.

5-12-  پرداخت هزينه تفكيك و صدور سند و غيره به نسبت قدر السهم طرفین مي باشد. ولی  پيگيري هاي مورد نياز جهت صدور سند تفكيكي بعهده شریک خواهد بود.

5-13-  شریک موظف است كليه ضوابط و مقررات كلي ساختمان مربوط به عمليات ساختماني و اصول ايمني كارگاه را رعايت كند و شهرداري در اين خصوص مسؤوليتي ندارد.

5-14-  مسؤولیت كارگاه و بیمه مسؤولیت مدنی پروژه در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث در زمان اجرای پروژه بعهده  شریک مي باشد و هرگونه حادثه اي اعم از فوت، نقص عضو و غیره در حين انجام پروژه پيش آيد، مسؤوليت آن بعهده شریک خواهد بود.

5-15-  شریک موظف است قبل از آغاز عملیات اجرایی پروژه نسبت به نصب تابلو در محل پروژه با عنوان ”پروژه مشارکتی .......................... ..........................“ به صورت ارائه شده در فرم پیوست که به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد، اقدام نماید.

5-16-    شریک حق واگذاری موضوع این قرارداد را جزعاً و کلاً به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ندارد.

 

ماده شش (تعهدات .......................):

6-1-    .......................... منطقه --- موظف است حداكثر 20 روز پس از ابلاغ قرارداد نسبت به صدور پروانه ساختمانی پروژه اقدام کرده و يك نسخه از تصویرآن را در اختیار شریک قرار دهد.

6-2-    پرداخت هزينه های مربوط به تفكيك و صدور سند، اخذ انشعابات آب، برق، گاز، تلفن و غيره به نسبت قدر السهم طرفین بوده و .......................... موظف به پرداخت سهم خود می باشد.

6-3-    .......................... موظف است در پایان عملیات اجرایی ساختمان و انجام کلیه تعهدات شریک نسبت به انتقال سند واحدهای متعلق به شریک، مطابق توافق انجام شده،  به ایشان یا افراد حقیقی و حقوقی معرفی شده از طرف ایشان، اقدام نماید.

 

ماده هفت (پيش فروش):

7-1-    شریک مي تواند در مراحل زير و پس از تایيد كتبي مرجع نظارت نسبت به پيش فروش سهم خود از مستحدثات موضوع قرارداد اقدام نمايد:

7-1-1- پس از پايان سفت كاري تا سقف --- درصد از قدر السهم خود.

7-1-2- پس از اتمام سفيد كاري، نماكاري و كف سازي ها بطور كامل، حداكثر تا سقف---  درصد از قدر السهم خود.

تبصره 1-  بديهي است شریک حداکثر می تواند در اجرای بند 7-1 نسبت به پیش فروش--- درصد از سهم خود اقدام نماید.

تبصره 2-  شریک موظف است حداكثر يك هفته پس از پيش فروش هر واحد که بر اساس موافقت كتبي اخذ شده از مرجع نظارت موضوع بند 7-1، مراتب را با ذكر شماره واحد به فروش رسيده، طبق نقشه پيوست به مرجع نظارت ارسال نمايد. بديهي است هرگونه پيش فروش بدون رعايت روند فوق تخلف از قرارداد محسوب گرديده و فاقد اعتبار خواهد بود و درصورت احراز چنین تخلفی، موضوع توسط مرجع حل اختلاف مورد بررسي قرار گرفته و تصميم لازم اتخاذ می گردد.

7-2-    شریک موظف است تعهدات خود را در قرارداد هاي فروش يا پيش فروش نسبت به اجراي پروژه در مقابل خریداران به نحوي انجام دهد كه كليه مفاد آن به درستي و در زمان هاي مقرر به مورد اجرا در آيد. در غير اينصورت مسؤوليت ناشي از عدم انجام تعهدات درمقابل خريداران بعهده شریک خواهد بود.

تبصره 3-  مسؤوليت پاسخگویی به کليه دعاوي حقوقي و كيفري افرادي كه اقدام به پیش خرید واحدهاي پروژه مي نمايند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل تأخير در تحويل واحدها در قالب قرارداد پيش فروش منعقده، كلاً بعهده شریک مي باشد.

 

ماده هشت (مرجع نظارت):

مدیریت امور سرمایه گذاری و مشارکت ها بعنوان نماینده .......................... وظیفه نظارت بر اجرای کليه مفاد قرارداد را بر عهده دارد. اين امور جهت اعمال نظارت می تواند از نظرات و همكاري كارشناسان حوزه هاي مختلف شهرداري استفاده نماید، ولي در هر حال نظر نهایي در خصوص اجراي مفاد قرارداد بعهده مدیر سرمايه گذاري و مشاركت ها بوده و شریک موظف به رعايت نظرات این امور به عنوان مرجع نظارت، در چهار چوب مفاد این قرارداد مي باشد.

تبصره 1- نظارت فنی بر حسن انجام عملیات اجرایی پروژه بر عهده .......................... منطقه ---  می باشد.

 

ماده نه (تحويل پروژه):

پس از اتمام کامل عملیات اجرايی موضوع قرارداد و آماده بهره برداری شدن ساختمان، شریک اتمام عمليات اجرائي را به مرجع نظارت اعلام مي نمايد. در این مرحله شریک موظف به رفع نقائص احتمالی پروژه که از سوی مرجع نظارت اعلام می گردد، خواهد بود. در نهایت با تأیید اتمام کار توسط مرجع نظارت، تحويل پروژه انجام خواهد شد.

 

ماده ده (دوره تضمين حسن عملیات اجرایی):

حسن انجام عملیات اجرایی شریک از تاریخ تحویل پروژه براي مدت 12 ماه شمسي از سوي شریک تضمین مي گردد. شریک موظف است طي اين مدت نسبت به رفع نقائص پروژه ناشي از قصور در اجراء، اقدام نمايد. تعداد ---  فقره سفته به مبلغ --- ریال از شماره --- تا شماره --- توسط شریک به .......................... تحویل گردیده است که در پایان دوره تضمین حسن عملیات اجرایی و انجام کلیه تعهدات شریک و تأیید مرجع نظارت به شریک مسترد خواهد گردید.

 

ماده يازده (موارد فسخ قرارداد):

درصورت بروز هريك از موارد زير شهرداري مي تواند بدون مراجعه به محاكم قضائي راساً نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.

11-1-    عدم انجام هر یک از تعهدات شریک موضوع ماده پنج قرارداد.

11-2-    تاخير شریک درشروع عملیات اجرایي بيش ازيك ماه پس از انعقاد و مبادله قرارداد.

11-3-    تأخیر شریک در تحویل پروژه و يا تعليق كارگاه بيش از چهار ماه.

11-4-    بدون سرپرست گذاشتن كارگاه و يا تعطيل كردن كار بدون اجازه کتبی از مرجع نظارت بيش از 15 روز.

11-5-    تأخیر در اتمام هر يك از كارهاي بيش بيني شده در برنامه زمانبندي، بيش از نصف مدت تعيين شده براي آن كار.

11-6-    واگذاری قرارداد توسط شریک به شخص ثالث.

 

درصورتيكه به علت بروز يك يا چند مورد از موارد فوق، .......................... تصمیم به فسخ قرارداد بگيرد مراتب با ذكر موارد به شریک توسط اظهار نامه یا نامه کتبی ابلاغ مي گردد. شریک می تواند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت اعلام فسخ قرارداد، نسبت به ارائه دفاعیات خود به .......................... اقدام نماید. .......................... پس از دریافت کتبی دفاعیات شریک نسبت به ارجاع موضوع به مرجع حل اختلاف اقدام خواهد نمود. نظر مرجع حل اختلاف برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

تبصره 1- درصورتيكه شریک طي مدت تعيين شده نسبت به تصميم ابلاغ شده درخصوص فسخ قرارداد دفاعیه ای ارائه ننماید، موضوع فسخ قطعي خواهد شد.

در صورت قطعی شدن فسخ قرارداد، شریک موظف است از تاریخ قطعی شدن فسخ قرارداد حداکثر ظرف 10 روز نسبت به معرفی نماینده خود به .......................... جهت صورت برداری و صورت مجلس نمودن کار های انجام شده، اقدام نماید. در صورتی که ظرف مدت تعیین شده شریک نماینده خود را معرفی ننماید، .......................... رأساً نسبت به صورت برداری اقدام خواهد نمود. پس از انجام صورت برداری، .......................... با رعایت مفاد این قرارداد نسبت به تعیین ارزش ریالی هزینه های انجام شده توسط شریک اقدام کرده و پس از کسر جریمه و خسارات وارده به .......................... با شریک تسویه حساب می نماید.

تبصره 2- در صورت فسخ قرارداد هیچگونه حق مالکیتی برای شریک در پروژه متصور نمی باشد.

 

ماده دوازده (مرجع حل اختلاف):

در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای این قرارداد، شورای عالی سرمایه گذاری و مشارکت به عنوان داور مرضی الطرفین مرجع رسیدگی به اختلاف پیش آمده خواهد بود. داور موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ دریافت کتبی موضوع مورد اختلاف نسبت به اعلام نظر خود به طرفین از طریق پست سفارشی دو قبضه، اقدام نماید. نظر اعلام شده برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

 

ماده سیزده (آدرس طرفین قرارداد):

آدرس طرفین به شرح مندرج در مقدمه قرارداد می باشد و کلیه مکاتبات به آدرس های مذکور انجام خواهد پذیرفت. شریک موظف است در صورت تغییر آدرس، مراتب را کتباً به .......................... اطلاع دهد و در غیر این صورت مکاتبات به آدرس قید شده در این قرارداد انجام شده و جنبه قانونی خواهد داشت.

 

ماده چهارده (اسناد و مدارک ضمیمه قرارداد):

14-1-       نقشه موقعیت ملک موضوع قرارداد.

14-2-       تصویر سند مالکیت زمین موضوع قرارداد.

14-3-       توافقنامه چگونگی تقسیم واحدهای پروژه با توجه به قدر السهم طرفین.

14-4-       برنامه زمانبندی عملیات اجرایی پروژه.

14-6-       کلیه نقشه های معماری، سازه، تأسیسات، برق و غیره.

14-7-       لیست جزئیات اجرایی ساختمان.

14-8-       فرم مربوط به تابلوی مشخصات پروژه.

 

 

 

خاتمه:

طرفین با امضای این قرارداد کلیه خیارات از جمله خیار غبن را از خود ساقط نموده و صرفاً خیار فسخ موضوع ماده یازده در اختیار .......................... می باشد. این قرارداد در چهارده ماده و دوازده تبصره و در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم و در حضور دو شاهد که مورد اعتماد طرفین         می باشند، امضا و مبادله گردید.

 

 

........................................                                                .............................

            ..........................                                             مدیر عامل شرکت ---

 

 

شهود:          1- نام و نام خانوادگی: ......................................... نام پدر: ...................... شماره شناسنامه: ............... سال تولد: ................... تلفن: ...................... آدرس: ......................................................................................................

امضا:

 

                    2- نام و نام خانوادگی: ......................................... نام پدر: ...................... شماره شناسنامه: ............... سال تولد: ................... تلفن: ...................... آدرس: ......................................................................................................

امضا:

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image